Barcelona inicia el debat públic del projecte de reglament per la igualtat de gènere a la ciutat : Servei de Premsa

Barcelona inicia el debat públic del projecte de reglament per la igualtat de gènere a la ciutat

02/07/2018

Garantirà que la institució sigui més democràtica i ajudarà a construir una ciutat més justa

El reglament recull i busca aplicar les actuals normes autonòmiques, estatals i internacionals

La regidoria de Feminismes i LGTBI ha iniciat un procés de participació amb entitats i col·lectius feministes per la redacció de la nova norma

L’Ajuntament de Barcelona està treballant un ‘Reglament per la igualtat de gènere’ amb l’objectiu d’establir un règim jurídic que fixi els principis que han de regir l’actuació dels òrgans de govern i gestió de la institució en matèria d’igualtat de gènere, així com els serveis municipals que s’ofereixen i les actuacions i iniciatives que es duen a terme.

Aquest projecte normatiu és necessari per avançar cap a l’equitat de gènere a la ciutat. És una eina que permetrà garantir que tot l’ajuntament assumeixi -per norma- la responsabilitat per una igualtat de gènere complerta i, per tant, cap a l’objectiu democràtic de construir una ciutat més justa per a tothom.

“Tenim la responsabilitat de garantir i promoure les condicions i les polítiques que permetin la transformació feminista que es reclama al carrer. Aquest reglament ens permetrà blindar els avenços que aquest ajuntament ja ha fet, en aquest mandat i en anteriors, consolidar-los i seguir-ne treballant”, ha afirmat Laura Pérez, regidora de Feminismes i LGTBI.

El projecte de ‘Reglament per a la igualtat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona’ pretén aplicar les normes vigents sobre igualtat de gènere. Específicament, aquelles que tracten la contractació pública, la bretxa salarial i la paritat entre dones i homes, el repartiment just dels pressupostos i la política fiscal, la participació política de les dones i la inclusió de la perspectiva de gènere en tots els documents normatius, programàtics del Consistori en àmbits com la cultura, l’urbanisme, l’esport, la salut, la seguretat, els drets socials, l’habitatge, etc.

Aquesta norma vol esdevenir un cos normatiu únic que aglutini, actualitzi i reforci la normativa existent (internacional, estatal, autonòmica i local) en matèria d’igualtat de gènere, amb l’objectiu de treballar per assolir una equitat entre dones i homes real i efectiva a la ciutat de Barcelona.

 

Una millora pel conjunt de la ciutadania i una aposta de mandat

A l’inici del mandat, l’any 2015, la Regidoria de Feminismes i LGTBI va posar en marxa la Mesura de govern sobre Transversalitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona que inclou, com un dels seus principals objectius, “dotar l’Ajuntament de Barcelona d’un marc conceptual, organitzatiu, normatiu i executiu per implementar de manera real i efectiva la equitat de gènere”.

En aquest mateix sentit, el Pla de Justícia de Gènere de l’Ajuntament de Barcelona, que es troba vigent des del 2016 fins al 2020, preveu com a objectiu específic garantir que tot el Consistori, àrees i districtes, fomentin plans i programes estratègics que vetllin per la igualtat de gènere, és a dir, que la cultura sigui paritària, que nois i noies accedeixen a l’oci i l’esport, que es vetlli pels drets sexuals i reproductius de tothom i pel respecte a la diversitat sexual i de gènere, que s’elimini la bretxa salarial i la violència masclista, que la cura de les persones es reparteixi equitativament entre dones i homes, tot garantint els drets de les dones migrades que moltes vegades són qui la proveeixen, que s’elimini la precarietat que viuen les dones i persones trans al mercat laboral o que l’urbanisme i la mobilitat tinguin en compte els usos i necessitats de dones i homes, entre altres.

Aquests objectius queden recollits en aquest ‘Reglament per la igualtat de gènere’, que neix amb la voluntat d’assolir la consolidació d’un marc normatiu ampli i aglutinador de les normes actuals, i que s’inspira en les reivindicacions del moviment de dones i feminista de la ciutat.

Aquest reglament, que s’haurà de presentar en comissió i aprovar al Plenari municipal, serà d’aplicació a l’Ajuntament de Barcelona, als organismes autònoms, les societats mercantils i la resta d’entitats vinculades o dependents de l’Ajuntament de Barcelona. A més, comptarà amb una Comissió de seguiment que asseguri la seva aplicació.

 

Un debat públic obert a la ciutadania

El procés d’elaboració del ‘Reglament per a la Igualtat de Gènere a l’Ajuntament de Barcelona’ compta amb espais de participació que agrupen a dones, moviments feministes i entitats organitzades per a la igualtat de gènere de la ciutat. A més, el procés d’elaboració del reglament també comptarà amb associacions de dones juristes i jutgesses, grups de recerca, professorat i personal acadèmic expert en la matèria, amb la Comissió de treball per a la igualtat de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i amb el conjunt de la ciutadania.

Per fer-ho, el passat 18 de juny va tenir lloc la primera sessió de treball amb eles membres del plenari del Consell de Dones de Barcelona, el Consell de Ciutat i el Consell LGTBI. El proper 5 de juliol tindrà lloc la segona sessió, que comptarà amb persones expertes en la matèria com juristes, acadèmiques i tècniques d’altres administracions públiques. A banda de les sessions informatives i de recepció de suggeriments, el proper mes d’octubre es farà una sessió de recollida de propostes oberta a tota la ciutadania.

Durant aquest període de debat públic la Regidoria de feminismes i LGTBI vol atendre a les necessitats de conciliació que es deriven de l’assumpció majoritària de les tasques de cures i afectes per part de les dones. Per això, es proposa que totes les activitats participatives incorporin espais de cures d’infants, que l’horari sigui facilitador i que les ubicacions de la participació estiguin ben connectades per transport públic.

El passat 18 de juny va tenir lloc la primera sessió de treball amb el plenari del Consell de dones de Barcelona, el Consell de Ciutat i el Consell LGTBI. El proper 5 de juliol tindrà lloc la segona sessió, que comptarà amb persones expertes en la matèria com juristes, acadèmiques i tècniques d’altres administracions públiques. A banda de sessions informatives i de recepció de suggeriments internes a l’Ajuntament de Barcelona, a inicis del mes d’octubre es farà una sessió de recollida de propostes oberta a tota la ciutadania.

En paral·lel, des del 9 de juliol tindrà lloc un procés participatiu virtual a través del web Decidim.Barcelona.

La regidoria de Feminismes i LGTBI preveu que a mitjans d’octubre es pugui fer el tancament de tot el procés participatiu, amb la voluntat de poder aprovar el nou reglament abans d’acabar l’any.

 Compartiu aquest contingut