L’Àrea Metropolitana de Barcelona obre un expedient sancionador a Aigües de Barcelona per manca de transparència : Servei de Premsa

L’Àrea Metropolitana de Barcelona obre un expedient sancionador a Aigües de Barcelona per manca de transparència

16/11/2018Temps estimat de lectura: 4 minuts

Aigües de Barcelona, empresa metropolitana de gestió del cicle integral de l’aigua SA, hauria desatès de forma reiterada –entre 2016 i 2018– fins a 20 requeriments d’informació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

L’Agència de Transparència troba evidències de possible infracció molt greu, tant per la seva reiteració com per la manca de lleialtat envers l’administració pública.

És la primera vegada que s’obre un expedient sancionador per incompliment de la Llei de Transparència a una empresa, que pot acabar en sanció econòmica i en la suspensió per poder contractar amb l’administració.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha signat l’obertura d’un expedient sancionador a Aigües de Barcelona, empresa que gestiona el cicle integral de l’Aigua- El motiu és el reiterat incompliment de la Llei 19/2014 de transparència accés a la informació pública i bon govern, que l’obliga a donar tota la informació d’un servei públic com és la gestió de l’aigua.

Aigües de Barcelona és una societat mixta, creada el 2014, i on el 70% del capital està en mans de l’empresa AGBAR, 15% de l’accionariat pertany a CriteriaCaixa i 15 % a l’AMB.

La vicepresidència de Medi Ambient de l’AMB, després de nombroses peticions d’informació a l’empresa Aigües de Barcelona, i davant el reiterat incompliment de les mateixes, ha sol·licitat a l’Agència de Transparència l’obertura d’un expedient sancionador- L’Agència, després d’un anàlisi acurat dels fets, ha proposat la instrucció d’un expedient sancionador davant dels indicis d’infracció, que podria ser considerada molt greu- L’expedient sancionador és un instrument utilitzat com a últim recurs, tant és així que, aquest, és el primer que s’obre des que es va crear aquest òrgan de control, l’any 2015.

Les reiterades peticions d’informació requerides a Aigües de Barcelona i el motiu de l’obertura de l’expedient, fan referència principalment a informació comptable, informació sobre inversions i justificació de despeses (entre d’altres de Publicitat, Relacions Públiques i encàrrecs externs).

 

Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB i regidor de Presidència, Aigua i Energia de l’Ajuntament de Barcelona, ha remarcat que “estem davant d’una situació molt greu, perquè té a veure amb el rebut de l’aigua, que afecta a l’economia familiar”.

Ha afegit que “la manca de transparència és preocupant perquè mostra una actitud d’obstrucció a l’administració pública i al bon govern”.

A destacar, dues peticions, que no han rebut resposta, sobre el contingut i els serveis contemplats en el contracte de transmissió de Transferència de tecnologia, “Know how”, pel qual la SGAB (societat matriu d’Aigües de Barcelona) cobra a la societat mixta un 3,5% de la facturació anual, el que equival aproximadament a 10 milions d’euros.

L’empresa tampoc ha lliurat a l’administració els detalls sobre les memòries i comptes de gestió dels anys 2015, 2016 i 2017 i, malgrat la insistència de la Direcció de Medi Ambient de l’AMB, també es nega a informar sobre el detall de les tarifes del subministrament d’aigua potable.

El procediment que s’obre a partir d’ara amb l’expedient sancionador té una durada màxima de sis mesos- La presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona designa una instructora de l’Agència de Transparència que investigarà els indicis, escoltarà totes les parts i farà una proposta de resolució de l’expedient sancionador.

 

Informe de l’Agència de Transparència

L’Agència de Transparència, creada el 2015, actua com a un òrgan de garantia i té com a objectiu implantar una administració sustentada en la transparència, la participació, la informació i la rendició de comptes a la ciutadania- Entre les seves funcions hi ha, precisament, la d’avaluar el compliment de la legislació sobre Transparència.

Segons es detalla en l’informe realitzat per l’Agència, Aigües de Barcelona està obligada a donar tota la informació sobre la gestió del cicle integral de l’aigua a l’AMB, que és qui te la titularitat del servei- L’empresa, segons detalla el mateix escrit, “actua en règim de monopoli, la qual cosa afegeix un plus sobre l’interès públic, en accedir a la informació sobre la seva gestió”.

“Davant les reiterades sol·licituds d’informació, Aigües de Barcelona ha mostrat una manca de voluntat de col·laboració i l’incompliment de les obligacions legalment establertes per l’article 3.2 de la Llei de Transparència”.

L’article 77 de la Llei de Transparència qualifica aquests incompliments com una infracció molt greu amb les següents sancions aplicables:
– Multa d’entre 6.001 i 12.000 euros
– Suspensió per a poder contractar amb l’administració, durant un període màxim de 6 mesos.
– Inhabilitació per a ser beneficiaris d’ajuts públics, durant un període entre 1 i 5 anys.
– Cancel·lació definitiva de la inscripció en el registre de grups d’interès.

L’Agència de Transparència segueix creient molt més en les eines i instruments d’implementació de la transparència que no en el règim sancionador, que ha de ser utilitzat només quan l’interès general ho requereix de forma molt intensa com és el present cas; tant per la naturalesa del servei contractat com per la repercussió que això genera en la manca de capacitat de l’administració de prendre les decisions econòmiques, de gestió i de preu de l’aigua en benefici de la ciutadania.

 

Document relacionat:
Tall d’àudio d’Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l’AMB i regidor de Presidència, Aigua i Energia de l’Ajuntament de Barcelona (format m4a)Compartiu aquest contingut

Paraules clau
transparència/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina