El Departament de Salut i l’Ajuntament de Barcelona amplien a tota la ciutat l’intercanvi de dades socials i sanitàries per millorar l’atenció a les persones : Servei de Premsa

El Departament de Salut i l’Ajuntament de Barcelona amplien a tota la ciutat l’intercanvi de dades socials i sanitàries per millorar l’atenció a les persones

14/12/2018Temps estimat de lectura: 5 minuts

La decisió arriba després d’un prova pilot realitzada durant mesos i centrada en persones grans i pacients complexos de dos barris de Barcelona

L’objectiu de la interconnexió entre els sistemes d’informació de les dues administracions és facilitar la presa de decisions i millorar l’atenció a les persones

El sistema es basa en el consentiment previ de la persona afectada i incorpora totes les mesures de seguretat per garantir l’ús correcte de les dades

Aquest és un primer pas per aconseguir un model d’atenció integrada que pugui donar resposta a les necessitats socials i sanitàries de les persones

El Departament de Salut de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona han decidit ampliar al conjunt de la ciutat de Barcelona la interoperabilitat entre els seus sistemes d’informació per compartir dades socials i sanitàries. El projecte, que s’havia posat en marxa com a prova pilot als centres d’atenció primària (CAP) i els centres de serveis socials (CSS) del barris de Besòs i Nova Esquerra de l’Eixample, ha demostrat la seva efectivitat i per aquesta raó va iniciar el passat 15 de novembre un recorregut més ampli que ja permet als professionals d’ambdues administracions intercanviar dades en temps real sobre els pacients i persones usuàries que atenen i, a més a més, consultar-les cada cop que ho considerin necessari. El projecte va néixer fa ara més de tres anys amb la voluntat de posar la persona al centre i agilitzar el procés d’atenció d’aquelles que precisament presenten unes necessitats més complexes, per tal que tinguin una resposta més ràpida i coordinada a les seves necessitats.

La prova pilot es va desenvolupar entre els mesos d’octubre de 2017 i abril de 2018, centrada en pacients crònics complexos o amb malalties cròniques avançades, en dos barris amb indicadors sociodemogràfics força diferents per tal de comprovar la seva validesa en entorns reals. En total es van produir 637 consultes corresponents a 154 persones diferents que, en general, van facilitar que les persones ateses no s’haguessin d’adreçar a dos professionals diferents per tal d’accedir a un únic servei o prestació.

A tall d’exemple, una persona gran amb pocs recursos econòmics i que acudeix a un Centre de Serveis Socials perquè necessita suport al seu domicili, ja no cal que es dirigeixi al seu Centre d’Atenció Primària de Salut per sol•licitar un informe mèdic necessari per la prestació del Servei d’Ajuda a Domicili municipal, sinó que prèvia signatura d’un consentiment informat por donar l’autorització per tal que el o la professional de Serveis Socials accedeixi a aquest informe mitjançant l’intercanvi de dades en temps real. D’altra banda, un/a infermer/a que realitza visites a domicili i detecta que una persona atesa té una necessitat social pot consultar, previ consentiment informat igualment, els serveis i les prestacions de serveis socials que té la persona, així com el seu professionals social de referència i pot així coordinar-s’hi directament i establir una estratègia d’atenció més integrada.

Així doncs, ambdós serveis han pogut constatar que l’intercanvi de dades funciona correctament i que la iniciativa és ben valorada per les professionals que hi han participat. De fet, no s’ha detectat cap negativa a consentir la compartició de dades per part de cap persona usuària i s’ha pogut constatar que el projecte per vincular la Història Clínica Compartida de Catalunya (HCCC) i l’Historial d’Atenció Social del Sistema d’Informació d’Acció Social (SIAS) és extensible al conjunt de la ciutat.

L’avaluació de la prova pilot ha servit també per detectar possibles millores futures en el funcionament del model, una feina que s’ha fet de la mà de les mateixes persones professionals. És per això que amb el procés d’ampliació al conjunt de Barcelona aquesta compartició d’informació s’estendrà progressivament més enllà de la població diana inicial i sumarà la infància en risc, les víctimes de violència masclista, les víctimes de maltractament de persones grans i persones amb problemes de salut mental. A més a més, també s’ampliarà el projecte més enllà dels CAP i CSS, afegint-hi tots els recursos de la xarxa d’atenció pública de salut com són hospitals, centres sociosanitaris, i els centres d’atenció a la salut mental i a les toxicomanies, per exemple, però també a tots els dispositius d’atenció social de l’Ajuntament, com són els serveis d’atenció a persones vulnerables i gent gran.

La compartició d’informació és només el primer pas per poder avançar cap a l’atenció integrada social i sanitària, un repte majúscul de les societats occidentals identificat des de fa anys i que serà cada cop més necessari, donat l’envelliment progressiu de la societat i l’augment progressiu de l’esperança de vida. Tradicionalment l’atenció social i sanitària han seguit lògiques diferenciades i compartimentades i per avançar cap aquesta integració el primer que cal és construir i validar procediments de compartició d’informació que sigui útils i pràctics per a tothom.

La interoperabilitat dels dos sistemes ha estat possible gràcies al treball conjunt de l’Oficina eSalut del Servei Català de la Salut, el Departament de Salut de la Generalitat, el Pla interdepartamental d’Interacció Social i Sanitària, el Consorci Sanitari de Barcelona, la Direcció de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal de Serveis Socials i l’Institut Municipal d’Informàtica, i es pot considerar com una de les primers passes a Europa en aquest camp per la construcció d’un sistema d’informació compartit. Cal destacar, a més a més, que aquest projecte ja s’ha dissenyat en base a construir un servei de compartició de dades transversal, per la qual cosa la HCCC actualment ja ofereix la possibilitat d’interoperar i compartir informació amb qualsevol sistema de qualsevol ajuntament de Catalunya amb l’objectiu últim de millorar els processos d’atenció en salut i social arreu del territori.

La seguretat del sistema i el consentiment previ de les persones participants del projecte han estat en tot moment dons bens essencials a preservar. De fet, el projecte d’intercanvi d’informació es realitza a través dels serveis que ja ofereix la HCCC i que garanteixen en tot moment un entorn segur per garantir el bon us de la informació per part dels professionals. Per aquesta raó sempre que algun professional social o sanitari entra al sistema li apareix un avís legal en el qual s’adverteix només pot estar motivada pel seu perfil professional i que tots els accessos queden enregistrats i són monitoritzats respectant un model establert de confidencialitat de les dades. Igualment, totes les persones que figuren en la base de dades han de donar el seu consentiment informat previ, en el qual s’especifica que les dades només s’intercanvien en cas que la persona afectada hagi de ser atesa pels dos sistemes. Igualment, aquest consentiment és revocable i el sistema està preparat per tornar a blindar la informació compartida.

Paraules clau

salut/