El Plenari aprova la taxa que permetrà iniciar la regulació dels serveis de bici i moto compartits : Servei de Premsa

El Plenari aprova la taxa que permetrà iniciar la regulació dels serveis de bici i moto compartits

22/02/2019Temps estimat de lectura: 4 minuts

El Plenari ha aprovat la nova taxa per l’ocupació de l’espai públic fixada en 71,51 euros anuals per a bicicletes i motos d’ús compartit

La nova regulació possibilitarà a l’Ajuntament definir els usos i espais determinats a l’espai públic i establir el nombre total de vehicles d’ús compartit

El Plenari ha aprovat avui la nova taxa recollida a les Ordenances Fiscals. La taxa és fixa en 71,51 euros per vehicle i és de caràcter anual. Aquesta nova taxa recollida en les Ordenances Fiscals permetrà iniciar la regulació d’usos i nombre de vehicles compartits de lloguer estacionats a la via pública. D’aquesta manera es podrà iniciar la regulació del sector per minimitzar l’impacte que generen els serveis de sharing sobre l’espai públic establint, en base a l’ocupació actual dels aparcaments, la xifra màxima de vehicles d’aquestes característiques que es poden llogar al carrer.

Els pròxims dies s’iniciarà la regulació a través de Decret d’Alcaldia, que atorgarà llicències temporals d’ús comú especial del domini públic per l’estacionament de bicicletes i motocicletes d’ús compartit. Es treballarà en aquesta mesura per a la promoció d’una mobilitat més sostenible i segura a la ciutat, fomentant els desplaçaments prioritàriament a peu, en bici i en transport públic i reduint l’ús del vehicle privat.

Aquesta regulació s’ha treballat en el marc del Pacte per la Mobilitat i de forma conjunta amb les entitats i empreses del sector. Quan es faci l’aprovació final de la regulació, després dels terminis establerts d’exposició pública i al·legacions, les empreses que demanin una llicència per a bicicletes o motos d’ús compartit, hauran d’abonar la taxa de 71,51 euros per vehicle i per any, per ocupació de la via pública i hauran de complir els següents requisits:

– El període de vigència serà de tres anys, prorrogables a un any més.
– Les llicències no són transmissibles.
– Les empreses estaran obligades a utilitzar les llicències atorgades.
– Hauran de complir els criteris de sostenibilitat i seguretat municipals:
> Bicis mecàniques i/o elèctriques i motos elèctriques.
> Adhesió al manual de bones pràctiques en matèria de seguretat viària en el cas dels operadors de motos compartides.
– Tots els vehicles hauran d’incorporar sistemes de geolocalització que permetin comprovar la seva posició.
– Un vehicle inoperatiu o avariat s’haurà de retirar en menys de 24 hores.
– Les empreses hauran de posar a disposició de l’Ajuntament de Barcelona en temps real les dades d’ús del sistema per conèixer el grau d’ocupació de la via púbica dels vehicles i els impactes sobre la mobilitat.
– Totes les bicicletes s’hauran d’ancorar als espais habilitats a la via pública per l’estacionament de bicicletes. Per tant, serà d’obligat compliment que totes les bicicletes de sharing disposin d’un sistema d’ancoratge.
– Totes les motocicletes hauran d’estacionar d’acord amb el que preveu l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles.

En base als estudis sobre l’ocupació de l’estacionament actual, l’Ajuntament de Barcelona preveu atorgar:

– 2.650 llicències per a bicicletes (actualment hi ha 1.500 bicis d’ús compartit a la ciutat).
– 4.639 llicències per a motos (actualment hi ha 2.325 motos d’ús compartit a la ciutat).

Un altre Decret d’Alcaldia permetrà fer compatible la regulació d’aquest serveis de mobilitat compartida amb l’ús de caràcter personal dels aparcaments per a bicicletes. L’Ajuntament farà una reserva exclusiva d’estacionaments per a vehicles particulars d’ús personal en aquells àmbits de la ciutat que tenen més pressió turística o necessitats específiques. Aquest tipus de places estaran degudament senyalitzades de color lila.

Tant l’Ajuntament com les empreses del sector del sharing s’han compromès, quan es posi en marxa la nova normativa, a revisar-ne el funcionament i l’aplicació. En primer lloc, el que fa referència a la bonificació de la taxa mitjançant el compliment de compromisos, que es podria treballar per incloure-ho en la modificació de l’ordenança fiscal per al 2020. Aquest punt inclou:

– Compromís de responsabilitats socials en matèria laboral.
– Matriculació i pagament de l’impost de tracció mecànica sobre els vehicles a Barcelona en el cas de les motos.
– Treballar en l’aplicació del factor correcció, tant per a bicis com per a motos.

També es revisarà el nombre de llicències a atorgar, analitzant les dades d’ús, sense generar un perjudici degut a la sobreocupació. El nombre total de llicències s’ha calculat en funció de l’oferta de places disponibles a l’espai públic i de la demanda actual.

L’Ajuntament de Barcelona ha pres el compromís d’incrementar el nombre d’aparcament de bicis i motos en l’espai públic.

 

El context de bicicletes i motos d’ús compartit a Barcelona

Actualment existeixen un total de 6 empreses de bike sharing i de motosharing a la ciutat amb vehicles en servei. Majoritàriament el perfil de persona que utilitza aquests serveis no són usuaris habituals de cotxe privat i tenen una hàbits de mobilitat intermodal: bicicleta, transport públic i desplaçaments a peu. L’ús que fan d’aquest tipus de vehicle compartit és per a desplaçaments puntuals.

La diagnosi realitzada per l’Ajuntament determina que el vehicle compartit comporta una sèrie d’impactes positius sobre les pautes de mobilitat dels usuaris i sobre la ciutat:

– Redueix i renova el parc de vehicles existent.
– Ajuda a disminuir la contaminació atmosfèrica i acústica.
– Permet potenciar el canvi modal incentivant la decisió de no comprar o vendre un vehicle privat.
– Estimula els desplaçaments intermodals i fomenta l’ús del transport públic.
– Fomenta l’ús de la bicicleta (bikesharing).
– Augmenta l’accessibilitat i permet racionalitzar l’ús del cotxe i de la moto.
– Suposa una nova eina per a la gestió de la demanda de l’aparcament.
– Implica un impuls al vehicle elèctric.

El treball, no obstant, també recull els impactes negatius que pot comportar l’existència d’aquest tipus d’empreses sense cap tipus de límit (forta ocupació de l’espai públic i sobre els aparcaments, dificultant-ne la rotació, impacte negatiu sobre la seguretat viària…), motiu pel ha estat necessari dur a terme aquesta regulació.

Paraules clau

mobilitat/ sharing/