L’Ajuntament convoca 293 places d’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona : Servei de Premsa

L’Ajuntament convoca 293 places d’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona

13/03/2019Temps estimat de lectura: 2 minuts

L’Ajuntament ha convocat més de 600 places d’agent de la Guàrdia Urbana durant aquest mandat

Avui s’ha publicat aquesta oferta pública al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i restarà oberta durant els pròxims 20 dies naturals

L’Ajuntament de Barcelona ja ha presentat la convocatòria de les 293 places d’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona que convocarà aquest any, 60 de les quals es convoquen mitjançant mobilitat interadministrativa.

La convocatòria es realitza en règim d’oposició lliure i està oberta a persones majors de 18 anys i que no superin l’edat establerta per a la jubilació forçosa, amb nacionalitat espanyola i que compleixin els requisits marcats en les bases de la convocatòria publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Durant els següents 20 dies naturals, queda obert el termini per a la presentació d’instàncies dels candidats/candidates per optar a una d’aquestes places. La instància es podrà trametre telemàticament a través de la web de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’apartat d’Oferta pública, i el portal de tràmits, o bé excepcionalment presentant-la al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona o en qualsevol de les formes previstes pel règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Des de la web d’oferta pública, a banda de consultar les bases, també es podrà fer la tramitació electrònica de la sol·licitud i el pagament de la taxa corresponent al procés d’oferta pública.

L’oposició d’accés al cos de la Guàrdia Urbana comptarà amb un temari específic. Aquest inclourà qüestions vinculades a l’ordenament jurídic estatal, autonòmic i local; però també a altres aspectes com els principis d’actuació i deures dels funcionaris de policia local o la ètica i la deontologia professionals. El temari es pot consultar a les bases de la convocatòria.

El Tribunal qualificador tindrà una composició que preservarà la paritat entre homes i dones en la seva composició, de conformitat amb els criteris de l’article 60 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic,

Aquests gairebé 300 agents es sumen a les anteriors convocatòries que ha realitzat l’Ajuntament de Barcelona. En total durant aquest mandat s’han convocat 612 places d’agent de la Guàrdia Urbana.

Paraules clau

prevenció/ seguretat/