El Govern proposa un pressupost expansiu per al 2020 per combatre les desigualtats socials i l’emergència climàtica : Servei de Premsa

El Govern proposa un pressupost expansiu per al 2020 per combatre les desigualtats socials i l’emergència climàtica

04/10/2019

El Govern municipal proposa un pressupost social i ambiental que creix prop d’un 10% i ascendeix a 2.898,2M€

L’increment d’ingressos previst, provinent de majors transferències de l’Estat, del futur recàrrec sobre la taxa turística, de l’adequació de l’Impost de Bens Immobles (IBI) a la revisió cadastral i de la creació de noves taxes, permet incrementar la despesa en 250,8 M€

Els comptes recullen com a objectius prioritaris mantenir la cohesió social i prioritzar l’accés a l’habitatge i encarar la transició ecològica i preservar un espai públic de qualitat

Es planteja fer un salt en la inversió amb un augment de 92,1M€ fins assolir els 549,8M€ d’inversió total per a l’any 2020

El Govern municipal ha elaborat un primer projecte de Pressupost per al 2020 expansiu que ascendeix a 2.898,2M€ i que contempla un increment de despesa i d’inversió per donar resposta als grans reptes i objectius de la ciutat: mantenir la cohesió socials, revertir les desigualtats i prioritzar l’accés a l’habitatge, d’una banda, i de l’altre, donar resposta a l’emergència climàtica i preservar un espai públic de qualitat.

La proposta que planteja el govern encamina tota l’acció municipal cap al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i prioritzarà també l’impuls a l’activitat econòmica i l’ocupació de qualitat i poder augmentar la resposta municipal en matèria de seguretat i convivència.

El projecte de Pressupost 2020 planteja disposar de més ingressos, més volum de despesa i més inversió del que permeten els comptes prorrogats d’enguany. En el capítol d’ingressos es preveu un increment del 9,2% dels recursos de què disposa la ciutat. Pel que fa a les despeses també es preveu un augment de 250,8M, un 9,5% respecte al que es disposa per aquest any fruit de la prorroga pressupostària.

Amb aquest document, el Govern preveu obrir un període de negociació amb l’objectiu de poder arribar a acords amb el s grups de l’oposició. Pel que fa al calendari de tramitació i aprovació, d’una banda, hi ha les Ordenances Fiscals per l’any vinent, que tenen repercussió sobre el volum d’ingressos i es tramiten a partir de l’octubre. De l’altre, el projecte de Pressupost per al 2020 que s’hauria de sotmetre a aprovació inicial a la Comissió d’Economia i Hisenda corresponent al mes de novembre per aprovar-se definitivament al Plenari de desembre.

 

Més d’ingressos per fer front als grans reptes socials i ambientals

La proposta inicial que ha elaborat el govern preveu un major volum d’ingressos. Això es deu, d’una banda, a la previsió que s’incrementin les transferències corrents de l’Estat en 83,5M€, fruit de la cessió IRPF, el Fons Complementari i la compensació de l’IAE.

En segon lloc, es proposa l’adequació de l’Impost de Béns Immobles (IBI) als nous valors cadastrals sorgits de la revisió feta el 2017, que suposarà un increment de 43M€ d’ingressos. En aquest capítol es preveu una baixada dels tipus impositius i la supressió de topalls, tornant a un increment anual equivalent als d’abans de la revisió cadastral. També es preveu un recàrrec als pisos buits, ajuts al pagament de l’IBI als col•lectius més necessitats (més de 10.000 famílies) i un increment de l’IBI associat als BICES (Béns Immobles de Característiques Especials).

Així mateix es planteja modificar les Ordenances Fiscals per a l’any vinent amb noves taxes ambientals per fer front a l’emergència climàtica, d’altres per garantir un espai públic de qualitat davant el seu ús intensiu, i en tercer lloc, per donar suport a l’activitat econòmica.

En el camp de la fiscalitat orientada a la emergència climàtica es proposa modificar l’Impost de Vehicles, la taxa de clavegueram, introduir una nova taxa de residus i bonificacions a l’energia solar, un paquet amb un impacte total aproximat en les arques municipals de 38,7M€.

Per garantir un espai públic de qualitat i revisar els gravàmens que tenen a veure amb l’ús intensiu de l’espai públic destaca la proposta per introduir una nova proposta de taxa per regular l’estacionament de vehicles a l’AREA (l’àrea verda i blava) en funció del nivell de contaminació dels vehicles. Es proposa un sistema de tarifes que tindrà un component fix i un component variable, que s’estableix segons el tipus de vehicle (nivell d’emissions i dimensions, paràmetres responsables de la contaminació i també segons l’existència o no d’episodis contaminació). Així mateix, es proposa tirar endavant la proposta, acordada pel Plenari, de reclamar a la Generalitat, recaptar un recàrrec a l’Impost sobre les estades en establiments turístics (IETT).

El Govern té previst mantenir, així mateix, la lluita contra el frau fiscal amb el Pla Frau 0 que preveu incrementar en 10M€ la recaptació anual fruit d’una millora dels processos de gestió i inspecció.

 

Una proposta de pressupostos on continuen creixent les polítiques socials i mediambientals

En concret, el projecte de Pressupostos 2020 preveu un increment de la despesa corrent de 167M€ fins arribar als 2.350,7M€. Creixen, entre d’altres, el capítol de medi ambient (que inclou neteja viària, abastament d’aigua o enllumenat púbic) amb 29,8M€ més i el de serveis socials i promoció social que augmenta 25,5M€ el seu pressupost.

En aquest capítol s’hi inclouen els recursos destinats a l’assistència social primària o a la promoció social per tal d’atendre diversos col•lectius com infància, joventut o persones amb discapacitat. L’anàlisi de la despesa corrent per polítiques que planteja inicialment el govern també revela una aposta important per promoure la mobilitat sostenible i la millora del transport públic.

 

Es fa un salt en les inversions i es prioritza l’aposta per l’habitatge

Pel que fa a les inversions hi ha un salt que permet augmentar en 92,1 M€ el volum inversor del grup Ajuntament fins assolir els 549,8M€ el 2020 davant els 457,7 M€ disponibles aquest any. La major part dels recursos es destinaran a la transformació urbanística i de l’espai públic, al seu manteniment i arranjament i a la construcció de nous equipaments.

També mereix una menció especial la construcció d’habitatge públic, amb una inversió de 121,1 M€ previstos (això inclou la partida prevista al pressupost i l’execució pròpia de l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) i 25 M€ més destinats a l’adquisició d’habitatges.

Document relacionat:
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2019/10/Presentació-pressupost-2020-191004.pdfCompartiu aquest contingut