L’Ajuntament cobra el deute de Naturgy que posa fi al litigi sobre l’ICIO d’unes obres al Port de BCN : Servei de Premsa

L’Ajuntament cobra el deute de Naturgy que posa fi al litigi sobre l’ICIO d’unes obres al Port de BCN

08/11/2019

Naturgy ingressa una quota per ICIO de 13,7M€ després d’un llarg procés administratiu i judicial de més de vuit anys iniciat per l’Ajuntament de Barcelona i en què el Tribunal Suprem va acabar fallant a favor del consistori

Amb el pagament del deute liquidat per Ajuntament es regularitza l’ICIO corresponent a les obres de la Central Tèrmica de Cicle Combinat situada al Port de Barcelona, que van finalitzar l’any 2010

 

L’empresa Naturgy Generacion SL ha fet efectiu aquesta setmana el pagament de 13.783.250,22 euros de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) corresponent a les obres de la Central Tèrmica de Cicle Combinat situada al Port de Barcelona finalitzades l’any 2010, d’acord amb el què va acabar fixant el Tribunal Suprem al març de 2019. La liquidació arriba després d’un llarg procés administratiu i judicial iniciat per l’Ajuntament de Barcelona l’any 2011 i en què les diferents instàncies judicials ha fallat repetidament a favor del consistori barceloní.

L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres és un tribut de caràcter municipal que forma part dels impostos potestatius previstos a la Llei d’Hisendes Locals i cada Ajuntament pot variar alguns elements per quantificar-lo. La seva regulació concreta s’estableix mitjançant la corresponent Ordenança Fiscal.

Naturgy Generación SL (abans Gas Natural Fenosa Generación SLU) ha fet efectiu el pagament de la quota que marca la sentència per la regularització de l’ICIO, així com els interessos de demora i recàrrecs liquidats en concepte d’endarreriment en el compliment de les seves obligacions.

 

Vuit anys de litigi

A finals del mes d’agost de l’any 2011 l’Ajuntament va iniciar actuacions inspectores per a la regularització tributària de l’ICIO per aquesta obra, i de la documentació aportada va resultar un cost inicial de l’obra de 444.828.212€ .

L’empresa constructora va al·legar aleshores que el cost d’execució total havia estat molt inferior, i que com el contracte s’havia signat sota la modalitat de “claus en mà” no disposaven de factures, ni de certificacions d’obres per acreditar el cost exacte, ja que aquesta documentació obraria en poder dels contractistes (alguns d’ells amb seu social a l’estranger) i subcontractistes.

Un cop resoltes les al·legacions a finals de novembre de l’any 2012 i deduïdes només aquelles partides que no devien formar part del cost d’execució i que havien estat degudament acreditades, així com les quantitats ingressades a compte juntament amb la sol·licitud de la llicència, es va practicar liquidació per import de 13.783.250,22€.

Al juliol de 2017, una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona va determinar la correcció de la quantitat de 13.783.250 euros de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per la construcció de la Central Tèrmica de Cicle Combinat en el Port de Barcelona, una obra que es va finalitzar a finals del 2011. Aquesta sentència fou ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya l’any 2018. Finalment, al març de 2019, el Tribunal Suprem va confirmar la sentència i Gas Natural s’ha vist obligada a ingressar a l’Ajuntament l’impost més els retards corresponents.

 Compartiu aquest contingut