L’Ajuntament estableix una nova taxa de residus per millorar-ne el tractament, incrementar la recollida selectiva i reduir emissions : Servei de Premsa

L’Ajuntament estableix una nova taxa de residus per millorar-ne el tractament, incrementar la recollida selectiva i reduir emissions

09/12/2019

L’increment de la recollida selectiva implica abaratir els costos de gestió; la fracció de rebuig costa 206 €/tona mentre que la de vidre o paper i cartró és més de quatre cops més econòmica

El 73,3% de les llars de la ciutat pagaran mensualment entre 2 i 4 euros de la taxa de residus a través de la factura de l’aigua, mentre que 12.500 llars en situació de vulnerabilitat n’estaran exemptes

Les 19.165 persones usuàries dels punts verds fixes i mòbils de la ciutat es podran beneficiar d’un sistema de reducció de la taxa, de fins al 14%

La taxa s’aplicarà en compliment de la Directiva Europea per millorar la gestió de residus domèstics i els compromisos establerts en l’àmbit metropolità per incorporar sistemes de pagament per ús del servei de recollida

L’Ajuntament de Barcelona, en compliment amb la Directiva europea 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell Europeu, el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025 i l’Acord Metropolità pel Residu Zero de febrer de 2019, introdueix la taxa de residus que permetrà al 2025 un augment de fins al 55% de la recollida selectiva i per tant reduir el cost global de recollida i tractament de residus.

La Directiva Europea obliga les ciutats a millorar la gestió dels residus per protegir el medi ambient i per tant, la salut dels veïns i les veïnes, fent-ne una gestió més sostenible. Per aquest motiu la norma comunitària marca que al 2025 la recollida selectiva haurà de ser del 55% del total, al 2030 el 60% i al 2035 el 65%. Actualment, a Barcelona, aquest índex se situa al voltant del 40%. L’objectiu principal és treballar cap a una economia circular que promogui la millora de la reutilització i el reciclatge dels residus.

D’altra banda, el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025 estableix que al 2025 els municipis han d’haver incorporat un sistema de pagament per ús del servei de recollida i s’ha d’establir un marc de col·laboració entre l’AMB i els municipis per poder modular la taxa metropolitana del tractament de residus (TMTR) a escala individual, en funció del comportament de la recollida selectiva. En aquest marc, el febrer de 2019 es va signar l’Acord Metropolità pel Residu Zero que compromet als municipis a disposar el 2021 d’una taxa de recollida pels usuaris domèstics o bé haver desplegat el 2025 sistemes d’individualització de la recollida domèstica al 100% de la població.

 

La recollida selectiva, més econòmica

Actualment a Barcelona la recollida selectiva és de gairebé el 40% (37,7%) i la recollida té un cost de 191 euros per llar i any globalment. Si la recollida selectiva se situés al 60% el preu baixaria a 163 euros per llar i any i al 70%, a 150 euros per any i llar. Cal tenir en compte que el cost i recollida de la fracció rebuig és de 206 euros per tona, en canvi la fracció orgànica té un cost de 124 euros per tona i el tractament de paper i vidre és d’aproximadament 45 euros la tona, més de quatre vegades més econòmic que el tractament de rebuig.

Per tant, separar els residus abarateix els costos econòmics globals de gestió. Quan no se separa el procés de recollir i reciclar té un cost més alt per a cada habitant. L’Ajuntament de Barcelona, que ja va implementar un pagament per generació en l’àmbit comercial, ha constatat una millora en el reciclatge amb aquesta metodologia.

 

Bonificacions de la taxa

La nova taxa del servei de recollida de residus municipals generats en domicilis particulars quedarà establerta a partir de l’any 2020 i es computarà a la factura de l’aigua. Barcelona compta amb 760.000 llars amb comptador domèstic d’aigua. D’aquestes, 12.500 llars estaran exemptes de la nova taxa en compliment de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica o vulnerabilitat. Un total de 557.000 llars, un 73,3% del total, pagaran entre 27 i 51 euros l’any, el que suposa entre 2,25 i 4,25 euros mensuals.

En l’ordenança fiscal que regula la taxa de residus es preveuen, a més de l’exempció per a llars en situació de vulnerabilitat, una sèrie de reduccions en els següents casos:

– Reducció per a les persones que tinguin reconegut el benefici de la facturació especial del servei de subministrament d’aigua potable per habitatges en els quals convisquin el nombre de persones previst al Reglament del Servei Metropolità del Cicle de l’Aigua. S’aplicarà una reducció del 5% de la quota de la taxa per cada persona addicional a l’habitatge.
– També preveu una reducció del 5% per cada persona empadronada en el domicili del contracte de servei de subministrament d’aigua que tingui reconegut una grau de discapacitat igual o superior al 75%.
– S’aplicaran reduccions fins a un màxim del 14% de la quota de la taxa a persones que facin ús dels punts verds, fixes i mòbils, de la ciutat. Des d’un 1% per ús dels punts verds dues vegades l’any, fins al 14% per 15 usos o més a l’any. Actualment les 19.165 persones usuàries dels punts verds es podran beneficiar de la reducció.

Les tarifes de la taxa es fixen segons el tipus d’habitatge receptor del servei de subministrament domiciliari d’aigua, en funció del seu cabal nominal i els trams de consum, definits al Reglament del Servei Metropolità del Cicle Integral de l’Aigua. La recaptació de la nova taxa es reinvertirà en la millora de la gestió i del servei. El segon semestre del 2020, quan s’implementarà, suposarà 20,5 milions d’euros, i a partir del 2021, 41 milions d’euros anuals.

 

La fracció de rebuig, causa d’emissions de CO2

Cada habitant de Barcelona genera cada any un total de 493 Kg de residus, dels quals 308 es recullen com a fracció no selectiva, és a dir, fracció resta (rebuig). Les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades de l’àmbit dels residus varien en funció de la gestió que se’n fa. El tractament finalista, abocador o valorització energètica (incineració), és el que més emissions de CO2 genera, per tant la recollida selectiva i el reciclatge són l’opció que més es compromet amb la reducció de les emissions. El tractament de residus municipals és el responsable del 10,4% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de Barcelona, per tant la taxa contribuirà a accelerar l’acció per reduir aquestes emissions.

La recollida de residus a través de contenidors a Barcelona fa anys que es manté estable al voltant del 35-40%, per això s’han introduït altres sistemes de recollida amb corresponsabilització dels usuaris i usuàries, com per exemple el Porta a Porta o l’experiència pilot de les plataformes del Bon Pastor, i es treballa per continuar introduint els canvis necessaris per augmentar el percentatge de recollida selectiva a la ciutat. Segons l’enquesta d’hàbits quotidians de l’àrea metropolitana de Barcelona, el 45% de barcelonins i barcelonins no recicla, per tant és imprescindible la introducció d’un canvi per canviar els hàbits en el context d’emergència climàtica que es troba la ciutat. Al conjunt de l’àrea metropolitana, 23 dels 36 municipis metropolitans ja han introduït la taxa de residus.Compartiu aquest contingut