S’aprova el nou Pla d’Igualtat entre dones i homes 2020-2023 de l’Ajuntament de Barcelona : Servei de Premsa

S’aprova el nou Pla d’Igualtat entre dones i homes 2020-2023 de l’Ajuntament de Barcelona

20/12/2019

L’Ajuntament de Barcelona referma el seu compromís en l’assoliment de la igualtat efectiva entre dones i homes, millorant la conjuntura en la que es troben les dones a partir de donar resposta a les desigualtats i discriminacions

El nou Pla fixa 7 àmbits d’actuació: cultura institucional, política retributiva, implementació de la perspectiva de gènere en la gestió de persones, conciliació de la vida personal, familiar i professional, prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut, prevenció de l’assetjament sexual, i comunicació, llenguatge i imatge corporativa

El Plenari de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat avui el III Pla de d’Igualtat entre dones i homes 2020-2023. El Pla, que s’ha aprovat amb el vot a favor de tots els grups municipals, dóna compliment a la normativa vigent que requereix a les administracions públiques garantir la igualtat efectiva en l’àmbit laboral de les administracions públiques i adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes. És un mecanisme adreçat a garantir que el funcionament intern es basa en la igualtat d’oportunitats, es combat qualsevol discriminació i es propicien comportaments i maneres de fer basats en el respecte mutu entre dones i homes en tots els àmbits de l’Ajuntament, prevenint i afrontant l’assetjament sexual i per raó de sexe. El Pla ha estat elaborat per la Comissió Tècnica del Pla d’Igualtat, integrada per representants de l’Ajuntament i de CCOO, UGT, SAPOL, CGT i el suport de Intersindical-CSC.

El Pla constitueix el full de ruta en aquesta matèria perls propers anys. Prioritza els àmbits fonamentals d’intervenció ifixa els objectius i els resultats concrets a assolir en matèria d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i d’eliminació de qualsevol discriminació per raó de sexe. També defineix les mesures i accions que s’han d’adoptar per assolir-los.

El Pla té com objectiu general garantir la igualtat efectiva entre homes i dones de l’Ajuntament de Barcelona i de tots els Organismes autònoms i ens adherits a l’acord de condicions laborals.

Estableix objectius estratègics per a 7 àmbits d’intervenció: cultura institucional, per integrar la igualtat de tracte i d’oportunitats com a principis bàsics i transversals de l’organització; política retributiva; implementació de la perspectiva de gènere en la gestió de persones; conciliació de la vida personal, familiar i professional; prevenció de riscos laborals i vigilància de la salut; prevenció de l’assetjament sexual; comunicació, llenguatge i imatge corporativa.

 

 

 

Lluitar contra la bretxa salarial a l’Ajuntament de Barcelona

Un dels punts destacats del Pla d’igualtat és el seu focus en la visibilització i reducció de la bretxa salarial entre dones i homes, convertint a l’Ajuntament de Barcelona en una institució capdavantera i innovadora a l’hora d’abordar aquesta problemàtica. Recordem que al darrer mandat, i fruit de l’anterior Pla d’igualtat 2015-2019, es va elaborar per primera vegada un exhaustiu informe analitzant la bretxa salarial de gènere a la plantilla municipal, que es calculava en un 15,85%, una xifra significativa si bé menor que la bretxa que s’estima pel conjunt de la ciutat, entorn del 21,9%, i pel global de Catalunya, entorn del 23,9%. La conjugació de factors com la reducció de jornada per cura de fills/es, el manteniment de rols socials masculins i femenins que es traslladen en una segregació laboral en les posicions ocupades a l’administració per homes i dones, i les majors dificultats en el desenvolupament de la carrera professional de les dones, es fixen com a principals causes d’aquesta diferència salarial. Aquest informe va permetre tenir informació detallada per a poder definir actuacions concretes per tal de millorar la conciliació, combatre el sostre de vidre i evitar la discriminació salarial.

Així, per exemple, s’han incorporat mesures com ara revisar el valor se li dona als llocs de treball per evitar diferències entre homes i dones; incentivar la presència de dones en cossos fortament masculinitzats com la Guàrdia Urbana o Bombers; evitar que les proves d’accés generin segregació i incentivar les oportunitats d’ascendir de forma igualitària dins de les estructures internes.

Trobareu el document del III Pla d’Igualtat en aquest enllaçCompartiu aquest contingut