Barcelona avança cap a un nou model d’Escola Municipal de Música i de les Arts : Servei de Premsa

Barcelona avança cap a un nou model d’Escola Municipal de Música i de les Arts

25/02/2020

Les noves Escoles Municipals de Música i de les Arts (EMMA) són una peça destacada de la mesura de govern d’educació i cultura que pretén democratitzar l’accés a l’educació artística com una condició necessària per exercir el dret a la participació cultural

Durant el mandat es construiran dues noves escoles, a Sants-Montjuïc i Sant Martí amb una inversió de més de 12 milions Barcelona tindrà una xarxa de 7 EMMA

A les EMMA es potenciarà el pes dels aprenentatges i la pràctica grupals com a model pedagògic amb una oferta formativa més diversa i flexible

Incorporarà oferta estable de música en horari lectiu per a escoles públiques de primària d’entorns desafavorits per arribar a més publics i més diversos

Barcelona adaptarà el model de les seves Escoles Municipals de Música, amb més de vint-i-cinc anys d’història, tal com estava previst en la mesura de govern cap a una política d’educació i cultura (maig 2019) que busca democratitzar l’accés a l’educació artística per afavorir el dret a la participació cultural.

Esdevindran progressivament Escoles Municipals de Música i de les Arts (EMMA) i es diversificarà l’oferta formativa en arts escèniques amb voluntat d’afavorir la interdisciplinarietat. També s’incrementarà la pedagogia basada en la pràctica grupal amb major flexibilitat sense que el pas dels cursos impliqui necessàriament major càrrega lectiva per tal d’afavorir que més infants i joves gaudeixin de l’educació i pràctica artística.

De cada 100 infants de la ciutat (4-18 anys) 1 es matricula a una escola de música, 2 ho sol·licita i es queda sense plaça i el 97 restant no s’hi apropa. La voluntat del canvi de model és que el servei públic de les escoles de música arribi més a qui tradicionalment no arriba per ampliar oportunitats d’aprenentatge i pràctica de les arts, com a component essencial d’una millor cobertura de les necessitats culturals d’infants i joves. Actualment les cinc escoles matriculen 2.274 alumnes en formació estable de llarga durada d’un total de 2.518 alumnes. Un 12% de l’alumnat (276) matriculat aquest curs té un preu públic bonificat, xifra que ha anat creixent des del 7,7% del curs 2014-2015.

En el marc del mandat creixerà la xarxa amb dues noves escoles amb una important inversió perquè el curs 2023-2024, la ciutat compti amb 7 EMMA amb voluntat de donar servei més enllà dels districtes on s’ubiquen. En aquest sentit, el nou model d’EMMA és una peça clau també del futur “Pla d’educació i pràctica artística de la ciutat” que s’elaborarà de manera participada amb el sector durant el 2020.

 

5 criteris cap a un nou model

Davant del repte de democratitzar l’educació i pràctica artística es vol anar d’un model més basat en la formació orientada sobretot a itineraris d’ensenyaments musicals a un model més basat en experiències artístiques pràctiques i en grup, fetes des del rigor i la qualitat, que siguin habituals i prolongades i que aconsegueixin arribar a qui no arribaria.

Els 5 criteris a anar introduint progressivament durant els propers cursos, s’inspiren en les enfocaments i pedagogia d’escoles municipals de referència com la del Prat de Llobregat o de l’Hospitalet de Llobregat i és un model dominant en molts països europeus:

 

Cap a una xarxa de 7 EMMA amb dues noves escoles

Al llarg d’aquest mandat, es construiran dues noves EMMA, amb la vocació que donin serveis més enllà dels respectius districtes de Sant Martí i de Sants-Montjuïc. Aquestes dues s’afegiran a les cinc que ja existeixen:

 

Les escoles de Can Fargues, Can Ponsic i Nou Barris, primeres en fer la transició

El curs 2020-2021 s’iniciarà la transició a les tres escoles de gestió externa pendents de nou contracte de licitació del servei que són Can Fargues, Can Ponsic i Nou Barris. Mantindran la seva programació diversa en formació musical i aniran incorporant més oferta formativa en la formació en arts escèniques. S’elaborarà un pla de treball individualitzat per a l’actual alumnat matriculat en aquestes tres escoles a fi d’adaptar l’oferta formativa a les necessitats.

Pel que fa l’oferta formativa estable en dansa i teatre està previst que acabi sent d’una hora lectiva setmanal i en grups formats per 12 alumnes.

En el conjunt d’aquestes tres escoles, a partir de la nova licitació del servei i de cara al curs 2023-2024, s’estima que el número d’alumnes que estudien formació estable incrementi més d’un 40% entre els que cursaran dins l’escola de música i els qui ho faran a les escoles de primària, és a dir, prop de 600 alumnes més.

Tots els alumnes que són a les escoles de música podran continuar el seu itinerari formatiu fins als 18 anys si ho desitgen. Se’ls aniran ajustant les càrregues lectives amb més classes grupals i menys d’individuals.

A les dues escoles de gestió directa de l’Eixample i de Sant Andreu, en diàleg amb les direccions i professorat, es plantejarà l’adaptació de la seva oferta formativa cap al nou model. En qualsevol cas, l’oferta de formació artística en cada una de les escoles municipals de la xarxa podrà tenir singularitats i accents diferents en els diversos llenguatges artístics.

 

Més flexibilitat en l’oferta de la formació musical

La formació musical passarà progressivament a organitzar-se segons la intensitat de la dedicació horària de l’alumne i no estrictament per edats o nivells de coneixement. Actualment l’oferta s’estructura amb la previsió que l’alumnat comença a 5 anys fins als 18 anys i va avançant cada curs en coneixements i incrementant la dedicació horària, amb un major pes de classes individuals en l’oferta formativa. En aquest sentit es vol flexibilitzar més les edats d’entrada, oferir la possibilitat d’anar progressant en la formació sense, necessàriament, incrementar la càrrega horària. Es tracta d’ajustar l’oferta formativa al fet que els infants estan una mitjana de 5 anys a l’escola.

Concretament, l’oferta estable de llarg recorregut passa a estructurar-se en les següents tres modalitats:

Tipus A: oferta d’iniciació i enfocament multidisciplinari per a infants de 4 a 12 anys amb una dedicació d’una hora a la setmana en grup. La previsió és que suposi al voltant del 20% del total de l’alumnat.

Tipus B: pràctica instrumental en grup de diferents edats, començant a partir dels 8 anys, sense prerequisit d’haver cursat iniciació. La dedicació lectiva setmanal serà major que la A i podrà variar en funció de cada alumne, per exemple, una hora d’instrument en grups de 4 alumnes, més una hora de llenguatge musical i conjunt de forma integrada en grups de 8 alumnes, més una hora i quart d’una gran agrupació instrumental en un grup de 25. Es preveu que el 70% de l’alumnat de música correspongui al tipus B.

Tipus C: Estudis de formació avançada i d’aprofundiment, amb una dedicació lectiva setmanal més alta. La previsió és que suposi un 10% de l’alumnat de música.

 

Un programa estable d’educació musical per a centres públics de primària

Cada una de les EMMA, com a part del servei, oferirà educació artística estable a alumnat de 4rt, 5è i 6è d’una escola pública de primària. L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, previ acord amb el Consorci d’Educació de Barcelona, designarà per a cada escola de música un centre educatiu prioritari per la seva composició social per oferir més oportunitats d’aprenentatges artístics als infants que tradicionalment no accedeixen a escoles de música. Aquesta tasca es coordinarà amb la del docent especialista de música del centre. L’alumnat participant de l’escola de primària serà també alumnat de l’EMMA i estarà exempt de pagament de preu públic.

Aquesta nova línia del serveis educatius de les EMMA es prepararà durant el proper curs per tal de posar-la en marxa de cara al curs 2021-2022. A més de fer arribar la formació artística als infants tradicionalment absents de les escoles de música, també s’espera que una part dels alumnes de 4rt a 6è de les escoles de primària, més endavant, es matriculin a les EMMA.

 

Més hores per atenció a la diversitat i projectes d’àmbit comunitari

Els nou model assigna 21 hores setmanals a activitat en centres educatius públics de primària, 15 hores a projectes d’àmbit comunitari; 10 per a tallers de música i moviment per a totes les edats, 5 per a atenció a la diversitat per a l’educació inclusiva; 6 per a projectes en períodes de vacances; 3 per a tallers de música per a nadons; i 40 per a funcions directives i de coordinació educativa.

Fins ara, només el plec més recent de Can Fargues contemplava una dedicació menor (5 hores) per a la realització d’activitats amb centres educatius, mentre que als plecs que regien les concessions de Can Ponsic (2011) i Nou Barris (2007) no ho contemplaven.  El mateix succeïa amb l’atenció a la diversitat, ja que en cap dels tres plecs es contemplava una assignació horària específica, tot i que era un criteri de valoració dels projectes en el procés de concurs. El reconeixement de la càrrega lectiva de l’equip de direcció i els òrgans de coordinació del centre tampoc no es contemplava fins ara en els plecs de Can Ponsic i Nou Barris.

 

Millores retributives per a les persones treballadores

Actualment hi ha diversos convenis laborals d’aplicació a les escoles de música municipals amb retribucions i hores lectives setmanals per al professorat força diferents. Per al càlcul dels costos salarials del plec s’ha optat per prendre de referència el que resulta més favorable a les persones treballadores. Tenint en compte que l’Administració no pot imposar convenis d’aplicació a les empreses privades adjudicatàries, s’ha optat per considerar l’aplicació del conveni més favorable com a criteri d’adjudicació. El plec també preveu la subrogació de l’actual professorat.

El preu de sortida del concurs implica un creixement del 14% respecte la licitació anterior, amb un import previst de 2,6 milions i prioritza els aspectes qualitatius del servei públic.Compartiu aquest contingut