Barcelona distribueix 5.300 dispositius connectats a la xarxa perquè l’alumnat en situació de vulnerabilitat pugui accedir a l’educació online : Servei de Premsa

Barcelona distribueix 5.300 dispositius connectats a la xarxa perquè l’alumnat en situació de vulnerabilitat pugui accedir a l’educació online

15/04/2020

El Consorci d’Educació distribuirà 3.000 tauletes amb connectivitat a l’alumnat per pal·liar les desigualtats de la bretxa digital amb un pressupost inicial de mig milió d’euros

També es dotarà de connectivitat a 2.267 dispositius procedents dels centres educatius per fer arribar a l’alumnat, que formen part dels 22.000 que el Departament d’Educació ha distribuït en el conjunt de Catalunya

El programa Èxit es basa en mentories a través de la figura dels amics@grans (estudiants universitaris) que dues tardes a la setmana fan reforç escolar a alumnes d’ESO i s’ofereix als centres en modalitat en línia mentre duri el confinament

La tasca realitzada des de fa mesos pel Pla contra la segregació ha estat clau per garantir el contacte amb l’alumnat detectat en situació de vulnerabilitat i conèixer les seves necessitats

El Consorci d’Educació de Barcelona ha adquirit 3.000 tauletes amb targeta SIM (amb connexió de dades) per distribuir a l’alumnat amb una major situació de vulnerabilitat per garantir que aquests alumnes puguin fer educació en línia i accedeixin a les diferents plataformes que s’han posat en marxa amb continguts educatius i que han de servir per fer educació no presencial durant el darrer trimestre del curs que ha començat aquesta setmana. El pressupost inicial que s’ha destinat a aquesta actuació és de 500.000 euros. La distribució d’aquest material es programarà de la forma acordada per cada centre en funció de la seva realitat durant els pròxims dies, amb criteris de prioritat als cursos de 6è de primària i 1r d’ESO, en el marc del Pla contra la segregació escolar.

A més, des del Departament d’Educació i a través del Consorci d’Educació, també es distribuiran un total de 2.267 dispositius amb connexió a la xarxa entre l’alumnat amb dificultats per poder seguir l’educació telemàtica durant el confinament, per tal de poder aplicar el Pla d’Acció: Centres educatius en línia. Un material que pertany als centres educatius de la ciutat i que des del Departament d’Educació han dotat de connectivitat per poder utilitzar durant tot el tercer trimestre del curs 2019-2020, i es farà arribar directament a les famílies on els centres educatius han  detectat una necessitat.

Paral·lelament, es treballa en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, tant amb la gerència territorial i els districtes, com amb l’Àrea de Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i el Consorci de Biblioteques de Barcelona, per tal de recollir i posar a disposició de l’alumnat de Barcelona altres partides de tauletes procedents de particulars o d’iniciativa privada.

A causa de l’emergència sanitària de la COVID-19, el Consorci d’Educació continua treballant per adaptar-se a la nova situació educativa que estan vivint en els darrers dies tant els alumnes, com els centres educatius, els docents i les mateixes administracions. Una nova situació que ara passa per donar compliment a l’aplicació del Pla d’Acció: Centres educatius en línia que ha posat en marxa el Departament d’Educació per garantir que no quedi cap alumne sense un contacte amb la vida escolar durant les setmanes de confinament.

La prioritat del Consorci s’ha centrat aquests últims dies en afavorir i garantir el contacte amb totes les famílies de Barcelona en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit s’ha parlat amb tots els centres públics i concertats d’ensenyaments obligatoris per copsar les necessitats detectades i canalitzar i donar suport a les diferents iniciatives dels centres. Els docents, amb la col·laboració dels equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP), han contactat amb tot l’alumnat i han pogut saber les circumstàncies familiars i emocionals, per poder dimensionar les seves necessitats.

Gràcies a la feina que des del 2019 es realitza per desenvolupar el Pla contra la segregació escolar, on treballen conjuntament el Consorci d’Educació i l’Institut Municipal de Serveis Socials, el contacte amb aquests alumnes en situació de vulnerabilitat ha estat més senzill i ràpid. I també ha permès afrontar de forma més efectiva els diferents reptes que s’estan plantejant aquestes setmanes en el terreny de l’educació, com el repartiment de les targetes de les beques menjador.

 

Prioritat de distribució del material en les etapes de transició educativa

Es farà una distribució del material amb prioritat per a l’alumnat que es troba en etapes de transició educativa i amb perspectives de futur. D’aquesta manera, els 3.000 dispositius que facilitarà el Consorci d’Educació estaran a disposició d’aquest alumnat durant els anys que els resti d’escolarització obligatòria, de forma que la dotació d’aquest material no es fa pensant només en la contingència del confinament i tindrà continuïtat al llarg dels proper cursos.

Així, un dels col·lectius prioritaris per rebre aquestes tauletes és l’alumnat de 6è de primària en situació de vulnerabilitat social i que formarà part del Pla contra la segregació en la seva incorporació a 1r d’ESO el curs 2020-2021. Aquests mesos s’ha coordinat una actuació amb els tutors de tot l’alumnat de 6è en situació de vulnerabilitat i amb aquells que tenen dificultats en el seu procés d’aprenentatge, per tal d’assegurar la millor transició per a cada un dels alumnes.

L’altre col·lectiu preferent en aquesta distribució de tauletes és l’alumnat que ja forma part del Pla  contra la segregació i que actualment està cursant 1r d’ESO. El pla ja garantia la gratuïtat d’altres serveis educatius com menjador, material i activitats esportives i d’estiu. En aquests casos, les tauletes també les podran disposar al llarg dels pròxims cursos.

Pel que fa al material que ja té el centre educatiu o que pot ser adaptat per a fer aquesta funció, es prioritzarà els alumnes que estant cursant 4t d’ESO facilitant la connectivitat als que ho necessitin. En aquest sentit tenen el suport de l’equip d’orientadors del Pla jove que desenvolupa un Pla d’acompanyament que s’adreça a tot l’alumnat de 4t d’ESO que presenta factors de risc per a l’abandonament en tot el procés de transició cap els ensenyaments postobligatoris.

De la mateixa manera l’alumnat de 2n de batxillerat i cicles formatius de grau mig i superiors que els centres hagin detectat prèviament, es posarà també a la seva disposició el material del centre i es facilitarà la connectivitat. Des dels centres també s’està fent un esforç per la comunicació amb tot l’alumnat de programes de formació i inserció (PFI) amb l’objectiu de que continuïn vinculats al centre.

Des de que va començar l’aturada de classes la inspecció educativa ha contactat amb totes les direccions de centres per conèixer la realitat de l’alumnat per accedir als continguts educatius penjats a la xarxa.

Amb aquestes actuacions, també es dona resposta a les recomanacions del Síndic de Greuges alertant de l’existència d’una part de l’alumnat en situació de vulnerabilitat que pateix la bretxa digital i no disposa a la llar dels recursos tecnològics necessaris per desenvolupar l’activitat lectiva de manera virtual.

 

Mesures per facilitar l’educació online

El Departament d’Educació va anunciar el passat 20 de març la implantació del Pla d’Acció: Centres educatius en línia per continuar amb les classes de manera telemàtica, i per això s’ha fet una diagnosi dels recursos materials i telemàtics de cada centre; i s’ha implementat i dotat dels elements necessaris als centres educatius a través de plataformes com l’espai de recursos educatius Moodle, on es centralitzen totes les eines educatives en línia a disposició dels centres.

Els docents han disposat d’un pla formatiu i d’acompanyament a través del portal ODISSEA, on se’ls ha donat recursos per a la formació en línia, a més d’assessorar-los en l’ús de les eines digitals. El Consorci d’Educació, amb el suport dels centres de recursos pedagògics (CRP), ha organitzat un servei d’acompanyament als equips docents mitjançant l’oferta de seminaris i assessorament online per a facilitar aquesta tasca i garantir que es fa amb qualitat. Es tracta d’aportar orientacions tant en l’aspecte tecnològic com també pedagògic, recomanant no sobrecarregar els infants, proposant activitats setmanals de manera que es puguin dosificar segons l’organització familiar i els plans de treball. S’han de pensar activitats que els alumnes puguin fer el més autònomament possible de manera que la capacitat de resposta a problemes acadèmics, molt vinculada a les circumstàncies de cada família, no sigui una desavantatge.

Una de les mesures impulsades pel Consorci d’Educació per continuar avançant en favor de la igualtat d’oportunitats educatives i que continua en marxa durant la crisi sanitària de la COVID-19 és el programa Èxit, que ja durant tot el curs ha servit d’estructura de reforç en l’aprenentatge escolar a través dels 350 amics@grans i great friends, aquests últims per a l’anglès. En tots dos casos es compta amb la figura de joves estudiants que donen suport i acompanyen a grups reduïts d’uns deu alumnes, en 53 instituts i 112 escoles de la ciutat. En total, en el programa Èxit hi participen 2.786 alumnes i en l’Èxit Anglès 344.

Des del tancament dels centres educatius, tant els amics@grans com els great friends han continuat vinculats al programa. Primer, ajudant en l’elaboració dels informes de la 2a avaluació i després, confeccionant propostes didàctiques des d’un enfocament competencial per a l’inici de la 3a avaluació, seguint el Pla d’Acció: Centres educatius en línia posat en marxa pel Departament d’Educació. L’objectiu del programa Èxit durant aquesta crisi sanitària és donar suport i reforç a les tasques escolars, sense posar-ne de complementàries, i mantenir la vinculació escolar dels alumnes més vulnerables i d’aquells que no poden comptar amb l’acompanyament de les seves famílies en el seguiment de l’activitat en línia.

 

El servei de teletraducció, un reforç per a la comunicació entre centre i famílies

El servei de teletraducció, que facilita la comunicació entre el centre i les famílies que tenen dificultats amb l’idioma, també està ajudant a fer més efectiva i fluïda aquesta tasca de contacte via telefònica. El servei està operatiu les 24 hores del dia en un total de 52 idiomes, i té el valor afegit de fer-se a través d’un natiu que dona més facilitats per fer més comprensible aquesta comunicació entre el centre i les famílies, ja que coneix la cultura i el funcionament del país d’origen de la família.

 

 

Podeu consultar tota la informació municipal sobre la COVID-19
al web desdecasa.barcelona:Compartiu aquest contingut