Complir les recomanacions de qualitat de l’aire de l’OMS evitaria unes 1.000 morts l’any a Barcelona : Servei de Premsa

Complir les recomanacions de qualitat de l’aire de l’OMS evitaria unes 1.000 morts l’any a Barcelona

19/10/2020Temps estimat de lectura: 6 minuts

Segons l’últim informe de qualitat de l’aire que elabora anualment l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), l’excés de contaminació també provoca 1 de cada 3 nous casos d’asma infantil i 1 de cada 9 casos de càncer de pulmó

L’informe també assenyala que 1 de cada 4 escoles està exposada a nivells d’NO2 per sobre del límit legal (40 µg/m3), sobretot al districte de l’Eixample

Aquest és l’estudi més detallat fet fins ara per l’ASPB sobre l’exposició de la població a la contaminació i del seu impacte en la salut de les persones

L’excés de contaminació de l’aire a la ciutat de Barcelona en relació a les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) provoca al voltant del 7% de les morts naturals (unes 1.000 defuncions anuals), el 33% dels nous casos d’asma infantil (525 l’any), i l’11% dels nous casos de càncer de pulmó (110 l’any). Si Barcelona complís els llindars recomanats per l’organisme internacional s’evitaria aquest important impacte en salut, segons constata l’últim informe de qualitat de l’aire que elabora anualment l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

L’asma és una de les malalties cròniques més prevalents en infants, associada amb un alt cost social i econòmic. D’altra banda, el càncer de pulmó és un dels tipus de càncer més diagnosticats tant en dones com en homes. Cal recordar, a més a més, que l’evidència científica ja ha demostrat altres efectes negatius de la contaminació en la salut, com són l’aparició o l’agreujament de malalties cardiovasculars, respiratòries, diabetis, retard en el creixement fetal o bé efectes cognitius en el cas dels infants.

L’informe de qualitat de l’aire de Barcelona 2019 de l’ASPB constata que l’exposició continuada als nivells habituals de contaminació que hi ha a la ciutat és un greu problema de salut pública. Per aquesta raó, i amb l’objectiu de protegir la salut de la població barcelonina, indica que calen mesures permanents per millorar la qualitat de l’aire. El document també assenyala que la distribució de l’impacte en salut atribuïble a la contaminació no és homogènia a totes les zones de la ciutat. El districte amb més contaminació de l’aire i amb més població exposada és el de l’Eixample, que acumula el 23% de la mortalitat atribuïble a la contaminació a la ciutat.

 

Novetats en l’estimació de l’impacte en salut

Amb l’objectiu d’aproximar-se a l’impacte real en salut del conjunt de la contaminació de l’aire a la ciutat, l’ASPB ha actualitzat i ampliat aquest any l’anàlisi que fa d’acord amb els avenços dels models metodològics internacionals i l’evidència científica. Entre altres novetats, ha estimat per primera vegada la mortalitat atribuïble a l’excés de contaminació per PM2.5 i per NOde forma conjunta i per districtes, i ha afegit també l’estimació del seu impacte en la incidència del càncer de pulmó i de l’asma infantil. Fins ara, l’ASPB estimava la mortalitat atribuïble a ambdós contaminants per separat i s’utilitzava com a indicador de referència únicament la mortalitat atribuïble a l’excés de contaminació per PM2.5, atès que l’evidència del seu impacte en salut és més sòlida. Ara, l’informe quantifica també l’estimació del seu impacte de forma conjunta.

En tot cas, com que els impactes de les PM2,5 i de l’NO2 estan parcialment correlacionats, aquests no es poden sumar directament perquè estaríem sobreestimant l’impacte total. Per això, seguint criteris epidemiològics utilitzats internacionalment, s’assumeix que hi ha un solapament del 30% entre l’impacte de les PM2,5 i el de l’NO2. Aquesta correcció s’aplica a l’NO2.

Exposició a la contaminació de les escoles

L’informe de l’ASPB d’enguany també descriu per primera vegada l’exposició al NO2 dels centres escolars de segon cicle d’infantil i primària. S’ha analitzat l’exposició de 348 centres, públics i privats, i d’aproximadament 122.500 infants. Els resultats conclouen que el 26% de les escoles de Barcelona estan exposades a nivells d’NO2 per sobre el límit legal. Aquesta exposició afecta a aproximadament 30.000 infants, dels quals la meitat estan escolaritzats a l’Eixample i la resta es reparteixen pels altres districtes, excepte Nou Barris.

Més enllà de la superació del límit legal, els nivells d’exposició a l’NO2 de les escoles varien força segons districtes. L’Eixample té els nivells més elevats (49 µg/m3 de mitjana), mentre  que a Nou Barris i Horta-Guinardó són els districtes amb els nivells més baixos (mitjana de 32 µg/m3). Igualment, dins d’un mateix districte també s’observa aquesta variació entre centres. És important destacar aquestes diferències perquè són d’una magnitud rellevant per l’impacte en salut associat, com ara l’asma infantil. Aquests resultats indiquen que és prioritari reduir l’exposició a la contaminació a les escoles, adequant les actuacions de millora i prioritzant el centres més afectats.

 

 

En general el 35% de la població de la ciutat està exposada a nivells de NO2 per sobre del límit legal, mentre que el 100% de la ciutadania ho està a nivells de PM2,5 per sobre del valor guia de l’OMS. L’exposició al NO2 va molt lligada al trànsit i tendeix a augmentar en barris on viuen persones amb nivell socioeconòmic afavorit. L’Eixample és el districte més afectat, amb el 94% dels seus veïns i veïnes exposades a nivells per sobre del límit legal.

 

Qualitat de l’aire de Barcelona 2019

Durant l’any 2019 es continua superant el nivell guia de l’OMS i el límit legal de la UE per l’NO2 (40 µg/m3) a les estacions representatives de les zones de trànsit de la ciutat (Eixample i Gràcia-Sant Gervasi), i el nivell guia de l’OMS per a les partícules PM10 (20 µg/m3) i PM2,5 (10 µg/m3) a totes les estacions de la ciutat. Respecte a la resta de contaminants, destaca la superació a la ciutat dels nivells guia per l’OMS per a l’ozó (màxim 8-horari), benzè (mitjana anual) i benzo(a)pirè (mitjana anual).

Fa més de dues dècades que la ciutat supera nivells de referència de contaminació de l’OMS, quelcom que impacta greument en la salut de les persones. La tendència de les concentracions d’NO2 i de partícules (PM10 i PM2,5) a totes les estacions de la ciutat s’ha mantingut estable des de l’any 2013.

Recomanacions de l’ASPB

En el document, l’ASPB dona també recomanacions per millorar la qualitat de l’aire i reduir l’exposició a la contaminació. Per primera vegada, a més a més, s’inclou un recull de recomanacions sobre com les escoles poden reduir l’exposició a la contaminació de l’aire exterior.

Pel que fa a les polítiques, l’ASPB assenyala que cal aplicar mesures urgents i transversals per a la reducció del trànsit, amb l’objectiu de reduir els desplaçaments motoritzats, millorar el transport públic intra i interurbà, fomentar la mobilitat activa, restringir l’ús del vehicle privat motoritzat i promoure l’ús de vehicles menys contaminants. En aquest sentit, entre les possibles mesures estan el foment de l’activitat de proximitat i del teletreball, la pacificació de carrers i la millora dels carrils bici, peatges de congestió, restriccions de l’aparcament, la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i la promoció del vehicle elèctric, entre d’altres. Igualment, recomana augmentar les zones verdes i la vegetació urbana, aplicar mesures especials al voltant dels centres educatius i de persones grans, i actuar sobre altres fonts d’emissió de partícules.

Per reduir l’exposició a la contaminació, l’ASPB recomana a la població desplaçar-se de forma activa, caminant o en bicicleta, escollir una ruta amb poc volum de trànsit i evitar la proximitat dels tubs d’escapament. Els beneficis de l’activitat física sempre superen àmpliament els riscos de la contaminació, recorda. També proposa ventilar els edificis a les hores en què passin menys cotxes, i durant els episodis de contaminació atmosfèrica recorda als més vulnerables (persones grans, embarassades, infants, persones amb malalties cròniques…) que és recomanable que redueixin l’exercici físic intens, especialment a l’exterior.

Podeu consultar l’informe complet en el aquest linkCompartiu aquest contingut

Paraules clau
ASPB/ qualitat de l’aire/
Anar a l'inici d'aquesta pàgina