La UTEH atén més de 200 persones víctimes del tràfic d’éssers humans l’any 2019 : Servei de Premsa

La UTEH atén més de 200 persones víctimes del tràfic d’éssers humans l’any 2019

09/11/2020

La UTEH ha millorat el servei d’atenció a les víctimes de tràfic d’éssers humans a Barcelona, ampliant els serveis d’acollida, oferint assessorament jurídic i psicològic i consolidant mesures de coordinació entre els diferents serveis municipals per fer front a aquests casos

L’any 2018 es van atendre un total de 153 persones, i l’any 2019 la xifra va augmentar fins arribar a les 210, incrementant-se considerablement el nombre d’homes atesos

El servei ha atès persones de 38 nacionalitats diferents, tot i que es manté la nigeriana com la més comuna. Més del 66% de les persones ateses es troben en situació irregular de residència, algunes d’elles amb procediments d’expulsió

S’ha observat una diversificació dels objectius d’explotació, principalment en dones, afegint a l’explotació sexual altres finalitats com la mendicitat o la comissió de delictes

L’octubre del 2016, l’Ajuntament de Barcelona aposta per enfortir la lluita contra el tràfic d’éssers humans a la ciutat i crea la Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH) amb l’objectiu de treballar per combatre el tràfic en totes les seves finalitats. Les dades de l’últim informe, corresponent als anys 2018 i 2019, demostren la consolidació del servei amb una línia d’actuació principal orientada a la restitució dels drets fonamentals que han estat vulnerats als i les supervivents d’aquest delicte, mitjançant l’oferiment d’atenció integral i especialitzada en els àmbits social, jurídic i psicològic, així com espais de protecció i acolliment.

L’any 2018, la UTEH va atendre un total de 153 persones (143 dones, 10 d’elles trans, i 10 homes); l’any 2019 la xifra va augmentar a 210 (189 dones, 13 d’elles trans, i 21 homes). Aquesta última dada suposa un increment del 425% respecte als homes atesos l’any 2017, que va ser de 4. La franja d’edat majoritària de les persones ateses s’ha mantingut en el tram de 18 a 39 anys, tot i que s’ha incrementat l’atenció a persones amb més de 40 anys. Pel que fa a la nacionalitat, la UTEH ha atès a persones provinents de 38 països diferents, mantenint-se la nacionalitat nigeriana com la més comuna (un 43% del total de persones ateses el 2018 i un 33% al 2019). Destaca també un increment de persones provinents del continent asiàtic, de l’Amèrica Llatina i de països de l’Est.

En relació amb les diferents situacions legals de les persones víctimes de tràfic, es manté la tendència que la majoria d’elles es troben en situació irregular, sense documentació de residència o estància legal a Espanya (66,66%). Algunes d’aquestes persones també tenen pendents procediments sancionadors d’expulsió per estància irregular. En aquest sentit, un cop la víctima ha estat identificada, el Servei Jurídic de la UTEH ha promocionat un total de 10 autoritzacions de residència per situació personal entre els anys 2018 i 2019, totes concedides amb èxit gràcies a la realització de sol·licituds informades i documentades jurídicament. També s’han concedit un total de 12 autoritzacions de residència per col·laboració amb les forces de seguretat.

La finalitat d’explotació predominant en dones és la sexual i en homes, la laboral i la mendicitat, tot i que també es dona l’explotació sexual. Pot ser que una persona hagi estat explotada per diverses finalitats a l’hora, com per exemple, sexual i mendicitat o laboral i servitud domèstica, fet que les situa encara més en una situació d’exclusió social i de risc.

En aquests últims anys, s’ha observat com les xarxes d’explotació de persones han començat a diversificar les finalitats d’explotació, especialment amb les dones, afegint a l’explotació sexual altres finalitats com la mendicitat, la comissió de delictes o la demanda de sol·licitud d’asil per obtenir el permís provisional de residència i treball i iniciar, així, un recorregut al mercat laboral formal, però entregant, d’igual manera, els diners aconseguits a la xarxa d’explotació. Durant el 2019 s’han atès també persones explotades amb finalitat d’extracció d’òrgans.

Durant els anys 2018 i 2019 es van incrementar els serveis i entitats que han realitzat sol·licitud a la UTEH per l’assessorament o l’atenció de casos. Per aquesta raó, s’ha treballat per afavorir la coordinació entre els serveis municipals amb l’aprovació del “Protocol de mesures de coordinació entre els diferents serveis municipals davant de situacions de tràfic d’éssers humans (SARA, PIADS, SAIER, Serveis Socials Bàsics i Especialitzats)”.

El Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS) continua sent un dels principals detectors i derivadors de casos a la UTEH. També s’ha observat un increment significatiu de les derivacions de potencials VTEH per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Destaca especialment la col·laboració amb les entitats especialitzades de llarga tradició en la protecció de les VTEH, com Sicar.Cat i Fundació APIP-ACAM, amb les quals s’han realitzat derivacions i actuacions conjuntes. A més, cal sumar el treball que realitza el CUESB i que s’articula mitjançant el protocol elaborat conjuntament entre ambdós serveis.

No tots els casos oberts al servei acaben en una intervenció directa per part de la UTEH. Durant els anys 2018 i 2019, la UTEH va invertir el 47,05% i 54,76%, respectivament, de la seva intervenció a fer atencions indirectes amb els i les professionals i sense tenir contacte amb les persones víctimes de tràfic d’éssers humans. El servei manté la seva activitat de seguiment de casos, acompanyament,  coordinació de treball interdisciplinar amb altres serveis o recursos de la xarxa i derivacions a serveis integrals per a l’acollida i protecció dels usuaris.

Entre els serveis que presta la UTEH cal destacar el servei d’assessorament i representació jurídica, el qual inverteix una gran part de la seva tasca en la recerca, l’elaboració i la tramitació per afavorir l’assoliment de la regularització administrativa al país d’acollida o el procés de residència a Espanya. L’Ajuntament garanteix la representació jurídica gratuïta a les persones víctimes de TEH, l’any 2018 van assessorar 22 persones i  32 el 2019.

Les situacions de violència, coacció i explotació que han viscut les persones víctimes de TEH generen trastorns i danys sobre la salut física i mental. Per aquesta raó, la UTEH també ofereix servei d’assessorament i tractament psicològic especialitzat, i les xifres demostren la consolidació d’aquest, incrementant-se en més del 22% entre el 2017 i el 2019.

Pel que fa al dispositiu d’acollida a les violències masclistes de l’Ajuntament de Barcelona, l’any 2019 va incrementar la seva dotació per donar cabuda i respondre a la diversitat de perfils atesos a la UTEH (no només dones, sinó també homes i unitats familiars), els quals requereixen unes mesures de seguretat molt elevades i, en els primers moments, de mesures de protecció urgents i eficaces. Durant l’any es va crear un nou equipament especialitzat, conjuntament amb el Consorci de Serveis Socials, per a l’atenció urgent d’aquesta tipologia de casos; i tres nous pisos, que se sumen als tres ja existents en el parc de pisos pel foment de l’autonomia de les persones ateses a la UTEH. Un d’aquests pisos està destinat prioritàriament a l’acolliment d’homes, fet que comporta una millora en la seva atenció, pels quals no existeixen d’altres recursos específics a Catalunya, ni en l’àmbit públic ni en el privat.Compartiu aquest contingut