L’Oficina Municipal de Dades estrena un aplicatiu que permet conèixer les transaccions immobiliàries a la ciutat gairebé en temps real : Servei de Premsa

L’Oficina Municipal de Dades estrena un aplicatiu que permet conèixer les transaccions immobiliàries a la ciutat gairebé en temps real

10/03/2021Temps estimat de lectura: 5 minuts

Aquesta aplicació de l’OMD és una eina viva de seguiment del mercat immobiliari i té com objectiu oferir una visió dinàmica de les operacions de compravenda a la ciutat, preus i ubicacions

Les dades procedeixen dels registres notarials i es carregaran setmanalment convenientment anonimitzades i modelitzades per poder fer comparatives

Durant el quart trimestre del 2020 s’ha produït un descens del nombre de transaccions d’habitatges del 11,9%, atribuïble a l’escenari d’incertesa, si bé els preus de venda s’han mantingut lleugerament a l’alça. Les expectatives a curt termini són d’estancament o lleugers descensos

L’Ajuntament de Barcelona estrena l’aplicació COMPRAVENDES DE PROPIETATS IMMOBILIÀRIES DE BARCELONA elaborada per l’Oficina Municipal de Dades (OMD), una eina de seguiment del mercat immobiliari a la ciutat de Barcelona gairebé en temps real. Aquest innovador aplicatiu té com a objectiu oferir una visió bàsica de les transaccions de propietats immobiliàries registrades i reflectir la dinàmica del mercat a nivell d’operacions, preus i ubicacions dins de la ciutat de Barcelona.

La informació que conté ha estat elaborada per l’Oficina Municipal de Dades a partir de les actes notarials de les compravendes de propietats immobiliàries de Barcelona. El web permet una primera visió general i evolutiva dels principals indicadors per al conjunt de la ciutat: nombre de transmissions i superfície transmesa per tipologia dels immobles, nombre d’habitatges transmesos per personalitat jurídica i nacionalitat dels compradors, i preu i superfície d’aquests habitatges transmesos. Es tracta d’una fotografia de la situació actual, en aquest cas, del darrer trimestre del 2020.

Les dades procedents dels registres notarials han estat convenientment anonimitzades i modelitzades per tal de poder oferir valors homogenis i comparables en termes temporals i territorials. Els valors es poden consultar en format molt flexible que possibilita triar els intervals temporals i les unitats territorials a demanda. A partir d’ara les dades es carregaran  setmanalment. Properament es preveu analitzar i oferir altres formes de transmissions de propietats immobiliàries, com les herències i les donacions.

Les modelitzacions aplicades s’orienten a l’estimació de valors i superfícies a) quan les transaccions engloben més d’un bé i es registra només el valor global de la transacció, b) quan intervenen diversos compradors i venedors, c) quan en alguna operació no figura la referència cadastral i d) quan només es transmet una part de la finca. L’aplicació d’algorismes testats garanteix la homogeneïtat i la consistència de les dades.

Els quatre gràfics de la part inferior presenten l’evolució dels preus dels habitatges i de la superfície transmesa des del primer trimestre de 2012. Aquesta pantalla inicial també conté un gràfic de context que recull altres fonts de preus de venda d’habitatges a  Barcelona, com els preus d’oferta dels habitatges usats que facilita el portal Idealista, els preus del Col·legi de Registradors i el valor taxat dels habitatges que facilita el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

 

Pantalla 1

 

Mitjançant el menú esquerre de navegació es pot accedir a cerques molt refinades -filtrant dates, tipus d’immobles i radi de cerca al voltant d’un punt al mapa-, del nombre i el preu mitjà per m2 de les transmissions immobiliàries registrades.

 

Pantalla 2

 

A més, confecciona i permet descarregar estadístiques sobre les cerques realitzades a dos nivells: d’una banda, permet obtenir una sèrie temporal mensual o trimestral (tant del nombre de transmissions com del preu/m2) entre les dates seleccionades, en la que es pot incloure –o excloure- la tendència i els valors extrems.

D’altra banda, facilita encreuaments per territori (districtes i barris) amb les següents variables: nombre de transmissions, superfície i import agregat del conjunt de les transmissions, pes relatiu d’aquestes transmissions sobre el parc existent, pes relatiu de la superfície d’aquestes transmissions sobre la superfície del parc total, import mitjà de les transmissions i import d’aquestes transmissions en €/m2.

 

Pantalla 3

Els mapes de densitats i de punts permeten refinar i acotar les cerques amb el nombre de transmissions i el preu per m² de la mostra  territorial i temporal seleccionada.

 

Pantalla 4

 

Descens d’un 11,9% del nombre de transaccions d’habitatges durant el quart trimestre del 2020

Pel que fa al nombre de transaccions d’habitatges, les darreres dades disponibles palesen un descens del nombre d’operacions del -11,9% durant el quart trimestre del 2020, fruit del panorama d’incertesa, l’escenari econòmic contractiu, el deteriorament de les rendes i de la confiança de les llars. Els preus de venda dels habitatges es mantenen ambivalents o lleugerament a l’alça tot i la situació de crisi, sostinguts per la cautela dels venedors i l’entorn de tipus negatius. Les expectatives a curt són d’estancament o lleugers descensos.

Pel que fa al conjunt de propietats immobiliàries, les dades dels registres notarials de les compravendes de Barcelona durant el darrer trimestre del 2020 revelen una davallada del nombre de transmissions globals registrades (-17,1%) i de la superfície transmesa (-20,4%) en relació amb el mateix trimestre del 2019. És una evolució consistent amb l’excepcional situació derivada de la pandèmia i de les mesures de contenció adoptades per frenar-la, que inclouen -entre d’altres impactes-, la contracció de l’activitat econòmica, l’augment de l’atur o la contenció de la demanda d’habitatges.

Pel que fa als principals usos de les transaccions registrades, el segment residencial és el que concentra un major nombre de transmissions, seguit pel d’aparcaments i magatzems.

Quant a les transaccions d’habitatges, les 2.982 compravendes consignades durant el quart trimestre del 2020 representen una davallada interanual de l’11,9%. L’Eixample (amb 482 operacions), Sant Martí (404) i Horta-Guinardó (328) són els districtes on més transmissions d’habitatges es registren. El perfil majoritari del compradors és el d’una persona física (85,1%) de nacionalitat espanyola (95,9%).

Pel que fa a l’evolució dels preus, el preu mitjà assolit durant el quart trimestre del 2020 és 3.139 €/m2, mentre que el preu unitari mitjà se situa a la ratlla dels 267.000€. En termes de m2 implica un lleuger repunt a l’alça que pot resultar sorprenent atès el context de crisi però que es pot explicar en part per la prudència dels venedors –que anticipen una sortida ràpida de la crisi i ajornen la venda per no baixar els preus- i perquè l’habitatge actua com a actiu refugi en l’actual entorn de tipus negatius.

 

Enllaç a l’aplicatiu:
https://dades.ajuntament.barcelona.cat/compra-venda-immobles

Paraules clau

habitatge/