L’Ajuntament avança cap a l’equiparació efectiva a la feina entre homes i dones : Servei de Premsa

L’Ajuntament avança cap a l’equiparació efectiva a la feina entre homes i dones

11/04/2021

Així ho recull el balanç del primer any d’aplicació del III Pla d’Igualtat entre Dones i Homes 2020-2023

L’Ajuntament ha estat la primera administració de l’estat en introduir una reserva de places per a dones en les oposicions per accedir a la Guàrdia Urbana. Per primera vegada el percentatge de dones aspirants ha arribat al 31% i hi han aconseguit plaça 112 dones i 170 homes

El consistori ultima un Decàleg de Bones Pràctiques per a les entrevistes de processos selectius i de provisió de personal per garantir la igualtat d’oportunitats. L’objectiu és eliminar en la mesura del possible biaixos associats a estereotips de gènere

El 41% de les treballadores municipals amb fills a càrrec i el 17% dels treballadors en la mateixa situació es van acollir a mesures de conciliació durant el confinament

Els empleats públics que més van demanar mesures de conciliació van ser aquells que teletreballaven, mentre que la reestructuració d’horaris laborals als serveis essencials presencials va permetre que es demanessin menys mesures de conciliació

L’Ajuntament avança cap a l’equiparació efectiva a la feina entre homes i dones. Així es constata en el balanç del primer any d’aplicació del III Pla d’Igualtat entre Dones i Homes que avui s’ha presentat a la Comissió de Presidència. El Pla prioritza àmbits fonamentals d’intervenció per avançar cap a l’equiparació, fixa objectius i resultats concrets a assolir i defineix les mesures i accions que cal dur a terme.

Entre les accions dutes a terme durant 2020, destaca l’anàlisi dels període de confinament i restabliment amb perspectiva de gènere, la introducció de quotes en els serveis municipals més masculinitzats, com són el cos de la Guàrdia Urbana, on el 85,79% dels 2.736 agents són homes, i el de Bombers o el Decàleg de Bones Pràctiques que l’Ajuntament està ultimant per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a la funció pública i també als càrrecs de responsabilitat mitjançant la feina de la comissio d’igualtat paritaria administració i sindicats en la qual estan representants CCOO ugt cgt I csif.

 

Avançar cap a la paritat en les àrees municipals més masculinitzades

L’Ajuntament ha estat la primera administració de l’estat en introduir una reserva de places per a dones en les oposicions per accedir a la Guàrdia Urbana, després que s’aconseguís que la llei de policies locals permetés introduir aquesta quota. De fet, el consistori en va ser, també, un dels principals impulsors d’aquesta modificació legislativa. El Pla pretén anar adaptant aquests serveis perquè siguin un reflex de la diversitat de la societat a la qual serveixen.

Com a resultat, 112 dones i 170 homes han obtingut plaça coma  agent de la Guàrdia Urbana i actualment s’estan formant a l’Escola de Policia. Per primera vegada, el percentatge de dones inscrites ha assolit el 31,79%. La inclusió de mesures que afavoreixen l’equiparació ha continuat aquest any introduint a la nova convocatòria novetats de protecció de la maternitat i la lactància, així com el retard en les proves físiques per aquelles aspirants que estiguin en situació de postpart.

Assolir l’equilibri de gènere a la plantilla, però, serà un camí molt llarg de recórrer. Amb les noves agents en pràctiques que ara s’han incorporat a l’Escola de Policia (el 40% de la promoció), el percentatge de dones ha passat del 14,85% al 16,59%.

En aquesta mateixa línia, i per fomentar la presència de dones entre els comandaments, s’ha fet una reserva de 22 places per a dones en les promocions a les categories de caporal/a, 5 places de sergent/ai i 2 places de sotsinspector/a, tenint en compte que la bretxa de gènere en el cas dels comandaments és encara més acusada que entre els agents de base.

 

Millorar la presència de dones entre els càrrecs de responsabilitat

El consistori ultima un Decàleg de Bones Pràctiques a tenir en compte per les entrevistes de selecció i provisió de personal. L’objectiu és eliminar en la mesura del possible biaixos associats a estereotips de gènere. El decàleg es debatrà ara a la Comissió Tècnica d’Igualtat per tal de tenir-ho enllestit per a les properes oposicions que s’han convocat al 2021.. Altres mesures que es tenen en compte des del Departament de Selecció son l’obligació que hi hagi paritat home/dona entre les persones que formen part dels tribunals, així com el control de possibles biaixos de gènere en qualsevol prova

Més enllà de la paritat en els llocs de treball de base, des de la gerència municipal es va garantir la paritat en els càrrecs de Gerència amb el nomenament de 19 gerents dones i 19 gerents homes a principis d’aquest mandat, però cal dur a terme més accions per garantir i fomentar la paritat entre els càrrecs de responsabilitat, amb complements de retribucions més alts

Durant el 2021, s’analitzarà el conjunt de llocs de treball de responsabilitat de la plantilla, per conèixer la seva distribució exacta per gènere i detectar els casos en què la distribució home/dona en els llocs de treball per sobre del base, no es correspon amb la distribució que sí que hi ha entre les persones que ocupen llocs base. És a dir, si el percentatge dona/home entre els treballadors de cada àrea manté la proporció quan s’analitza quines persones ocupen els llocs de responsabilitat.

 

Prevenció de l’assetjament sexual

La prevenció de l’assetjament sexual i per raons de sexe és un dels àmbits fonamentals del III Pla d’Igualtat d’Oportunitats. El consistori s’està treballant en la creació d’un instrument que permeti la comunicació anònima de casos relacionats amb assetjament sexual. Tot el personal ha hagut de seguir una sessió de formació online sobre assetjament sexual i s’ha fet una sessió de formació sobre assetjament sexual a comandaments de Guàrdia Urbana i Bombers i un programa específic de detecció de micromasclismes en el si dels dos cossos.

 

Mesures de conciliació en el teletreball

L’any 2020, amb la irrupció de la pandèmia i les mesures de confinament i restriccions, ha demostrat d’una banda com el teletreball suposa un gran repte per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i de l’altra com la conciliació de la vida laboral i familiar afecta en molt major mesura a les treballadores tant en el cas de feina presencial com no presencial.

Aquestes dues realitats han portat també a la constatació que és necessari implementar horaris que permetin la realització no presencial d’una part de la jornada, més flexibles. L’objectiu és desincentivar les sol·licituds de reducció de jornada per part de les dones que porten també a un increment de la bretxa salarial per raó de gènere.

Per tal de comptar amb les dades concretes del comportament de la plantilla municipal, el consistori ha realitzat un informe d’avaluació de l’impacte del confinament i el període de restabliment, fet a partir d’una perspectiva de gènere.

Ells resultats diuen que el 41% de les treballadores municipals amb fills a càrrec i el 17,4% dels treballadors en la mateixa situació es van acollir a mesures de conciliació durant el confinament. En el cas del període de restabliment, és a dir, fins a l’1 de juliol, van demanar mesures de conciliació el 46,78% de les dones i el 23,26% dels homes amb dependents a càrrec. En conjunt, un 36,47% de la plantilla de l’ajuntament té persones dependents a càrrec, dels quals, un 38,49% en el cas dels homes, i un 34,46% en el cas de les dones.

Una dada que crida l’atenció és que els empleats públics que més van demanar mesures de conciliació van ser aquells que teletreballaven, davant la dificultat d’atendre a la vegada les persones a càrrec i la feina. En canvi, la reestructuració que es va fer en els horaris dels serveis essencials presencials va afavorir la conciliació i va portar a què es demanessin menys mesures de flexibilització en aquestes àrees.

A banda, les dades constaten com la segregació ocupacional que es veu en el conjunt de la societat es reflecteix també a l’administració. Van treballar en tot moment en els serveis essencials presencials 4.686 persones, el 46,78% de la plantilla. El 72,88% van ser homes, el que s’explica pel seu pes als cossos de Guàrdia Urbana i Bombers, mentre que el 27,12% dels treballadores de serveis essencials que van treballar de forma presencial van ser dones, fonamentalment de l’àrea de Serveis Socials, on són clara majoria. Cal remarcar que a partir del dia 1 de juliol, també van ser serveis presencials les Escoles Bressol Municipals, que van tornar a obrir portes, un servei en què la gran majoria de treballadores són dones.

Així ho constata l’Infome fet pel consistori per avaluar els períodes de confinament i restabliment amb perspectiva de gènere. El mateix informe recull la valoració dels responsables de recursos humans conforme el personal municipal “va ser extremadament responsable, organitzant-se per donar el millor servei possible i prestant-se voluntaris per reforçar altres serveis”. Així ho constata el balanç del primer any del III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes, molt centrat en els mesos de la pandèmia

En aquest sentit, i d’acord amb l’exposat anteriorment, al llarg d’aquest any s’adoptaran mesures per a que la carrera de la dona tingui lloc en igualtat d’oportunitats, amb especial èmfasi en la vigilància de l’efecte del teletreball i les oportunitats reals de carrera, entre altres.Compartiu aquest contingut