Les obres del túnel viari de la plaça de les Glòries encaren la recta final : Servei de Premsa

Les obres del túnel viari de la plaça de les Glòries encaren la recta final

22/04/2021Temps estimat de lectura: 8 minuts

Els treballs de la nova infraestructura ja estan executats en més del 85%. Pel que fa l’obra civil, s’està abordant la instal·lació dels prismes de serveis, l’estesa del paviment i la finalització dels murs d’instal·lacions i les voreres. En paral·lel, es segueix avançant amb les instal·lacions i els acabats de l’obra

El nou túnel viari, que segueix la traça de la Gran Via, entre el carrer Castillejos i la Rambla de Poblenou, té una longitud de gairebé un quilòmetre i en el tram més profund arriba als 25 metres per sota del rasant de la plaça. El nou túnel compleix amb les últimes i més restrictives mesures de seguretat i control de túnels, especialment en relació a la gestió d’incendis i sortides d’emergència

Es tracta d’una de les obres de més complexitat tècnica que s’han dut a terme a la ciutat. Per construir el túnel s’ha hagut de passar per sota de les quatre infraestructures ferroviàries que travessen la plaça i per això s’ha utilitzat un procés d’execució per avanços successius, que ha permès garantir la seva estabilitat i mantenir alhora el servei ferroviari

S’han executat gairebé 60.000 m2 de murs pantalla, alguns de fins a 54 metres de profunditat i s’han bombejat diàriament 25.000m3 d’aigua freàtica, l’equivalent a 10 piscines olímpiques. A dia d’avui, s’hi han invertit més d’1.000.000 d’hores de feina i actualment hi ha una mitjana mensual de 150 persones treballant a l’obra

La previsió és posar aquesta infraestructura en servei el segon semestre del 2021. Durant el mes de setembre entrarà en funcionament la banda del túnel en sentit Besòs, i entre finals de novembre i principis de desembre ho farà la banda del túnel en sentit Llobregat

Ja estan executades més del 85% de les obres de construcció del túnel viari que discorre per sota de la plaça de les Glòries. Els treballs per fer realitat aquesta nova infraestructura viària encaren ja la seva recta final amb l’objectiu de posar en funcionament el túnel de sortida de la ciutat –sentit Besòs– al mes de setembre, i el túnel d’entrada a la ciutat  –sentit  Llobregat– entre finals de novembre i principis de desembre.

 

 

Després que el passat mes de gener es dugués a terme l’excavació que va permetre connectar el túnel a banda i banda del seu recorregut (Castillejos-Rambla de Poblenou), tant en un sentit com en l’altre, els treballs se centren ara en finalitzar els darrers serrells de l’obra civil i en seguir treballant en les instal·lacions i els acabats de la infraestructura.

Els treballs d’obra civil que resten per executar són la instal·lació de prismes de serveis, l’estesa de tot-ú i el formigó del paviment del túnel, i la finalització dels murs d’instal·lacions i de les voreres que recorren l’interior del túnel.

Pel que fa a les instal•lacions, actualment es continua treballant en les sales tècniques, les safates d’instal•lacions, les canonades de la xarxa antiincendis i el cablejat. A nivell d’acabats del túnel, s’està abordant la col·locació del fals sostre, la instal·lació dels panells vitrificats i el pintat del sostre i de les sortides d’emergència.

Tot i l’aturada de dos mesos de les obres a causa de la irrupció de la pandèmia per COVID-19, els treballs s’han adaptat i s’han reprogramat, adoptant un seguit de mesures per garantir la seguretat i la salut dels treballadors (compartimentant espais de treball per garantir distàncies, ampliant els equips de protecció individual, etc). Malgrat la situació excepcional que s’està vivint, l’esforç realitzat i les modificacions operatives han permès mantenir les tasques sense repercussions rellevants en els terminis d’evolució de l’obra ni en les previsions de finalització, més enllà de la pròpia aturada dels treballs durant el confinament total.

 

Una obra de gran complexitat

L’actuació que s’està duent a terme al subsòl de la Plaça de les Glòries és una de les obres de més complexitat tècnica que s’han realitzat a la ciutat. Consisteix en la construcció i posada en funcionament d’un túnel urbà, que segueix la traça de la Gran Via –amb dos tubs independents amb circulació unidireccional- amb una longitud total de 957 metres, (1.157metres, si s’inclouen les rampes d’accés), per on circularà el trànsit de la Gran Via, una de les principals vies de sortida i d’accés a la ciutat, tant pel vehicle privat com pel transport públic.

El primer tram de túnel (d’una longitud de 508 metres) està situat entre el carrer Castillejos i el carrer Badajoz. És el tram més profund i transcorre per sota els túnels ferroviaris que creuen les Glòries, arribant a 25 metres per sota de la rasant de la plaça.

El segon tram de túnel (d’una longitud de 449 metres) va del carrer Badajoz a la Rambla del Poblenou, en un tram horitzontal que discorre a una profunditat mitjana d’uns 10 metres per sota de la rasant de la Gran Via.

El túnel s’ha construït per sota de 4 infraestructures ferroviàries existents: el túnel de la L1 Metro, el de la R1, el de la R3 /R4 i el de la línia R2 sud de Rodalies. El pas per sota d’aquestes infraestructures ha estat especialment delicat i ha requerit d’un gran esforç tècnic i d’enginyeria. L’excavació s’ha dut a terme mitjançant un procés d’execució per avanços successius, que ha garantit la mínima deformació dels túnels ferroviaris existents. D’aquesta manera s’ha protegit la seva estabilitat, a la vegada que s’ha mantingut el servei ferroviari als usuaris. També s’ha excavat per sota de diversos col·lectors de la xarxa de clavegueram i galeries de serveis.

Per construir el túnel s’han executat gairebé 60.000 m2 de murs pantalla, alguns dels quals, al centre de la plaça, han arribat a tenir fins a  54 metres de profunditat. Alhora, hi ha més de 25.000 metres de pilons de formigó.

Durant la construcció del túnel s’han bombejat diàriament 25.000 m3 d’aigua freàtica, l’equivalent a 10 piscines olímpiques. Actualment el freàtic està recuperant el seu nivell habitual i únicament continuen funcionant 2 bombes de les 42 que han arribat a estar operatives en el moment de màxima extracció.

Cal recordar que abans de l’inici de les obres es van col·locar sensors a tots els edificis de l’àmbit per tal de controlar possibles moviments i garantir  la seguretat de les obres i les estructures del seu entorn.

 

Referència en modernitat, eficiència i seguretat

El nou túnel compleix amb les últimes i més restrictives mesures de seguretat i control de túnels, especialment en relació a la gestió d’incendis i sortides d’emergència (situades a menys de 200 metres). El disseny dels equipaments i de les instal·lacions (en el qual hi ha participat el Departament de Túnels Viaris, el Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, el Departament de Mobilitat i la Guàrdia Urbana) doten al túnel d’uns alts nivells de funcionalitat, resiliència i intel•ligència.

El pas dels vehicles comptarà amb un seguiment permanent les 24 hores des de la central d’operacions de la ciutat, a través de les diferents càmeres i sensors que s’instal·laran. Pel que fa als panells vitrificats que revesteixen l’interior del túnel, són d’una qualitat singular i no tenen juntes, facilitant així les tasques de neteja. El túnel comptarà amb il·luminació led, tindrà 4 apartadors d’emergència i un total de 35 ventiladors.

 

Una obra, dues adjudicacions

L’empresa pública BIMSA va adjudicar el 15 de març de 2010 la redacció del projecte constructiu del túnel de Glòries a la UTE Esteyco – Transfer, el qual va ser aprovat definitivament per la Comissió d’Habitatge, Urbanisme i Medi Ambient el 22 de gener de 2015. El 26 de febrer de 2015, BIMSA va adjudicar a la UTE Romero Gamero, SAU; Benito Arnó e Hijos, SAU; Copisa Constructora Pirenaica, SA, y Comsa, SA, els treballs corresponents a les obres relatives al projecte executiu dels túnels viaris a la plaça de les Glòries, entre els carrers Badajoz i Castillejos.

A l’abril del 2017 el Consell d’Administració de BIMSA va notificar la rescissió del contracte després que l’auditoria del túnel de Glòries, encarregada per l’Ajuntament de Barcelona, revelés diverses circumstàncies que van generar un endarreriment en les obres i un possible augment respecte el preu de l’adjudicació, tot i mantenir-se dins del pressupost global del projecte.

A partir d’aquí, els treballs es van tornar a adjudicar, dividint-los en 5 lots, i l’obra civil del túnel, que s’allargaria fins a la Rambla de Poblenou, es va reiniciar al març del 2018. El Govern municipal va introduir una sèrie de millores al procés de licitació amb l’objectiu de de diversificar adjudicataris i impedir baixes excessives; evitant el risc que suposaria que obres d’aquestes dimensions es concentressin en un únic adjudicatari i facilitant l’execució simultània de diverses activitats a la vegada. Els nous adjudicataris van ser els següents:

LOT 1: Obra civil Pas inferior túnel ADIF (R2 – Estació de França): UTE Acciona Construcción, SA-Copcisa, SA

LOT 2: Obra civil Pas inferior túnels ADIF Meridiana (R3 i R4- Rodalies): UTE Vías y Construcciones, SA-CRC Obras y Servicios, SL

LOT 3: Obra civil Pas inferior túnel TMB (L1 Metro): UTE Dragados, SA-ACSA, Obras e Infraestructuras, SAL

LOT 4: Estructura tub mar i muntanya (pantalla i llosa superior): UTE Ferrovial Agroman, SA-Sacyr Construcción, SAU

LOT 5: Excavació contravoltes i interior: UTE OHL-FCC Construcción, SA-Construcciones Rubau, SA

Posteriorment, al gener del 2020 es van iniciar els  treballs, per a l’execució de les instal·lacions i acabats del túnel, per part de l’empresa adjudicatària, la UTE Elecnor, S.A.,- Serveis Integrals de Manteniment Rubatec, SA – SOGESA Instalaciones Integrales, S.A.U.

L’obra de construcció del túnel de les Glòries ha suposat, al llarg de tots els anys, la generació de feina i activitat econòmica de forma directa per a 22 empreses contractistes rellevants, que al mateix temps, han subcontractat diverses empreses necessàries per a dur a terme treballs especialitzats. A dia d’avui, en els treballs per a la construcció del túnel s’hi han invertit més d’1.000.000 d’hores de feina (1.024.009 hores) i actualment hi ha una mitjana mensual de 150 persones treballant a l’obra.

 

Generació d’un nou espai

L’actuació en aquest àmbit de la ciutat, iniciada amb la deconstrucció de l’antiga anella viària, permetrà soterrar el trànsit rodat i suposarà generar un nou espai per la ciutadania en superfície, lliure de cotxes, per a què els vianants, els veïns, el verd i els usos alternatius al del vehicle privat en siguin els protagonistes.

La primera fase del nou parc de Glòries va obrir-se a la ciutadania el mes d’abril del 2019. Barcelona va incorporar així un nou pulmó verd de 20.400m2, ocupant part de l’espai destinat anteriorment al trànsit privat.

Aquest 2021 el desenvolupament d’aquest gran àmbit continua avançant amb l’aprovació del pla que desenvolupa urbanísticament l’espai de la plaça de les Glòries situat entre els carrers de Castillejos, Badajoz-Independència, Consell de Cent i el parc de la Canòpia. El document ordena els usos de tot aquest àmbit i hi situa els equipaments públics, els habitatges i el verd. El pla permetrà obtenir 2 hectàrees que faran possible executar la zona nord del parc de la Canòpia, que ha d’arribar fins al carrer del Consell de Cent.

Alhora, també s’ha fet l’aprovació del projecte d’urbanització “Canòpia-Àmbit Tramvia” que inclou la urbanització associada al recorregut del tramvia en el tram comprès entre els carrers de Castillejos i Badajoz, al seu pas per la plaça de les Glòries. En aquest àmbit s’urbanitza l’avinguda Diagonal entre Castillejos i Cartagena (rambla dels Encants); s’actua sobre el costat Llobregat de la rambla dels Encants entre l’avinguda Diagonal i el carrer de Casp; s’inclou un intercanviador de transport públic situat davant la façana del Museu del Disseny de Barcelona i es preveu la urbanització associada a la connexió provisional dels tramvies amb les vies actuals de l’avinguda Diagonal i la Gran Via de les Corts Catalanes (banda Besòs del parc).

Paraules clau

Glòries/