El Plenari aprova definitivament declarar Barcelona àrea de mercat d’habitatge tens : Servei de Premsa

El Plenari aprova definitivament declarar Barcelona àrea de mercat d’habitatge tens

15/09/2021Temps estimat de lectura: 3 minuts

La declaració permetrà la regulació dels preus del lloguer d’acord amb la llei catalana de contenció de rendes durant cinc anys més

A partir d’ara, el preu de referència a l’hora de signar un nou contracte de lloguer serà el més baix entre el preu del contracte anterior o bé el 95% del que marqui l’índex de preus de referència de la Generalitat

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat definitivament, amb el vot a favor dels grups del Govern (BComú i PSC), ERC i Junts, i el contrari de Cs, PP, BCNxCanvi i la regidora no adscrita, declarar Barcelona àrea de mercat d’habitatge tens, d’acord amb la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges. Tal com preveu la norma, el municipi de Barcelona té la competència en fer aquesta declaració per tal que hi sigui d’aplicació la regulació de preus del lloguer un cop passat el primer any de vigència de la llei, una mesura de gran importància ja que Barcelona és de les ciutats de l’Estat on més població viu de lloguer, per sobre del 30%.

Les característiques particulars de la nova declaració de Barcelona com a àrea de mercat d’habitatge tens és que aquesta serà per un període de cinc anys, la minoració en un 5% del preu de referència segons l’índex de preus de la Generalitat, i la inclusió d’habitatges d’una superfície útil superior als 150 m2.

Per poder fer aquesta declaració, cal complir qualsevol dels tres requisits que preveu la llei: que la mitjana de preus experimenti un increment els darrers anys clarament superior a la mitjana catalana, que la càrrega sobre el pressupost familiar superi el 30% i que l’increment de preus sigui superior a l’increment de l’IPC els últims anys. En el cas de Barcelona, d’una banda, el pes del pagament del lloguer sobre l’economia familiar és del 49%, molt per sobre del 30% que marca la llei, segons dades de renda bruta familiar disponible per habitant i les fiances dipositades a l’INCASOL; i de l’altra, l’increment de preus del lloguer entre el 2015 i el 2020 ha estat del 31%, pràcticament el mateix que l’increment experimentat a tot Catalunya, i molt per sobre que la variació de l’IPC el mateix període, que ha estat del 4,6%.

L’Ajuntament de Barcelona ha redoblat els darrers anys l’esforç tant tècnic com financer en la promoció pública d’habitatge. En aquests moments, la ciutat es troba en màxims històrics, amb 2.300 pisos en obres o prop d’iniciar-les, el que significa una inversió de 316 milions d’euros. De tot l’habitatge públic promogut per l’Ajuntament, la gran majoria, el 80%, es destinarà a lloguer social i assequible. Tot i això, la contenció de rendes és una política impulsada també en altres països amb una llarga trajectòria de foment del parc d’habitatge social, amb nivells del 20% respecte el parc total d’habitatge i, fins i tot, tal i com ha reconegut el Tribunal Constitucional alemany, és la mesura més immediata.

Per aquestes raons, juntament amb les dades econòmiques de caiguda de la renda familiar disponible i creixement de l’atur a causa de la crisi de la covid, la declaració de mercat tens d’habitatge és per al termini màxim que preveu la llei, de cinc anys.

A més, la Llei 11/2020 també preveu un marge del 5% inferior o superior respecte a l’índex de preus de referència de la Generalitat a l’hora d’establir l’import pel qual s’ha de signar un nou contracte de lloguer. En aquest sentit, la declaració de Barcelona estableix aquesta minorització del 5% atès que els preus del lloguer han pujat molt més que l’IPC i que els ingressos de les llars, que de fet en els darrers cinc anys han disminuït un 2,2%.

Paraules clau

àrea de mercat d’habitatge tens/ habitatge/