La tarifació social implantada fa 4 anys a les escoles bressol municipals redueix barreres d’accés i atreu més famílies amb rendes baixes segons una avaluació : Servei de Premsa

La tarifació social implantada fa 4 anys a les escoles bressol municipals redueix barreres d’accés i atreu més famílies amb rendes baixes segons una avaluació

08/10/2021Temps estimat de lectura: 5 minuts

Incrementa l’equitat en l’accés a l’educació de 0 a 3 anys, ja que ha augmentat un 19% el percentatge d’infants de famílies amb rendes per sota del llindar de la pobresa de la renda de suficiència

Es manté un elevat nivell d’heterogeneïtat social a les bressols de la ciutat: un 25,2% de les famílies pertanyen als tres trams més alts de renda

El sistema de progressivitat dels preus introduït per l’Ajuntament el curs 2017-2018 contribueix a reduir les desigualtats socials i educatives i augmenta el retorn social de l’educació en la petita infància

L’aportació de les famílies al finançament de les bressols municipals s’ha reduït globalment (del 27,4% al 23,6% del cost del servei) i les famílies amb rendes més baixes cobreixen el 6,4% i les de rendes més altes el 50,6% del cost del servei

L’avaluació dels impactes del sistema de tarifació social que l’Ajuntament va implantar a la xarxa municipal d’escoles bressol de la ciutat fa 4 anys, el curs 2017-2018, ha posat de manifest que aquest model de preus públics redueix les barreres d’accés a les bressols municipals i atreu més famílies amb rendes baixes. L’avaluació realitzada per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) per encàrrec de l’Ajuntament detecta una variació de la composició de les famílies usuàries de la xarxa de bressols municipals, concretament, amb més presència de famílies amb rendes baixes (amb un augment del 19% entre el curs 2017-18 i el 2020-21).

Una estimació més acurada de l’impacte de la tarifació social s’obté de la comparació entre la matrícula de continuïtat del curs 2017-18 (que havia accedit a les escoles bressol pre-tarifació social) i la del curs 2019-20 (post-tarifació, i encara no afectada per la COVID-19). Les variacions es produeixen per a tots els trams de renda: s’incrementa el percentatge d’infants de tots els trams entre l’1 i el 6 (rendes més baixes), mentre que es redueix per als trams 7 a 10 (els de rendes més elevades). Concretament, el percentatge de famílies del tram 1 (renda inferior a l’indicador de suficiència) ha passat del 26,9% al 30,3%, i el percentatge de famílies dels tres trams més alts de renda, del 32,7% al 26,5%.

 

 

La conclusió és que s’ha produït un canvi substancial en la composició de l’alumnat de les escoles bressol municipals arran de la introducció de la tarifació social, atribuïble a la reducció de preus per a les famílies amb menys ingressos. Alhora, es manté una representació de famílies socialment diversa.

L’increment del percentatge d’infants de famílies de renda baixa és socialment rellevant. La recerca científica indica que l’impacte de l’educació en la petita infància sobre el desenvolupament cognitiu i emocional és més gran en els infants en situació de vulnerabilitat social, i aquest impacte condiciona de forma positiva la seva trajectòria educativa futura.

Aquesta avaluació també posa de manifest que el canvi tarifari no ha motivat canvis substancials en la demanda total d’escola bressol municipal. Per tant, la conclusió que s’extreu és que l’increment de la demanda per part de famílies amb rendes més baixes ha compensat el descens de la demanda de les famílies amb les rendes més altes.

 

 

Els canvis introduïts amb la tarifació social

L’Ajuntament de Barcelona va introduir el model de tarifació social el curs 2017-2018, per tal d’adequar les quotes als ingressos de les famílies, avançar en l’equitat, i evitar que el preu de les escoles bressol fos una barrera d’accés a l’educació de 0-3 anys. Cal destacar que aquest sistema de pagament s’aplica un cop obtinguda la plaça: una renda baixa, per si sola, no atorga punts addicionals en el procés de preinscripció, per tal d’evitar la segregació entre centres municipals i centres privats, i per tal de conservar la diversitat en la composició de les famílies usuàries de les escoles bressol municipals. Un cop s’accedeix a la plaça, s’estableix la tarifa que la família ha de pagar en funció de la renda familiar, ponderada segons els membres de la unitat familiar.

El sistema anterior a la tarifació social vigent fins al curs 2016-2017, consistia en un preu únic fix mensual de 289€, que incloïa el preu del servei i el menjador. L’Ajuntament oferia bonificacions del 80%, del 50% i del 30% de les quotes per a famílies amb rendes baixes. També existia una bonificació del 100% per a famílies amb un informe de necessitat dels Serveis Socials.

El nou sistema de tarifació social va establir un ventall de 10 quotes progressives, segons el nivell de renda declarada, partint d’una quota mínima de 50€ i fins a un màxim de 395€. Aquest sistema, per tant, va introduir canvis importants respecte a l’anterior model de bonificació:

  1. Va reduir els preus per a les famílies amb rendes mitges-baixes que, amb el sistema anterior, no eren prou baixes per ser bonificades ni prou altes per poder fer front al preu complet. Per exemple, les famílies de 4 membres amb una renda entre els 27.069 € i els 41.830 € van passar de pagar 289 € mensuals a una quota entre els 170 € i els 250 €.
  2. Va passar a determinar el preu únicament en funció de la renda, per tant ja no cal acreditar l’existència de necessitats addicionals mitjançant informes de Serveis Socials. Això implica que el preu mínim dóna cobertura a totes les llars amb rendes baixes, sense necessitat de ser usuaris de Serveis Socials.
  3. Va eliminar el preu zero i el va substituir per una quota mínima de 50€ mensuals per escolaritat i alimentació, amb la possibilitat que els Serveis Socials poguessin pagar la quota als seus usuaris en el marc d’un treball amb les famílies, en cas necessari.
  4. Va incrementar el preu per a les rendes relativament més altes (per a una família de 4 membres, l’increment de 289 a 330 € mensuals es produeix a partir d’una renda de 50.197 €, i la quota màxima de 395 € mensuals s’aplica a rendes superiors a 75.295 €).

Pel que fa a l’impacte del sistema de tarifació social en els pressupostos municipals la introducció de la tarifació social ha implicat que l’aportació de les famílies al finançament de les escoles bressol municipals s’hagi reduït del 27,4% al 23,6% del cost del servei. Per trams, les quotes que paguen les famílies amb rendes més baixes (tram 1) cobreixen el 6,4% del cost del servei. Així mateix, les quotes que paguen les famílies amb rendes més altes (tram 10) cobreixen el 50,6% del cost del servei municipal.

Posteriorment a la posada en marxa del sistema, s’han anat introduint millores al sistema de tarifació, algunes de les quals seguint recomanacions de la Síndica de Greuges de Barcelona, en especial, la possibilitat de revisar la tarifa en cas de situacions sobrevingudes que afectin l’economia familiar amb posterioritat a la matrícula, ja que de forma ordinària la quota es calcula en funció de la renda declarada de l’any anterior a la de l’inici del nou curs (creuant dades amb l’Agència Tributària). També en casos de canvis de la situació socioeconòmica es poden revisar les quotes, i en aquest supòsit cal que Serveis Socials acrediti els canvis dels llindars de la renda.

 

Document relacionat (PDF)

Paraules clau

escoles bressol/ tarifació social/