Barcelona incrementa la inversió en rehabilitació d’habitatges fins als 37 milions i reforça la priorització de l’eficiència energètica : Servei de Premsa

Barcelona incrementa la inversió en rehabilitació d’habitatges fins als 37 milions i reforça la priorització de l’eficiència energètica

13/10/2021Temps estimat de lectura: 6 minuts

La convocatòria d’ajuts per al 2021 preveu donar la màxima puntuació a aquelles sol·licituds de rehabilitacions per millorar l’eficiència energètica, aspecte central de la inversió dels fons Next Generation que arribaran a les pròximes convocatòries

La previsió és que se’n puguin beneficiar més de 15.000 habitatges, i generi un impacte de 111 milions d’inversió privada i de creació de 6.200 llocs de treball

Els ajuts incorporen diferents línies per a la rehabilitació de elements comuns d’edificis, i d’interiors de habitatges, amb especial atenció a les famílies en situació de vulnerabilitat amb els programes de finques d’alta complexitat i de regeneració urbana a barris com Besòs i Canyelles

Barcelona continua un any més sumant esforços per millorar el parc d’habitatges de la ciutat amb una nova convocatòria d’ajuts a la rehabilitació, que enguany significa una inversió de 36,97 milions d’euros. Per aquest 2021, Barcelona fa un pas més en la política seguida els darrers anys i s’avança en la priorització de les rehabilitacions en clau d’emergència climàtica, aspecte que serà imprescindible per optar als fons europeus Next Generation que arribaran en les convocatòries dels pròxims anys. Des del 2016, s’han atorgat ajuts a la rehabilitació per 127 milions d’euros.

Les subvencions incorporen criteris de millora de patologies estructurals, habitabilitat i salubritat, tot buscant la reducció de la demanda energètica dels edificis. Aquesta reducció de la demanda i, per tant, el consum, és un factor clau per reduir la despesa tant energètica com econòmica. D’acord amb la tipologia i nombre d’intervencions, com poden ser els aïllaments de façana, la renovació de finestres o la instal·lació d’elements de captació d’energia solar, aquesta reducció pot ser d’entre el 10% en rehabilitacions parcials i fins al 25% i 30% en les renovacions integrals. A l’espera de conèixer la concreció de les exigències dels fons europeus Next Generation en matèria de rehabilitació i reducció de la demanda energètica, les rehabilitacions que contemplin una reducció del 30% podrien ser susceptibles de finançar-se amb els fons europeus.

Alhora, la convocatòria incorpora ajuts específics per a famílies i comunitats en situació de vulnerabilitat, amb programes com el de finques d’alta complexitat del Pla de barris de Barcelona, i els de regeneració urbana iniciats els darrers anys als barris del Besòs i de Canyelles. A més, la convocatòria d’aquest 2021 també incorpora dins de les línies d’ajuts recursos destinats a millorar l’accessibilitat d’habitatges de persones amb mobilitat reduïda.

Totes les línies d’ajudes previstes, ja sigui d’elements comuns com interiors d’habitatges, inclouen com a subvencionables les intervencions per reduir la demanda energètica de les llars.

La convocatòria dels ajuts a la rehabilitació d’habitatges la fa el Consorci d’Habitatge de Barcelona, amb les aportacions de l’Ajuntament i la Generalitat. En el cas de les aportacions municipals, en els darrers anys han estat d’almenys el 75% de tota la inversió, tot i que la participació en el Consorci és del 40%.

Els objectius i condicions de la convocatòria s’ha treballat des de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació conjuntament amb el sector, concretament l’Observatori Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica i els diferents col·legis professionals implicats, com el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i el Col·legi d’Enginyers Tècnics de Barcelona.

 

Més de 15.000 habitatges beneficiats i creació de 6.200 llocs de treball

Quant a l’impacte, la previsió és que més de 15.000 habitatges es puguin beneficiar dels ajuts, el que significa un increment respecte la mitjana de pisos beneficiats en la darrera dècada, al voltant dels 10.000 anuals.

Respecte a l’impacte en el sector, per cada euro d’inversió pública en rehabilitació d’habitatges se n’inverteixen tres de privats, el que significa que els 36,97 milions d’euros públics poden generar una inversió total de 110,91 milions. Al mateix temps, aquest és un dels sectors que més ocupació genera, fins a 56 llocs de treball per cada milió d’euros. Això resulta en la creació de 6.200 llocs de treball, tècnics d’elevat nivell, personal altament qualificat per al seu ofici, i alhora facilita la incorporació al món laboral de col·lectius amb risc d’exclusió social.

El total de 36,97 milions d’euros de la convocatòria de 2021 es distribueixen en diferents línies d’ajuts que van des de la rehabilitació d’edificis fins a la rehabilitació d’interiors d’habitatge:

 

Eficiència energètica, reducció de la demanda i accessibilitat

La línia d’ajuts per a elements comuns, amb un total de 21,7 milions d’euros, és la més quantiosa i va dirigida a les comunitats de veïns i veïnes i essencialment enfocats a la rehabilitació per a la millora de l’eficiència energètica de finques i la conseqüent millora del parc privat. Les actuacions subvencionables són totes aquelles relacionades amb obres estructurals dels edificis per corregir patologies que afectin la solidesa i seguretat, les encaminades a la reducció de la demanda energètica així com les millores en accessibilitat.

Específicament, les actuacions per a la reducció de la demanda energètica poden ser intervencions a les façanes, rehabilitació i restauració de cobertes, parets mitgeres i també en celoberts i patis. Alhora, també podran optar als ajuts les intervencions dirigides a transformar terrats en cobertes verdes en almenys el 50% de la superfície, i les instal·lacions d’energia solar que impliquin la reducció del consum energètic de fonts no renovables o de la xarxa d’energia convencional, com són els captadors fotovoltaics per a la producció d’aigua calenta o per a la generació d’electricitat.

En aquest sentit, les bases de la convocatòria estableixen que les sol·licituds que incloguin aquests elements d’eficiència energètica obtinguin la màxima puntuació possible i puguin prioritzar-se a l’hora de rebre els ajuts.

La línia d’elements comuns també preveu prioritzar les sol·licituds per a actuacions exclusives d’accessibilitat, com la instal·lació d’ascensors, la supressió de barreres arquitectòniques i rehabilitació de vestíbuls i escales. Entre 2016 i 2020 s’han instal·lat 759 ascensors que han beneficiat a 9.705 unitats familiars.

Segons la tipologia d’intervenció, els ajuts cobriran d’entre el 20% i el 50% de la inversió necessària, amb topalls que van des dels 20.000 als 50.000 euros segons el cas.

 

Ajuts per a persones en situació de vulnerabilitat

La convocatòria dels ajuts a la rehabilitació incorpora un any més línies específiques per a persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui per a la rehabilitació de finques d’alta complexitat dels programes del Pla de barris, així com els programes específics de regeneració urbana dels barris de Canyelles i el Besòs i també interiors d’habitatges. En línies generals, aquests ajuts es caracteritzen pel suport tècnic i l’acompanyament intensiu per poder tramitar els ajuts i realitzar la intervenció.

El programa de finques d’alta complexitat, contempla subvencionar aquelles actuacions per corregir deficiències i patologies estructurals, intervencions per millorar l’eficiència energètica i reduir la demanda i també millores d’accessibilitat en la mateixa línia que la convocatòria d’elements comuns. Aquest és un programa del Pla de barris municipal, a través d’un pla proactiu de rehabilitació cap a aquelles finques que, per la seva complexitat socioeconòmica, solen quedar fora de les convocatòries ordinàries. Com a novetat d’enguany, s’incorpora una actuació pilot en finques verticals del Raval, el nou programa pilot d’Habita Carmel i els nous àmbits del Pla de barris d’aquest mandat.

La inversió prevista per als ajuts a finques d’alta complexitat és  de 3,3 milions d’euros que, segons el cas, poden arribar a cobrir el 75% del total de la inversió i beneficiar uns 180 llars.

Pel que fa als ajuts en interiors d’habitatges de persones vulnerables, s’han previst 4,2 milions d’euros per subvencionar millores en pisos de persones amb ingressos baixos, per a actuacions com arranjaments generals, o específicament en banys, cuines i també adaptacions funcionals. Per aquesta línia d’ajuts, la previsió és que se’n puguin beneficiar al voltant de 480 habitatges.

Quant als programes de regeneració urbana de Canyelles i del Besòs, aquests tenen la particularitat que persegueixen la millora dels entorns més vulnerables de manera global, anant més enllà de la intervenció edifici a edifici i treballant sobre conjunts urbans. La inversió, de 2,5 milions a Canyelles i de 1,97 milions al Besòs, permetrà arribar a 294 i 140 habitatges respectivament.

 

Foment del lloguer assequible

Els ajuts a la rehabilitació d’habitatges incorporen un any més una sèrie de requisits per tal d’incrementar el parc de lloguer assequible a la ciutat, a més de la partida específica per a habitatges que s’incorporen a la Borsa de Lloguer de la ciutat. En el cas d’habitatges buits i propietats verticals, l’ajut estarà condicionat a la incorporació del pis a la borsa durant cinc anys. Alhora, en cas que existeixin habitatges turístics a la finca, aquests no podran ser beneficiaris de la subvenció.

En la convocatòria per aquest 2021 s’incrementa també la partida destinada a millorar les condicions d’habitabilitat dels habitatges que s’incorporin a la Borsa de Lloguer de Barcelona. Es tracta d’ajuts de fins a 20.000 euros que poden servir per intervencions de per l’adaptació d’instal·lacions, d’accessibilitat i també d’eficiència energètica. En aquest cas, els ajuts operen com a incentiu per a propietaris privats per llogar els seus habitatges fora del mercat. En total es preveu la captació de 192 habitatges.

Paraules clau

rehabilitació d’habitatges/