Una modificació en l’estructura dels embornals sorrencs de Barcelona elimina punts de cria de mosquit a la ciutat : Servei de Premsa

Una modificació en l’estructura dels embornals sorrencs de Barcelona elimina punts de cria de mosquit a la ciutat

27/10/2021

Els embornals tipus sorrencs són un dels principals elements de risc de mosquits a la ciutat perquè poden acumular aigua esdevenint punts de cria. La seva modificació fa que no s’acumuli aigua i, per tant, elimina aquest risc.

L’ASPB i BCASA han comprovat l’efectivitat de la intervenció per evitar la proliferació de mosquits en una prova pilot. Donat l’èxit de la mesura s’ha establert un pla de millora per modificar aquells embornals més problemàtics.

El 70% de les actuacions de control de mosquits que fa l’ASPB es concentren en embornals sorrencs. Per tant, la mesura suposa una important millora en l’estratègia de prevenció, vigilància i control de l’espècie a la ciutat.

L’actuació forma part de les accions d’adaptació al canvi climàtic del Pla Clima de l’Ajuntament de Barcelona.

Les femelles dels mosquits aprofiten petites acumulacions d’aigua estancada per pondre els ous i reproduir-se. En aquest sentit, a Barcelona un dels principals focus de proliferació d’aquests insectes a la via pública són els embornals de tipus sorrencs, ja que poden acumular aigua de manera estable per les seves característiques estructurals. Per això, en 2019 l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i Barcelona Cicle de l’Aigua, SA (BCASA) van modificar l’estructura d’una vintena d’embornals sorrencs de la ciutat amb l’objectiu d’eliminar aquest risc. La mesura és senzilla i consisteix a omplir de formigó fins al nivell del col·lector de sortida aquests embornals amb una petita inclinació, això fa que no s’acumuli aigua i els elimina com a punts de cria disponibles. Els resultats d’aquesta prova pilot demostren que la modificació és efectiva i, a més, evita la utilització de biocides en el nostre entorn. Així doncs, donat l’èxit de la prova, l’ASPB i BCASA han establert un pla de millora adreçat a modificar aquells embornals considerats problemàtics agafant de referència l’activitat de mosquits registrada cada any. Actualment, ja s’han modificat 24 embornals sorrencs més prioritzats, enguany s’estendrà a 46 més i cada any s’anirà avaluant i estenent progressivament en ordre de risc.

Cal recordar que la manera més eficient de controlar els mosquits és evitar que es reprodueixin, i això s’aconsegueix eliminant els seus llocs de cria. En espais públics, els embornals són uns dels punts de cria més productius. El volum d’aquests elements de risc a la ciutat és considerable i requereix una atenció continuada. En concret, els embornals sorrencs suposen aproximadament el 70% de les actuacions de control de mosquits que l’ASPB realitza a la ciutat. Per això, aquesta mesura correctora, fruit de l’acció coordinada entre l’ASPB i BCASA, suposa una important millora de l’estratègia de prevenció, vigilància i control d’aquests insectes a la ciutat. A més, l’efecte en l’eliminació d’aquests focus urbans té un efecte beneficiós per la convivència a la ciutat, evitant així problemes de picades a la ciutadania i reduint la possibilitat de transmissió de malalties, especialment en el cas del mosquit tigre.

Una de les principals línies de treball que l’ASPB desplega en el Programa de Vigilància i control de mosquits de Barcelona és la vigilància continuada dels possibles focus de proliferació a la ciutat. Cada any identifica i vigila els elements de risc a la via pública on poden haver-hi mosquits i on poden representar un problema i intervé on se’n detecta activitat, durant l’època d’activitat de mosquits (d’abril a novembre). Per aquest motiu, l’ASPB treballa en estreta col·laboració i coordinació amb BCASA, el gestor d’aquestes infraestructures, per minimitzar els possibles problemes derivats de la proliferació de mosquits. Aquesta col·laboració amb BCASA, així com amb altres agents implicats (Parcs i Jardins, Servei de neteja de Barcelona, etc.), incrementa de manera important el coneixement dels mosquits i dels seus focus de cria i la possibilitat d’establir millores per a la seva gestió, minimitzant així els impactes sobre la salut que poden ocasionar.

D’altra banda, aquest pla de millora dels embornals sorrencs s’emmarca dins de les accions d’adaptació al canvi climàtic del Pla Clima de l’Ajuntament de Barcelona on l’ASPB participa activament. Cal tenir en compte que, segons les previsions dels efectes del canvi climàtic, l’augment de temperatures i els efectes climatològics extrems faran augmentar les poblacions de mosquits. Per tant, dur a terme mesures d’adaptació com aquestes tindrà un efecte positiu en l’adaptació de la ciutat a un entorn de canvi i en la prevenció dels possibles efectes en la salut de les persones que se’n puguin derivar.Compartiu aquest contingut