L’Ajuntament inicia els primers sancionadors per incompliment del 30% d’HPO amb multes que poden arribar a 1,5 milions d’euros : Servei de Premsa

L’Ajuntament inicia els primers sancionadors per incompliment del 30% d’HPO amb multes que poden arribar a 1,5 milions d’euros

20/12/2022Temps estimat de lectura: 3 minuts

Es tracta de tres promocions que haurien d’haver destinat en total 10 habitatges a protecció oficial, amb sancions que poden situar-se entre els 400.000 i els 600.000 euros

Tots tres casos són grans rehabilitacions que es van dur a terme amb assabentats d’obra en lloc de la pertinent sol•licitud de llicència

En d’altres dos casos d’incompliment, la inspecció i advertiment municipals ha comportat l’inici de la tramitació de la llicència corresponent i l’oferiment dels habitatges de protecció oficial pertinents

L’incompliment de la reserva del 30% pot comportar també una sanció accessòria d’inhabilitació als infractors per participar en promocions amb HPO, cosa que a la pràctica implica qualsevol promoció a la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona ha incoat els tres primers expedients sancionadors per incompliment de la reserva del 30% d’habitatge de protecció oficial en noves promocions i grans rehabilitacions. Es tracta de tres grans rehabilitacions al districte de l’Eixample que han incomplert la normativa tramitant successius assabentats d’obres en lloc de sol•licitar la pertinent llicència, una llicència que només s’hauria concedit si la sol•licitud hagués previst la reserva d’HPO. En concret, un dels tres expedients és per una promoció del carrer del Comte Borrell, de 12 habitatges, que hauria d’haver reservat 3 HPO; el segon, a una altra del carrer de los Castillejos, de 15 habitatges, on s’haurien d’haver previst 4 HPO; i el tercer, per una promoció del carrer de Muntaner, de 13 habitatges, on s’havien d’haver previst 3 HPO.

D’acord amb la Llei 18/2007 pel dret a l’habitatge, incomplir la destinació a la promoció d’habitatges protegits les reserves previstes al planejament urbanístic és una infracció molt greu. La mateixa llei preveu que aquestes infraccions tinguin un import entre 90.000 i 900.000 euros, que en els tres primers expedients que s’incoen i d’acord amb el cost que té per la ciutat no disposar d’aquests habitatges, podria situar les sancions al voltant entre els 400.000 i els 600.000 euros. En conjunt tots tres expedients poden arribar a sumar 1,5 milions d’euros. La sanció es fixarà d’acord amb la superfície construïda en cada cas.

A més de la sanció econòmica, la Llei 18/2007 també preveu que en el cas d’infraccions molt greus es pugui imposar com a sanció accessòria la inhabilitació dels infractors per participar en promocions d’habitatge de protecció oficial durant un període entre un i tres anys. Com que tota gran promoció a Barcelona ha d’incloure la reserva del 30% d’HPO, aquesta sanció accessòria podria suposar als eventuals infractors la incapacitat de desenvolupar tota promoció immobiliària a la ciutat. Aquest extrem, així com l’import definitiu de la sanció, s’imposarà de manera definitiva al final del procés administratiu que ara comença, després que la part infractora pugui presentar les al•legacions que consideri pertinents.

 

Disset incompliments detectats i primeres rectificacions

Els tres expedients sancionadors que ara s’incoen són els primers d’una primera tongada de disset incompliments detectats pels equips d’inspecció municipals, que en total signifiquen 70 habitatges de protecció oficial no aportats a la ciutat, i la previsió és que pròximament s’incoïn sis sancionadors més. En altres dos casos dels disset incompliments detectats, la inspecció i advertiment municipal ha comportat que s’hagi iniciat per part dels promotors la tramitació de la llicència de gran rehabilitació i l’oferiment dels habitatges en règim de protecció oficial corresponents. Es tracta de cinc habitatges protegits en total recuperats, en promocions situades al districte de l’Eixample, als carrers del Consell de Cent i de Lepant.

La resta, una vegada analitzats i estudiats per la Unitat de Disciplina i Antiassetjament de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació, derivaran si s’escau en nous expedients sancionadors emmarcats en la Llei 18/2007 pel dret a l’habitatge.

Amb aquesta estratègia, l’Ajuntament de Barcelona explora totes les eines al seu abast, inclosa la via sancionadora, per tal de coresponsabilitzar el sector privat de manera efectiva tal com preveu la norma i que contribueixi a ampliar el parc d’habitatge assequible de la ciutat. A més, l’Ajuntament ja ha realitzat la compra dels vuit primers HPO que han sortit de la mesura, exercint el dret d’adquisició preferent, per destinar-los a lloguer públic quan estiguin acabats.

Finalment, el Govern municipal fa una crida a la responsabilitat de tots els promotors i tècnics privats per garantir el compliment de la legalitat vigent i implicar-los en el retorn social de la construcció d’habitatge. Alhora, l’Ajuntament manté actiu el dispositiu d’inspecció creat per detectar irregularitats, que permet activar alertes automàtiques si es concentren diferents comunicats en un mateix edifici. Si passa això, s’incoa de forma automàtica un expedient disciplinari d’obres perquè els inspectors puguin verificar el compliment de la normativa abans que les obres finalitzin i evitar així irregularitats.

Paraules clau

HPO/ reserva del 30%/