Barcelona proposa pel 2024 un pressupost que prioritza l’endreça de l’espai públic, l’habitatge i la millora dels barris : Servei de Premsa

Barcelona proposa pel 2024 un pressupost que prioritza l’endreça de l’espai públic, l’habitatge i la millora dels barris

10/10/2023Temps estimat de lectura: 7 minuts

 

El Govern proposa un Pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per al 2024 que actua com a motor econòmic, dona estabilitat a la ciutat i prioritza el benestar de la ciutadania, amb una aposta decidida per la neteja i la seguretat a l’espai públic, l’atenció social i l’habitatge i la transformació dels barris. El pressupost, que es presenta públicament per tal de poder-ne iniciar el debat i tramitació, és el més alt dels que ha tingut mai Barcelona. Preveu que la ciutat compti l’any vinent amb 3.735 M€, el que representa 140M€ més disponibles i un increment del 3,9% dels recursos disponibles respecte a aquest any.

 

 

Un volum que representa prop del 4% PIB de la ciutat, una xifra que s’ha incrementat un 14% des del 2018 i que situa els comptes municipals com un motor de dinamització econòmica, de creació d’ocupació, de generació d’oportunitats i de millora de la vida de les barcelonines i els barcelonins.

El projecte de pressupost preveu un increment notable de la inversió municipal, gràcies a un major estalvi brut, i un creixement contingut de la despesa corrent que prioritza l’atenció social, l’habitatge, el transport públic, la seguretat i l’endreça de l’espai públic. Busca també contribuir a l’aposta i l’esforç que s’està fent per diversificar l’economia en els darrers anys.

Així doncs i a grans trets, aquest pressupost vol donar resposta als objectius de mandat del nou govern que es concreten en cinc eixos: una ciutat de prosperitat i endreçada on viure i conviure,  referent de la lluita contra el canvi climàtic; motor d’oportunitats i del canvi tecnològic, una ciutat d’escala humana creativa, oberta i feminista amb un lideratge proper i participatiu.

 

Proposta sòlida, solvent i responsable que busca donar confiança i estabilitat a la ciutat

El govern considera que es tracta d’una proposta sòlida, solvent, responsable i ambiciosa. En la seva elaboració el criteri que ha guiat el govern municipal ha estat mantenir la solvència econòmica que caracteritza Barcelona sense incrementar la pressió fiscal a la ciutadania.

També s’ha fet un esforç de contenció per ajustar-se a les recomanacions que ha fet l’Airef en l’escenari PostCovid, on es preveu un retorn a les regles fiscals que es van suspendre amb motiu de la pandèmia i la guerra a Ucraïna i que van permetre als ajuntaments, i a les administracions en general, flexibilitzar els criteris de sostenibilitat pressupostària i donar una resposta expansiva a les diferents situacions excepcionals.

En l’elaboració dels comptes per a l’any vinent el govern ha aplicat criteris de prudència i responsabilitat per garantir els principis de solvència de l’Ajuntament de Barcelona, que han reconegut sostingudament les diferents agències de rating. Per això s’ha fixat com a objectiu un major estalvi brut, i ha previst destinar un 17% dels ingressos corrents a inversions. L’endeutament es manté estable i se situa al voltant del 32% dels ingressos corrents. El pagament a proveïdors continua molt per sota dels 30 dies de màxim que marca la llei i està a l’entorn dels 20.

Pel que fa al conjunt d’ingressos corrents es preveu que creixin amb un volum de 314M€ gràcies a la liquidació definitiva de la participació en els ingressos de l’Estat i l’increment de la recaptació del recàrrec municipal i de l’Impost d’Estades en Establiments Turístics (IEET).

Pel que fa a la despesa corrent (capítols 1-5) es preveu un creixement contingut dels recursos disponibles, fins arribar a 2.868,2M€, un 4,3% més que aquest any. Creixen  les despeses en bens i serveis públics que es presten a la ciutadania per garantir el seu benestar i no deixar ningú enrere.

També es preveu un augment de les despeses de personal del 6,6%, el capítol 1, fruit dels acords en matèria retributiva a nivell estatal i de l’aplicació del Conveni i també de l’increment de la plantilla de la Guardia Urbana, que amb la incorporació dels 132 agents de l’última promoció, arriba ara al seu màxim històric amb més de 3.400 efectius.

Les polítiques amb major despesa corrent son Serveis socials i promoció social, amb 440,2M€, Benestar Comunitari (419M€) destinats a l’endreça i la cura de l’espai públic (recollida, neteja, clavegueram, etc), i la política de Seguretat i Prevenció, que rebrà 396M€. També creix l’aposta pels barris i és per això que l’aportació directa a districtes per a despeses corrents creix un 4,46% i arriba als 372,5M€.

A nivell d’inversions, hi ha un creixement de la inversió a la ciutat, que arribarà als 905M€. A la pròpia de l’Ajuntament, que amb 777,6M€ és la més elevada dels últims 15 anys, se li sumen els 127,3M€ corresponents a les actuacions que es faran a través de BSM i de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB). La construcció i ampliació del parc públic d’habitatge és una política prioritària que rebrà en total 152,7M€ d’inversió.

Pel que fa als projectes de transformació previstos a la ciutat, hi ha grans projectes estratègics de mandat que ja comencen a tenir una translació econòmica en el pressupost 2024. En el cas de la Rambla on s’han previst 8M€ dels 48M€ que es destinaran a completar aquest mandat la seva transformació o el primers 5M€ per la Ronda de Dalt dels 33M€ previstos per a la seva cobertura entre els anys 2024 i 2027. En el cas del Pla de Barris i complint els compromisos assumits, s’ha previst una inversió de 30M€ l’any 2024, i també hi ha  76M€ destinats a manteniment i inversió als districtes. En referència al Pla de Climatització de les Escoles, s’invertiran 13,6M€ en el primer any del total de 100M€ previstos fins el 2029 i que es finançaran amb part dels ingressos provinents de la fiscalitat turística.

Així mateix, i pel que fa a les inversions, l’execució de les obres ja adjudicades el 2023 suposa unes inversions de 384,2M€ i per citar algunes actuacions amb cert abast, hi ha previstos 20M€ pel Mercat d’Horta, 6,2M€ pel de l’Abeceria i 7,7M€ el de Montserrat. Es contemplen 17,6M€ per fer la tercera fase del col·lector d’aigües pluvials al carrer Vila i Vilà, 8,1M€ Túnel de la Rovira, 15,3M€ destinats a centres educatius i 1,3M€ per finalitzar la biblioteca de Sarrià. També hi ha previstos 13,6M€ per continuar les obres en curs a Via Laietana i 11,6M€ per dur a terme la transformació compromesa de la ronda Sant Antoni. També contempla 1,3M€ inversió en Promoció Econòmica, per acompanyar noves start-ups i spin-offs en una aposta més pel coneixement i la transferència d’aquest coneixement cap a les empreses perquè sigui més competitives (incubadora indústries creatives Palo Alto).

 

El Projecte d’Ordenances Fiscals 2024 proposa avançar en la fiscalitat turística vinculada a HUT’s i creuers de curta estada

En el cas de les Ordenances Fiscals per al 2024 es manté com a principal objectiu no incrementar la pressió fiscal a la ciutadania. En canvi, es proposa avançar en la fiscalitat del turisme vinculada a activitats que tenen menys retorn social i més impacte a través del recàrrec municipal de l’IEET. Es tracta d’incrementar la tarifa relativa a les embarcacions de creuers amb escala de menys de 12 hores i dels HUT’s, els habitatges d’ús turístic, passant dels 3,25€ que preveu el recàrrec municipal als 4€ a partir de l’1/04/2024.

HUT’S i creuers de curta estada tenen impacte en termes d’ús intensiu de l’espai públic, en el preus dels habitatges i de convivència, i per tant es tracta d’incrementar els recursos que aporten a l’Ajuntament, contribuint així a fer front a les externalitats que genera i a la gestió que en n’ha de fer la ciutat, en termes de majors despeses en manteniment, neteja o seguretat

Amb aquesta proposta, que ha de ser negociada i pactada amb els grups per tal que tiri endavant, el conjunt de la fiscalitat associada a l’activitat turística passaria a ser el tercer ingrés propi de l’Ajuntament amb una recaptació total estimada de 95M€.

Pel que fa a les taxes, més enllà de la congelació generalitzada, es planteja introduir un canvi en l’Ordenança de Terrasses, aprovada el 2020. Atesa la finalització de la situació d’excepcionalitat per la Covid19, desapareix la bonificació del 75% de la taxa que es va introduir com una mesura extraordinària el 2020, on l’Ajuntament va voler afavorir  l’activitat econòmica, i en aquest cas concret al sector de la restauració, rebaixant tributs. Ara, es proposa introduir un nou escalat progressiu a la taxa en funció del nombre de taules de la terrassa per fer que paguin més aquells que tenen més taules i cadires i ocupen més espai públic.

Altres elements destacables de les Ordenances Fiscals proposades per l’any 2024 son la introducció de més facilitats pel fraccionament i ajornament dels tributs municipals; la simplificació i millora de les bonificacions ambientals i diverses noves bonificacions de l’IAE per atraure empreses que innoven i aposten pel coneixement.

 

Una proposta de partida per iniciar el diàleg i buscar suports

La proposta pressupostària ha estat fins ara compartida amb la resta de grups municipals en les rondes de converses que s’han produït en les darreres setmanes. Ara la voluntat del govern és poder donar-li tràmit per obrir un procés de diàleg per aprovar el pressupost definitivament a finals d’any.

En concret, es preveu portar conjuntament a la Comissió d’Economia i Hisenda del mes d’octubre l’aprovació inicial del pressupost 2024 i l’aprovació provisional de les Ordenances Fiscals 2024.

 

Adjunt PDF Presentació Pressupost 2024

Paraules clau

pressupost/ Pressupost 2024/