Aprovat inicialment el nou planejament urbanístic per preservar el patrimoni i la identitat del Clot i el Camp de l’Arpa del Clot i promoure-hi habitatge protegit : Servei de Premsa

Aprovat inicialment el nou planejament urbanístic per preservar el patrimoni i la identitat del Clot i el Camp de l’Arpa del Clot i promoure-hi habitatge protegit

13/02/2024Temps estimat de lectura: 9 minuts

Nou avenç en la preservació i protecció del patrimoni i l’impuls de l’habitatge protegit  als barris del Clot i del Camp de l’Arpa del Clot, del districte de Sant Martí. La Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge ha aprovat inicialment aquest dimarts una Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) que té com a objectiu conservar la singularitat d’aquests àmbits, mantenir el teixit tradicional que els caracteritza i facilitar la construcció de nou habitatge protegit, en sintonia amb la prioritat de l’equip de Govern de garantir l’accés a l’habitatge. El document ha tirat endavant amb els vots a favor del Govern municipal, Junts per Catalunya (Trias per Barcelona), Barcelona en Comú, ERC i PP, i ara s’obre un període d’exposició al públic de dos mesos previ al tràmit de l’aprovació definitiva.

Fins a dia d’avui, la protecció patrimonial dels dos barris ha estat establerta pel Pla de Protecció de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de Sant Martí, aprovat l’any 2000. Després de més de vint anys, es fa necessari plantejar un document nou que superi la catalogació a nivell puntual que es va plantejar fa més de vint anys per a aquesta zona. Es tracta d’actualitzar la normativa vigent per protegir finques i edificis tenint en compte aspectes vinculats al seu valor patrimonial, el caràcter dels barris, les traces i la memòria històriques, el paisatge urbà, i el medi ambient, i definir noves mesures i condicions urbanístiques que fomentin nou habitatge protegit.

Amb aquesta voluntat, l’abril del 2022 es va dictar una suspensió de llicències de nova construcció i gran rehabilitació i els comunicats d’enderroc i es va començar a treballar en el nou planejament que s’ha aprovat ara. El document actualitza la normativa a tots dos barris, que mantenen una vinculació i coherència clares, per garantir que segueixin sent reconeixibles i conservin la identitat en el futur i alhora permetre que els veïns i veïnes hi puguin continuar vivint a través de l’impuls de nou habitatge de protecció.

 

Protecció patrimonial i urbanística

L’MPGM pretén posar en valor els trets del paisatge, definir una ordenació coherent amb la tipologia arquitectònica i de l’edificació dels dos barris, afavorir les actuacions de rehabilitació en lloc de les de substitució i identificar i protegir els edificis i conjunts més rellevants que estaven afectats.

Així, pel que fa al catàleg de protecció patrimonial, s’inclouen les següents novetats:

 

 

 

 

En total, es proposen 149 noves parcel·les amb protecció patrimonial, que sumades a les que ja estaven catalogades s’arriba a un total de 204 parcel·les protegides.

A més, l’MPGM introdueix una sèrie de normes que determinen la protecció urbanística de diversos eixos, ambients i fronts tradicionals i amb interès patrimonial dels dos barris:

 

Els edificis amb front a un eix o un ambient hauran de mantenir els criteris compositius de l’entorn i recuperar els elements tradicionals significatius de les façanes que es vulgui enderrocar. I pel que fa als fronts tradicionals, es proposa la protecció de 589 parcel·les en què qualsevol intervenció haurà de tenir en compte criteris estètics i compositius de les edificacions per integrar el projecte arquitectònic en el paisatge i la identitat del front.

 

Així doncs, sobre un total de 2.664 parcel·les dels dos barris que queden dins l’àmbit de l’MPGM, es proposa la protecció d’un total de 793 (204 parcel·les amb protecció patrimonial i 589 amb protecció urbanística). Per tant, s’atorga algun tipus de protecció a gairebé una de cada tres parcel·les dels dos barris.

 

 

Impuls de l’habitatge de protecció

Una de les potes bàsiques del nou planejament és la definició de mesures que afavoreixin l’obtenció d’habitatge públic en l’àmbit a llarg termini. Es combinen les següents mesures:

Per tant, el nou planejament urbanístic preveu un potencial a llarg termini d’entre 1.000 i 1.500 habitatges de protecció nous.

 

 

Revisió de les afectacions urbanístiques vigents

El document de planejament fa una revisió de les afectacions urbanístiques vigents i estableix una sèrie de criteris per a la desafectació que tenen a veure amb la relació de la peça amb el front, l’interès patrimonial i la consolidació de la peça i la presència de mitgeres en relació amb la façana.

Així, les propostes principals de desafectació que s’inclouen són:

 

Mobilitat sostenible, més espais verds i equipaments, foment de les activitats i millores ambientals

El document també incideix en els següents aspectes:

 

 

 

Un ampli procés participatiu

Per elaborar el nou planejament s’ha dut a terme un ampli procés participatiu que ha comptat amb l’assistència de 157 persones a títol individual i la participació de les principals entitats dels barris. S’han celebrat quatre trobades obertes a la ciutadania, cinc trobades sectorials per treballar àmbits com els equipaments, el patrimoni i l’habitatge, dues sessions de retorn i dues marxes exploratòries.

A més, s’ha establert una Comissió de Seguiment amb presència de l’AVV del Clot i del Camp de l’Arpa, l’Ateneu del Clot, l’Orfeó Martinenc, la Federació d’Entitats i el Taller d’història del Clot i el Camp de l’Arpa.

Paraules clau

Camp de l’Arpa/ clot/