Barcelona porta a tràmit el Pressupost per al 2024 amb la inversió en serveis socials més alta de la història : Servei de Premsa

Barcelona porta a tràmit el Pressupost per al 2024 amb la inversió en serveis socials més alta de la història

15/02/2024Temps estimat de lectura: 5 minuts

El Govern municipal ha decidit tramitar el projecte de Pressupost General de l’Ajuntament de Barcelona per a l’exercici 2024, per garantir i maximitzar els recursos que té disponibles per garantir l’atenció social i el benestar de la ciutadania i impulsar la transformació dels barris i ser, a la vegada, motor de dinamització econòmica.

La proposta de pressupost per aquest any arriba als 3.807M€ i amb 211M€ més disponibles, s’incrementa un 5,9% respecte 2023. A grans trets, la proposta s’assimila a la que es va presentar a l’octubre i que no es va arribar a tramitar, però els ingressos creixen en 71,9M€ gràcies a una major transferència de l’Estat (PIE), notificada aquest mes de desembre.

El govern planteja aquesta projecte en un exercici de responsabilitat i d’eficiència per poder transferir a la ciutadania tots els recursos possibles en béns i serveis i per portar, al màxim, la capacitat inversora de la ciutat, que es veu limitada amb la pròrroga pressupostària vigent, sense incrementar la pressió fiscal a la ciutadania.

L’aprovació del pressupost, a diferència de la pròrroga, permet dotar tot el Pla Inversions Municipals (PIM), incorporar i destinar a despesa o inversió les majors transferències rebudes de l’Estat i garantir l’agilitat en el moment de transferir subvencions a les entitats per projectes d’interès ciutadà. De fet, aprovar aquest pressupost representa no deixar al calaix 715M€ entre l’ordinari i inversions i poder tirar endavant tots els projectes en curs per donar resposta als reptes que té plantejats la ciutat. Per això, el govern confia aconseguir una majoria suficient per poder donar tràmit inicial al pressupost en la propera comissió extraordinària d’Economia i Hisenda, que es convocarà dimarts vinent.

 

Un pressupost responsable necessari per executar tots els projectes previstos

Pel que fa a la despesa corrent (capítols 1-5) es preveu un creixement dels recursos disponibles, fins arribar a 2.940,1M€, un 6,9% més que el 2023. Creixen  les despeses en bens i serveis públics que es presten a la ciutadania per garantir el seu benestar i no deixar ningú enrere i que prioritza l’atenció social, l’habitatge, el transport públic, la seguretat i l’endreça de l’espai públic així com la lluita contra el canvi climàtic.

Les polítiques amb major despesa corrent son Serveis socials i promoció social, amb 438,7M€, que passa a ser la principal beneficiaria de recursos. L’atenció a la dependència, el suport  a la cobertura de necessitats bàsiques de famílies vulnerables (alimentació, despeses escolars), i els allotjaments d’emergència per la crisis habitacionals son les principals partides. La segona política de despesa és Benestar Comunitari amb 419M€ destinats a l’endreça i la cura de l’espai públic (recollida, neteja, clavegueram, etc), i la política de Seguretat i Prevenció, que rebrà 396M€.

També es preveu un augment de les despeses de personal del 6,7%, el capítol 1, fruit dels acords en matèria retributiva a nivell estatal i de l’aplicació del Conveni i també de l’increment de la plantilla de la Guàrdia Urbana que arriba al seu màxim històric amb més de 3.400 efectius.

La principal novetat es troba a nivell d’inversions que augmenten respecte l’any passat i també respecte a l’escenari vigent de pròrroga. En total es preveu una inversió a la ciutat de 944M€. La inversió estrictament de l’ajuntament arriba als 777,6M€, a la que se li sumen els 166,4M€ corresponents a les actuacions que es faran a través de BSM, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) i altres entitats. Destaca l’aposta prioritària per construir i ampliar l’habitatge públic, amb 153M€. Amb la pròrroga vigent, per exemple, els 777,6M€ d’inversió del pressupost 2024 (capítols 6 i 7) es redueixen en 148M€.

Pel que fa als projectes de transformació previstos a la ciutat, hi ha grans projectes estratègics de mandat que ja tenen una translació econòmica en el pressupost 2024.

La transformació de la Rambla, la cobertura de la Ronda de Dalt, el Pla de Barris i actuacions vinculades al canvi climàtic, com el pla de climatització d’escoles o la millora de la xarxa d’aigües freàtiques per fer front a la sequera, es troben entre les actuacions destacades.

 

Proposta responsable que manté la solvència financera

La proposta de pressupost, que per volum representa prop del 4% PIB de la ciutat, garanteix no només una solvència i eficàcia a l’hora de prestar bens i serveis a la ciutadania sinó que també actua com un motor de dinamització econòmica, de creació d’ocupació, de generació d’oportunitats i de millora de la vida de les barcelonines i els barcelonins.

En l’elaboració dels comptes el govern ha aplicat criteris de prudència i responsabilitat per garantir els principis de solvència de l’Ajuntament de Barcelona, que reconeixen i avalen les diferents agències de rating.

Per això s’ha fixat com a objectiu un major estalvi brut, i ha previst destinar més d’un 15% dels ingressos corrents a inversions. L’endeutament previst per aquest 2024 es manté estable i se situa en el 31,2% dels ingressos corrents. El pagament a proveïdors continua sent molt inferior als 30 dies que marca la llei i se situava, aquest desembre passat, en els 21,7 dies.

 

Proposta de pressupost municipal de l’Ajuntament de Barcelona 2024. 15 de febrer de 2024 (PDF)

Paraules clau

2024/ pressupost/