Documentos temáticos

The 2016-2019 Barcelona Plan for Fighting Homelessness includes the goals set out under the 2016-2019 Municipal Action Programme directly relating to the fight against­ homelessness. They notably include­PAM’s declared aim of tackling housing exclusion among the most vulnerable groups, ­ensuring the entire population’s basic living needs are covered ­ and coordinating basic social services for comprehensive care, giving priority to personal autonomy. All the organisations and institutions on the Homeless People Care Network (XAPSLL) are taking part in this Plan.

Año del documento:
2017

This is the result of significant efforts by organisations, municipal services and community networks, which work every day to help create a city where everyone can enjoy a decent lifestyle. This struggle against inequalities is embodied by the 896 projects carried out by 167 different organisations in Barcelona as part of the strategy, which are aimed at strengthening social cohesion and have a common horizon.

Año del documento:
2017

Es la suma de muchos esfuerzos de entidades, servicios municipales y redes comunitarias que trabajan cada día para hacer posible una ciudad donde todos puedan disfrutar de  una vida digna. Esta lucha contra las desigualdades se concreta en 896 proyectos que167 actores están impulsando en Barcelona, en el marco de la estrategia, con el objetivo de reforzar la cohesión social y con un horizonte común.

Año del documento:
2018

És la suma de molts esforços d’entitats, serveis municipals i xarxes comunitàries que treballem cada dia per fer possible una ciutat on tothom pugui gaudir d’una vida digna. Aquesta lluita contra les desigualtats es concreta en 896 projectes que 167 actors estem impulsant a Barcelona , en el marc de l’estratègia, amb l’objectiu de reforçar la cohesió social i amb un horitzó comú.

Año del documento:
2018

És la suma de molts esforços d’entitats, serveis municipals i xarxes comunitàries que treballem cada dia per fer possible una ciutat on tothom pugui gaudir d’una vida digna. Aquesta lluita contra les desigualtats es concreta en 896 projectes que 167 actors estem impulsant a Barcelona , en el marc de l’estratègia, amb l’objectiu de reforçar la cohesió social i amb un horitzó comú. Del conjunt d'objectius de l'Estratègia, s'han definit 12 grans Fites de ciutat, comunicables i mesurables, a les que es vol arribar en deu anys.

Año del documento:
2018

És la suma de molts esforços d’entitats, serveis municipals i xarxes comunitàries que treballem cada dia per fer possible una ciutat on tothom pugui gaudir d’una vida digna. Aquesta lluita contra les desigualtats es concreta en 896 projectes que 167 actors estem impulsant a Barcelona , en el marc de l’estratègia, amb l’objectiu de reforçar la cohesió social i amb un horitzó comú. En aquest pòster trobareu el recull d'entitats i organismes promotors.

Año del documento:
2018

El Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 és el document que articula les polítiques sectorials i territorials que garantiran la prestació dels serveis per la inclusió a la ciutadania.

Año del documento:
Sense determinar

Plan for Social Inclusion 2012-2015 Barcelona is the document that articulates territorial and sectoral policies that ensure the provision of services for inclusion in the public.

Año del documento:
Sense determinar

Presentació de les sis claus del Pla d'Inclusió Social on a manera de resum s'enumeren les principals característiques, objectius, motivacions, estratègies, etc. que conformen el Pla d'Inclusió Social.

Año del documento:
Sense determinar

El Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 és el fruit del treball col·lectiu de l'Ajuntament de Barcelona i les entitats de la societat civil barcelonina aplegats en el marc de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva (ACBI), així com del Consell Municipal de Benestar Social i els seus grups de treball.

Año del documento:
Sense determinar

El Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona 2016-2020 recull els objectius fixats al Programa d’Actuació Municipal 2016-2019 amb relació directa amb la lluita con­tra el sensellarisme. Entre ells desta­quen la voluntat expressada en el PAM de fer front a l’exclusió habitacional dels col·lectius més vulnerables, d’as­segurar els mínims vitals a tota la po­blació i d’articular uns serveis socials bàsics d’atenció integral prioritzant l’autonomia personal. Aquest Pla compta amb la participació de totes les entitats i institucions que pertanyen a la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar (XAPSLL).

Año del documento:
2017

Aquest document és la proposta de Pla Director de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 2010 - 2013 que va ser aprovada pel Consell de Govern en l’acord del 19 de maig de 2010 i que es presentarà per a la seva ratificació a l’Assemble a anual del 21 de juny de 2010.

Año del documento:
Sense determinar

El document situa, en primer lloc, l’estratègia d’inclusió de Barcelona en el marc del procés de l’Agenda Social de la Unió Europea, engegada l’any 2000 a Lisboa. Tot seguit,
s’explicita el marc conceptual que estructura la interpretació dels perfils socials de Barcelona. El Pla aposta pel concepte d’inclusió com a nova perspectiva.

Año del documento:
Sense determinar

El Plan de lucha contra el sinhogarismo de Barcelona 2016-2020 recoge los objetivos fijados en el Programa de Actuación Municipal 2016-2019 con relación directa con la lucha contra el sinhogarismo. Entre ellos destacan la voluntad expresada en el PAM de hacer frente a la exclusión habitacional de los colectivos más vulnerables, de asegurar los mínimos vitales a toda la població y de articular unos servicios sociales básicos de atención integral priorizando la autonomía personal. Este Plan cuenta con la participación de todas las entidades e instituciones que pertenecen a la Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL).

Año del documento:
2017

Programa d'actuació Municipal per fer de la política social un dels seus eixos preferents d'actuació.

Año del documento:
Sense determinar

El Programa d’acció contra la pobresa és l’eina que la ciutat ha construït per aprofundir en l’acció del govern municipal, des de la perspectiva de reforçar i ampliar les actuacions que han de contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a Barcelona.

Año del documento:
Sense determinar

El programa Municipal d'Atenció Social a Persones Sense Sostre es presenta al Consell Municipal en compliment del que estableix la disposició final quarta de l'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona, aprovada el mes de desembre de 2005.

Año del documento:
Sense determinar
Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad