Documentos temáticos

The 2016-2019 Barcelona Plan for Fighting Homelessness includes the goals set out under the 2016-2019 Municipal Action Programme directly relating to the fight against­ homelessness. They notably include­PAM’s declared aim of tackling housing exclusion among the most vulnerable groups, ­ensuring the entire population’s basic living needs are covered ­ and coordinating basic social services for comprehensive care, giving priority to personal autonomy. All the organisations and institutions on the Homeless People Care Network (XAPSLL) are taking part in this Plan.

El Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 és el document que articula les polítiques sectorials i territorials que garantiran la prestació dels serveis per la inclusió a la ciutadania.

Plan for Social Inclusion 2012-2015 Barcelona is the document that articulates territorial and sectoral policies that ensure the provision of services for inclusion in the public.

Presentació de les sis claus del Pla d'Inclusió Social on a manera de resum s'enumeren les principals característiques, objectius, motivacions, estratègies, etc. que conformen el Pla d'Inclusió Social.

El Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 és el fruit del treball col·lectiu de l'Ajuntament de Barcelona i les entitats de la societat civil barcelonina aplegats en el marc de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva (ACBI), així com del Consell Municipal de Benestar Social i els seus grups de treball.

El Pla de lluita contra el sensellarisme de Barcelona 2016-2020 recull els objectius fixats al Programa d’Actuació Municipal 2016-2019 amb relació directa amb la lluita con­tra el sensellarisme. Entre ells desta­quen la voluntat expressada en el PAM de fer front a l’exclusió habitacional dels col·lectius més vulnerables, d’as­segurar els mínims vitals a tota la po­blació i d’articular uns serveis socials bàsics d’atenció integral prioritzant l’autonomia personal. Aquest Pla compta amb la participació de totes les entitats i institucions que pertanyen a la Xarxa d’Atenció a les Persones Sense Llar (XAPSLL).

Aquest document és la proposta de Pla Director de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 2010 - 2013 que va ser aprovada pel Consell de Govern en l’acord del 19 de maig de 2010 i que es presentarà per a la seva ratificació a l’Assemble a anual del 21 de juny de 2010.

El document situa, en primer lloc, l’estratègia d’inclusió de Barcelona en el marc del procés de l’Agenda Social de la Unió Europea, engegada l’any 2000 a Lisboa. Tot seguit,
s’explicita el marc conceptual que estructura la interpretació dels perfils socials de Barcelona. El Pla aposta pel concepte d’inclusió com a nova perspectiva.

El Plan de lucha contra el sinhogarismo de Barcelona 2016-2020 recoge los objetivos fijados en el Programa de Actuación Municipal 2016-2019 con relación directa con la lucha contra el sinhogarismo. Entre ellos destacan la voluntad expresada en el PAM de hacer frente a la exclusión habitacional de los colectivos más vulnerables, de asegurar los mínimos vitales a toda la població y de articular unos servicios sociales básicos de atención integral priorizando la autonomía personal. Este Plan cuenta con la participación de todas las entidades e instituciones que pertenecen a la Red de Atención a Personas Sin Hogar (XAPSLL).

Programa d'actuació Municipal per fer de la política social un dels seus eixos preferents d'actuació.

El Programa d’acció contra la pobresa és l’eina que la ciutat ha construït per aprofundir en l’acció del govern municipal, des de la perspectiva de reforçar i ampliar les actuacions que han de contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a Barcelona.

El programa Municipal d'Atenció Social a Persones Sense Sostre es presenta al Consell Municipal en compliment del que estableix la disposició final quarta de l'Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona, aprovada el mes de desembre de 2005.

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad