Cessió d'instruments

Regulació dels preus públics pel servei de préstec d’instruments. Curs 2016-2017

Resolució aprovada per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcleona, en sessió del dia 19 de maig de 2016.

Les escoles municipals de música disposen d'un banc d'instruments per a garantir una oferta d'instruments àmplia i diversificada als alumnes dels centres, alhora que es possibilita la creació de conjunts instrumentals. El préstec d'un instrument s'estableix al llarg de tot el curs escolar i es liquida en un sol termini mitjançant domiciliació bancària.

Seran exempts de pagament del servei de préstec aquells instruments que, puntualment, es cedeixen per a l'ús dels alumnes per a la seva participació a produccions específiques, amb durada inferior a dos mesos.

Quan, a causa de l'alta durant el curs i no en el seu inici, es sol·liciti el lloguer d'un instrument, s'aplicarà el preu proporcional segons el nombre de mesos que restin fins al final del curs (calculant que el preu d'un curs escolar s'ha estimat sobre 10 mesos).

  • Instruments el valor del qual sigui inferior o igual a 800 EUR: 140 EUR/curs. Pròrroga estiu: 40 EUR.
  • Instruments el valor del qual sigui superior a 800 EUR: 79 EUR/curs. Pròrroga estiu: 56 EUR.

Aquells alumnes que gaudeixin d'una bonificació del 90%, 70%, 50% o 30% sobre el preu públic, gaudiran també d'una reducció del 90%, 70%, 50% o 30% del preu del servei de préstec d'instrument.

Sobre aquests preus públics s'ha d'aplicar l'impost sobre el valor afegit (tipus del 21%).

Cal adreçar les sol·licituds a la secretaria de l’escola de música on s’és matriculat.