Preinscripció i matrícula

>> RESOLUCIÓ BONIFICACIONS 2018-2019

EMM Can Fargues 
EMM Can Ponsic
EMM Eixample - Joan Manuel Serrat​ 
EMM Nou Barris 
EMM Sant Andreu - Mestre Pich Santasusana

____________________________

CONSULTA DE RESULTATS DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ A PARTIR DEL 13 DE JUNY DE 2018

Selecciona l'escola on vas realitzar la preinscripció i segueix les indicacions.

Resultats a EMM Can Fargues
Resultats a EMM Can Ponsic 
Resultats a EMM Eixample - Joan Manuel Serrat 
Resultats a EMM Nou Barris
Resultats a EMM Sant Andreu - Mestre Pich Santasusana
________________________

Oferta de places 2018-2019

EMM Can Fargues 
EMM Can Ponsic
EMM Eixample - Joan Manuel Serrat​ 
EMM Nou Barris 
EMM Sant Andreu - Mestre Pich Santasusana

Sorteig

S’ha realitzat el sorteig per a determinar el nombre que servirà per a resoldre l’ordenació de les sol·licituds en cas d’empat.
Aquest nombre es dividirà pel nombre total de sol·licituds per a cada oferta i es prendrà com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d’aquest nombre, l’ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix.

Aquest número és el següent:

701084980

Data i hora: 30 de maig de 2018, a les 9 hores
Lloc: Institut d’Educació de Barcelona, Pl. Espanya,5

Per ordenar les sol·licituds en cas d'empat, s'utilitza el següent procediment:
D’una bossa amb boles amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives, i es re-introdueix la bola després de cada extracció. Així s’obtenen les xifres primera, corresponent a les centenes de milió, segona corresponent a les desenes de milió, fins a la novena corresponent a les unitats, d’un número entre el 0 i el 999 999 999. Aquest nombre es divideix pel nombre total de sol·licituds i s’obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d’aquest número, l’ordenació es farà en sentit ascendent, essent el primer, aquest mateix. Si el nombre resultant és superior al nombre de sol·licituds pel que es realitza el sorteig, en la comptabilització es donarà la volta fins assignar el que ha de ser el primer.

Llistes d'espera

L'alumnat que no obtingui plaça en el procés de preinscripció restarà en una llista d'espera de l’especialitat sol·licitada, que tindrà vigència fins a l’inici del nou procés d’admissió d’alumnes.
En cas de produir-se una vacant en el grup o especialitat sol·licitat es procedirà a comunicar-ho a les famílies, seguint l’ordre establert en la llista d’espera i realitzant, si cal, l’exercici pràctic. 
Es poden presentar sol·licituds per a formar part d’altres llistes d’espera, en cas que no hi hagi vacants per l’especialitat per la que esteu interessats. Amb la llista d’espera es dóna cobertura a les places vacants que es produeixen al llarg del curs
Aquesta petició es realitzarà en el mateix període de presentació de sol·licituds i es podrà realitzar per internet, a la web de cada escola de música municipal. Cal imprimir el resguard de la sol·licitud que s’obté de l’aplicació informàtica.

Les sol·licituds s’ordenaran seguint els mateixos criteris que en el procediment general d’admissió.

Durant el procés de preinscripció, que es realitza a través de les pàgines web de les escoles municipals de música, es pot presentar sol·licitud per a places vacants (oferta de places) o per a formar part de la llista d’espera per la cobertura de baixes que es produeixen durant el curs.

Únicament es podrà presentar sol·licitud a una de les cinc escoles municipals de música.

Per a infants de 4 a 7 anys, es reservarà la meitat de les places per germans d’alumnes o fills de treballadors de l’escola i es faran dues llistes separades que s’ordenaran segons el número de sorteig, tal com s’indica a la resolució d’admissió d’alumnes.

A partir dels 8 anys, quan l’oferta ho indiqui, caldrà fer un exercici musical i les sol·licituds s’ordenaran segons puntuació obtinguda.

L’alumnat que no obtingui plaça en el procés de preinscripció, restarà en una llista d’espera de l’especialitat sol·licitada, amb vigència fins al nou procés d’admissió d’alumnes.

La consulta individual del resultat de la sol·licitud de preinscripció es podrà fer a través de la pàgina web de l’escola indicant el NIF, NIE o passaport de la persona que va realitzar la preinscripció. Les llistes només podran consultar-se presencialment al tauler d’anuncis de cada escola.

En el moment de la matrícula, caldrà aportar el resguard de la preinscripció imprès i la resta de la documentació que s’indica en l’annex 3.

Per a ampliar informació, podeu consultar la resolució del procediment d’admissió d’alumnes  a les escoles municipals de música pel curs 2018-2019. (Vegeu en l’annex 2 de la resolució el procediment i calendari per efectuar el sorteig).

 

La resolució dels preus públics pels serveis d’educació pel curs escolar 2017-2018 y succesius, estableix els imports que corresponen als programes de l’alumnat de les escoles municipals de música de Barcelona.

Per calcular el preu corresponent al programa formatiu pel que es formalitza la matrícula, cal calcular una ràtio resultat de la divisió de les hores setmanals de dedicació (format decimal) entre el nombre d’alumnes que participen en la mateixa activitat (en les activitats grupals, el nombre mitjà d’alumnes que s’utilitza per fer aquest càlcul està regulat a la resolució). Cal sumar  les ràtios obtingudes per a cada activitat i el resultat es trobarà dins d’un rang corresponent a un programa, que ens indicarà el preu públic total del curs.

La forma de pagament és la domiciliació bancària i el preu s’abonarà de la següent manera:

  • Juliol____________________ 25%
  • Octubre__________________ 20%
  • Desembre________________ 20%
  • Febrer___________________ 20%
  • Abril_____________________ 15%

En cas d’altes durant el curs, els percentatges del preu del programa a abonar, es troben detallats a la resolució.

En cas de baixa, és necessari signar el document de baixa i lliurar-lo a la secretaria del centre per fer-la efectiva.

Pel curs escolar 2018-2019 es preveuen uns rangs de bonificació del 30, 50 o 70% del preu públic.

Es podrà sol·licitar bonificació per a l’alumnat matriculat d’entre 4 a 18 anys.

La sol·licitud s’ha de fer en el moment de formalitzar la matrícula i ha d’anar acompanyada de tota la documentació requerida per a la seva valoració.

Els trams de bonificació en funció de la renda familiar, el detall de la documentació que cal aportar per a la tramitació de la sol·licitud, així com els supòsits de revisió es poden consultar en l’article 4 de la resolució de preus públics.