Tauler Edictal Únic (TEU)

Des del dia 1 de juny de 2015, l’Ajuntament de Barcelona com totes les administracions públiques han de publicar necessàriament els anuncis dels requeriments i de les notificacions al Tauler Edictal Únic (TEU).

Aquest serà l’únic mitjà que utilitzarà l’Ajuntament de Barcelona per a les seves publicacions.

TEU és un suplement del Boletín Oficial del Estado (BOE) on s’hi publiquen les notificacions que no s’han pogut practicar als interessats per motius no imputables a l’Administració.

Els anuncis es poden consultar durant 3 mesos des de la data de la publicació, a partir d’aquesta data només s’hi pot accedir amb un codi de verificació de caràcter únic i no previsible (CVE)

Més informació i consulta

 

Darrera actualització: 03/06/2015