Esteu aquí

Com funciona

Barcelona està organitzada territorialment en deu districtes. Els districtes municipals són els òrgans descentralitzats que apropen la gestió a la ciutadania, fomenten la participació ciutadana i representen els interessos dels diversos barris i zones del municipi.

La seva actuació s’ha d’ajustar als principis d’eficàcia, coordinació i solidaritat, amb l’objectiu d’aplicar una política municipal orientada a la correcció dels desequilibris i les desigualtats. Els districtes tenen autonomia, capacitat de decisió i de gestió econòmica.

El Consell de Districte és l’òrgan de representació col·lectiva del districte. L’integren els consellers i les conselleres (en el cas de les Corts, en són quinze), nomenats per l’alcalde a partir de la designació dels diferents grups polítics i en proporció als resultats electorals obtinguts als districtes en les eleccions municipals.

Iniciativa per a l’adopció d’acords

Les iniciatives dirigides al Consell han de ser dictaminades o informades per la Comissió de Govern del Districte. Tot i això, en els supòsits de les mocions o de les proposicions, l’òrgan encarregat de considerar-ho és la Junta de Portaveus.

Un cop s’ha convocat una sessió ordinària o extraordinària del Consell de Districte, s’ha de reunir la Junta de Portaveus com a mínim 48 hores abans de la data prevista de la celebració de la sessió.

Celebració de les sessions

El Consell de Districte es reuneix en sessió ordinària una vegada cada dos mesos, i en sessió extraordinària, quan ho sol·liciti una quarta part dels membres del Consell.

Totes les sessions són públiques. No obstant això, el debat i la votació dels assumptes que poden afectar el dret fonamental de la ciutadania poden ésser secrets quan ho acordi la majoria absoluta dels vots computables.

La presidència del Consell de Districte pot ajornar la convocatòria en casos motivats i regulats per la norma, amb l’acord de la Comissió de Govern del Districte i un cop comunicat a la Junta de Portaveus.

Estructura de l’ordre del dia

L’ordre del dia de les sessions ordinàries del Consell de Districte s’estructura d’acord amb els apartats següents:

    1.    Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
    2.    Part informativa: informació del Govern del Districte, que inclou les mesures o les iniciatives de govern, el desenvolupament del Programa d’actuació municipal (PAM) i del pressupost del Districte, el despatx d’ofici i l’informe del regidor o la regidora del Districte.
    3.    Part decisòria: propostes d’acord i proposicions, sense perjudici de les mocions que puguin presentar-se amb posterioritat.
    4.    Part de control: fiscalització dels òrgans de govern a través de la presentació de precs, preguntes i declaracions de grup.
    5.    Declaracions institucionals sobre aspectes d’interès general de la col·lectivitat del districte.

Debats

Els grups polítics presents al Consell de Districte podran intervenir en cada un dels punts de l’ordre del dia. De primer intervindran els grups de l’oposició, començant pel que té un nombre més baix de consellers i/o de representivitat, i després, seguint el mateix ordre, els grups de l’equip de govern.

L’encarregat d’obrir els debats és el ponent de cada punt, i després de la intervenció dels grups i de l’establiment de la posició de vot, si és procedent, aquest mateix ponent els tanca.

El president o la presidenta pot establir un segon torn d’intervencions en algun punt de l’ordre del dia, a petició dels consellers o les conselleres.

El vot no és en cap cas delegable.

La participació ciutadana al Districte

La ciutadania i les entitats i/o associacions poden participar en els òrgans de participació següents:

    ◦    Consell Ciutadà del Districte.
    ◦    Audiència Pública del Districte.
    ◦    Comissions Consultives (tres, en el cas de les Corts).
    ◦    Consells Sectorials (vuit, en el cas de les Corts).
    ◦    Consells de Barri (tres, en el cas de les Corts).