Barcelona acorda eradicar l’ús del glifosat com a herbicida, als espais verds i la via pública municipals : Servei de Premsa

Barcelona acorda eradicar l’ús del glifosat com a herbicida, als espais verds i la via pública municipals

22/12/2015

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat en el marc de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat una proposició per eradicar l’ús del glifosat i altres herbicides tòxics, als espais verds i la via pública municipals. El grup Barcelona en Comú, recollint la proposta d’entitats ecologistes promotores d’aquesta iniciativa, ha aconseguit l’aprovació per unanimitat de tots els grups del consistori.

Barcelona buscarà alternatives ecològiques més adequades i respectuoses amb la salut de les persones i del medi ambient i estableix un període màxim de transició d’un any per assolir aquest objectiu.

El glifosat és un herbicida total no selectiu que s’empra per matar herbes i arbustos, s’infiltra al sòl, és molt soluble en l’aigua, i persistent al medi. Contamina els aqüífers, és tòxic per a la fauna aquàtica, els animals domèstics o el bestiar. El glifosat ha estat decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a probablement cancerigen per als humans. Existeixen estudis científics que relacionen l’ús del glifosat amb un increment del risc de patir diverses afeccions i malalties. A més, cada preparat d’herbicida que conté glifosat ve acompanyat d’altres substàncies que multipliquen la seva toxicitat.

Els productes fitosanitaris són un motiu de preocupació pel seu possible impacte en la salut de les persones i en el medi ambient. La Unió Europea i els estats que la conformen han legislat al respecte i s’han fet avenços per racionalitzar el seu ús, per tal de reduir els riscos i efectes en la salut humana i en els ecosistemes.

Tota aquesta informació i aquests estudis obliguen les administracions públiques a disposar de plans i tècniques per avançar en l’eliminació del glifosat en l’àmbit de la jardineria atenent al principi de la precaució. L’Ajuntament de Barcelona manifesta el seu posicionament al respecte i aprova l’eradicació de l’ús del glifosat als espais verds i la via pública municipals substituint l’ús d’herbicides per mètodes no contaminants que no danyin la salut ni el medi ambient.

A partir de l’aprovació acordada avui s’iniciaran els treballs necessaris per a la transició cap a una jardineria ecològica gestionada públicament amb criteris de qualitat i sostenibilitat, evitant l’ús d’agrotòxics, les podes excessives, l’ús d’espècies no adaptades al medi o amb necessitats hídriques excessives.

L’Ajuntament de Barcelona informarà a la ciutadania dels motius per què cal evitar l’ús del glifosat i els avantatges que pot suposar la transformació del paisatge urbà, ja que, en alguns casos, deixar créixer les herbes suposarà un benefici per la biodiversitat i la qualitat del medi ambient urbà. Es donarà resposta a totes les preguntes i instàncies formulades tant per entitats com per particulars, referents a l’aplicació del glifosat i d´altres herbicides.

Per tal de contribuir a garantir que aquesta mesura sigui efectiva amb efecte multiplicador beneficiós a nivell supramunicipal, l’Ajuntament de Barcelona proposarà als ajuntaments de l’Àrea Metropolitana que prenguin mesures en la mateixa línia.

Per qüestions de salut pública i per tal d’ evitar l’ús d’aquest tipus de productes perjudicials a jardins privats, vivers de plantes i zones sota responsabilitat no municipal (com per exemple les vies de tren) es faran campanyes de conscienciació i jornades informatives dirigides als propietaris de jardins privats, als professionals viveristes i responsables d’altres administracions.Compartiu aquest contingut