Barcelona participa a la Marató d’Estalvi Energètic per conscienciar sobre la reducció dels consums energètics i impulsa una reducció dels consums en 100 equipaments : Servei de Premsa

Barcelona participa a la Marató d’Estalvi Energètic per conscienciar sobre la reducció dels consums energètics i impulsa una reducció dels consums en 100 equipaments

05/02/2018

Iniciem el Programa d’Estalvi i Millora Energètica (PEMEEM) a 100 edificis municipals per reduir el consum elèctric de mitjana un 20% en aquells edificis intervinguts

Durant el mes de febrer 47 edificis i equipaments municipals promouran bones pràctiques per reduir el consum d’energia

L’estalvi econòmic aconseguit es destinarà a un projecte de defensa dels drets energètics: “Als barris de la Marina, hi posem tota l’Energia”

 

L’Ajuntament de Barcelona participa per primera vegada a la Marató d’Estalvi Energètic per conscienciar sobre la reducció dels consums energètics i impulsa una reducció dels consums en 100 equipaments en el marc del Programa d’Estalvi i Millora Energètica als edificis municipals (PEMEEM).

La tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, ha declarat: “Estem impulsant una transició energètica a tota la ciutat, i per tant cal que l’Ajuntament no només participi sinó que la lideri. Per això impulsem canvis tant a les infraestructures municipals com als hàbits a través del programa d’estalvi i millora energètica o la marató energètica”

La Marató d’Estalvi Energètic és una campanya de conscienciació, mobilització i foment de bones pràctiques en l’ús i el consum d’energia, que té la voluntat afegida de destinar l’estalvi econòmic aconseguit a un projecte per a la defensa del dret a l’energia.

El regidor de Presidència, Aigua i Energia, Eloi Badia, ha destacat: “La Marató és una manera diferent d’abordar l’estalvi i l’eficiència energètica i ho fem per conscienciar i sensibilitzar i amb molta complicitat amb la ciutadania”.

L’objectiu de la Marató d’Estalvi Energètic és que les persones que fan ús dels edificis i equipaments municipals (la ciutadania i els treballadors), siguin conscients de l’energia (per a la il·luminació, climatització i equips informàtics) i l’aigua que es consumeix. Parant atenció a com s’usa l’energia, amb poques accions quotidianes, es pot reduir molt el consum. Per exemple, utilitzant només mig dipòsit de la cadena del vàter, pujant les escales a peu en comptes d’utilitzar l’ascensor, o programant un nivell adient de la temperatura de climatització. La voluntat és que aquestes accions perdurin en el temps.

Les accions d’estalvi energètic als equipaments de l’Ajuntament de Barcelona volen ser un exemple de bona pràctica de manera que la ciutadania, així com els propis treballadors municipals puguin fer el mateix en el seu habitatge. L’aigua i l’energia són recursos finits i per tant, reduint-ne el seu consum es contribueix a la mitigació dels efectes del canvi climàtic.

L’estalvi energètic que s’aconsegueixi, un cop traspassat a diners, es destinarà al projecte per a la defensa del dret de l’energia: “Als barris de la Marina, hi posem tota l’Energia”.

 

El funcionament de la Marató d’Estalvi Energètic

Durant tot el mes de febrer, una cinquantena d’edificis i equipaments municipals dels deu districtes de Barcelona participaran a la Marató: les seus dels districtes, quatre gerències municipals (Ecologia Urbana i Recursos), centres cívics, equipaments esportius municipals i escoles i instituts. La proposta és reduir en aquests edificis municipals com a mínim un 10% els consums d’aigua, electricitat i gas.

El mes de febrer és, estadísticament, el mes amb un consum energètic més elevat donat que sol ésser un dels mesos més freds de l’any i hi ha una important càrrega energètica pell consum de calefacció. Plantejar que aquest mes s’intenti aconseguir el mínim consum d’energia significa més esforç i per tant, suposa un repte més gran i alhora requereix més conscienciació i participació.

Per fer una valoració dels estalvis energètics assolits, setmanalment es realitzarà un control dels consums energètics de cadascun dels equipaments i al final de la Marató, per cada equipament es farà una comparativa amb la mitja dels consums del mes de febrer dels darrers tres anys.

La Marató és un projecte que es treballa també en el marc del Programa Ajuntament + Sostenible, que té la finalitat d’estendre la cultura de la sostenibilitat entre tots els treballadors i treballadores municipals, i persegueix reduir l’impacte ambiental negatiu de l’activitat municipal, fomentar l’equitat i la transformació cap a una societat més justa, impulsar una economia i una producció sostenibles i liderar el canvi amb el propi exemple. El Programa A+S s’emmarca en el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, un projecte compartit i un marc de referència per a totes les organitzacions ciutadanes que volen contribuir a la millora de la sostenibilitat. Més informació a: www.barcelona.cat/ajsostenible

Edificis participants en la Marató d’estalvi energètic

Casa de la Misericòrdia
Centre Cívic Barceloneta
Club Natació Atlètic-Barceloneta
Seu del Districte de l’Eixample
Centre Cultural La Casa Elizalde
CEM Estació del Nord
Escola Ferran Sunyer
Seu del Districte de Sants-Montjuïc
Casinet d’Hostafrancs
CEM l’Espanya Industrial
Escola Pau Vila
Escola Institució Montserrat, SCCL
Escola Sant Medir
Seu del Districte de les Corts
Centre Cívic Can Deu
CEM Les Corts
Seu del Districte de Sarrià – S. Gervasi
Oficines del carrer d’Anglí
Casa Orlandai
CEM Can Caralleu
Institut Escola Costa i Llobera
Seu del Districte de Gràcia
Centre Cívic La Sedeta
Oficines del carrer de Francisco Giner
CEM Perill
Jesuïtes Gràcia – Col·legi Kostka
Seu del Districte d’Horta-Guinardó
SSTT / OAC / Arxiu del carrer de Lepant, 387
CEM Guinardó – Futbol Club Martinenc
Escola Virolai
Seu del Districte de Nou Barris
Centre Cívic Can Verdaguer
CEM Cotxeres Borbó
Escola Prosperitat
IEA Oriol Martorell
Centre Josep Pallach
Centre Cívic Trinitat Vella
CEM Sant Andreu – La Sagrera
FEDAC Sant Andreu
Seu del Districte de Sant Martí
Centre Cívic Sant Martí
CEM Bac de Roda
Gerència de Recursos (oficines del carrer de la Ciutat, 3)
Gerència de Recursos (oficines del carrer d’Avinyó, 7)
Gerència d’Ecologia Urbana (oficines del carrer del Torrent de l’Olla)
Gerència d’Ecologia Urbana (oficines de l’av. Diagonal, 240)

Per a més informació: http://energia.barcelona/ca/que-es-la-marato-destalvi-energetic

 

Programa d’Estalvi i Millora Energètica als edificis municipals (PEMEEM)

El Programa d’Estalvi i Millora Energètica als edificis municipals (PEMEEM), té com a objectiu l’estalvi d’energia i la incorporació d’energies renovables en els edificis i les instal·lacions municipals, posicionant l’Ajuntament de Barcelona com una administració altament sostenible en la gestió dels seus propis equipaments.

El consum d’energia associat als edificis i equipaments municipals (més de 1.200 béns immobles) ha estat el 2015 de 284 GWh/any, fet que suposa de l’ordre del 50% del consum associat a l’activitat municipal. Actuar en edificis municipals és on potencialment es pot aconseguir més estalvi d’energia i emissions, alhora que és una eina clau per a la promoció de les mesures d’estalvi i d’eficiència energètics, pel seu caire exemplificador davant de la ciutadania.

El Programa es desplega a través d’un seguit de mesures. L’objectiu és reduir el consum elèctric de mitjana un 20% en aquells edificis intervinguts, el que suposaria estalviar uns 3GWh/any (el consum aproximat de 1300 famílies). Aquesta reducció es durà a terme mitjançant accions que augmentin l’eficiència energètica de les instal·lacions dels edificis municipals i redueixin el seu consum.

L’impuls i coordinació de la globalitat de les actuacions es vehicularan mitjançant el Grup de Treball d’Edificis Municipals, en el marc de la Ponència de Canvi Climàtic, taula interna de treball creada per tal de donar resposta als projectes municipals establerts en el Compromís de Barcelona pel Clima i que tindrà la seva continuïtat en el Pla Clima de Barcelona.

El Programa planteja un conjunt d’actuacions si l’edifici ja existeix, on la rehabilitació de l’envolupant i les instal·lacions, el manteniment preventiu i correctiu i la optimització de la gestió són les claus; o en edificis nous on cal desenvolupar edificis d’alta eficiència energètica amb consum energètic quasi nul (mínim consum i màxima generació energètica local).

Per millorar el comportament energètic dels edificis municipals s’han definit les següents actuacions:

 

1. Optimitzar els subministraments: aconseguir una contractació energètica el màxim d’adaptada a les necessitats reals.
La comercialitzadora pública d’energia elèctrica que començarà a subministrar energia elèctrica a l’Ajuntament el juliol del 2018, es planteja com una eina molt útil per tal d’assegurar que l’energia subministrada sigui la realment necessària per tal de desenvolupar les activitats.

 

2. Correcta gestió de la demanda i el consum. Per tal d’actuar i analitzar correctament les actuacions implementades és imprescindible conèixer com, quan i on consumim energia.
El monitoratge energètic permet recopilar i visibilitzar les dades de consum energètic dels edificis, instal·lacions i equipaments municipals. És fonamental la implantació de sistemes de comptatge i monitoratge energètic en els edificis com a primer pas per a la millora del seu comportament energètic i l’optimització del consum.
Des de l’any 2010, l’Ajuntament de Barcelona monitoritza edificis municipals que s’incorporen a la plataforma de monitoratge, facilitant un informe anual del comportament energètic de cada edifici en l’any en curs. Volem aconseguir que al 2019, tinguem al voltant de 350 edificis analitzats energèticament.

 

NOTA: Les Instal·lacions singulars monitoritzades fan referència a instal·lacions pilot o que contemplen una alta monitorització per la seva importància i necessitat d’avaluació i estudi: mini-eòliques, centrals de fred solar, instal·lacions autosuficients.

 

3. Actuacions de millora energètica. Incrementar l’eficiència energètica i el confort dels edificis disminuint la demanda, el consum d’energia i incrementant l’autogeneració energètica.
Aplicació de mesures d’eficiència energètica, centrades en la millora de l’enllumenat i de l’envolupant dels edificis, en més de 100 equipaments municipals amb un estalvi previst de 3’1 GWh/any recollits en el Programa Llum i el Programa Tancaments.
– La il·luminació representa el 40% del consum en edificis d’oficines i/o similars. La substitució de lluminàries obsoletes per lluminàries tipus LED suposen una reducció significativa del consum. En la mateixa línia, la instal·lació de sensors de presència i sondes crepusculars per regular encesa i apagada de llums permet una millor gestió encaminada a l’estalvi.
– Els tancaments són els elements clau per reduir la demanda energètica dels edificis. La seva renovació suposa una mesura d’eficiència que tendeix cap a l’objectiu d’edificis d’emissions quasi nul·les.

La concreció de les actuacions en millora de la il·luminació i els tancaments per cada edifici s’ha realitzat conjuntament amb els districtes i les gerències.
Inversió total planificada: 8,17M€
Rati: 2,66 € invertit / kWh estalviats

A part d’aquestes accions hi ha actuacions de millora més singulars i exhaustives com la de l’envolupant de l’edifici Novíssim de l’Ajuntament.
El programa d’impuls a la generació energètica solar planteja continuar incorporant instal·lacions de generació energètica en dependències municipals. Actualment tenim més de 1 MWp i es treballa per desenvolupar noves instal·lacions de generació que suposaran tenir una valors superiors als 2’5 MWp al 2019.

 

4. Sensibilització i conscienciació envers un ús racional de l’energia. Democratitzar el coneixement del consum d’energia i facilitar informació envers bones pràctiques i bons hàbits ha de permetre reduir els consums no necessaris d’energia. Algunes propostes són:
Obrir els valors de l’eina de monitoratge a tots els treballadors i treballadores facilitant l’accés via la intranet
Actuacions de sensibilització i formació específica als treballadors i treballadores com “La Marató per l’Eficiència Energètica”
Consolidar la figura del gestor energètic específic que col·laborarà estretament amb els gestors dels edificis i els responsables de manteniment, per tal de garantir un estalvi energètic determinat, mitjançant actuacions de bones pràctiques i canvi d’hàbitsCompartiu aquest contingut