L’Ajuntament de Barcelona tramita una proposta d’acord per fer arribar el tramvia fins a Verdaguer : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona tramita una proposta d’acord per fer arribar el tramvia fins a Verdaguer

12/03/2018

El Govern municipal tramita una proposta de protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM que defineix les actuacions necessàries per executar el tram que va de Glòries a Verdaguer

La proposta s’haurà de dictaminar a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat i sotmetre a votació al Consell plenari

El document vol donar resposta a les demandes expressades per alguns grups municipals

El Govern municipal donarà tràmit a la proposta de protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per a l’execució de les obres i posterior explotació de la primera fase de la xarxa tramviària unificada. El protocol s’ha incorporat en l’ordre del dia de la Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat d’aquest proper dimecres, on s’haurà de dictaminar la proposta per tal que pugui ser sotmesa a votació del Plenari del Consell Municipal del dia 23 de març.

El document té per objectiu definir els mecanismes de col·laboració interinstitucional per a possibilitar la implantació de la primera fase de la xarxa tramviària unificada amb la finalitat de concretar amb major precisió les comeses de l’Ajuntament de Barcelona i d’ATM.

El protocol suposa un pas més, que permet deixar concretats els diferents aspectes pendents de la connexió d’aquesta infraestructura amb la finalitat de, en cas de reunir el consens necessari, poder-la executar. Alhora, el document vol donar resposta a les demandes expressades per alguns grups municipals en el marc de la Comissió d’estudi per a la connectivitat del transport públic a l’avinguda Diagonal entre les places de Francesc Macià i les Glòries.

 

Descripció i programació de les actuacions

El protocol estableix que la implementació de la primera fase de la xarxa tramviària unificada exigeix la realització de les següents actuacions:

 

L’àmbit del projecte estarà format pel tram de l’avinguda Diagonal entre el passeig de Sant Joan i el carrer Castillejos en tota l’amplada entre façanes incloent les placetes triangulars que resulten de la intersecció de la Diagonal amb l’entramat de l’Eixample. Entre el carrer Girona i el passeig de Sant Joan s’inclouran les actuacions necessàries per a l’adaptació provisional de la urbanització per a la implantació del tramvia en aquest tram. Els objectius principals seran la millora de la qualitat de l’espai urbà, l’impuls al canvi modal i ús del  transport públic, bicicleta i els espais per a vianants, la millora de la mobilitat de vianants i bicis, l’ordenació dels diferents usos, l’increment d’espais verds, així com la continuïtat de la remodelació de l’avinguda Diagonal realitzada entre Francesc Macià i el passeig de Gràcia.

 

Una de les parts del projecte de Canòpia és el corresponent a l’àmbit tramvia on discorre la plataforma tramviària per a la connexió amb el Trambesòs i el nou intercanviador modal. Les actuacions en aquest àmbit són principalment d’urbanització de l’entorn de la plataforma tramviària per a integrar el nou intercanviador modal adjacent a l’àmbit global del nou parc. Els principals elements d’aquest projecte són l’intercanviador modal de transports i la pèrgola fotovoltaica sobre l’intercanviador. Es preveu que aquesta zona tingui una gran quantitat de fluxos de vianants d’anada i tornada cap a l’intercanviador i per això es configura com un gran espai pavimentat.

 

L’objecte del projecte és definir, descriure, calcular i planificar l’execució de les obres necessàries per a la construcció d’un col·lector desdoblat de l’avinguda Diagonal entre el carrer Girona i el passeig de Sant Joan. Els objectius principals del projecte són: ampliar la capacitat de desguàs de l’eix drenant de l’avinguda Diagonal on conflueixen els col·lectors de Girona, Milà i Fontanals i Bailèn i assolir un bon comportament del sistema de clavegueram per a un període de retorn de 10 anys, a més de millorar la capacitat de desguàs del col·lector de l’avinguda Diagonal, entre altres millores.

 

Seran objecte d’aquest projecte les obres de la plataforma tramviària  definitives de l’avinguda Diagonal entre el passeig de Sant Joan i la plaça de les Glòries i les obres d’adequació provisional entre el carrer Girona i el passeig de Sant Joan. Els objectius principals del projecte seran garantir l’adequació urbana del tramvia, col·laborar en la millora de la qualitat de l’espai urbà, l’impuls al canvi modal i ús del  transport públic, així com l’increment d’espais verds.

 

Seran objecte d’aquest projecte les obres de les instal·lacions tramviàries i dels sistemes definitives de l’avinguda Diagonal entre el passeig de Sant Joan i la plaça de les Glòries i les obres i instal·lacions provisionals entre el carrer Girona i el passeig de Sant Joan. L’avantprojecte d’explotació inclourà tots els aspectes de l’operació que garanteixin una bona integració de la nova xarxa amb l’existent. Els objectius principals del projecte seran garantir la adequació de l’explotació de la nova xarxa tramviària amb l’existent i amb les xarxes de metro i la nova xarxa bus de Barcelona, per col·laborar en l’impuls al canvi modal i ús del  transport públic del conjunt de la xarxa metropolitana de transport públic de l’Àrea de Barcelona.

 

Finançament de les actuacions i adquisició de material

L’Ajuntament de Barcelona assumirà la inversió corresponent a les actuacions d’urbanització del nou tram i de Canòpia i també de la intervenció sobre el col·lector de l’avinguda. Diagonal Per la seva part, l’ATM assumirà la inversió corresponent a l’actuació de la infraestructura tramviària i del projecte de sistemes i avantprojecte d’explotació de la xarxa. No obstant, s’estableix que l’Ajuntament assumirà inicialment l’execució i el finançament d’aquestes dues actuacions corresponents a l’ATM, i ambdues parts concretaran mitjançant el corresponent conveni els termes concrets del finançament, la titularitat pública de la nova infraestructura, així com els mecanismes orientats al rescabalament a l’Ajuntament de Barcelona de les quantitats invertides. A nivell de material mòbil, l’ATM adquirirà el material necessari per a l’explotació de la primera fase de la xarxa tramviària unificada.

 

Compromisos de gestió i explotació

El protocol també estableix que l’ATM impulsarà les mesures adients per tal de:

 

D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona i l’ATM manifesten en el protocol la seva voluntat d’implementar un sistema de gestió pública directa de la infraestructura i operació tramviària, una vegada expirat el termini de vigència dels contractes actuals. En cas d’aprovar-se i signar-se el protocol, s’estableix el termini d’un mes per a crear un comitè de direcció de la infraestructura per a desenvolupar les diferents intervencions previstes.Compartiu aquest contingut