L’Ajuntament revisa per primera vegada tot el parc municipal d’habitatge públic de lloguer i comprova que el 96,3% dels pisos s’utilitzen correctament : Servei de Premsa

L’Ajuntament revisa per primera vegada tot el parc municipal d’habitatge públic de lloguer i comprova que el 96,3% dels pisos s’utilitzen correctament

14/03/2018

L’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) posa en marxa un sistema de control dels pisos públics sistemàtic, periòdic i per districtes per detectar qualsevol situació irregular o incorrecta que es produeixi

En la primera revisió completa realitzada es van visitar un total de 6.274 pisos un per un per comprovar els contractes i verificar i actualitzar les dades de les famílies usuàries

Fruit d’aquest primer examen exhaustiu i de les actuacions per corregir les situacions detectades, l’IMHAB ha tramitat demandes en el 3,36% dels casos, de les quals el 0,37% s’han resolt amb el desnonament dels ocupants per ús fraudulent de l’habitatge

La revisió del parc s’ha aprofitat per elaborar també un perfil social dels usuaris, i ha permès detectar que un 11,9% són persones vulnerables, la majoria de les quals ja s’atenen als serveis socials, però hi ha una petita part que no, i per tant es faran gestions perquè s’hi integrin

L’Ajuntament de Barcelona ha revisat per primera vegada de manera exhaustiva i completa el parc públic municipal de lloguer que gestiona l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona (IMHAB). En aquesta revisió, la primera d’aquestes característiques que porta a terme el consistori, ha visitat un total de 6.274 pisos que durant el treball de camp tenien contractes de lloguer vigents. Aquests pisos es troben ubicats en 246 finques entre edificis sencers i localitzacions en finques privades.

 

 

Fruit d’aquest primer treball sobre la totalitat dels pisos, i sumades les dades obtingudes amb les de la tasca rutinària de control dels últims dos anys, s’ha pogut comprovar que el parc municipal d’habitatge públic de lloguer s’utilitza de manera correcta en el 96,3% dels casos. En la resta, l’altre 3,7% dels pisos, l’Ajuntament de Barcelona ha detectat situacions que han requerit intervencions posteriors i que han dut l’Ajuntament a interposar demandes davant dels tribunals. Els diferents tipus de problemàtiques detectades i resoltes han estat:

– Impagament de les quotes
– Ocupacions
– Recuperació de les claus d’habitatges que han quedat buits per la defunció del titular

En un 0,37% dels casos la resolució de la situació problemàtica ha acabat amb el desnonament per ordre judicial de les persones que ocupaven el pis, que s’ha fet amb el corresponent informe previ dels Serveis Socials, donat que aquestes persones estaven fent un ús fraudulent d’un habitatge públic, perquè no en tenien dret ni pels seus ingressos, ni per les seves circumstàncies personals ni per la seva situació social.

Per altra banda, en el cas de les ocupacions, l’Ajuntament té detectats un total de 9 habitatges que han estat ocupats per desenvolupar activitats relacionades amb la droga, tots ells situats al barri del Raval, i sobre els quals estan interposades les corresponents denúncies.

Per altra banda, i a partir de la realització d’aquest treball de camp, l’IMHAB també va detectar la necessitat de realitzar algunes altres intervencions de caire administratiu com ara:

– Pròrrogues de lloguers: 28% dels contractes revisats.
– Subrogacions a llogaters per regularitzar la situació generada a partir de la defunció del titular del contracte en aquells casos en els quals els descendents tenien dret legal a al pròrroga del contracte, tal com preveu la LAU (Llei d’Arrendaments Urbans)  en un 5,4% dels contractes revisats.
– Actualitzacions de la informació i les dades dels llogaters (en casos en els quals han canviat les seves circumstàncies personals)  5,4% dels casos
– Revisions de lloguers per actualitzar els pagaments de les quotes als ingressos de les famílies usuàries, en els casos en els quals els seus ingressos han canviat.  34% dels contractes.

Si bé l’IMHAB realitza una tasca rutinària i periòdica de control del parc públic, aquesta s’havia fet fins ara mitjançant la tria aleatòria dels pisos i els contractes a revisar. Però en aquesta ocasió, per primera vegada, i de forma complementària i extraordinària, la revisió es va fer sobre la totalitat del parc.

Cal aclarir, però, que aquests 6.274 pisos no eren el total del parc d’habitatge que gestiona l’IMHAB en el moment en què es va fer el treball de camp (entre març de 2016 i juny de 2017) ja que en aquell moment hi havia un petit nombre de pisos que es trobaven en rotació.

La rotació és el procés normal durant el qual es fan, per una banda, les tasques de reparació, d’adequació i de rehabilitació, i per altra banda, l’activitat administrativa per tornar a assignar i adjudicar, necessàries totes elles per posar a lloguer un pis després que un altre usuari l’hagi deixat d’utilitzar. El percentatge de pisos que es troben en situació de rotació en el parc municipal és normalment del 2%. Així doncs, a data d’avui, el nombre de pisos que gestiona l’IMHAB és 7.406 habitatges, i estan en situació de rotació al voltant de 150 pisos. Dit d’una altra manera, dels 7.406 pisos del parc municipal, el 98% tenen llogaters, i el 2% es troben en rotació.

El mètode de treball emprat per realitzar aquestes comprovacions i per actualitzar la informació referent a la situació del parc, és a dir, la visita un per un de cadascun dels habitatges que gestiona l’IMHAB i que es troben amb contractes actius s’instaurarà com a mètode habitual de revisió del parc a partir d’ara. I aquestes revisions exhaustives es faran de manera continuada i rotativa, districte per districte, per tal de mantenir un control permanent de cadascun dels pisos del parc. La voluntat de l’IMHAB és continuar mantenint el bon funcionament del parc, i en cas que es produeixi alguna anomalia, detectar-la immediatament per tal de poder actuar de manera immediata.

 

El perfil social de les famílies que habiten el parc públic

A banda de la revisió estricta del parc d’habitatge, aquest treball exhaustiu s’ha aprofitat per adquirir un coneixement també exhaustiu del perfil dels habitants del parc públic de la ciutat. Si bé no totes les famílies visitades han volgut contestar l’enquesta social, de caràcter voluntari, si que ho han fet un total de 7.761 persones, que permeten fer una radiografia social bastant acurada.

Els resultats han estat els següents:

– Pel que fa al gènere.

– Edats dels ocupants.

– Sobre l’origen.

– Nivell d’instrucció.

– Situació laboral.

– Vulnerabilitat.

 

TALL D’ÀUDIO: Declaracions del regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner (MP3)Compartiu aquest contingut