L’Ajuntament de Barcelona adjudica a Salesians Sant Jordi i El Llindar la gestió de l’Escola Municipal de Segona Oportunitat : Servei de Premsa

L’Ajuntament de Barcelona adjudica a Salesians Sant Jordi i El Llindar la gestió de l’Escola Municipal de Segona Oportunitat

01/07/2019

El centre començarà a impartir formació al mes de setembre al barri de Navas, al districte de Sant Andreu

Salesians Sant Jordi i El Llindar compten ja amb escoles de segona oportunitat (E2O) acreditades per la Xarxa Espanyola d’Escoles de Segona Oportunitat

L’Ajuntament de Barcelona ha adjudicat a Salesians Sant Jordi i la Fundació El Llindar la gestió conjunta de l’Escola Municipal de Segona Oportunitat. És el primer centre públic de la ciutat d’aquestes característiques i començarà a impartir formació al mes de setembre al barri de Navas (Sant Andreu). El nou recurs socioeducatiu està orientat a escolaritzar joves que no estudien i tampoc treballen per tal de facilitar-los una formació que els ajudi a tornar als estudis o a inserir-se al mercat de treball amb un cert grau d’especialització.

És per això que l’Escola Municipal de Segona Oportunitat té un vessant educatiu i laboral, però també un vessant d’acompanyament i orientació als joves d’entre 16 a 24 anys per oferir-los una atenció integral més enllà de la que s’imparteix en un centre ordinari.

Actualment, s’ha establert una coordinació amb entitats com el Consorci d’Educació de Barcelona (Servei d’Orientació- Pla Jove, l’Institut de Serveis Socials i Barcelona Activa per tal de constituir el primer grup de 30 joves que començarà al setembre. Aquests serveis també formaran part de la comissió de coordinació i seguiment del projecte, al qual se sumaran els equips de salut i joventut properament.

Les dues entitats que gestionaran el projecte, El Llindar i Salesians, són dues de les quatre entitats que tenen Escoles de Segona Oportunitat (E2O) acreditades a Catalunya per la Xarxa Espanyola d’Escoles de Segona Oportunitat, que és a la vegada la xarxa reconeguda a nivell euromediterrani. El projecte conjunt que han presentat les dues entitats constituïdes com a UTE es planteja com un servei que respon a les necessitats vitals del/de la jove, organitzat en funció de l’itinerari personal de cada un d’ells.

 

Salesians Sant Jordi i Fundació El Llindar

Salesians Sant Jordi és l’entitat que desenvolupa l’acció social dels Salesians a Catalunya. Té una llarga trajectòria en el desenvolupament de Plataformes d’Educació Social (PES) a la ciutat amb l’objectiu d’atendre a infants i joves en situació de risc social i a llurs famílies. L’any 2018 ha atès més de 5.000 persones. Actualment, hi treballa en tres PES: al barri de Navas des de fa més de 30 anys, a Martí Codolar (Horta-Guinardó) i a la PES Cruïlla de Ciutat Meridiana (Nou Barris). Des de 2010, és també l’entitat gestora del Pla de Desenvolupament Comunitari de Navas, projecte que dinamitza el teixit associatiu i social en col·laboració amb les diferents entitats del barri. A través de les seves quatre Escoles de Segona Oportunitat atén 700 adolescents i joves cada any, amb acompanyament d’itineraris vitals i professionalitzadors.

La Fundació El Llindar és una entitat sense ànim de lucre social i educativa nascuda l’any 2004 a Cornellà de Llobregat. Impulsa, a través de l’Escola de Segona Oportunitat d’aquest municipi, actuacions educatives, professionalitzadores, alternatives i innovadores per a nois i noies d’entre 12 i 25 anys que no han seguit les diverses ofertes d’ensenyament reglat. En els darrers 15 anys l’Escola de Segona Oportunitat de Cornellà de Llobregat, un referent d’aquest tipus de centres, ha  acompanyat prop de 4.000 adolescents i joves del Baix Llobregat i el Barcelonès Sud. Aquest curs ha acompanyat 414 alumnes, i ha rebut per al curs vinent 550 sol·licituds per a 250 places per a majors de 16 anys.

 

Xarxa Espanyola d’Escoles de Segona Oportunitat

La Xarxa Espanyola d’Escoles de Segona Oportunitat es va crear l’any 2016, després de la reunió que van mantenir a Barcelona les entitats que treballen a favor de la inserció social i laboral dels joves amb la voluntat de desenvolupar junts solucions concretes i eficaces a l’abandonament escolar i la desocupació juvenil. Actualment compta amb 39 E2O acreditades a Espanya (7 a Catalunya) amb 750 professionals que atenen 7.500 joves.

 

Eines específiques de la E2O de Barcelona

La metodologia de l’Escola Municipal de Segona Oportunitat contempla diferents eines de coordinació interna i externa específiques per afavorir l’èxit als estudis per al perfil de joves que hi assisteixen:

Espais metodològics: espai setmanal de treball en equip de reflexió conjunta i reinvenció de respostes que s’ajustin a les necessitats de cada alumne/a i que garanteixin la política educativa i la metodologia del cas per cas de la institució.

Coordinació amb centres formatius: Per tal de configurar l’oferta per als joves a partir del Pla Personal de Treball.

Espai personal de treball emocional: Els joves rebran un suport psicològic quan ho demanin, per reforçar el seu desenvolupament personal i professional.

Coordinació amb els diferents professionals externs que participen de l’educació de cada jove: Té com a objectiu compartir entre tots i totes una mateixa visió bio-psico-social de cada estudiant incloent-hi el seu entorn familiar, escolar i social per fer més eficaç l’atenció i optimitzar els recursos.

Coordinació amb els agents externs per respondre a les seves necessitats: Són coordinacions amb centres de formació ocupacional i professional, amb Barcelona Activa, amb Serveis Socials, amb entitats socials, amb l’IME, i amb el teixit empresarial de la ciutat de cara a treballar possibles formacions a mida.

 

Metodologia

La metodologia que es seguirà a l’Escola Municipal de Segona Oportunitat es basa, d’una banda, en l’orientació, acompanyament i suport al jove per a la seva integració en el sistema educatiu o la seva incorporació en el mercat laboral i, de l’altra, en la realització per part del o la jove de la formació adient.

Els itineraris combinaran, doncs, formació tecnicoprofessional amb recursos per treballar competències bàsiques, transversals i de suport a la inserció laboral. En alguns sectors estratègics es compta també amb l’assessorament d’empreses de referència a l’hora de dissenyar els itineraris. Igualment, es preveu la possibilitat de realitzar alternança de formació i treball a l’empresa al llarg de tot l’itinerari més enllà dels períodes de pràctiques de la Formació Professional o els Programes de Formació Inicial (PFI).

Aquests fonaments es seguiran al llarg de les diferents fases per les quals passarà cada un dels alumnes:

Diagnosi: Es realitzarà durant la primera quinzena de setembre i al llarg de dues setmanes.  Combinarà sessions individuals i activitats en grup per tal que cada jove identifiqui les seves preferències i interessos, reconegui les seves competències, explori els diferents itineraris i explori el mercat laboral actual per tal de definir el Pla Personal de Treball professional i vital (PTT) que seguirà

Apoderament: Entre la segona quinzena de setembre i la tercera setmana del mes d’octubre (5 setmanes) es començaran a posar en marxa les accions d’orientació dedicant 3 h/setmanals a sessions individuals i 3h/setmanals a sessions de grup. Es centra en identificar les capacitats del/la jove i les seves necessitats de cara a un futur professional i començar a treballar la seva autoestima.

Definició del Pla Personal de Treball: Un cop completades les fases anteriors i durant la darrera setmana d’octubre, el/la jove juntament amb l’equip de l’E2O acabarà de definir el Pla Personal de Treball que seguirà. Aquest PTT haurà de contenir l’objectiu professional final, els objectius del Pla de Treball inicial, les estratègies i accions per a la consecució dels objectius, la temporalització i seqüència de les accions, els agents implicats i els indicadors. El PTT inclou els resultats de les avaluacions que s’han realitzat, un resum de la situació de partida, i les accions a desenvolupar en els següents mesos.

Acció tutorial: Cada jove té assignat un educador/a de referència durant tot el seu itinerari i un mínim de 2h/setmana de tutoria en que es treballa el que les entitats gestores anomenen “Construcció de Projecte Vital”. Aquest acompanyament no és només un entrenament per aconseguir fites personals sinó que engloba totes les dificultats de la trajectòria personal i educativa de cada alumne/a. En les tutories en grup, en canvi, es treballen temes més generals i amplis.

Formació en competències bàsiques i transversals: Un cop definit el Pla Personal de Treball i al llarg de les primeres tres setmanes d’aplicació, les sessions es centren en el reforç de les competències bàsiques i transversals del/la jove (lectoescriptura i matemàtica) a partir del nivell de cada un, i abans d’iniciar la formació més tecnicoprofessional.

Formació tècnica professional:: Aquesta fase serà diferent segons el Pla Personal de Treball estableixi que l’objectiu és el retorn a la formació reglada (ESO) o l’inici d’una formació tècnica professional. Per aquesta fase es comptarà amb la col·laboració d’altres entitats del territori, també escoles acreditades de la Xarxa d’EO2 com Fundació Adsis, Fundació Comtal i Fundació Gentís.

 

Si l’opció és el retorn a l’ESO, s’acordarà amb els responsables del Consorci d’Educació de Barcelona el camí a seguir. Si l’opció és iniciar una formació tècnica professional, l’Escola de Segona Oportunitat gestionarà la cerca del lloc on fer-la. L’estada del jove a l’escola és de dos anys com a màxim, amb un servei gratuït 100%.

En tot el seu itinerari, les ofertes formatives d’aquest estaran vinculades a les següents famílies professionals principalment:

Cal afegir el treball d’inserció laboral i prospecció per a la qual es crear la figura del prospector/a. Tant la Fundació El Llindar com Salesians Sant Jordi, tenen una àmplia experiència en col·laboració amb el món empresarial i són entitats col·laboradores del Programa Incorpora.

 

Treball comunitari i activitats d’aprenentatge i servei

La finalitat és generar en els i les joves la capacitat de gestionar les seves responsabilitats personals i socials, millorar la seva qualitat de vida, prevenir conductes de risc i potenciar la seva inclusió social. Entre les accions que es preveuen hi són activitats relacionades amb la memòria històrica del barri, els projectes intergeneracionals, les festes del barri, la comissió de joves del Pla de Desenvolupament Comunitari, projectes de salut comunitària, projectes d’inserció sòcio-laboral o la integració a la xarxa juvenil del barri.

 

Treball amb les famílies

El projecte contempla la relació amb les famílies dels joves i les joves, principalment les dels menors d’edat, com un dels aspectes que des del servei s’ha de prestar una especial atenció. Es faran, com a mínim, tres entrevistes amb les famílies, a l’inici de la formació, una entrevista de seguiment com a mínim, i una entrevista final).Compartiu aquest contingut