Notícies

Vil·la romana del Pont del Treball Digne

un centre vitivinícola al Pla de Barcelona descobert durant els últims treballs realitzats a l’excavació arqueològica de la Sagrera

28 setembre, 2012 , fa 11 anys | 9.515 visites

A l’estiu de l’any 2011, es va informar de la localització d’una vil·la romana arran de les obres de construcció dels accessos a la nova estació de la Sagrera, es va excavar part de la part privada, dedicada a vivenda de la vil·la, amb una cronologia que va des d’un moment fundacional de la colònia Barcino, fins el segle V, amb diverses remodelacions i fases constructives. Al mes de juny de 2012 s’han reprès els treballs d’excavació arqueològica a la zona, concretament a la part meridional i occidental del jaciment. Ha estat el calendari d’obra el que ha marcat les zones a intervenir, en aquests moments els recursos s’estan centrant a la part rústica de la vil·la, a la zona sud. A mida que s’avança en aquesta excavació, s’està delimitant la pars urbana, que s’excavarà en un futur immediat. Aquesta intervenció arqueològica està dirigida per Daniel Alcubierre de l’empresa CODEX.

Les villae eren unitats d’explotació agropecuària d’època romana, a banda de cases de camp de grans dominus. N’hi havia de mides diverses, però algunes ocupaven diverses hectàrees, com és el cas de la del Pont del Treball Digne. Ens trobem davant d’un gran complex, i que podrà ser excavat en gran part. Difícilment es pot aconseguir excavar la totalitat d’una vil·la, sovint es troben restes de la pars rustica, o de la pars privada. En aquest cas, donada la gran magnitud del projecte d’infraestructures, es podrà obtenir una bona planta d’un model de vil·la romana al territori de l’antiga Bàrcino.

L’excavació de la pars rustica ha permès localitzar i documentar un important complex de producció agropecuària de grans dimensions. Aquesta troballa és bàsica per a conèixer part de l’economia de la zona, al llarg de més de 500 anys d’història. Es confirma que la vil·la basava la seva activitat en el conreu de la vinya, i la producció de vi.

S’han documentat les bases de les premses de vi o arca lapidum, en concret fins a tres posades en paral·lel. Les bases de les premses consisteixen en tres retalls de planta quadrangular, aproximadament de 2 x 2 m, realitzats al subsòl, i d’uns 2 metres de profunditat, la seva funció era encabir una caixa de fusta omplerta de pedres, funcionant com a contrapès de la pròpia premsa. Tot i que tot aquest conjunt es troba en procés d’excavació, podem apuntar que va funcionar fins aproximadament els segles IV i V dC. Durant els propers treballs d’excavació es preveu poder localitzar la resta d’estructures relacionades amb aquest conjunt de producció vitivinícola, com seria la zona de premsatge, els lacus per a dipositar el vi, així com les canalitzacions que durien el vi fins a la zona d’emmagatzematge conformada per un important camp de dolia.

Al costat sud de la pars urbana es documenta un gran recinte o pati obert de planta quadrada, que ja forma part de la zona productiva de la vil·la. El patí està delimitat per un mur perimetral de no gaire entitat, del qual es conserven els costats oest, sud i nord. Dins d’aquest pati, que va funcionar com a mínim fins els segles IV – V dC, es localitzen diferents retalls de funció indeterminada, així com un conjunt de tres dolia, grans gerres de ceràmica per a contenir diversos productes. Aquestes dolia presenten uns grafits incisos, amb números romans, que segurament tindrien a veure amb la capacitat, o la quantitat de producte emmagatzemat. Així mateix, dins d’aquest pati s’ha documentat el que semblaria ser un forn de grans dimensions, que encara està en procés d’excavació.

fashion farmers markets Feb 3
rape porn

Compartiu l'article

 • Google +
 • Vista general estructures vila romana Sagrera. Foto: Servei d'Arqueologia

 • Vila romana Sagrera. Detall arca lapidum. Foto: Servei d'Arqueologia

 • Vila romana Sagrera. Dollium. Foto: Servei d'Arqueologia

 • Vila romana Sagrera. Numeració a un dollium. Foto: Servei d'Arqueologia

  Vila romana Sagrera. Numeració a un dollium. Foto: Servei d'Arqueologia

 • Vila romana Sagrera. Premsa de vi. Foto: Daniel Alcubierre (Còdex)

 • Vila romana Sagrera. Premsa de vi. Foto: Daniel Alcubierre (Còdex)

  Vila romana Sagrera. Premsa de vi. Foto: Daniel Alcubierre (Còdex)

Altres notícies