Subvencions de l'any en curs

Convocatòria actual

  • Convocatòria oberta
  • En resolució / resolta
  • En justificació / justificada

Subvencions per a l’arranjament i l’adequació de locals destinats a centre de culte d’entitats religioses durant l’any 2019-2021

Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’arranjament i l’adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats a centres de culte d’entitats religioses per a l’any 2019-2021.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria hauran de destinar-se a inversions iniciades a partir de l’1 d’abril de 2019, i finalitzades abans del 31 de març de 2021 ambdós inclosos, per a la realització d’obres menors recollides a la base 1.1 de les bases generals, en locals de la ciutat de Barcelona que no siguin de propietat municipal ni d’altres administracions, i destinats a centres de culte, conforme a les disposicions del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

El termini de presentació serà del 29 de juny al 24 de juliol de 2020.

Convocatòria de subvencions del Departament de protecció dels animals a entitats i associacions sense ànim de lucre, per al control i cura de la població de les colònies de gats de la ciutat de Barcelona

La finalitat d’aquesta subvenció, és el desenvolupament de les tasques de control i cura de la població de gats ferals de la ciutat de Barcelona i al mateix temps:

Fomentar el control de les colònies de gats per evitar el creixement exponencial d’aquesta població.

Promoure el cens i identificació de les colònies per estimar la densitat de població i establir els punts on és urgent, prioritari i necessari actuar per controlar noves colònies i incorporacions a les ja establertes.

Promoure i fomentar la salubritat en les àrees públiques.

Difondre les bones pràctiques i els principis de tinença responsable.

Els projectes que seran objecte de la subvenció hauran de controlar i tenir cura de la població de gats ferals mitjançant l’esterilització seguint el mètode CER (Captura, Esterilització, Retorn) i la identificació de colònies (coordenades per la ubicació, nombre d’individus, sex-rati…).

 

El termini de presentació d’instàncies serà de l’2 al 29 de juliol de 2020

Subvencions per incentivar la rebaixa de lloguers dels locals comercials a les activitats afectades per la crisi del COVID-19

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa un ajut econòmic dirigit a persones físiques o jurídiques que siguin arrendadores de béns inmobles destinats a locals comercials a la ciutat de Barcelona que rebaixin de manera significativa la quantia de la renda del lloguer a arrendataris titulars de les activitats que hagin estat suspeses per la declaració de l'estat d'alarma derivat de la covid-19 i la normativa que se'n deriva durant un període mínim de sis mesos des de la seva declaració .

La mesura està destinada a protegir, donar suport i facilitar el manteniment del comerç de proximitat de la nostra ciutat en les condicions actuals, fomentant la rebaixa de lloguers als establiments i, a la vegada, actuant com a incentiu i reconeixement perquè els propietaris contribueixin a la continuïtat de l’activitat comercial als carrers de la ciutat.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 3 de juliol al 2 de novembre de 2020

Convocatòria d'ajuts sobre l’import equivalent a la quota líquida de l'impost sobre béns immobles per a establiments culturals dedicats a l'exhibició o comerç cultural de caràcter privat 2020

L’Institut de Cultura ha aprovat les bases reguladores per a la concessió d’ajuts sobre l’import equivalent a la quota líquida de l'impost sobre béns immobles de l’any 2019 corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o el comerç cultural de caràcter privat. Amb aquesta convocatòria, l’ICUB vol donar suport als espais culturals oberts al públic per sufragar una part de les despeses de l’impost sobre béns immobles.

El termini de presentació de sol·licituds és del 9 de juliol al 29 de juliol de 2020 (ambdós inclosos).

Per concórrer a aquesta convocatòria, s’ha de fer obligatòriament per via telemàtica en el cas de les persones jurídiques, a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, o bé de manera presencial, només en el cas de les persones físiques. La presentació presencial es pot fer al registre de les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC), demanant cita al web ajuntament.barcelona.cat/cita, trucant al 010 o a través del mòbil barcelona.cat/tramitsalmobil.

Subvencions pluriennals en el marc de l’estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat 2016-2024 a la ciutat de Barcelona

Les subvencions tindran per objecte projectes que tinguin com a marc l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat 2016-2024 (endavant EFPP), tenint en compte les especificitats que li són pròpies i hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la reducció de la pobresa i la precarietat femenina —a curt, mitjà i llarg termini— a la ciutat de Barcelona, d’acord amb els objectius definits per la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de la Gerència Municipal que contempla l’EFPP i els continguts concretats a la convocatòria.

Poden ser beneficiaris/àries de les subvencions les persones físiques o jurídiques que compleixin els objectius i requisits de la convocatòria i que estiguin emmarcats en aquestes bases reguladores, en alguna de les formes següents:

.- Entitats sense ànim de lucre.
.- Agrupacions de persones físiques de projectes de reducció de la pobresa i precarietat de les dones que no estiguin formalitzats.

El 23 de juliol es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les bases generals que, al no haver-se presentat en el període d'informació pública ni suggeriments ni al·legacions, van ser aprovades definitivament.

El 28 d'agost es va publicar al mateix butlletí la convocatòria de subvencions pluriennals en el marc de l'estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat 2016-2024 a la ciutat de Barcelona amb un termini inicial de presentació de sol·licituds del 31 d’agost al 21 de setembre.

En data 15 de setembre de 2020 s’ha publicat al BOPB una esmena a aquesta convocatòria i s’estableix un nou termini de presentació de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de publicació de l’esmena, això és fins el proper 7 d’octubre de 2020

 

Convocatòria extraordinària per a inversions i despesa corrent per a obres d'adequació d'espais o adquisició de béns i serveis necessaris per adaptar espais culturals a les mesures covid-19

L’objecte de la present convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions que atorgui l’Institut de Cultura de Barcelona destinades a finançar projectes d’inversions i despesa corrent originats a causa de les obres d’adequació d’espais i/o l’adquisició de béns i serveis necessaris per tal d’adaptar els espais culturals a les noves mesures sanitàries per fer front a la COVID-19, que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona

Els destinataris d’aquesta convocatòria són persones físiques i jurídiques titulars dels espais culturals amb les seves respectives llicències d’activitats. Només s’acceptarà una sol·licitud per cada una de les modalitats i dels espais

El termini de presentació de sol·licituds és del 4 d'agost al 14 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Excepte les persones físiques, que poden concòrrer de manera presencial a les oficines de registre general, la resta tenen obligació de presentar la sol·licitud telemàticament a través del Portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona​

Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats per facilitar la inclusió d’infants a les activitats de lleure educatiu de base voluntària

La finalitat d'aquesta convocatòria de subvencions és facilitar la inclusió dels infants a les activitats de lleure educatiu que duen a terme les entitats de base voluntària, que garanteixen un associacionisme educatiu accessible, participatiu i inclusiu per a tots els infants de la ciutat . Per això els projectes a subvencionar hauran de tenir com a finalitat:

a. Potenciar l’accés a les activitats de lleure per als infants, especialment els que pertanyen a famílies en situació de vulnerabilitat.

b. Promoure l’associacionisme infantil i juvenil de base voluntària.

c. Potenciar el treball en xarxa donant suport a les associacions juvenils inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut.​

d. Millorar l’eficàcia i eficiència en la gestió i ús dels recursos destinats a les entitats de base voluntària especialitzades en el lleure.

e. Afavorir la cohesió i inclusió social a partir de l’accés universal al lleure.

f. Fomentar valors socials i culturals.

El termini de presentació d’instàncies serà de l’1 al 15 de setembre de 2020 (ambdòs inclosos)

Subvencions per al desenvolupament de projectes en el marc de l'emergència climàtica de la ciutat de Barcelona

Amb data 18 de juny de 2020 la Comissió de Govern aprova la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes en el marc de l'emergència climàtica de la ciutat de Barcelona amb l'objectiu d'oferir suport i recursos econòmics als projectes que es promoguin des d’entitats ciutadanes i es tradueixin en accions que sumin a les estratègies contra el canvi climàtic i hauran de contribuir, mitjançant accions concretes, a fer front de manera efectiva a l’emergència climàtica, és a dir, hauran de tenir un impacte significatiu tant en la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle com en l’assoliment d’avanços en l’adaptació als efectes ja existents, posant sempre al centre d’aquestes accions a les persones més vulnerables.​

Els projectes han de proposar solucions innovadores als problemes socioambientals de la ciutat que permetin millorar les pràctiques i models vigents, augmentant, alhora, la capacitat d’actuació de la societat a través de la creació de noves relacions de col·laboració. Han de ser, doncs, projectes rellevants en termes d’innovació social.​

El termini de presentació de sol·licitud és del 26 de juny al 27 de juliol (ambdós inclosos)

Subvencions per a la transformació digital del comerç de la ciutat per a l’any 2020

Barcelona adopta un model de transformació digital que implanta noves tecnologies en l’àmbit del comerç com a font d’oportunitats i avantatges competitius per al comerç local. Els principals objectius municipals són els següents:

Facilitar la transformació digital del comerç de Barcelona.

Millorar el nivell de maduresa dels comerços.

Crear avantatges competitius per al comerç gràcies a l'activitat del comerç a internet.​

Donar resposta a les noves necessitats del consumidor o de la consumidora digital de la ciutat de Barcelona

Atès l’interès municipal de donar suport a aquest àmbit, es posa en marxa una convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la transformació digital del comerç de la ciutat per a l’any 2020.

És per això que el 17 de juny s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les bases particulars i la convocatòria i s'ha obert un perìode d'informació pública de 20 dies hàbils. El termini de presentació de sol·licituds és previst del 22 de juliol al 2 d'octubre de 2020 i qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit. Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.​

Convocatòria Barcelona Escoles + Sostenibles 2020-2023

L’objecte de la convocatòria és oferir als centres educatius de la ciutat de Barcelona, de totes les etapes i nivells, recursos per desenvolupar un pla d’acció d’educació per la sostenibilitat, d’una durada d’un o tres cursos escolars, en el marc del programa Barcelona Escoles + Sostenibles.

Les persones sol·licitants han de presentar, durant el termini de presentació de les sol·licituds, els documents següents degudament emplenats i signats:

• Document bàsic 1: instància de sol·licitud de subvenció. Conté una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud.

• Document bàsic 2: formulari descriptiu de projecte. És l'arxiu PDF, que es genera a través de l'editor de projectes, disponible al web del programa Escoles + Sostenibles. Cal presentar-lo conjuntament amb el document bàsic 1

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 26 de juny al 10 d'agost, ambdós inclosos

Subvencions per a la campanya d'enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l’any 2020

Les associacions de comerciants representatives del sector i l’Ajuntament de Barcelona col·laboren estretament per promoure el comerç urbà i de proximitat a través d’un conjunt d’iniciatives al voltant de les festes de Nadal, amb la finalitat de produir l’ambient i les condicions adequades en aquesta època i amb l’objectiu d’estimular la demanda en un dels moments més importants de l’activitat econòmica de l’any.

Per donar continuïtat a aquesta col·laboració, s’ha posat en marxa la convocatòria de subvencions per a l’enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l'any 2020.

És per això que el 17 de juny s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les bases particulars i la convocatòria i s'ha obert un perìode d'informació pública de 20 dies hàbils. El termini de presentació de sol·licituds és previst del 12 d'agost al 14 de setembre de 2020 i qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit. Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Recordeu que és molt important que adjunteu el pressupost de l’empresa instal·ladora homologada pel Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona. Trobareu la relació​ a l'apartat Convocatòria d'aquesta pàgina.

Convocatòria de subvencions 2020 per a pal·liar els efectes de la crisi sanitària COVID-19 als projectes del sector cultural de ​la ciutat de Barcelona

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva per subvencionar els projectes culturals de la ciutat de l’any 2020 afectats per la situació de la crisi sanitària generada pel Covid-19, així com els projectes nous derivats d’aquestes afectacions, a partir de l’entrada en vigor de les primeres mesures de seguretat adoptades per les autoritats públiques i fins a 31 de desembre de 2020. S’entendrà per a projectes culturals afectats tots aquells projectes que hagin hagut decancel·lar totalment o parcial la seva activitat o que aquesta hagi estat reprogramada o reformulada o aquells nous projectes que neixin derivats d’aquestes afectacions.​

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 de juny al 6 de juliol de 2020, ambdòs inclosos

Convocatòria Inclusió Laboral Mercat Ordinari de treball (ILMO) (IMPD)

Subvencions dirigides a aquelles entitats de caràcter privat sense afany de lucre, que tinguin com a raó social o per missió l’atenció i suport a les persones amb discapacitat i/o transtorn mental que comptin amb un servei d’Inclusió Laboral en el Mercat Ordinari i que no actuïn exclusivament en el marc del treball protegit o similar. Les activitats o projectes que es subvencionaran hauran de fomentar la millora de l'eficàcia i eficiència en la gestió de la inclusió laboral de persones amb discapacitat al mercat ordinari de treball, amb l'objectiu específic de promoure l'ocupació de qualitat, impulsar l'empoderament, autonomia i reducció de barreres d’accessibilitat en els processos d’inclusió laboral en el mercat ordinari, possibilitar processos d’acompanyament individual i de qualitat a la inclusió i promoure en l’àmbit empresarial la contractació de persones amb discapacitat.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 12 de juny i acaba el dia 3 de juliol.

Subvencions per a intervencions d'acció humanitària i emergències originada per la COVID-19

Concessió de subvencions extraordinàries en el marc de les crides per a la resposta a una emergència determinada, per a intervencions d'acció humanitària i emergència originada per la COVID-19 realitzades a iniciativa de les entitats sense afany de lucre acreditades prèviament per l'Ajuntament com a expertes en acció humanitària i emergències, en països receptors d'AOD, tot prioritzant el sector de la salut (incloent també transferència tecnològica sanitària), aigua, sanejament i higiene i mitjans de vida

Període de presentació de sol·licituds: Del 14 al 20 de maig de 2020

La informació relativa a aquesta crida d'emergència es publicarà al  web de la Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional

Convocatòria

Convocatòria de subvencions per a treballadors i treballadores autònomes de la ciutat afectats pel cessament de l’activitat o la davallada de l’activitat econòmica (Programa Autono+ Barcelona)

L'Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ofereix un ajut de 300 € a les persones treballadores autònomes de Barcelona més afectades per la COVID-19, ja sigui perquè han vist decaure en més d’un 75% les seves vendes o perquè han hagut de tancar el seu establiment o negoci, amb la finalitat que pugui complementar-se amb els ajuts tramesos per altres administracions. L’ajut es pot sol·licitar del 20 de maig al 30 de setembre de 2020.Per a més informació dirigiu-vos a la següent adreça electrònica: https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/autonomes

 

Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2020

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2020 estarà comprès entre els dies 2 i 30 de gener de 2020, ambdós inclosos.

A continuació, podeu trobar el document de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes.

La resta de documentació estarà disponible al començament de la convocatòria en aquest mateix web.

Convocatòria de subvencions per a l’impuls socioeconòmic del territori 2020

Concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis en els àmbits temàtics del desenvolupament local de proximitat, la promoció de l’ocupació i l’economia social i solidària. La finalitat d’aquestes subvencions és aportar els recursos necessaris als barris i/o districtes de la ciutat a través de l’apoderament dels actors que hi desenvolupen la seva activitat socioeconòmica per a fer aquesta sostenible en el temps i la ciutat més resilent a les fluctuacions econòmiques, fomentant projectes amb vocació o retorn social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques. Les activitats o projectes que es subvencionaran hauran de fomentar activitats d’interès general que tinguin per finalitat impulsar l’ocupació als territoris, intervenint sobre col·lectius especialment vulnerables a l’atur per incrementar la seva ocupabilitat i superar situacions de subocupació; dinamitzar tota aquella activitat econòmica que tingui un impacte positiu sobre la cohesió social i la convivència en els barris de la ciutat, el respecte al medi ambient i/o el foment del consum responsable; promoure l’empresa i l’emprenedoria de proximitat, que estigui arrelada als territoris, sigui liderada per col·lectius específics i/o s’adreci a abordar problemes de l’entorn comunitari; promoure transversalment en totes les actuacions el foment de l’economia social i solidària i la innovació socioeconòmica; enfortir i capacitar actors comunitaris (associacions i cooperatives, xarxes...) perquè puguin esdevenir agents promotors de l’economia social i solidària en la proximitat; i impulsar l’ús de la tecnologia oberta i la fabricació digital per fomentar noves formes d’innovació i col·laboració que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris (Innovació Social Digital).

A partir del dia 1 de juny, d'acord amb el RD 537/2020 de 22 de maig, queda sense efecte la suspensió de termes i la interrupció de terminis establerta per la DA 3a del RD 463/2020, de 14 de març i per tant es reprenen els terminis administratius que estaven suspesos.

En data 5 de juny es publica al BOPB la modificació de la convocatòria i s'incorpora una nova Modalitat 7: Reactivació de l’activitat econòmica de proximitat als barris de Pla de Barris: recuperar l'activitat econòmica amb arrelament territorial als barris de Pla de barris, tant d'empreses, comerços i projectes de proximitat, que participin del teixit econòmic i/o comunitari del barri /districte on estan ubicades.

Així el nou termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria, inicialment previst del 17 de març al 17 d'abril, queda establert :

modalitats 1 a 6: del 2 de juny a 2 de juliol (ambdos inclosos)

modalitat 7: del 8 de juny a 6 de juliol (ambdos inclosos)

Subvencions per a la promoció i reforç de l’economia social i solidària 2020

Concessió de subvencions per dur a terme activitats i projectes de promoció i reforç de l'economia social i solidària a la ciutat de Barcelona. Les activitats o els projectes que se subvencionaran hauran de fomentar activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat contribuir a l'assoliment dels objectius del Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019 ( prorrogat fins l’aprovació del nou del període 2020-2023, la contribució al desplegament de l’Estratègia BCN 2030 ESS, i que promoguin i reforcin així les línies de treball del pla, incloent-hi el desenvolupament d'elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l'economia social i solidària, com la gestió democràtica i participativa, l'orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

A partir del dia 1 de juny, d’acord amb el RD 537/2020, de 22 de maig, queda sense efecte la suspensió de termes i la interrupció de terminis establerta per la DA 3a del RD 463/2020, de 14 de març, i per tant, es reprenen els terminis administratius que estaven suspesos. El nou termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria, inicialment previst del 17 de març al 17 d’abril, queda establert entre el 2 de juny i el 2 de juliol, ambdós inclosos.

Convocatòria per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a la justícia global i la cooperació internacional 2020

Convocatòria de subvencions en el marc del Programa de cooperació per a la justícia global, Programa de cooperació per a la justícia global a ciutats específiques i Programa d’educació per a la justícia global, per a projectes que s’iniciïn l’any 2020.

El procediment per atorgar les subvencions és el de concurrència pública competitiva, mitjançant concurs públic, d'acord amb allò que disposa l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La finalitat d'aquestes subvencions és aportar els recursos necessaris per al compliment dels objectius estratègics fixats al Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021 que es desenvoluparan mitjançant els objectius específics detallats en aquesta convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, del 7 al 27 de febrer de 2020. Qualsevol sol•licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.

Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Cal accedir a aquest tràmit telemàtic per baixar la instància, els formularis i els annexos econòmics per emplenar.

Convocatòria per a l’atorgament de subvencions a projectes d’acció comunitària de la ciutat de Barcelona 2020-2021

Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva, per dur a terme projectes pluriennals en el marc de l’Acció Comunitària a la ciutat de Barcelona, entre l’1 de gener del 2020 i el 31 de desembre de 2021.

Els projectes que siguin objecte de la subvenció han de tenir com a marc els objectius de la Direcció de serveis d’Acció Comunitària, reflectits al Pla Municipal d’Acció Comunitària 2018-2022, d’acord amb els objectius i les finalitats que s’estableixen a la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és del 31 de desembre de 2019 al 29 de gener de 2020.

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions per dur a terme projectes pluriennals (2020-2021) per millorar l'accés als drets socials i laborals de les treballadores sexuals de la ciutat de Barcelona

Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de suport a projectes pluriennals que tinguin com a objectiu l’apoderament i la millora de l’accés de les persones que exerceixen el treball sexual als seus drets socials i laborals, i que s’iniciïn l’any 2020 i acabin, com a màxim, el 31 de desembre de 2021.

Aquesta convocatòria se centra en els àmbits de millora de l’accés a la formació i a l’ocupació en altres sectors econòmics diferents del treball sexual; l’accés a la informació, atenció social, laboral, jurídica i sanitària de les persones que exerceixen a espais tancats i l’accés als drets socials i econòmics bàsics per a persones que exerceixen el treball sexual, davant situacions d’urgència i alta vulnerabilitat.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 12 novembre al 18 de desembre de 2019 ambdós inclosos.

Subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment dels plans i processos de desenvolupament comunitari a la ciutat de Barcelona amb durada pluriennal 2020-2021 (PPDC)

Els projectes que seran objecte de la subvenció han de tenir com a objectiu principal la cohesió i la inclusió social, i es duran a terme mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials, de pertinença i de cooperació entre membres d’un determinat espai de convivència.

Els projectes han d’incorporar la perspectiva de gènere, l’atenció i apoderament de col·lectius vulnerables, de població amb diversitat funcional i d’orígens diversos. Els projectes per subvencionar han de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat, d’acord amb els objectius de la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària, reflectits al document marc “Cap a una política pública d’acció comunitària” i que es resumeixen a tenir una triple intencionalitat transformadora:

L’enfortiment (apoderament) de la comunitat.

La millora de les condicions de vida (donant resposta a necessitats).

La inclusió o cohesió social.

Presentació de sol·licituds: del 28 d’octubre al 25 de novembre de 2019, ambdós inclosos.

La sol·licitud s’haurà d’emplenar i presentar per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament, seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

Subvencions per a la campanya d'enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l’any 2019

Les associacions de comerciants representatives del sector i l’Ajuntament de Barcelona col·laboren estretament per promoure el comerç urbà i de proximitat a través d’un conjunt d’iniciatives al voltant de les festes de Nadal, amb la finalitat de produir l’ambient i les condicions adequades en aquesta època i amb l’objectiu d’estimular la demanda en un dels moments més importants de l’activitat econòmica de l’any.

Per donar continuïtat a aquesta col·laboració, s’ha posat en marxa la convocatòria de subvencions per a l’enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l'any 2019.

El termini de presentació de sol·licituds és del 17 d’abril al 31 de maig, qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit. Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Recordeu que és molt important que adjunteu el pressupost de l’empresa instal·ladora homologada pel Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona. Trobareu la relació

Convocatòria de subvencions de l'any 2019 per a la transformació digital del comerç de Barcelona

Barcelona adopta un model de transformació digital que implanta noves tecnologies en l’àmbit del comerç com a font d’oportunitats i avantatges competitius per al comerç local.

Els principals objectius municipals són els següents:

  • Facilitar la transformació digital del comerç de Barcelona.
  • Millorar el nivell de maduresa dels comerços.
  • Crear avantatges competitius per al comerç gràcies a l'activitat del comerç a internet.
  • Donar resposta a les noves necessitats dels consumidors digitals a la ciutat de Barcelona.

 

Atès l’interès municipal de donar suport a aquest àmbit, es posa en marxa una convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la transformació digital del comerç de la ciutat per a l’any 2019.

El termini per presentar les sol·licituds de subvencions és del 14 de maig al 13 de juny. Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Convocatòria de subvencions destinades a l’arranjament i adequació de locals d’entitats de caire cultural representatives d’altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a Barcelona, per a l’any 2019

El procediment de concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria és el de concurrència competitiva.

La finalitat d'aquesta convocatòria és cooperar en l'adequació d’espais socioculturals gestionats sense ànim de lucre, els quals, d'acord amb la seva naturalesa, no poden afrontar, en solitari, les despeses que generen.

Amb això, es pretén, també, facilitar l’accés als locals per part de la ciutadania, d’altres col·lectius i entitats, per fomentar el coneixement entre persones no associades, així com l'enfortiment del teixit associatiu, l'acció comunitària i el treball conjunt.

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació al BOP i acabarà vint dies hàbils després. Del 20 de maig al 17 de juny de 2019, ambdós inclosos.

Convocatòria de subvencions 2019 per dur a terme projectes puntuals: artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural, d’interès per a la ciutat

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir subvencions, mitjançant concurrència competitiva, per dur a terme projectes de diverses formes d’expressió cultural (arts escèniques, música, dansa, audiovisual, arts visuals, literatura, ciència, tecnologia, disciplines socioculturals, entre altres), d’interès per a la ciutat, de durada inferior a un mes i que es facin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019 a la ciutat de Barcelona i contribueixin a la millora de l'oferta cultural de la ciutat.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 23 de maig al 13 de juny de 2019, ambdós inclosos.

Es pot concórrer a aquesta convocatòria per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, o bé de manera presencial al Registre de l’Institut de Cultura (Palau de la Virreina, la Rambla, 99).

Subvencions de l’impost sobre béns immobles (IBI) per a les llars amb pocs recursos econòmics, corresponent a l’any 2019

Podran sol·licitar l'ajut les persones físiques que són subjectes passius de l'impost com a propietaris de l'immoble o se'ls repercuteix la quota en els rebuts del lloguer, i tenen, conjuntament amb els seus convivents, uns ingressos bruts inferiors a un llindar d'ingressos referenciats amb l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC), sempre que es tracti del seu habitatge habitual.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 31 d'abril al 31 de maig

Per poder concórrer a aquesta convocatòria podeu consultar el web de tràmits.

Convocatòria de les subvencions de l'lnstitut de Cultura de Barcelona a projectes de recerca i innovació del pla "Barcelona Ciència 2019"

L’Ajuntament de Barcelona, a través del seu Institut de Cultura i amb la participació de “la Caixa”, es compromet amb la recerca de qualitat que abordi temes que preocupen la societat barcelonina, mitjançant la convocatòria de les subvencions a projectes de recerca i innovació del pla "Barcelona Ciència 2019".

Un dels objectius d’aquesta nova línia de subvencions és proporcionar evidències científiques per inspirar decisions polítiques futures a la ciutat entorn de dos grans àmbits:

1. L’envelliment i la qualitat de vida

2. La mobilitat i el respecte i la protecció del medi

Els destinataris són agrupacions d’un mínim de tres institucions, entitats del tercer sector o empreses, dues de les quals han de ser entitats dedicades a la recerca, i almenys una ha de tenir la seu al municipi de Barcelona.

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 de juliol al 9 d’agost. Tota la informació i els models que heu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Es pot concórrer a la convocatòria per via telemàtica a través del tràmit telemàtic que estarà disponible a partir del 3 de juliol.

Convocatòria per la rehabilitació d’espais privats de creació, experimentació i difusió cultural, llibreries i sales de cinema

Convocatòria de subvencions per a la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic destinades a espais privats de creació, experimentació i difusió cultural, llibreries i sales de cinema, de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2019.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions que atorgui l’Institut de Cultura de Barcelona destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu “la rehabilitació, la modernització i la dotació d’equipament tècnic d’espais privats de creació, experimentació, difusió i cultural, llibreries i cinemes, que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona”.

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o persones jurídiques constituïdes legalment, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb la llicència d’activitat corresponent, si escau. Cada sol·licitant podrà presentar únicament una sol·licitud de subvenció i a una de les modalitats per a cada espai del qual és titular.

El termini de presentació de sol·licituds és del 4 de juliol al 6 de setembre, ambdós inclosos.

Es pot concórrer a aquesta convocatòria per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, o bé de manera presencial a qualsevol de les oficines de registre general dels districtes, gerències o instituts. Excepte les persones físiques, la resta tenen obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

Subvencions per a inversions per elaborar estudis d’impacte acústic, instal·lar limitadors – enregistradors de nivells sonors, rehabilitar els establiments de música en viu de la ciutat de Barcelona i dotar-los d’equipament tècnic, per a l’any 2019

Aquesta convocatòria s’adreça als establiments de concurrència pública i de difusió cultural que disposin o estiguin en tràmit d’obtenir una llicència que els permeti fer música en viu, o als establiments que vulguin dur a terme un estudi d’impacte acústic per conèixer els requeriments necessaris per obtenir el permís o llicència que els permeti oferir música en viu.

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o persones jurídiques constituïdes legalment, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb la llicència d’activitat corresponent, si escau.

El termini de presentació de sol·licituds és de l’11 de juliol al 6 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

Es pot concórrer a aquesta convocatòria per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, o bé de manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre dels districtes, gerències o instituts. Excepte les persones físiques, la resta de subjectes té obligació de presentar la sol•licitud telemàticament.

Convocatòria Escoles + Sostenibles 2019-2022

L’objecte de la convocatòria és oferir als centres educatius de la ciutat de Barcelona, de totes les etapes i nivells, recursos per desenvolupar un pla d’acció d’educació per la sostenibilitat, d’una durada d’un o tres cursos escolars, en el marc del programa Barcelona Escoles + Sostenibles.

Les persones sol·licitants han de presentar, durant el termini de presentació de les sol·licituds, els documents següents degudament emplenats i signats:

• Document bàsic 1: instància de sol·licitud de subvenció. Conté una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud.

• Document bàsic 2: formulari descriptiu de projecte. És l'arxiu PDF, que es genera a través de l'editor de projectes, disponible al web del programa Escoles + Sostenibles. Cal presentar-lo conjuntament amb el document bàsic 1.

 

Justificació

El termini de justificació s’ha ampliat fins al 31 d’octubre de 2020, d’acord amb el decret de 15 de juny de 2020 de la segona tinenta d’alcaldia i regidora de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat.

Subvencions per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per realitzar projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona

L’Institut de Cultura ha aprovat la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per realitzar projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona.

Amb aquesta convocatòria l’ICUB vol donar suport a entitats dels àmbits de la cultura, la creativitat, l’experimentació i la innovació que requereixin una inversió en material de TIC per dur a terme projectes de caire experimental i innovador amb participació ciutadana, així com millorar la seva situació tecnològica.

El termini de presentació de sol·licituds es del 6 al 28 de setembre de 2018, ambdós inclosos. Les sol·licituds es podran emplenar i presentar telemàticament a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades o bé de forma presencial al Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona (La Rambla, 99, 4a planta. 08002 Barcelona), sens perjudici la possibilitat de presentar aquests documents a qualsevol de les oficines del Registre de l’Ajuntament de Barcelona.

Subvencions destinades a l’arranjament i adequació de locals d’ús de les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils situats a la ciutat de Barcelona per a l’any 2019

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat, per a l’any 2019, la concessió de subvencions per a l’arranjament i adequació de locals d’ús de les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut situats a la ciutat de Barcelona, per dur a terme activitats d’educació en el lleure, per a l’atenció i el suport social a col·lectius d’infants i adolescents i per a la dinamització juvenil, dirigides a fomentar la participació directa, la implicació i l’apoderament dels i les adolescents i joves.

L’objectiu d’aquests ajuts és garantir que aquestes instal·lacions compleixin les condicions tècniques mínimes i necessàries per garantir-ne la funció, la correcta prestació dels serveis que ofereixen i la qualitat de vida i seguretat dels usuaris i veïns.

El termini de presentació de sol·licituds és del 12 de juny al 12 d’agost de 2019 (ambdós inclosos), i els models que heu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Es pot concórrer a aquesta convocatòria per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2019

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2019 estarà comprès entre els dies 27 de desembre de 2018 i 24 de gener de 2019.

A continuació, podeu trobar el document de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes.

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible al començament de la convocatòria en aquest mateix web.

Convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per a la realització de projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona de l’any 2019

L’Institut de Cultura ha aprovat la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per realitzar projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona.

Amb aquesta convocatòria l’ICUB vol donar suport a entitats dels àmbits de la cultura, la creativitat, l’experimentació i la innovació que requereixin una inversió en material de TIC per dur a terme projectes de caire experimental i innovador amb participació ciutadana, així com millorar la seva situació tecnològica.

El termini de presentació de sol·licituds es del 4 de juliol al 6 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

Les sol·licituds es podran emplenar i presentar telemàticament a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, seguint les instruccions indicades o bé de forma presencial a qualsevol de les oficines de registre dels districtes, gerències o instituts. Excepte les persones físiques, la resta de subjectes té obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

Subvencions a persones empresàries individuals i microempreses per l’afavoriment de la continuïtat empresarial

Concessió de subvencions a persones físiques o jurídiques que adquireixin una empresa de fins a 10 treballadors/es ubicada a la ciutat de Barcelona i que tinguin una activitat econòmica existent i en actiu en els sectors de comerç, serveis o restauració.

L’Ajuntament de Barcelona vol donar suport a aquelles persones físiques o jurídiques que hagin adquirit una activitat econòmica existent i en actiu, i domiciliada a la ciutat de Barcelona, per tal d'afavorir-ne la continuïtat empresarial i el relleu en el període comprès entre l’1 de desembre de 2016 fins al 15 de juny de 2018, en els termes i condicions previstos a les bases reguladores aprovades per la Comissió de Govern amb data de 24 de maig de 2018.

S'obre el termini per presentar sol·licituds del del dia 28 de maig  fins al 30 de juny de 2018.

Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Cal accedir a aquest tràmit telemàtic per baixar la instància, els formularis i els annexos econòmics per emplenar.

 

 

Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a la promoció i reforç de l'economia social i solidària

Concessió de subvencions per dur a terme activitats i projectes de promoció i reforç de l'economia social i solidària a la ciutat de Barcelona.

Les activitats o els projectes que se subvencionaran hauran de fomentar activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat contribuir a l'assoliment dels objectius del Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019, i que promoguin i reforcin així les línies de treball del pla, incloent-hi el desenvolupament d'elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l'economia social i solidària, com la gestió democràtica i participativa, l'orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

S'obrirà el termini per presentar les sol·licituds de subvenció del 29 d’abril al 29 de maig de 2019. Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions per dur a terme projectes pluriennals per millorar l'accés als drets socials i laborals de les treballadores sexuals de la ciutat de Barcelona

Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de suport a projectes pluriennals que tinguin com a objectiu l’apoderament i la millora de l’accés de les dones que exerceixen el treball sexual als seus drets socials i laborals a la ciutat de Barcelona, i que s’iniciïn l’any 2018 i acabin, com a màxim, el 31 de desembre de 2019.

Aquesta convocatòria se centra en els àmbits de millora de l’accés a la formació i a l’ocupació en altres sectors econòmics diferents al treball sexual i l’accés a la informació i atenció social, laboral, jurídica i sanitària de les dones que exerceixen el treball sexual a espais tancats.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 5 de gener a l’1 de febrer de 2018.

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions a projectes d'acció comunitària i associacionisme de la ciutat de Barcelona 2018-2019

Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per dur a terme projectes pluriennals en el marc de l’acció comunitària i l’associacionisme a la ciutat de Barcelona, que s’iniciïn el 2018 i acabin abans del 31 de desembre de 2019.

Els projectes que siguin objecte de la subvenció han de fomentar activitats d’interès públic o social en el marc de l’acció comunitària i l’associacionisme, d’acord amb els objectius i les finalitats que s’estableixen a la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és del 5 de gener a l’1 de febrer de 2018.

Convocatòria per a la concessió d'ajuts a centres educatius de la ciutat de Barcelona per al desenvolupament del Pla d'Acció del programa "Barcelona Escoles + Sostenibles 2018-2021

L’Objecte de la convocatòria és oferir als centres educatius de la ciutat de Barcelona, de totes les etapes i nivells, recursos per desenvolupar un pla d’acció d’educació per la sostenibilitat, d’una durada d’un o tres cursos escolars, en el marc del programa Barcelona Escoles + Sostenibles.

Els/Les sol·licitants han de presentar, durant els termini de presentació de les sol·licituds els documents següents degudament complimentats i signats:

  • Document basic 1: instancia de sol·licitud de subvenció. Conte una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud.
  • Document basic 2: formulari descriptiu de projecte. És l'arxiu pdf, que es genera a través de l'editor de projectes, disponible al web del programa Escoles + Sostenibles. Cal presentar-lo conjuntament amb el document basic 1.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 12 de juny al 13 de juliol de 2018, ambdós dies inclosos.

Subvencions a treballadors i treballadores autònomes i noves persones sòcies de cooperatives de treball associat de la ciutat de Barcelona 2019

Concessió de subvencions a treballadors i treballadores autònomes i noves persones sòcies de cooperatives de treball associat de la ciutat de Barcelona per donar suport a l'inici de la seva activitat econòmica.

L’Ajuntament de Barcelona vol donar suport a les persones en situació d'atur i empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals) o noves persones sòcies de cooperatives de treball associat, en els termes i en les condicions previstes a les bases reguladores aprovades per la Comissió de Govern en data 2 de maig de 2019.

S'obre el termini per presentar-hi sol•licituds, del dia 20 de maig al 21 de juny de 2019.

Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Cal accedir a aquest tràmit telemàtic per baixar la instància, els formularis i els annexos econòmics que s'han d'emplenar.

Subvencions per a persones empresàries individuals i microempreses per tal d’afavorir la continuïtat empresarial 2019

Concessió de subvencions a aquelles persones empresàries individuals o microempreses que adquireixin una activitat econòmica existent i en actiu a la ciutat de Barcelona per tal d’afavorir la continuïtat empresarial i el seu relleu.

L’Ajuntament de Barcelona vol donar suport a aquelles persones físiques o jurídiques que hagin adquirit una activitat econòmica existent i en actiu, domiciliada a la ciutat de Barcelona, per tal d’afavorir-ne la continuïtat empresarial i el relleu en el període comprès entre el 16 de juny de 2018 i la data de finalització del període de sol•licitud de la convocatòria del 2019, en els termes i les condicions previstos a les bases reguladores aprovades per la Comissió de Govern amb data de 2 de maig de 2019.

S’obre el termini per presentar sol•licituds, del 20 de maig al 21 de juny de 2019.

Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Cal accedir a aquest tràmit telemàtic per baixar la instància, els formularis i els annexos econòmics per emplenar

Convocatòria d’ajuts sobre l’import equivalent a la quota líquida de l'impost sobre béns immobles corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat, 2019

L’Institut de Cultura ha aprovat les bases reguladores per a la concessió d’ajuts sobre l’import equivalent a la quota líquida de l'impost sobre béns immobles de l’any 2018, corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o el comerç cultural de caràcter privat.

Amb aquesta convocatòria, l’ICUB vol donar suport als espais culturals oberts al públic per sufragar una part de les despeses de l’impost sobre béns immobles.

El termini de presentació de sol·licituds és del 12 de juny al 3 de juliol de 2019 (ambdós inclosos).

Per concórrer a aquesta convocatòria, s’ha de fer obligatòriament per via telemàtica en el cas de les persones jurídiques, a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, o bé de manera presencial, només en el cas de les persones físiques. La presentació presencial es pot fer al registre de les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC), demanant cita al web ajuntament.barcelona.cat/cita, trucant al 010 o a través del mòbil barcelona.cat/tramitsalmobil.

Convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a la transformació digital del comerç per al 2018

Barcelona adopta un model de transformació digital que implanta noves tecnologies en l’àmbit del comerç com a font d’oportunitats i avantatges competitius per al comerç local.

Els principals objectius municipals són:

-. Facilitar la transformació digital del comerç i les associacions de comerciants territorials.
-. Millorar el nivell de maduresa tant dels comerços com de les associacions.
-. Crear avantatges competitius per al comerç gràcies a l'activitat del comerç i les associacions a internet.
-. Donar resposta a les noves necessitats del consumidor digital a la ciutat de Barcelona.

Atès l’interès municipal de donar suport a aquest àmbit, es posa en marxa la primera convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la transformació digital del comerç de la ciutat per a l’any 2018.

El termini per presentar les sol·licituds de subvencions és de l'11 d’abril al 30 de juny. D’acord amb l’article 30.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entén que es prorroga al primer dia hàbil següent.

Documentació que el sol·licitant ha d’aportar

-. Instància de sol·licitud de subvenció.
-. Formulari descriptiu del projecte.
-. Qüestionari de presència a internet: cal emplenar el formulari, descarregar-se l’autodiagnosi i adjuntar-la a la sol·licitud.
-. Només per als sol·licitants de l’àmbit d’actuació A. Establiments comercials: Autodiagnosi TIC per a empreses del comerç i serveis del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. Cal emplenar l’autodiagnosi, descarregar-la i adjuntar-la a la sol·licitud.
-. Dades bancàries.

Convocatòria per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a la justícia global i a la cooperació internacional 2019

Convocatòria de subvencions en el marc del Programa de cooperació per la justícia global, Programa de cooperació per la justícia global a ciutats específiques i Programa d’educació per la justícia global, per a projectes que s’iniciïn l’any 2019

El procediment per atorgar les subvencions és el de concurrència pública competitiva, mitjançant concurs públic, d'acord amb allò que disposa l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La finalitat d'aquestes subvencions és aportar els recursos necessaris per al compliment dels objectius estratègics fixats al  Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021  que es desenvoluparan mitjançant els objectius específics detallats en aquesta convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, del del 4 al 22 de febrer de 2019. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.

Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Cal accedir a aquest tràmit telemàtic per baixar la instància, els formularis i els annexos econòmics per emplenar.

Convocatòria de Subvencions a infants i joves per a la pràctica esportiva fora d'horari escolar, curs 2019-20

L’Institut Barcelona Esports (IBE) ha aprovat les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió de subvencions a infants i joves per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar, curs 2019-20

Amb aquesta convocatòria, l’IBE vol afavorir la pràctica de l’activitat esportiva dels infants i adolescents integrants d’unitats familiars amb rendes baixes, per tal de garantir que cap menor pugui ser exclòs de la pràctica esportiva per raons econòmiques.

Presentació de sol·licituds: del 20 de setembre a l’11 d’octubre de 2019, ambdós inclosos.

Per concórrer a aquesta convocatòria, s’ha de fer per via telemàtica, a través de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, o bé de manera presencial. La presentació presencial es pot fer al registre de les oficines d’atenció ciutadana (OAC) amb cita prèvia.

Convocatòria de subvencions per a l'impuls socioeconòmic del territori

Concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis en els àmbits temàtics del desenvolupament local de proximitat, la promoció de l'ocupació i l'economia social i solidària.

La finalitat d'aquestes subvencions és aportar els recursos necessaris als barris o districtes de la ciutat mitjançant l'apoderament dels actors que hi desenvolupen una activitat socioeconòmica a fi de fer-la sostenible en el temps i fer la ciutat més resilient davant les fluctuacions econòmiques. Amb això es pretén fomentar projectes amb vocació o recuperació social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques.

S'obrirà el termini per presentar les sol·licituds de subvenció del 29 d’abril al 29 de maig de 2019. Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de plans i processos de desenvolupament comunitaris de caràcter pluriennal a la ciutat de Barcelona.

Els projectes que seran objecte de la subvenció han de tenir com a objectiu principal la cohesió i la inclusió social, i es duran a terme mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials, de pertinença i de cooperació entre membres d’un determinat espai de convivència. Els projectes han d’incorporar l’atenció i apoderament de col·lectius vulnerables, de població amb diversitat funcional i d’orígens diversos.

Els projectes per subvencionar han de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat, d’acord amb els objectius de la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària, reflectits al document marc “Cap a una política pública d’acció comunitària” i que es resumeixen a tenir una triple intencionalitat transformadora:

L’enfortiment (apoderament) de la comunitat.

La millora de les condicions de vida (donant resposta a necessitats).

La inclusió o cohesió social.

Aquesta convocatòria ha estat resolta definitivament.

En cas que no hagueu justificat la subvenció rebuda, us podeu descarregar els documents que haureu de presentar pel mateix canal pel qual vau presentar la sol•licitud de subvenció, i si ho feu de manera presencial, a través de les oficines del Registre General.

Convocatòria de subvencions per a la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic destinades a espais privats de creació, experimentació i difusió cultural, llibreries i sales de cinemes, de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2018.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions que atorgui l’Institut de Cultura de Barcelona destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu “la rehabilitació, la modernització i la dotació d’equipament tècnic d’espais privats de creació, experimentació, difusió i cultural, llibreries i cinemes, que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona”.

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o persones jurídiques constituïdes legalment, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb la llicència d’activitat corresponent, si escau. Cada sol·licitant podrà presentar únicament una sol·licitud de subvenció a una de les modalitats per a cada espai del qual és titular.

El termini de presentació de sol·licituds és del 4 al 31 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Es pot concórrer a aquesta convocatòria per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, o bé de manera presencial al Registre de l’Institut de Cultura (Palau de la Virreina, la Rambla, 99).

Subvencions destinades a la rehabilitació i l’adequació de locals d’ús de les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils situats a la ciutat de Barcelona per a l’any 2018

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat, per a l’any 2018, la concessió de subvencions per rehabilitar i adequar locals de la ciutat de Barcelona utilitzats per les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut, per dur a terme activitats prioritàriament d'educació en el lleure, per a l’atenció i el suport social a col•lectius d’infants adolescents i per a la dinamització juvenil.

L’objectiu d’aquests ajuts és garantir que aquestes instal·lacions compleixin les condicions tècniques mínimes i necessàries per garantir-ne la funció, la correcta prestació dels serveis que ofereixen i la qualitat de vida i seguretat dels usuaris i veïns.

El termini de presentació de sol·licituds és del 11 de juliol al 10 de setembre de 2018 (ambdós inclosos) i els models que heu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Es pot concórrer a aquesta convocatòria per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, o bé de manera presencial a les Oficines d’atenció ciutadana (OAC).

Convocatòria per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a la justícia global i a la cooperació internacional (2018)

Convocatòria de subvencions en el marc del Programa de cooperació per la justícia global, Programa de cooperació per la justícia global a ciutats específiques i Programa d’educació per la justícia global, per a projectes que s’iniciïn l’any 2018.

El procediment per atorgar les subvencions és el de concurrència pública competitiva, mitjançant concurs públic, d'acord amb allò que disposa l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La finalitat d'aquestes subvencions és aportar els recursos necessaris per al compliment dels objectius estratègics fixats al Pla director de cooperació internacional i solidaritat vigent en el moment d’aprovació de la convocatòria per la Comissió de Govern, que es desenvoluparan mitjançant els objectius específics detallats en aquesta convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, del 5 al 23 de febrer de 2018. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.

Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Cal accedir a aquest tràmit telemàtic per baixar la instància, els formularis i els annexos econòmics per emplenar.

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a inversions destinades a rehabilitar equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs del 2018

L’Institut de Cultura ha aprovat, per a l’any 2018, la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a inversions destinades a la rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona, i la seva dotació d’equipament tècnic de l’any 2018.

La finalitat d'aquesta convocatòria de subvencions és cooperar en l'adequació dels teatres, auditoris i espais similars sempre que pertanyin a espais socioculturals gestionats sense ànim de lucre, els quals, d'acord amb la seva naturalesa, no poden afrontar en solitari les despeses que genera l'adequació d'aquests tipus d'espais.

El termini de presentació de sol·licituds es del 31 d’octubre al 21 de novembre, ambdós inclosos. Les sol·licituds es podran emplenar i presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits o bé de forma presencial al Registre de l’Institut de Cultura de Barcelona (La Rambla, 99, 4a planta. 08002 Barcelona), sens perjudici la possibilitat de presentar aquests documents a qualsevol de les oficines del Registre de l’Ajuntament de Barcelona.

Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a la promoció i reforç de l'economia social i solidària

Concessió de subvencions per dur a terme activitats i projectes de promoció i reforç de l'economia social i solidària a la ciutat de Barcelona.

Les activitats o els projectes que se subvencionaran hauran de fomentar activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat contribuir a l'assoliment dels objectius del Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019, i que promoguin i reforcin així les línies de treball del pla, incloent-hi el desenvolupament d'elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l'economia social i solidària, com la gestió democràtica i participativa, l'orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

S'obrirà el termini per presentar les sol·licituds de subvenció del 10 d’abril al 9 de maig de 2018 (ambdós inclosos).

Convocatòria de subvencions destinada a l’arranjament i adequació de locals d’entitats de caire cultural representatives d’altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a Barcelona, per a l’any 2018

El procediment de concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria és el de concurrència competitiva.

La finalitat d'aquesta convocatòria és cooperar en l'adequació d’espais socioculturals gestionats sense ànim de lucre, els quals, d'acord amb la seva naturalesa, no poden afrontar, en solitari, les despeses que generen.

Amb això, es pretén, també, facilitar l’accés als locals per part de la ciutadania, d’altres col·lectius i entitats, per fomentar el coneixement entre persones no associades, així com l'enfortiment del teixit associatiu, l'acció comunitària i el treball conjunt.

El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació al BOP i acabarà vint dies hàbils després. Del 23 d’abril al 22 de maig, ambdós inclosos.

Convocatòria de subvencions per a l'impuls socioeconòmic del territori

Concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis en els àmbits temàtics del desenvolupament local de proximitat, la promoció de l'ocupació i l'economia social i solidària.

La finalitat d'aquestes subvencions és aportar els recursos necessaris als barris o districtes de la ciutat mitjançant l'apoderament dels actors que hi desenvolupen una activitat socioeconòmica a fi de fer-la sostenible en el temps i fer la ciutat més resilient davant les fluctuacions econòmiques.Amb això es pretén fomentar projectes amb vocació o recuperació social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques.

S'obrirà el termini per presentar les sol·licituds de subvenció del 25 d’abril al 25 de maig de 2018 (ambdós inclosos).

Subvencions a treballadors autònoms i noves persones sòcies de cooperatives de treball associat de la ciutat de Barcelona

Concessió de subvencions a treballadors autònoms i noves persones sòcies de cooperatives de treball associat de la ciutat de Barcelona per donar suport a l'inici de la seva activitat econòmica

L’Ajuntament de Barcelona vol donar suport a les persones que, trobant-se en situació d'atur i empadronades a la ciutat de Barcelona, hagin iniciat una nova activitat econòmica com a treballadors autònoms (empresaris i empresàries individuals) o noves persones sòcies de cooperatives de treball associat, en els termes i en les condicions previstes a les bases reguladores aprovades per la Comissió de Govern en data 24 de maig de 2018.

S'obre el termini per presentar sol·licituds, del dia 28 de maig  fins al 30 de juny de 2018.

Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Cal accedir a aquest tràmit telemàtic per baixar la instància, els formularis i els annexos econòmics per emplenar.

Subvencions per a la campanya d'enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l’any 2018

Les associacions de comerciants representatives del sector i l’Ajuntament de Barcelona col·laboren estretament per promoure el comerç urbà i de proximitat a través d’un conjunt d’iniciatives al voltant de les festes de Nadal, amb la finalitat de produir l’ambient i les condicions adequades en aquesta època i amb l’objectiu d’estimular la demanda en un dels moments més importants de l’activitat econòmica de l’any.

Per donar continuïtat a aquesta col·laboració, s’ha posat en marxa la convocatòria de subvencions per a l’enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l'any 2018.

Les sol·licituds i la documentació requerida s'han de formular mitjançant els impresos que des d’aquí podeu obtenir, i s’han de presentar a qualsevol registre de les oficines d'atenció ciutadana, i adreçar-les a la Direcció de Comerç o bé a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, del’1 al 30 de juny. D’acord amb l’article 30.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quan l’últim dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

Recordeu que és molt important que adjunteu el pressupost de l’empresa instal·ladora homologada pel Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona. Trobareu la relació

Convocatòria de subvencions per a projectes puntuals artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural d’interès per a la ciutat.

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions, mitjançant concurrència competitiva, per dur a terme projectes de diverses formes d’expressió cultural (arts escèniques, música, dansa, audiovisual, arts visuals, literatura, ciència, tecnologia, disciplines socioculturals, entre altres), d’interès per a la ciutat, de durada inferior a un mes i que es facin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018 a la ciutat de Barcelona i contribueixin a la millora de l'oferta cultural de la ciutat.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 18 de juny al 6 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Per concórrer a aquesta convocatòria, es pot fer per via telemàtica, des del portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, o bé de manera presencial al Registre de l’Institut de Cultura (Palau de la Virreina, la Rambla, 99).

Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2018

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2018 estarà comprès entre els dies 28 de desembre de 2017 i 25 de gener de 2018.

A continuació, podeu trobar el document de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes.

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible al començament de la convocatòria en aquest mateix web.

Resolució

Resolució provisional
Fi del termini d’al·legacions.

Resolució definitiva
El termini d’al·legacions és de 10 dies hàbils a comptar a partir del 19 de juliol, essent l’últim dia el dimecres 1 d’agost de 2018.

Esmena resolució definitiva
El termini d’al·legacions és de 10 dies hàbils a comptar a partir del 24 de juliol, essent l’últim dia el dilluns 6 d’agost de 2018.

Justificació

A l’efecte de la justificació, en cas que es presentin factures electròniques, cal adjuntar una declaració jurada del beneficiari o representant legal de l’entitat conforme les factures aportades són les úniques originals (no hi ha altres còpies de les mateixes factures presentades al mateix temps, a l’efecte i segons les condicions de la justificació de la subvenció municipal en altres administracions públiques).

Subvencions per a inversions per elaborar estudis d’impacte acústic, instal·lar limitadors - enregistradors de nivells sonors, rehabilitar els establiments de música en viu de la ciutat de Barcelona i dotar-los d’equipament tècnic, per a l’any 2018.

Aquesta convocatòria s’adreça als establiments de concurrència pública o de difusió cultural que disposin o estiguin en tràmit d’obtenir una llicència que els permeti fer música en viu, o als establiments que vulguin dur a terme un estudi d’impacte acústic per conèixer els requeriments necessaris per obtenir el permís o llicència que els permeti fer música en viu.

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o persones jurídiques constituïdes legalment, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb la llicència d’activitat corresponent, si escau.

El termini de presentació de sol·licituds és del 4 al 31 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Es pot concórrer a aquesta convocatòria per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, o bé de manera presencial al Registre de l’Institut de Cultura (Palau de la Virreina, la Rambla, 99).

Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2017

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2017 estarà comprès entre els dies 5 de gener  2  de febrer de 2017.

A continuació podeu trobar el document de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes.

La sol·licitud i la resta de documentació estarà disponible al començament de la convocatòria en aquest mateix web.

Convocatòria de subvencions per a l'impuls socioeconòmic del territori

Concessió de subvencions per dur a terme projectes, activitats i serveis en els àmbits temàtics del desenvolupament local de proximitat, la promoció de l'ocupació i l'economia social i solidària.

La finalitat d'aquestes subvencions és aportar els recursos necessaris als barris o districtes de la ciutat mitjançant l'apoderament dels actors que hi desenvolupen una activitat socioeconòmica a fi de fer-la sostenible en el temps i fer la ciutat més resilient davant les fluctuacions econòmiques.Amb això es pretén fomentar projectes amb vocació o recuperació social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques.

Aquesta convocatòria ha estat resolta definitivament.

En cas que no hagueu justificat la subvenció rebuda, us podeu descarregar els documents que haureu de presentar pel mateix canal pel qual vau presentar la sol•licitud de subvenció, i si ho feu de manera presencial, a través de les oficines del Registre General.

Subvencions per al desenvolupament de projectes en el marc del Compromís de Barcelona pel Clima

Amb data 22 de febrer de 2017, la Comissió de Govern aprova la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes en el marc del Compromís de Barcelona pel Clima, amb l’objectiu d'oferir suport i recursos econòmics als projectes ciutadans que promoguin la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, l’adaptació de la ciutat al canvi climàtic o la justícia climàtica, mitjançant actuacions d’estalvi energètic, eficiència energètica i increment de l’ús d’energies renovables, mobilitat sostenible, increment d’espais agrícoles i verds, prevenció de residus, educació i comunicació, etc., i que contribueixin a assolir els objectius del Compromís de Barcelona pel Clima.

Els projectes han de donar importància tant al procés com als resultats, de manera que destaquin en termes d’innovació social. És a dir, que aportin millors solucions als problemes socioambientals de la ciutat en comparació amb les pràctiques i els models vigents, i que alhora augmentin la capacitat d’actuació de la societat a través de la creació de noves relacions de col·laboració.

El termini de presentació de sol·licituds és del 27 de febrer a l'11 d’abril (ambdós inclosos).

 

Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona per a la promoció i reforç de l'economia social i solidària

Concessió de subvencions per dur a terme activitats i projectes de promoció i reforç de l'economia social i solidària a la ciutat de Barcelona.

Les activitats o els projectes que se subvencionaran hauran de fomentar activitats d'interès públic o social que tinguin per finalitat contribuir a l'assoliment dels objectius del Pla d'impuls de l'economia social i solidària 2016-2019, i que promoguin i reforcin així les línies de treball del pla, incloent-hi el desenvolupament d'elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l'economia social i solidària, com la gestió democràtica i participativa, l'orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

Aquesta convocatòria ha estat resolta definitivament.

En cas que no hagueu justificat la subvenció rebuda, us podeu descarregar els documents que haureu de presentar pel mateix canal pel qual vau presentar la sol•licitud de subvenció, i si ho feu de manera presencial, a través de les oficines del Registre General.

Convocatòria de subvencions destinada a l’arranjament i adequació de locals d’entitats de caire cultural representatives d’altres ciutats i comunitats autònomes amb seu social a Barcelona, per a l’any 2017

El procediment de concessió de les subvencions objecte d'aquesta convocatòria és el de concurrència competitiva.

La finalitat d'aquesta convocatòria és cooperar en l'adequació d’espais socioculturals gestionats sense ànim de lucre, els quals, d'acord amb la seva naturalesa, no poden afrontar, en solitari, les despeses que generen.

Amb això, es pretén, també, facilitar l’accés als locals per part de la ciutadania, d’altres col·lectius i entitats, per fomentar el coneixement entre persones no associades, així com l'enfortiment del teixit associatiu, l'acció comunitària i el treball conjunt.

Aquesta convocatòria ha estat resolta definitivament.

En cas que no hagueu justificat la subvenció rebuda, us podeu descarregar els documents que haureu de presentar pel mateix canal pel qual vau presentar la sol•licitud de subvenció, i si ho feu de manera presencial, a través de les oficines del Registre General.

Subvencions per planificar, gestionar i fer un seguiment dels plans de desenvolupament comunitaris a la ciutat de Barcelona 2017

L'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de donar suport a les accions comunitàries als barris, ha aprovat per al 2017 la concessió de subvencions a entitats sense ànim de lucre per portar a terme aquestes accions a la ciutat.

Per això, es publica la convocatòria de subvencions de projectes per a la planificació, la gestió i el seguiment de plans de desenvolupament comunitaris a la ciutat de Barcelona.

Aquesta convocatòria ha estat resolta definitivament.

En cas que no hagueu justificat la subvenció rebuda, us podeu descarregar els documents que haureu de presentar pel mateix canal pel qual vau presentar la sol•licitud de subvenció, i si ho feu de manera presencial, a través de les oficines del Registre General.

Subvencions de l’Institut de Cultura de Barcelona per a activitats, projectes i serveis artístics i culturals amb durada plurianual que s’inicien durant l’any 2017

L’Institut de Cultura de Barcelona ha publicat la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis artístics i culturals que es realitzin a la ciutat de Barcelona i que tinguin una durada superior a dotze mesos.

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2017 estarà comprès entre els dies 8 i 28 de febrer de 2017 (ambdós inclosos).

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a inversions destinades a rehabilitar equipaments d'exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs del 2017

L’Institut de Cultura ha aprovat, per a l’any 2017, la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions per a inversions destinades a la rehabilitació d’equipaments d’exhibició teatral, auditoris o equipaments anàlegs de base associativa de la ciutat de Barcelona, i la seva dotació d’equipament tècnic de l’any 2017.

La finalitat d'aquesta convocatòria de subvencions és cooperar en l'adequació dels teatres, auditoris i espais similars sempre que pertanyin a espais socioculturals gestionats sense ànim de lucre, els quals, d'acord amb la seva naturalesa, no poden afrontar en solitari les despeses que genera l'adequació d'aquests tipus d'espais.

Aquesta convocatòria ha estat resolta definitivament.

En cas que no hagueu justificat la subvenció rebuda, us podeu descarregar els documents que haureu de presentar pel mateix canal pel qual vau presentar la sol•licitud de subvenció, i si ho feu de manera presencial, a través de les oficines del Registre General.

Convocatòria de subvencions per a inversions en rehabilitació, modernització i dotació d’equipament tècnic destinades a espais privats de creació, experimentació, difusió i comerç cultural de la ciutat de Barcelona

L’Institut de Cultura ha obert la convocatòria de subvencions destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu la rehabilitació, la modernització i la dotació d'equipament tècnic d'espais privats de creació, experimentació, difusió i comerç cultural, oberts al públic, que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona per a l’any 2017.

Amb aquesta convocatòria, l’ICUB vol cooperar en la millora, la modernització i l'adequació a les normatives vigents dels establiments privats de creació, producció, difusió i comerç cultural de la ciutat de Barcelona.

Aquesta convocatòria ha estat resolta definitivament.

En cas que no hagueu justificat la subvenció rebuda, us podeu descarregar els documents que haureu de presentar pel mateix canal pel qual vau presentar la sol•licitud de subvenció, i si ho feu de manera presencial, a través de les oficines del Registre General.

Subvencions per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per realitzar projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona

L’Institut de Cultura ha aprovat la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per realitzar projectes d’experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona.

Amb aquesta convocatòria l’ICUB vol donar suport a entitats dels àmbits de la cultura, la creativitat, l’experimentació i la innovació que requereixin una inversió en material de TIC per dur a terme projectes de caire experimental i innovador amb participació ciutadana, així com millorar la seva situació tecnològica.

Aquesta convocatòria ha estat resolta definitivament.

En cas que no hagueu justificat la subvenció rebuda, us podeu descarregar els documents que haureu de presentar pel mateix canal pel qual vau presentar la sol•licitud de subvenció, i si ho feu de manera presencial, a través de les oficines del Registre General.

Convocatòria per a la concessió d'ajuts a centres educatius de la ciutat de Barcelona per al desenvolupament del Pla d'Acció del programa "Barcelona Escoles + Sostenibles 2017-2018”

L’Objecte de la convocatòria és oferir als centres educatius de la ciutat de Barcelona, de totes les etapes i nivells, recursos per desenvolupar un pla d’acció d’educació per la sostenibilitat, d’una durada d’un o tres cursos escolars, en el marc del programa Barcelona Escoles + Sostenibles.

Aquesta convocatòria ha estat resolta definitivament.

En cas que no hagueu justificat la subvenció rebuda, us podeu descarregar els documents que haureu de presentar pel mateix canal pel qual vau presentar la sol•licitud de subvenció, i si ho feu de manera presencial, a través de les oficines del Registre General.

Subvencions destinades a la rehabilitació i l’adequació de locals d’ús de les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils situats a la ciutat de Barcelona per a l’any 2017

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat, per a l’any 2017, la concessió de subvencions per rehabilitar i adequar locals de la ciutat de Barcelona utilitzats per les entitats inscrites en el cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut, per dur a terme activitats prioritàriament d'educació en el lleure, per a l’atenció i el suport social a col•lectius d’infants adolescents i per a la dinamització juvenil.

L’objectiu d’aquests ajuts és garantir que aquestes instal·lacions compleixin les condicions tècniques mínimes i necessàries per garantir-ne la funció, la correcta prestació dels serveis que ofereixen i la qualitat de vida i seguretat dels usuaris i veïns.

Aquesta convocatòria ha estat resolta definitivament.

En cas que no hagueu justificat la subvenció rebuda, us podeu descarregar els documents que haureu de presentar pel mateix canal pel qual vau presentar la sol•licitud de subvenció, i si ho feu de manera presencial, a través de les oficines del Registre General.

Convocatòria de subvencions per a inversions per a la realització d'estudis d'impacte acústic i la rehabilitació i la dotació d'equipament tècnic dels establiments de música en viu de la ciutat de Barcelona per a l'any 2017

L’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha aprovat la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a inversions per dur a terme estudis d’impacte acústic, instal•lar limitadors-enregistradors de nivells sonors i rehabilitar i dotar d’equipament tècnic els establiments de música en viu oberts al públic de la ciutat de Barcelona, per a l’any 2017.

Amb aquesta convocatòria, l’ICUB vol donar suport als establiments de música en viu oberts al públic que requereixen reformes de rehabilitació o inversions en equipament.

Aquesta convocatòria ha estat resolta definitivament.

En cas que no hagueu justificat la subvenció rebuda, us podeu descarregar els documents que haureu de presentar pel mateix canal pel qual vau presentar la sol•licitud de subvenció, i si ho feu de manera presencial, a través de les oficines del Registre General.

Convocatòria d’ajuts sobre l’import equivalent a la quota líquida de l'impost sobre béns immobles de l’any 2017 corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat

L’Institut de Cultura ha aprovat definitivament la concessió de subvencions sobre la quota líquida de l'impost sobre béns immobles de l’any 2017 corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o el comerç cultural de caràcter privat.

Amb aquesta convocatòria, l’ICUB vol donar suport als espais culturals oberts al públic per sufragar una part de les despeses de l’impost sobre béns immobles.

El termini de presentació de sol·licituds: del 18 de juny al 6 de juliol de 2018 ( ambdós inclosos).

Per concórrer a aquesta convocatòria, es pot fer per via telemàtica, des del portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, o bé de manera presencial al Registre de l’Institut de Cultura (Palau de la Virreina, la Rambla, 99).

Subvencions destinades a la millora, l’arranjament i l’adequació d’instal·lacions esportives de base associativa (gestionades per clubs i entitats sense ànim de lucre) de la ciutat de Barcelona i la seva dotació d'equipament esportiu

L’Ajuntament de Barcelona destina una línia de subvencions per a la rehabilitació d’equipaments esportius.

Els equipaments esportius privats gestionats per entitats sense ànim de lucre es poden beneficiar d’una nova línia de subvencions oberta per l’Institut Barcelona Esports, sempre que estiguin gestionats per clubs, entitats o associacions sense ànim de lucre. Per a la comissionada d’Esports “és un suport més que oferim al teixit associatiu esportiu de la ciutat, una xarxa que impulsa amb la seva feina quotidiana l’esport de base, al costat dels quals entenem que hem d’estar i facilitar-los la seva valuosa tasca”.

Bàsicament, els conceptes subvencionables són projectes d’inversió de seguretat; adequació a norma federativa; accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques; eficiència energètica; dotació d’equipament esportiu activable, i d’altres obres de millora.

L’Institut Barcelona Esports obre aquesta primera convocatòria amb una quantitat de 400.000 euros.

El termini de sol·licitud acaba el 22 de juny.

Resolució

Subvencions per a l’arranjament i l’adequació de locals destinats a centre de culte d’entitats religioses durant l’any 2017-2018

Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’arranjament i l’adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats a centres de culte d’entitats religioses per a l’any 2017-2018.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria hauran de destinar-se a inversions iniciades a partir de l’1 de juliol de 2017, i que acabin abans del 31 de desembre de 2018, per a la realització d’obres menors recollides a la base 1.1 de les bases generals, en locals de la ciutat de Barcelona que no siguin de propietat municipal ni d’altres administracions, i destinats a centres de culte, conforme a les disposicions del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

El termini de presentació serà del 13 de desembre de 2017 al 12 de gener de 2018.

 

Comparteix aquest contingut