Subvencions de l'any en curs

L'Ajuntament té una àmplia oferta de subvencions que van des de les accions socials fins al comerç, passant per les polítiques de joventut. Però el bloc més important, que representa vora el 80% del total de subvencions, és el destinat a les activitats de districte i ciutat.

Convocatòria actual

 • Convocatòria oberta
 • En resolució / resolta
 • En justificació / justificada

Subvencions pel desplegament d’accions d’inclusió laboral en el marc del projecte Amunt!

L’objecte d’aquesta subvenció és la realització de projectes pilot innovadors per al desenvolupament d’itineraris d’inclusió social, amb la finalitat de contribuir a la promoció de la igualtat i la lluita contra la pobresa. Les subvencions es destinaran a finançar el desplegament d’accions d’inclusió laboral dirigides a les 1.000 persones participants en el projecte pilot “Amunt!”. Podeu consultar les actuacions subvencionables a l’article 5 de la convocatòria.Poden optar a aquestes subvencions les persones jurídiques sense afany de lucre del tercer sector social que treballin de manera prioritària amb col•lectius en situació o risc d’exclusió social i que tinguin en compte, dins del seus àmbits d’actuació, la inclusió laboral d’aquests col·lectius en clau de competències. Les entitats beneficiàries es podran agrupar a efectes de desenvolupar projectes que els resultin d’interès compartit. L’agrupació haurà de nombrar un representant o apoderat únic per presentar la sol•licitud de la subvenció i actuar com a interlocutor únic entre l’agrupació i l’òrgan concedent.Per concórrer en aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des de l’Oficina Virtual de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.Termini de presentació: del 2 al 30 d'agost de 2022 (ambdós inclosos)

Subvencions a treballadors i treballadores autònomes i noves persones sòcies de cooperatives de treball associat de la ciutat de Barcelona 2022 (Activa Autòno+)

Concessió de subvencions a treballadors i treballadores autònomes i noves persones sòcies de cooperatives de treball associat de la ciutat de Barcelona per donar suport a l'inici de la seva activitat econòmica.

L’Ajuntament de Barcelona vol donar suport a les persones en situació d'atur i empadronades a la ciutat de Barcelona que hagin iniciat una nova activitat econòmica com a treballadors i treballadores autònomes (empresaris i empresàries individuals) o noves persones sòcies de cooperatives de treball associat, en els termes i en les condicions previstes a les bases reguladores aprovades per la Comissió de Govern en data 7 de juliol de 2022.

Termini de presentació: del 9 d’agost al 30 de setembre de 2022 (ambdós inclosos)

Per a més informació i consultes, accediu al web de Barcelona Activa

Bústia específica per a consultes: autonoms@barcelonactiva.cat

La sol·licitud s’ha de presentar per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament, seguint les instruccions indicades en aquest Portal de tràmits.

Subvencions per a projectes de recerca jove i emergent 2022

L’Ajuntament de Barcelona aposta per consolidar la ciutat com a referent en el camp de la creació i la transformació del coneixement. Amb aquest objectiu, l’any 2020 es va presentar el pla Barcelona Ciència 2020-2023, un pla que busca consolidar el teixit científic de la ciutat i fomentar un entorn favorable perquè centres de recerca, universitats i teixit emprenedor i productiu de Barcelona desenvolupin recerca de qualitat a la ciutat.

L’objecte de la present convocatòria és la concessió de subvencions per dur a terme projectes de recerca científica i transferència de coneixement, mitjançant concurrència competitiva, amb la finalitat de donar suport a la recerca científica emergent, així com:

·         Consolidar el teixit científic i de recerca emergent de la ciutat, generant oportunitats i facilitant trajectòries científiques de recorregut a Barcelona.

·         Contribuir a generar idees, respostes innovadores i evidències científiques sobre reptes urbans de la ciutat, per informar futures decisions polítiques.

·         Afavorir l’accés obert i la difusió dels resultats de les recerques per a la ciutadania, permetent la transferència de coneixement, amb una voluntat de visibilitat pública i retorn.

La convocatòria és oberta tant a persones físiques com a persones jurídiques, en les condicions que s’hi regulen. En el cas de la persona física, la persona sol·licitant assumeix el rol d’investigadora principal (IP, en endavant), i en el cas que el projecte sigui subvencionat, el de beneficiària. En el cas de la persona jurídica, aquesta assumeix el rol de sol·licitant i, en el cas que el projecte sigui subvencionat, el de beneficiària.

Termini de presentació: del 3 d’agost al 12 de setembre de 2022 (ambdós inclosos)

La sol·licitud s’ha de presentar per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament, seguint les instruccions indicades en aquest Portal de tràmits.

Convocatòria de subvencions per a la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic destinades a espais privats de creació, experimentació i difusió cultural, llibreries i sales de cinemes per a l’any 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions que atorgui l’Institut de Cultura de Barcelona destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu “la rehabilitació, la modernització i la dotació d’equipament tècnic d’espais privats de creació, experimentació, difusió i cultural, llibreries i cinemes, que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona”.

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o persones jurídiques constituïdes legalment, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb el títol habilitant corresponent (llicència d’activitat corresponent o comunicació d’obertura), si escau (Restaran exclosos els supòsits que s’indiquen a la convocatòriar). Cada sol·licitant podrà presentar únicament una sol·licitud de subvenció per a cada espai del qual n’és titular, amb excepció de les llibreries, que podran presentar una sol·licitud a la modalitat C i una sol·licitud a la modalitat D.

 • Modalitat A. Espais independents de creació, experimentació, difusió i exhibició artística i cultural, de titularitat privada.
 • Modalitat B. Espais de Cultura Viva. espais de petit format, de proximitat i amb un paper d’articulació social, amb aforament inferior a 150 persones, que duen a terme una programació cultural estable.
 • Modalitat C. Llibreries.
 • Modalitat D. Llibreries i Editorials. Per l’adquisició de material expositiu propi per la venda a l’exterior, que hagués quedat malmès durant la Diada de Sant Jordi 2022.
 • Modalitat E. Sales de cinemes amb 7 sales d’exhibició o menys.

Per a les persones jurídiques, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. Les persones físiques, d’acord amb l’article 14.1 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, ho podran fer telemàticament, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, o presencialment, demanant cita prèvia amb les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) o cita prèvia amb l’Oficina Ciutadana de la Cultura (OCCU).

Termini de presentació de sol·licituds: del 22 de juny al 20 de juliol de 2022 (ambdós inclosos).

 

Convocatòria de subvencions per a les inversions per dur a terme estudis d’impacte acústic dels establiments de música en viu per a l’any 2022

Aquesta convocatòria s’adreça als establiments de pública concurrència o de difusió cultural que disposin o estiguin en tràmit d’obtenir una llicència que els permeti fer música en viu, o als establiments que vulguin dur a terme un estudi d’impacte acústic amb la finalitat de cooperar en la millora, la modernització i l’adequació a les normatives vigents dels establiments privats de creació, producció, difusió i comerç cultural de la ciutat de Barcelona.

Els establiments que fan o que volen adequar les instal·lacions per a la difusió de música en viu, poden demanar la subvenció en les modalitats següents:

·         Modalitat A: Espais de petit format, amb aforament inferior a 150 persones, espais de difusió cultural o altres de similars (establiments de música en viu, bars, cafeteries, restaurants o altres), que volen adequar el local per a la realització de música en viu amplificada.

·         Modalitat B: Espais de mitjà i gran format, com ara sales de concerts, sales de festa, bars musicals, discoteques, o similars, amb aforament superior a 150 persones o més que fan o volen fer música en viu amplificada.

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o persones jurídiques constituïdes legalment, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions. L’establiment ha d’estar situat a la ciutat de Barcelona i ha d’haver fet les inversions durant l’any 2022 o fer-les durant l’any 2023 i acabar-les abans del 30 de setembre de 2023.

Per a les persones jurídiques, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. Les persones físiques, d’acord amb l’article 14.1 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, ho podran fer telemàticament, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, o presencialment, demanant cita prèvia amb les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) o cita prèvia amb l’Oficina Ciutadana de la Cultura (OCCU).

Termini de presentació de sol·licituds: del 22 de juny al 20 de juliol de 2022 (ambdós inclosos).

Convocatòria de subvencions per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per a la realització de projectes d’experimentació i innovació 2022

L’Institut de Cultura vol impulsar, amb aquesta convocatòria, la realització de projectes de caràcter experimental i innovador, amb la ciutadania com a eix principal d’acció, que explorin nous llenguatges i metodologies entorn de les propostes culturals i la creativitat digital. L’acció d’aquesta convocatòria se centra en tres àmbits temàtics:

·         Modalitat A: Nous media (New Media)

·         Modalitat B: Realitat virtual, augmentada i mixta

·         Modalitat C: Tecnologies per a l’aprenentatge

Podran optar a aquestes subvencions les persones físiques donades d'alta de l'IAE o persones jurídiques legalment constituïdes, dels àmbits de la cultura, la creativitat i la innovació. Els sol·licitants hauran de ser professionals, empreses, associacions, espais de coworking, universitats o fundacions de caràcter públic o privat.

Per a les persones jurídiques, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. Les persones físiques, d’acord amb l’article 14.1 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, ho podran fer telemàticament, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, o presencialment, demanant cita prèvia amb les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) o cita prèvia amb l’Oficina Ciutadana de la Cultura (OCCU).

Termini de presentació de sol·licituds: del 22 de juny al 20 de juliol de 2022 (ambdós inclosos). 

Subvencions per a projectes puntuals artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural d’interès per a la ciutat de Barcelona 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva per dur a terme projectes de qualsevol disciplina cultural, d’interès per a la ciutat, de caràcter excepcional, singular i no periòdic, o aquells que s’impulsin per primer cop i que es realitzin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2022 a la ciutat de Barcelona.

Aquestes activitats i propostes impulsades pel teixit cultural de la ciutat aporten, pel seu caràcter únic i excepcional, una rellevància i una repercussió especials en el seu àmbit, així com un esforç addicional a l’activitat ordinària de l’entitat organitzadora, raó per la qual aquesta convocatòria vol donar suport a aquest tipus de projectes, i també a aquells que s’impulsin per primer cop.

Se’n convoquen dues modalitats:

Modalitat A: aniversaris, efemèrides i celebracions.

Modalitat B: projectes nous o primeres edicions.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 10 de juny a l’1 de juliol de 2022, ambdós inclosos.

Per als subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud i tota la resta de tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació a través de la seu electrònica de l’Ajuntament seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca, seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

Per a les persones físiques i la resta de subjectes, la presentació de candidatures també es realitzarà preferentment per via telemàtica, per mitjà de la seu electrònica anterior. En el cas excepcional de presentació presencial, sens perjudici del que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquests documents es podran presentar a qualsevol de les oficines del Registre General dels districtes, les gerències o els instituts.

Subvencions destinades a les associacions de venedors dels mercats municipals de Barcelona 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria és, d’una banda, proporcionar un suport econòmic per fer front a les despeses de gestió ordinàries dels seus equipaments i, de l’altra, impulsar altres accions i mesures de dinamització comercial, i possibilitar que el mercat es consolidi com a element essencial del motor social dels barris des d’un vessant comercial i d’activitat econòmica.

Els formularis de sol·licitud i de presentació de despeses generals es poden baixar del web de Mercats de Barcelona. Les sol·licituds van dirigides a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, i s’han de presentar únicament en format electrònic a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. El tràmit s’inicia clicant “instància genèrica (inici del tràmit on line)” i és necessari disposar de certificat electrònic.

Presentació de sol·licituds i documentació: del 20 de maig al 17 de juny de 2022 (ambdós inclosos).

Per a més informació i consultes, accediu al web de Mercats de Barcelona.

 
 

Subvencions en el marc del programa “Aparadors Vius”

L’Ajuntament de Barcelona impulsa aquestes subvencions amb la finalitat de millorar l’atractivitat exterior del comerç i en conseqüència la dels carrers comercials a partir del canvi de persianes exteriors anomenades cegues per persianes que possibilitin veure l’interior de la botiga amb la persiana baixada, com ara persianes perforades, de malla o qualsevol altre tipus de persiana que faciliti la visió de l’aparador de l’activitat comercial.

D’aquesta manera, es facilitarà que tant l’aparador com el producte del comerç siguin visibles més enllà de l’horari comercial. Es convertirà en un aparador de 24 hores, promocionarà així la dinamització comercial, previndrà l’incivisme de les pintades —ja que els models proposats el dificulten—, i al mateix temps visibilitzarà, fora de l’horari comercial, els locals que tenen activitat i els que no en tenen, i per tant dotarà de més vitalitat els carrers del teixit comercial.

Es consideren despeses subvencionables les despeses relacionades amb el subministrament, el transport i la instal·lació de les persianes segons requisits de la convocatòria.

La despesa d’inversió o manteniment per a la qual se sol·licita la subvenció s’hauran d’haver efectuat en el termini comprès entre el dia 1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022, ambdós inclosos.

Juntament amb els documents de sol·licitud cal aportar:

 • Factura o factures en el cas que ja s’hagi executat la despesa dins del període d’elegibilitat de la convocatòria.

 • Pressupost o pressupostos de la despesa prevista corresponent al canvi de persiana per a l’establiment comercial per al qual se sol·licita la subvenció (el pressupost ha d’incorporar les mateixes dades que s’especifiquen en una factura comercial) en el cas que encara no s’hagi executat la despesa; així com fotografies de la persiana en què es vegi el rètol de la botiga i, sempre que sigui possible, el número del carrer.

El termini de presentació de sol·licituds és del 17 de maig al 30 de setembre de 2022 (ambdós inclosos). Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no s’admetrà a tràmit. Per concórrer en aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Presentació de justificacions de despesa: el termini acaba el 31 de març de 2023.

Subvencions per a la campanya d’enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l’any 2022

Les associacions de comerciants representatives del sector i l’Ajuntament de Barcelona col·laboren estretament per promoure el comerç urbà i de proximitat a través d’un conjunt d’iniciatives al voltant de les festes de Nadal, amb la finalitat de produir l’ambient i les condicions adequades en aquesta època i amb l’objectiu d’estimular la demanda en un dels moments més importants de l’activitat econòmica de l’any.

Per donar continuïtat a aquesta col·laboració, s’ha posat en marxa la convocatòria de subvencions per a l’enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l'any 2022.

El termini de presentació de sol·licituds és del 17 de maig al 14 de juny de 2022 (ambdós inclosos). Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no s’admetrà a tràmit. Per concórrer en aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Presentació de la justificació de l’activitat subvencionada: el termini acaba el dia 31 de març de 2022.

Recordeu que és molt important que adjunteu el pressupost de l’empresa instal·ladora homologada pel Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona. Trobareu la relació​ a l'apartat Convocatòria d'aquesta pàgina.

 

Subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de plans de desenvolupament comunitari (el Besòs i el Maresme, l’Esquerra de l’Eixample i la Sagrera) 2022-2023

Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per dur a terme plans, programes i projectes d’acció comunitària compresos entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2023. Els projectes han de tenir una durada mínima de divuit mesos. N’hi ha dues modalitats:

Modalitat A: planificació, gestió i seguiment del pla i procés de desenvolupament comunitari del barri del Besòs i el Maresme

Modalitat B: projectes de base territorial en el marc de l’acció comunitària als barris de l’Esquerra de l’Eixample i la Sagrera

Els projectes que se subvencionaran han de tenir com a objectiu principal la cohesió i la inclusió social, i es realitzaran mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials, de pertinença o de cooperació entre membres d’un espai de convivència determinat. Els projectes han de fomentar activitats d’interès públic o social encaminades a transformar:

— l’enfortiment (empoderament) de la comunitat

— la millora de les condicions de vida (donant resposta a necessitats)

— la inclusió / cohesió social

Termini de presentació de sol·licituds: del 13 al 27 de maig de 2022, ambdós inclosos.

La sol·licitud s’ha d’emplenar i presentar per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament, seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

La relació de documents necessaris per presentar la sol·licitud està en format de programari lliure. Si preferiu treballar amb els documents en versió Office, cal que ho demaneu a través de l’apartat “Contacte” del web d'Acció Comunitària.

Subvencions a empreses en el marc del programa crea feina plus Barcelona 2022

El Programa Crea Feina Plus Barcelona 2022 constitueix una nova iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona per impulsar la creació d’ocupació a la ciutat, amb l’objectiu general de fomentar la contractació d’unes 330 persones en situació d’atur, amb diversos objectius específics com són la dinamització del mercat de treball mitjançant el suport a les empreses amb capacitat de creació d’ocupació, la promoció del creixement de les empreses beneficiàries i facilitar l’entrada al mercat laboral de persones afectades per situacions d’atur, especialment d’aquelles incloses en col·lectius amb especials dificultats d’inserció, com són les persones joves, majors de 45 anys i dones, així com les que es puguin incloure en algun dels col·lectius identificats com de risc d’exclusió social. En aquest sentit, aquesta mesura contribuirà a la generació de millors oportunitats laborals per a les persones provinents d’Ucraïna com a conseqüència de la greu crisi humanitària ocasionada per la invasió russa.

Presentació de sol·licituds i documentació: del 2 de juny al 25 de novembre de 2022, ambdós inclosos.

Per a més informació i consultes, accediu al web de barcelonactiva.cat/creafeinaplus2022.

Convocatòria

Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats per facilitar la inclusió d’infants a les activitats de lleure educatiu de base voluntària 2022

La finalitat d’aquesta convocatòria de subvencions és facilitar la inclusió dels infants a les activitats de lleure educatiu que duen a terme les entitats de base voluntària, que garanteixen un associacionisme educatiu accessible, participatiu i inclusiu per a tots els infants de la ciutat. Per això els projectes a subvencionar hauran de tenir com a finalitat:

a. Potenciar l’accés a les activitats de lleure per als infants, especialment els que pertanyen a famílies en situació de vulnerabilitat.

b. Promoure l’associacionisme infantil i juvenil de base voluntària.

c. Potenciar el treball en xarxa donant suport a les associacions juvenils inscrites al Cens d’entitats juvenils de la Direcció General de Joventut.

d. Millorar l’eficàcia i eficiència en la gestió i ús dels recursos destinats a les entitats de base voluntària especialitzades en el lleure.

e. Afavorir la cohesió i inclusió social a partir de l’accés universal al lleure.

f. Fomentar valors socials i culturals.

El termini de presentació d’instàncies serà del 3 al 16 de maig de 2022 (ambdós inclosos)

 

Convocatòria inclusió laboral mercat ordinari de treball (ilmo) 2022-2023 - (impd)

Subvencions en règim de concurrència competitiva dirigides a les entitats de caràcter privat sense afany de lucre que tinguin com a raó social o per missió l’atenció i el suport a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental que disposin d’un servei d’inclusió laboral en el mercat ordinari i que no actuïn exclusivament en el marc del treball protegit o similar. Les activitats o els projectes que se subvencionaran han de fomentar la millora de l’eficàcia i eficiència en la gestió de la inclusió laboral de persones amb discapacitat en el mercat ordinari de treball, amb l’objectiu específic de promoure l’ocupació de qualitat, impulsar l’empoderament, l’autonomia i la reducció de barreres d’accessibilitat en els processos d’inclusió laboral en el mercat ordinari, possibilitar processos d’acompanyament individual i de qualitat a la inclusió i promoure en l’àmbit empresarial la contractació de persones amb discapacitat.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 19 d’abril i acaba el dia 9 de maig, ambdós inclosos.

Juntament amb els documents que s’especifiquen a l’apartat Convocatòria, els sol·licitants hauran d’aportar una Memòria d’activitats de l’anualitat 2021.

Disposeu de més informació al web de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

 

Subvencions per a projectes de recerca i innovació en col·laboració amb la fundació La Caixa 2022

L’objecte d’aquesta convocatòria 2022 és la concessió de subvencions per a projectes de recerca i innovació, mitjançant concurrència competitiva, impulsades per l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb la Fundació ”la Caixa”, d’acord amb el conveni signat amb data d’efecte d’11 de maig de 2021 i el que estableixen les bases reguladores, aprovades en comissió de govern en data 1 de juliol de 2021.

Aquesta convocatòria vol tenir un impacte positiu per a la societat a partir de la generació d’evidències científiques per informar de futures decisions polítiques, l’impuls del teixit investigador de la ciutat, amb l’establiment de sinergies entre equips investigadors i amb la participació d’entitats del tercer sector, i l’afavoriment a l’accés obert dels resultats de les recerques per part de tota la ciutadania.

Els projectes s’han de basar en la recerca de reptes urbans que es puguin englobar dins d’alguna d’aquestes temàtiques:

 • L’envelliment i la qualitat de vida.

 • La mobilitat i el respecte i la protecció mediambiental.

Els projectes susceptibles d’obtenir una subvenció han de complir els requisits següents:

 • Abordar el repte urbà des d’una perspectiva interdisciplinària i metropolitana.

 • Tenir l’objectiu de proporcionar evidències científiques per inspirar decisions polítiques futures a la ciutat de Barcelona.

 • Ser originals, sense perjudici que s’hi puguin inscriure o es puguin continuar línies de recerca ja engegades pels sol·licitants.

 • Tractar els temes des d’una perspectiva local, tenint en compte el context de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

 • Executar-se en un termini màxim de divuit mesos a partir de la seva notificació.

 • A més, en el tractament dels temes científics, la composició del grup de recerca, és a dir, de les persones físiques que desenvoluparan el projecte, com també en la mateixa metodologia de desenvolupament, els projectes han de tenir en compte la perspectiva de gènere.

 • No haver obtingut subvenció per al mateix projecte a les convocatòries de projectes de recerca i innovació dels anys 2019 i 2021 impulsades per l’Ajuntament de Barcelona, en col·laboració amb la Fundació ”la Caixa”.

El procediment per a l’atorgament de les subvencions serà el de concurrència pública competitiva, i en aquesta convocatòria 2022 només es podran presentar projectes impulsats per una agrupació de persones jurídiques, entre les quals hi ha d’haver, com a mínim, dues institucions que tinguin la recerca com una de les seves activitats principals.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 5 d’abril al 19 de maig de 2022 (ambdós inclosos).

 

Subvencions per a la instal·lació de plataformes homologades per a les terrasses en calçada de la ciutat de barcelona

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva, adreçada a les persones (físiques o jurídiques) titulars d’un establiment de restauració i assimilats, que hagin disposat d’una llicència de terrassa en calçada concedida en el marc dels decrets de terrasses excepcionals covid-19, que obtinguin una nova llicència per a la instal·lació d’una terrassa homologada en calçada, sobre la base del que estableix la disposició transitòria única de l’Ordenança de terrasses aprovada definitivament en el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona de data 23 de desembre de 2021, publicada al BOPB el dia 29 de desembre del mateix mes, i que compleixin les condicions i els requisits recollits en els apartats 5, 6 i 7 d’aquesta convocatòria.

Es consideren despeses subvencionables: 

 • Les despeses relacionades amb el subministrament, el transport i el muntatge de la plataforma d’ampliació de la vorera per instal·lar-hi una terrassa d’acord amb els quatre models homologats.

 • Les despeses tècniques de tramitació i replantejament degudament justificades (com ara les despeses de gestoria, les corresponents als honoraris del personal professional tècnic intervinent, o similars).

 • Les despeses d’adquisició de la plataforma obligatòria com a element bàsic de la terrassa en calçada.

La despesa o despeses d’inversió de la instal·lació d’una terrassa homologada en calçada s’han d’haver fet en el termini comprés entre el dia 1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2022 (ambdós inclosos). En qualsevol cas, la data de presentació de la justificació ha de ser, com a màxim, el 31 de març de 2023.

Termini de presentació de sol·licituds: del 4 d’abril al 17 de maig, ambdós inclosos.

Resolució

Convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes en el marc de l’emergència climàtica a la ciutat de Barcelona 2022

Amb data 24 de març de 2022 la Comissió de Govern va aprovar la convocatòria de subvencions en el marc de l’emergència climàtica de la ciutat de Barcelona 2022 per al desenvolupament de projectes que, en el marc del Pla Clima, ara Pla d’acció per l’emergència climàtica 2030, contribueixin a crear i executar accions per fer front al canvi climàtic d’una manera efectiva que siguin dutes a terme per agrupacions de tres o més persones jurídiques en règim de col·laboració.

Podran ser beneficiàries de les subvencions les persones jurídiques que presentin projectes en agrupacions de tres entitats com a mínim i que compleixin els objectius i els requisits dels apartats 4t, 5è i 6è de les Bases reguladores de la concessió d’ajuts per al desenvolupament de projectes en el marc del Pla Clima.

L’entitat líder de l’agrupació ha d’emplenar i presentar telemàticament les sol·licituds a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits, de conformitat amb el que estableix l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques.

El termini de presentació de sol·licituds, previst inicialment del 31 de març al 13 de maig, s’ha ampliat fins al 16 de maig (inclòs).

 

Convocatòria de subvencions per a l'impuls socioeconòmic del territori 2022

El Programa de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’impuls socioeconòmic del territori, “Impulsem el que fas”, té com a objectiu generar riquesa als barris o districtes de la ciutat a través de l’apoderament dels actors que hi desenvolupen la seva activitat socioeconòmica, promoure l’ús dels recursos endògens dels territoris per desenvolupar activitat socioeconòmica d’una forma sostenible en el temps, i fer la ciutat més resilient a les fluctuacions econòmiques, i té les modalitats següents:

 • Modalitat 1: “Amunt persianes”

 • Modalitat 2: Innovació socioeconòmica i economia social i solidària en sectors estratègics i en clau territorial

 • Modalitat 3: Foment de l'ocupació de qualitat al territori

 • Modalitat 4: Turisme responsable i sostenible al territori

 • Modalitat 5: Alimentació sostenible i consum responsable

 • Modalitat 6: Centres de distribució urbana de mercaderies d’última milla

El termini de presentació de sol·licituds és del 15 de març al 22 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).

Per a més informació i consultes sobre les subvencions del Programa per a l'impuls socioeconòmic del territori, “Impulsem el que fas”, accediu al web de Barcelona Activa.

Subvencions per a l’enfortiment i reactivació de l’economia social i solidària 2022

Les activitats o projectes que se subvencionaran han de fomentar activitats d'interès públic o social per a la ciutat de Barcelona i que tinguin com a finalitat contribuir a l'assoliment dels objectius de l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030 —Reactivació i enfortiment d’una economia per a la vida a la ciutat—, així com del Pla municipal d’impuls de l’economia social i solidària a la ciutat per al període 2021-2023. Els projectes que es proposa subvencionar promouen i reforcen els elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l’economia social i solidària, com ara la gestió democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat i estan relacionats amb les activitats següents:

 • Impulsar mesures de sensibilització i difusió, impuls i visibilització com a model econòmic alternatiu.

 • Activar mesures per a la generació de noves iniciatives d’economia social i solidària a la ciutat que generin ocupació.

 • Mesures de transformació de societats mercantils, econòmiques i associatives en entitats d'economia social i solidària que siguin generadores d'ocupació estable i sostenible.

 • Promoure mesures per enfortir i millorar les iniciatives de l'economia social i solidària ja existents.

 • Posar en marxa mesures per millorar-ne la articulació i la intercooperació i generar pols atractius que puguin escalar i fer créixer l’activitat empresarial.

 • Activitats directament vinculades amb les línies estratègiques, palanques de suport i objectius de ciutat de la Estratègia ESS 2030 BCN, així com als projectes de ciutat i els grups de treball que els desenvolupen

Poden ser beneficiàries d’aquesta convocatòria de subvencions:

 •  Les persones jurídiques.

 •  Les agrupacions de persones jurídiques, públiques o privades.

 • Les agrupacions de persones físiques, inclosos els/les empresaris/àries individuals, en procés de constitució d’una cooperativa.

 • Les agrupacions de persones físiques de projectes d’economia comunitària i col·laborativa del procomú que no estiguin formalitzats.

 • Qualsevol persona jurídica amb un projecte de transformació en cooperativa.

 

Els documents corresponents a la sol·licitud estan en format de programari lliure. Si preferiu treballar amb els documents en versió Office cal que ho demaneu a través de l’apartat “Consulta’ns” del web d’Economia Social i Solidària.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 8 de març al 7 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).

Per a més informació i consultes sobre les subvencions per a l’enfortiment i la reactivació de l’economia social i solidària 2022, accediu al web d’Economia Social i Solidària

Subvencions per a la transformació digital del comerç i la restauració de la ciutat de barcelona per a l’any 2022

La ciutat de Barcelona ha adoptat un model de transformació digital que afavoreix la incorporació de noves tecnologies en l'àmbit de comerç i la restauració com a font d'oportunitats i avantatges competitius en un entorn econòmic i social cada vegada més digital i omnicanal. Els principals objectius municipals són els següents:

-          Continuar millorant el nivell de maduresa digital dels comerços i la restauració de barri per donar resposta a les necessitats i hàbits cada vegada més digitals de les persones consumidores de la ciutat de Barcelona.

-          Accelerar la transformació digital del comerç i la restauració de barri, creant avantatges competitius per als establiments amb una presència cada vegada més activa a internet i les xarxes socials.

-          Facilitar que els establiments desenvolupin els seus canals de venda en línia i despleguin una estratègia de negoci omnicanal.

Atès l’interès municipal de donar suport a aquest àmbit, es posa en marxa una convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a la transformació digital del comerç i la restauració de la ciutat per a l’any 2022.

El termini de presentació de sol·licituds és del 3 al 30 de maig de 2022, ambdós inclosos, i qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit. Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.​

Per a més informació i consultes sobre les subvencions per a la transformació digital del comerç i la restauració 2022, accediu al web de Transformació digital del comerç i la restauració

 

Convocatòria per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a la justícia global i la cooperació internacional 2022

Convocatòria de subvencions en el marc del Programa de cooperació per a la justícia global, Programa de cooperació per a la justícia global a ciutats específiques i Programa d’educació per a la justícia global, per a projectes que s’iniciïn l’any 2022.

El procediment per atorgar les subvencions és el de concurrència pública competitiva, mitjançant concurs públic, d'acord amb allò que disposa l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La finalitat d'aquestes subvencions és aportar els recursos necessaris per al compliment dels objectius estratègics fixats al Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021 que es desenvoluparan mitjançant els objectius específics detallats en aquesta convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, del  4 al 24 de febrer, ambdós inclosos. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.

Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Cal accedir a aquest tràmit telemàtic per  descarregar  la instància, els formularis i els annexos econòmics per emplenar.

Convocatòria per a l’atorgament de subvencions a projectes d’acció comunitària de la ciutat de Barcelona 2022-2023

Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva, per dur a terme projectes pluriennals en el marc de l’acció comunitària a la ciutat de Barcelona, entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2023.

Els projectes que siguin objecte de la subvenció han de tenir com a marc els objectius de la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària, reflectits al Pla municipal d’acció comunitària 2018-2022, d’acord amb els objectius i les finalitats que s’estableixen a la convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és del 19 de gener al 7 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

 

Convocatòria de subvencions del Departament de protecció dels animals a entitats i associacions sense ànim de lucre, per al control i cura de la població de les colònies de gats de la ciutat de Barcelona 2022

La finalitat d’aquesta subvenció és desenvolupar les tasques de control i cura de la població de gats ferals de la ciutat de Barcelona i al mateix temps:

• Fomentar el control de les colònies de gats per evitar el creixement exponencial d’aquesta població.

• Promoure el cens i la identificació de les colònies per estimar la densitat de població i establir els punts on és urgent, prioritari i necessari actuar per controlar noves colònies i incorporacions a les ja establertes.

          • Promoure i fomentar la salubritat en les àrees públiques.

          • Difondre les bones pràctiques i els principis de tinença responsable.

Els projectes que seran objecte de la subvenció hauran de controlar i tenir cura de la població de gats ferals mitjançant l’esterilització seguint el mètode CER (captura, esterilització, retorn).

El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies hàbils, això és del 10 de gener al 4 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

Beques Barcelona Crea 2021

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut de Cultura de Barcelona, convoca uns ajuts destinats a donar suport a la creació, les beques Barcelona Crea. Amb aquests ajuts es vol contribuir a mantenir l’impuls cultural i científic de la ciutat oferint recursos per desenvolupar processos de recerca i innovació artística. Aquestes beques, en l’edició 2021, estan destinades a donar suport als processos previs a la producció que acompanyen la creació de propostes artístiques (conceptualització, gestació, investigació, experimentació, documentació...) en les modalitats de literatura, música, audiovisual, guions, cultures populars, arts escèniques, arts visuals, així com en propostes que vinculen art i ciència. Es convoquen 170 ajuts amb una dotació de 6.000 euros cadascun.

La convocatòria és oberta tant a persones físiques com a persones jurídiques constituïdes legalment i a agrupacions de persones físiques o jurídiques. L’edat mínima per ser beneficiari o beneficiària dels premis és de 18 anys. S’utilitza com a referència l’any natural en el qual es publica la convocatòria.

Amb la voluntat que aquests ajuts puguin arribar al nombre més gran de persones possible, cada persona o entitat sol·licitant només pot presentar una única candidatura per a una única modalitat. En aquest sentit, es tindrà en consideració la persona física o jurídica sol·licitant. En cas que es rebi més d’una candidatura de la mateixa persona, només s’acceptarà la darrera inscripció registrada.

El termini de presentació de sol·licituds és del 30 de desembre de 2021 al 4 de febrer de 2022 (ambdós inclosos)

L’ajut s’ha de justificar abans del 31 de març de 2023. Aquesta justificació consisteix en el lliurament d’una memòria detallada de l’activitat desenvolupada.

Per a més informació, adreceu-vos a: https://www.barcelona.cat/suportalacultura

 

Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2022

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.
El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2022 estarà comprès entre els dies 7 i el 31 de gener de 2022, ambdós inclosos. S'ha ampliat el període de presentació de sol·licituds fins el 31 de gener.
A continuació podeu trobar el document de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes.
La sol·licitud i la resta de documentació estaran disponibles al començament de la convocatòria en aquest mateix web.
 

Subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de plans i processos de desenvolupament comunitaris (PPDC) de caràcter pluriennal a la ciutat de Barcelona 2022-2023

Poden sol·licitar aquestes subvencions i ser-ne beneficiàries les persones jurídiques sense finalitat de lucre, constituïdes i actives, que tenen la seu social o delegació al districte corresponent a cadascun dels plans i processos de desenvolupament comunitari objecte d’aquesta convocatòria i que hagin de fer l’activitat prevista per a l’atorgament d’acord amb els requisits que s’estableixen a la base 3a de les bases reguladores de les convocatòries per a l’atorgament de subvencions en el marc de l’acció comunitària a la ciutat de Barcelona.

Els projectes que seran objecte de la subvenció han de tenir com a objectiu principal la cohesió i la inclusió social, i es duran a terme mitjançant accions comunitàries de foment de les relacions socials, de pertinença i de cooperació entre membres d’un determinat espai de convivència.

Els projectes han d’explicar estratègies de polítiques actives d’incorporació de la perspectiva de gènere i l’atenció i empoderament de col·lectius vulnerables, de població amb diversitat funcional i d’orígens diversos. Els projectes per subvencionar han de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin intencionalitat transformadora, d’acord amb els objectius de la Direcció de Serveis d’Acció Comunitària, reflectits en el document marc “Cap a una política pública d’acció comunitària” i que es resumeixen en el següent:

·         L’enfortiment (empoderament) de la comunitat.

·         La millora de les condicions de vida (donant resposta a necessitats).

·         La inclusió o cohesió social.

Termini de presentació de sol·licituds: de l’1 al 23 de desembre de 2021, ambdós inclosos.

La sol·licitud s’haurà d’emplenar i presentar per mitjà de la seu electrònica de l’Ajuntament, seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

Convocatòria de subvencions per a la reducció de la pobresa i la precarietat de les dones en el marc de l’estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (2016-2024) per a l’any 2022

Les subvencions tenen per objecte projectes que tinguin com a marc l’Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat 2016-2024 (en endavant EFPP), tenint en compte les especificitats que li són pròpies, i han de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la reducció de la pobresa i la precarietat femenina —a curt, mitjà i llarg termini— a la ciutat de Barcelona, d’acord amb els objectius definits per la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de la Gerència Municipal, que inclouen l’EFPP i els continguts concretats a la convocatòria.

Poden ser beneficiaris/àries de les subvencions les persones físiques o jurídiques que compleixin els objectius i requisits de la convocatòria i que estiguin emmarcats en aquestes bases reguladores, en alguna de les formes següents:

- Entitats sense ànim de lucre.
- Agrupacions de persones físiques de projectes de reducció de la pobresa i precarietat de les dones que no estiguin formalitzats.

El 24 de novembre s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la modificació de les bases reguladores i la convocatòria de subvencions en el marc de l'Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat a la ciutat de Barcelona (2016-2024) per a l’any 2022, amb un termini de presentació de sol·licituds del 25 de novembre al 24 de desembre de 2021, ambdós inclosos.

Per als subjectes obligats que s’indiquen a l’art. 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca, seguint les instruccions indicades en aquest portal. La resta de subjectes no obligats a relacionar-se electrònicament amb l’Administració també ho han de fer preferentment per aquesta via. En el cas excepcional de presentació presencial, sense perjudici del que disposa l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques, aquests documents es poden presentar a qualsevol de les oficines del Registre General que s’indiquin al document annex 1, prèvia concertació de cita amb l’Ajuntament de Barcelona

 

Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per dur a terme projectes pluriennals (2022-2023) per millorar l’accés als drets socials i laborals de les treballadores sexuals de la ciutat de Barcelona

Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de suport a projectes que tinguin com a objectiu l’empoderament i la millora de l’accés de les persones que exerceixen el treball sexual als seus drets socials i laborals, i que s’iniciïn l’any 2022 i acabin, com a màxim el 31 de desembre de 2023. 

Aquesta convocatòria se centra en els àmbits de millora del grau d’ocupabilitat de les persones que exerceixen el treball sexual; l’atenció i assessorament a persones que exerceixen treball sexual en espais tancats i l’accés als drets socials i econòmics bàsics de persones que exerceixen el treball sexual, en situacions d’urgència i alta vulnerabilitat. 

El termini de presentació de sol·licituds serà del 23 de novembre al 22 de desembre de 2021, ambdós inclosos. 

Tràmit telemàtic: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20170001279

 

Subvencions a infants i joves per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar, curs 2021-22 (Institut Barcelona Esports)

Atorgament d’un ajut públic per afavorir la pràctica de l’activitat esportiva d’infants i adolescents amb una edat compresa entre els 6 i els 17 anys inclosos (excepte en el cas dels adolescents amb discapacitat intel·lectual, que s'amplia fins als 19 anys), integrants d’unitats familiars amb rendes baixes, fora de l’horari escolar, en entitats organitzadores homologades per l’Institut Barcelona Esports, per tal de garantir que cap menor pugui resultar exclòs de la pràctica esportiva per raons econòmiques.

La subvenció s'adreça a les unitats familiars que tinguin uns ingressos iguals o inferiors a 10.000 euros per a cada membre de la unitat familiar.

La renda personal disponible es calcularà dividint els ingressos anuals declarats de tota la unitat familiar entre el nombre total de membres, tenint en compte que se suma un membre més en els casos següents:

 • Quan un membre de la unitat familiar tingui una discapacitat, reconeguda oficialment per la Generalitat de Catalunya, amb un mínim del 33%.
 • Quan la Generalitat de Catalunya hagi reconegut la condició de família monoparental, oficialment.

En tot cas, tindran prioritat els sol·licitants que acreditin les rendes més baixes en cada tram.

En data 5 de novembre s’ha publicat al BOPB una segona convocatòria ordinària d’aquestes subvencions. 

El termini de presentació de sol·licituds per aquesta nova convocatòria és del 6 al 22 de novembre (ambdós inclosos)

Per a més informació, dirigiu-vos al Portal de Tràmits de l’Ajuntament: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit...

 

Convocatòria
Resolució

Subvencions per a les persones físiques i jurídiques titulars de parades al mercat majorista especialitzat en productes ecològics de Mercabarna, Biomarket

L’objecte de les presents bases és la regulació de la concessió de subvencions per a les persones físiques i jurídiques titulars, mitjançant contracte d’arrendament, d’una o més parades al mercat majorista especialitzat en productes ecològics de Mercabarna, Biomarket, per a l’adequació i el condicionament per a l’activitat que han de fer, amb la finalitat de garantir-ne la viabilitat i continuïtat, amb l’objectiu d’impulsar i apropar a la ciutadania una alimentació ecològica i sostenible que permeti conscienciar i donar accés a tothom a un model alimentari més just, saludable i sostenible. 

Per als subjectes obligats, d’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, és obligatori presentar la sol·licitud (degudament emplenada i signada) i la resta de documentació exigida en la convocatòria, de manera telemàtica, a través d'un espai web segur protegit per usuari i paraula de pas https://ajut-uabarcelona.mercabarna.es. Aquest lloc web contindrà el formulari de recollida de dades i l’aplicació de gestió de la subvenció i emetrà la instància de sol·licitud que cal presentar en un altre tràmit al Registre Electrònic municipal.

Les persones que, en virtut de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, no estiguin obligades a relacionar-se amb l’Administració de manera telemàtica, poden optar per fer els tràmits de manera telemàtica (si opten per aquest canal cal seguir les indicacions del punt anterior) o presencialment, davant les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona (cal demanar cita prèvia). La instància que cal emplenar i presentar es pot descarregar des del web de Mercabarna (https://www.mercabarna.es).

En el supòsit que es tingui algun problema o incidència a l’hora d’emplenar el formulari, presentar la sol·licitud o enregistrar la instància, es pot contactar a través del telèfon 610 595 552 o per mitjà de l’adreça electrònica ajutsbiobarcelona@mercabarna.cat.

El termini de presentació de sol·licituds és de 10 dies hàbils a comptar des de l’aprovació definitiva de les bases reguladores. Això és, del 3 al 16 de novembre de 2021 (ambdós inclosos).

 

Convocatòria de subvencions a empreses en el marc del programa Crea Feina plus barcelona 2021

El Programa 'Crea Feina Plus Barcelona 2021' constitueix una nova iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona per impulsar la creació d’ocupació a la ciutat, amb l’objectiu general de fomentar la contractació d’entre 450 i 500 persones en situació d’atur, amb diversos objectius específics com són la dinamització del mercat de treball mitjançant el suport a les empreses amb capacitat de creació d’ocupació, la promoció del creixement de les empreses beneficiàries i facilitar l’entrada al mercat laboral de persones afectades per situacions d’atur, especialment d’aquelles incloses en col·lectius amb especials dificultats d’inserció, com son les persones joves, majors de 45 anys i dones.

Presentació de sol·licituds i documentació: de l'11 de maig fins al 15 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

Per a més informació dirigiu-vos al Portal de tràmits de l’Ajuntament https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20210001467 o accediu al web de barcelonactiva.cat/creafeinaplus.

Convocatòria

Subvencions a infants i joves per a la pràctica esportiva fora d’horari escolar, curs 2021-22 (Institut Barcelona Esports)

Atorgament d’un ajut públic per afavorir la pràctica de l’activitat esportiva d’infants i adolescents amb una edat compresa entre els 6 i els 17 anys inclosos (excepte en el cas dels adolescents amb discapacitat intel·lectual, que s'amplia fins als 19 anys), integrants d’unitats familiars amb rendes baixes, fora de l’horari escolar, en entitats organitzadores homologades per l’Institut Barcelona Esports, per tal de garantir que cap menor pugui resultar exclòs de la pràctica esportiva per raons econòmiques.

La subvenció s'adreça a les unitats familiars que tinguin uns ingressos iguals o inferiors a 10.000 euros per a cada membre de la unitat familiar.

La renda personal disponible es calcularà dividint els ingressos anuals declarats de tota la unitat familiar entre el nombre total de membres, tenint en compte que se suma un membre més en els casos següents:

 • Quan un membre de la unitat familiar tingui una discapacitat, reconeguda oficialment per la Generalitat de Catalunya, amb un mínim del 33%.
 • Quan la Generalitat de Catalunya hagi reconegut la condició de família monoparental, oficialment.

En tot cas, tindran prioritat els sol·licitants que acreditin les rendes més baixes en cada tram.

El període de presentació de sol·licituds és del 15 de setembre al 5 d’octubre (ambdós inclosos).

Per a més informació, dirigiu-vos al Portal de Tràmits de l’Ajuntament: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit...

Resolució

Subvencions per a projectes de recerca i innovació en col·laboració amb la Fundació La Caixa

L’Ajuntament de Barcelona vol impulsar una convocatòria de les subvencions destinades a projectes de ciència, recerca i innovació en col·laboració amb la Fundació La Caixa, en el marc del pla Barcelona Ciència 2020-2023.

La finalitat d’aquestes subvencions és la recerca de solucions innovadores en els àmbits de l’envelliment i la qualitat de vida, la mobilitat i el respecte i la protecció del medi ambient, per tal de contribuir a la modernització de la ciutat de Barcelona, en el marc dels objectius pel desenvolupament sostenible (ODS).

Es pretén, al mateix temps, incorporar la transformació tecnològica en l’atenció a la ciutadana com una eina propera, i afavorir la participació ciutadana en les activitats de recerca sobre les matèries que els afecten directament.

Els projectes han de ser originals i tenir per objecte un dels tres àmbits temàtics següents:

 • L’envelliment i la qualitat de vida.
 • La mobilitat i el respecte i la protecció mediambiental.
 • Ciutat sostenible: noves tecnologies aplicades a l’habitatge, l’espai i els serveis públics.

 

Els projectes susceptibles d’obtenir una subvenció han de complir els requisits següents:

 • Abordar el repte urbà des d’una perspectiva interdisciplinària i metropolitana.
 • Tenir l’objectiu de proporcionar evidències científiques per inspirar decisions polítiques futures a la ciutat de Barcelona.
 • Ser originals, sense perjudici que s’hi puguin inscriure o es puguin continuar línies de recerca ja engegades pels sol·licitants.
 • Tractar els temes des d’una perspectiva local, tenint en compte el context de la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana.
 • Executar-se en un termini màxim de divuit mesos a partir de la seva notificació.
 • Els projectes han de tenir en compte la dimensió de gènere en el tractament de temes científics, la metodologia i la composició del grup de recerca.

 

El procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de concurrència pública competitiva.

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el 13 d’agost i s’acabarà el 13 de setembre (ambdós inclosos).

Subvencions per donar suport a projectes d’inversió en establiments o activitats comercials, de serveis, de restauració, d’oci nocturn i d’allotjament turístic

L’objecte de la present convocatòria és la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, fins a exhaurir el crèdit pressupostari, amb la finalitat de fomentar que les activitats econòmiques de la ciutat de Barcelona puguin ser més competitives, digitals, accessibles i puguin respondre a les noves expectatives de les persones d’adquirir productes i serveis segurs, sostenibles i eficients amb el medi ambient, donant suport als projectes d’inversió.

 Es consideren projectes d’inversió subvencionables aquells que tenen per objecte la implantació, l’ampliació o la millora de les instal·lacions o del funcionament d’una activitat econòmica comercial, de serveis, de restauració, d’oci nocturn o d’allotjament turístic ubicada a la ciutat de Barcelona. Els projectes d’inversió pels quals se sol·licita la subvenció s’hauran d’haver realitzat o es realitzaran en el període comprès entre la data de l’inici de l’estat d’alarma, 14 de març de 2020, i fins al 31 de desembre de 2021 (aquest inclòs) i hauran de complir les condicions i els requisits recollits en els apartats 3, 6, 7 i 8 d’aquesta Convocatòria. 

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones (físiques o jurídiques) que siguin titulars d’una activitat econòmica de tipus comercial, de serveis, de restauració, d’oci nocturn i d’allotjament turístic ubicada a la ciutat de Barcelona; en el cas d’habitatges d’ús turístic (HUT) només podran sol·licitar subvenció les empreses gestores que compleixin les condicions i els requisits detallats a la convocatòria.

 Per a les persones jurídiques i les persones físiques obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració, en virtut de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, és obligatori realitzar el tràmit per mitjans telemàtics. 

El termini de presentació de sol·licituds començarà el proper dia 10 d’agost i acabarà el dia 17 de setembre de 2021 (ambdós inclosos).

El termini de presentació de la justificació serà el 31 de març del 2022, i s’haurà de presentar mitjançant tràmit telemàtic per a les persones jurídiques i presencial/telemàtic per a persones físiques al Registre General de l’Ajuntament indicant el nom d’aquesta Convocatòria.

Per a més informació, podeu consultar el web barcelona.cat/subvencionsreactivem

Justificació

Subvencions per al manteniment de l'activitat en empreses dels sectors del turisme i l'oci

L’Ajuntament de Barcelona impulsa els ajuts extraordinaris per al sector del turisme i l’oci, amb la finalitat de contribuir a pal·liar l’impacte que ha tingut la crisi provocada per la covid-19 i les mesures governatives adoptades. Aquesta convocatòria subvenciona les despeses de manteniment de l’activitat empresarial en el període que, per aplicació de les normatives sanitàries o per manca d’ocupació turística, els ingressos per l’activitat són molt baixos o inexistents.

Es consideren despeses de manteniment de l’activitat empresarial: els consums (aigua, gas, electricitat, telefonia), lloguers, manteniment d’instal·lacions, gestió administrativa, assegurances, personal i despeses fiscals; dutes a terme des del 15 de març de 2020 fins la data de la convocatòria.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les persones jurídiques que desenvolupin la seva activitat a la ciutat de Barcelona dins del sector del turisme i oci dels àmbits d’activitat següents, segons la classificació de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) que es determina a la convocatòria.

El procediment de concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència no competitiva de l’article 5.2.b) de la Normativa general reguladora de les subvencions municipals fins a exhaurir el crèdit pressupostari.

El termini de presentació de sol·licituds és del 29 de juliol al 28 de setembre de 2021 (ambdós inclosos)

Convocatòria de subvencions per a inversions en tecnologies de la informació i comunicació per a la realització de projectes d’experimentació i innovació 2021

L’Institut de Cultura vol impulsar, amb aquesta convocatòria, la realització de projectes de caire experimental i innovador, amb la ciutadania com eix principal d’acció, que explorin nous llenguatges i metodologies a l’entorn de les propostes culturals i la creativitat digital. Es tindran en consideració projectes relacionats amb els àmbits de nous mitjans, la realitat virtual, augmentada i mixta, i les tecnologies per a l’aprenentatge.

El termini de presentació de sol·licituds, inicialment previst del 20 de juliol al 6 de setembre de 2021, ha estat ampliat fins al dia 15 de setembre de 2021 (BOPB de 6 de setembre de 2021). Així el nou termini de presentació de sol·licituds és del 20 de juliol al 15 de setembre de 2021 (ambdós inclosos).

Per a les persones jurídiques, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

Les persones físiques, d’acord amb l’article 14.1 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, ho podran fer telemàticament, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, o presencialment, demanant cita prèvia, al registre de les oficines d’atenció ciutadana (OAC) o a l’Oficina Ciutadana de la Cultura (OCCU).

Convocatòria de subvencions per a les inversions per a la realització d'estudis d'impacte acústic dels establiments de música en viu per a l'any 2021

Aquesta convocatòria s’adreça als establiments de concurrència pública i de difusió cultural que disposin o estiguin en tràmit d’obtenir una llicència que els permeti fer música en viu, o als establiments que vulguin dur a terme un estudi d’impacte acústic per conèixer els requeriments necessaris per obtenir el permís o llicència que els permeti oferir música en viu.

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o persones jurídiques constituïdes legalment, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb la llicència d’activitat corresponent, si escau.

El termini de presentació de sol·licituds, inicialment previst del 20 de juliol al 6 de setembre de 2021, ha estat ampliat fins al dia 15 de setembre de 2021 (BOPB de 6 de setembre de 2021). Així el nou termini de presentació de sol·licituds és del 20 de juliol al 15 de setembre de 2021 (ambdós inclosos).

Per a les persones jurídiques, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

Les persones físiques, d’acord amb l’article 14.1 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, ho podran fer telemàticament, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, o presencialment, demanant cita prèvia, al registre de les oficines d’atenció ciutadana (OAC) o a l’Oficina Ciutadana de la Cultura (OCCU).

Convocatòria de subvencions per a la rehabilitació i la dotació d’equipament tècnic destinades a espais privats de creació, experimentació i difusió cultural, llibreries i sales de cinemes per a l’any 2021

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions que atorgui l’Institut de Cultura de Barcelona destinades a finançar projectes que tinguin com a objectiu “la rehabilitació, la modernització i la dotació d’equipament tècnic d’espais privats de creació, experimentació, difusió i cultural, llibreries i cinemes, que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona”.

Poden optar a aquestes subvencions les persones físiques o persones jurídiques constituïdes legalment, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb la llicència d’activitat corresponent, si escau. Cada sol·licitant podrà presentar únicament una sol·licitud de subvenció i a una de les modalitats per a cada espai del qual és titular.

El termini de presentació de sol·licituds, inicialment previst del 20 de juliol al 6 de setembre de 2021, ha estat ampliat fins al dia 15 de setembre de 2021 (BOPB de 6 de setembre de 2021). Així el nou termini de presentació de sol·licituds és del 20 de juliol al 15 de setembre de 2021 (ambdós inclosos).

Per a les persones jurídiques, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona.

Les persones físiques, d’acord amb l’article 14.1 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, ho podran fer telemàticament, a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, o presencialment, demanant cita prèvia, al registre de les oficines d’atenció ciutadana (OAC) o a l’Oficina Ciutadana de la Cultura (OCCU).

Subvencions per donar suport a la reactivació d’establiments d’economia local a la ciutat de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona impulsa aquests ajuts extraordinaris amb la finalitat de fomentar la reactivació econòmica, donant suport a les despeses d’inversions que el teixit econòmic de la ciutat de Barcelona, els establiments comercials, de serveis, de restauració, d’oci nocturn i d’allotjament turístic, en planta baixa o a peu de carrer, estan fent com a conseqüència de les afectacions produïdes per les restriccions d’obertura o aforament o les adaptacions que s’han hagut de fer amb motiu de la pandèmia de la covid-19.

Es consideren despeses subvencionables les despeses d’inversió que tinguin per objectiu “la reactivació de l’activitat econòmica de l’establiment” amb millors condicions de salubritat, sostenibilitat i eficiència energètica, digitalització i accessibilitat. Les despeses d’inversió per a les quals se sol·licita la subvenció s’han d’haver fet o es faran en el període comprès entre la data de l’inici de l’estat d’alarma, el 14 de març de 2020, i fins el 31 de desembre de 2021 (inclòs).

El procediment per a la concessió de les subvencions es tramitarà en règim de concurrència no competitiva i la  selecció es farà d’acord amb el compliment dels criteris i requisits establerts i per ordre cronològic d’arribada de les sol·licituds, i fins a l’exhauriment del pressupost.

Les persones beneficiàries han de justificar l’aplicació dels fons rebuts amb l’aportació de la factura o factures o pressupostos de la despesa que s’hagi fet o que es pretengui fer i que cal adjuntar a la sol·licitud. En cas que s’aportin pressupostos en el moment de la presentació de la sol·licitud, s’han de presentar les factures corresponents als pressupostos aportats abans del 31 de març de 2022.

Per als casos en què l’espai assignat per indicar les despeses d’inversió (punt 3 de la instància-declaració) no sigui suficient, cal adjuntar a la sol·licitud el document “Annex al punt 3 (relació de despeses)”.

Per ampliació del termini de presentació de sol·licituds aprovada per la Comissió de Govern en data 29 de juliol de 2021, el nou termini establert és del 12 de juliol al 9 de setembre de 2021 (ambdós inclosos).

Justificació

Subvencions per a la campanya d’enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l’any 2021

Les associacions de comerciants representatives del sector i l’Ajuntament de Barcelona col·laboren estretament per promoure el comerç urbà i de proximitat a través d’un conjunt d’iniciatives al voltant de les festes de Nadal, amb la finalitat de produir l’ambient i les condicions adequades en aquesta època i amb l’objectiu d’estimular la demanda en un dels moments més importants de l’activitat econòmica de l’any.

Per donar continuïtat a aquesta col·laboració, s’ha posat en marxa la convocatòria de subvencions per a l’enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l'any 2021.

El termini de presentació de sol·licituds és del 7 de juliol al 15 de setembre de 2021 (ambdós inclosos). Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit. Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Recordeu que és molt important que adjunteu el pressupost de l’empresa instal·ladora homologada pel Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona. Trobareu la relació​ a l'apartat Convocatòria d'aquesta pàgina.

Subvencions per a projectes de caràcter puntual: artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural d’interès per a la ciutat 2021

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva dur a terme projectes artístics, literaris, tecnològics o de qualsevol disciplina cultural, d’interès per a la ciutat, de caràcter excepcional, singular i no periòdic i que es realitzin entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2021 a la ciutat de Barcelona.

S’entendrà per activitat excepcional o singular aquella que no es realitzi cada any com a activitat ordinària, per tant, no se subvencionaran aquelles activitats, esdeveniments que cada any siguin objecte de celebració

El termini de presentació de sol·licituds serà de l ‘1 al 21 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Per als subjectes obligats de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud i tota la resta de tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació a través de la seu electrònica de l’Ajuntament seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

Les persones físiques poden optar entre la presentació telemàtica, pel portal de tràmits anterior, o per la presentació presencial al registre de les Oficines d’Atenció Ciutadana OAC o a l’Oficina de l’ICUB, demanant cita prèvia a la pàgina web ajuntament.barcelona.cat/cita; trucant al 010; o per tràmits al mòbil a través de l’enllaç ajuntament.barcelona.cat/apps/ca/barcelona-la-butxaca  

Subvencions per a l’arranjament i adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats a centres de culte d’entitats religioses 2021-2022

Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’arranjament i l’adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats a centres de culte d’entitats religioses per a l’any 2021-2022

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria hauran de destinar-se a inversions iniciades a partir de l’1 d’abril de 2021, i finalitzades abans del 31 de maig de 2022 ambdós inclosos, per a la realització d’obres menors recollides a la base 3.1 de les bases específiques, en locals de la ciutat de Barcelona que no siguin de propietat municipal ni d’altres administracions, i destinats a centres de culte, conforme a les disposicions del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

El termini de presentació serà del 21 de maig al 18 de juny de 2021

Convocatòria d'ajuts sobre l’import equivalent a la quota líquida de l'impost sobre béns immobles per a establiments culturals dedicats a l'exhibició o comerç cultural de caràcter privat 2021

L’Institut de Cultura ha aprovat la “convocatòria per a la concessió d’ajuts sobre l’import equivalent a la quota líquida de l'impost sobre béns immobles corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat”. Amb aquesta convocatòria, l’ICUB vol donar suport a les activitats de difusió cultural de la ciutat de Barcelona, mitjançant la compensació parcial de la càrrega tributària dels establiments culturals .

El termini de presentació de sol·licituds és del 6 de al 27 de maig de 2021 (ambdós inclosos).

Per concórrer a aquesta convocatòria, les persones jurídiques ho han de fer obligatòriament per via telemàtica a través del Portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Les persones físiques poden concórrer, com en el cas anterior, per via telemàtica o de manera presencial al registre de les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC) o a l’Oficina de l’ICUB, demanant cita prèvia per internet al web ajuntament.barcelona.cat/cita; trucant al 010; o, a través del mòbil amb l'aplicació Barcelona a la Butxaca

Per a més informació podeu accedir al web de l’Institut de Cultura de Barcelona

"De conformitat amb la Resolució de la Presidència de l’Institut de Cultura de Barcelona de data 21 de juliol de 2021, s’anul·la la Convocatòria d’ajuts sobre l’import equivalent a la quota líquida de l'impost sobre béns immobles corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o comerç cultural de caràcter privat, 2021 (BOPB 13/10/2021)."

Convocatòria de subvencions a promotors musicals per l’afavoriment de la celebració concerts musicals als espais Fòrum i Anella olímpica de Barcelona

Atès l’impacte que ha tingut la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i les mesures governatives adoptades sobre el sector de la música en general i, de manera particular, sobre la celebració de concerts musicals, aquesta convocatòria té com a finalitat incentivar a les empreses promotores per a la represa d’aquesta activitat l’estiu de 2021. És per això que el seu objecte és regular la concessió de subvencions mitjançant concurrència no competitiva a persones físiques o jurídiques promotores de concerts musicals que es realitzin entre el 20 de maig i el 30 de setembre de 2021 als espais Fòrum i Anella Olímpica de la ciutat de Barcelona.

Una vegada s’ha constatat que no s’han presentat al·legacions a les bases reguladores en el període d’informació pública i han estat aprovades definitivament, juntament amb la convocatòria, s’inicia el termini de presentació de sol·licituds de 15 dies naturals, això és del 18 de maig a l’1 de juny de 2021.

 

Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats per facilitar la inclusió d’infants a les activitats de lleure educatiu de base voluntària 2021

La finalitat d'aquesta convocatòria de subvencions és facilitar la inclusió dels infants a les activitats de lleure educatiu que duen a terme les entitats de base voluntària, que garanteixen un associacionisme educatiu accessible, participatiu i inclusiu per a tots els infants de la ciutat . Per això els projectes a subvencionar hauran de tenir com a finalitat:

a. Potenciar l’accés a les activitats de lleure per als infants, especialment els que pertanyen a famílies en situació de vulnerabilitat.

b. Promoure l’associacionisme infantil i juvenil de base voluntària.

c. Potenciar el treball en xarxa donant suport a les associacions juvenils inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut.​

d. Millorar l’eficàcia i eficiència en la gestió i ús dels recursos destinats a les entitats de base voluntària especialitzades en el lleure.

e. Afavorir la cohesió i inclusió social a partir de l’accés universal al lleure.

f. Fomentar valors socials i culturals.

El termini de presentació d’instàncies serà del 29 d’abril al 12 de maig de 2021 (ambdòs inclosos)

 

Convocatòria de subvencions per a la promoció d’activitats i iniciatives adreçades a la protecció i la defensa dels animals 2021

L’objecte d’aquesta convocatòria ordinària és la concessió de subvencions mitjançant concurrència pública competitiva destinada a entitats i associacions sense ànim de lucre per a la promoció d’activitats i iniciatives adreçades a la protecció i la defensa dels animals. Els projectes que seran objecte de la subvenció seran aquells en els quals es desenvolupin programes, projectes i activitats que tinguin com a eix vertebrador la protecció i defensa dels animals de la ciutat. El número de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a 3 projectes. 

Poden ser sol·licitants de les subvencions a què fa referència aquesta convocatòria les persones jurídiques que hagin de fer l’activitat prevista per al seu atorgament amb les particularitats que es concreten a la present convocatòria.  

El termini de presentació de les sol·licituds és del 9 d’abril al 6 de maig de 2021 (ambdòs inclosos)

Subvencions per a la transformació digital del comerç i la restauració de la ciutat de Barcelona per a l’any 2021

La ciutat de Barcelona ha adoptat un model de transformació digital que afavoreix l’adopció de noves tecnologies en l’àmbit de comerç i la restauració com a font d’oportunitat i avantatges competitius per al comerç i la restauració local  Els principals objectius municipals són els següents:

 • Facilitar la transformació digital del comerç i la restauració de barri i crear avantatges competitius gràcies a l’activitat a Internet.
 • Millorar el nivell de maduresa dels comerços i la restauració de barri.
 • Donar resposta a les noves necessitats del consumidor o de la consumidora digital de la ciutat de Barcelona

Atès l’interès municipal de donar suport a aquest àmbit, es posa en marxa una convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la transformació digital del comerç i la restauració de la ciutat per a l’any 2021.

El termini de presentació de sol·licituds és del 31 de març al 13 de maig de 2021, ambdós inclosos, i qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit. Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.​

Per acord de la Comissió de Govern de 9 de setembre de 2021, la quantitat inicial destinada a la present convocatòria ha estat incrementada en 250.000,00 euros, fins un total d’1.250.00,00 euros

Per a més informació i consultes sobre les subvencions per a la transformació digital del comerç i la restauració 2021, accediu al web de Transformació digital del comerç i la restauració

Subvencions per a l’enfortiment i reactivació de l’economia social i solidària 2021

Les activitats o projectes que es subvencionaran hauran de fomentar activitats d'interès públic o social per la ciutat de Barcelona i que tinguin per finalitat contribuir a l'assoliment dels objectius de l’Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030 -Reactivació i enfortiment d’una economia per a la vida a la ciutat- així com del Pla municipal d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a la ciutat pel període 2021-2023. Els projectes a subvencionar promouen i reforcen els elements comuns que defineixen el caràcter transformador de l'economia social i solidària, com la gestió democràtica i participativa, l'orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat.

 • Impulsar mesures de sensibilització i difusió, impuls i visibilització com a model econòmic alternatiu.
 • Impulsar mesures per a la generació de noves iniciatives d’economia social i solidària a la ciutat que generin ocupació.
 • Mesures de transformació de societats mercantils, econòmiques i associatives, en entitats d'economia social i solidària que siguin generadores d'ocupació estable i sostenible.
 • Impulsar mesures per enfortir i millorar les iniciatives de l'economia social i solidària ja existents.
 • Impulsar mesures per millorar la seva articulació i intercooperació generant pols tractors que puguin escalar i fer créixer l’activitat empresarial .
 • Activitats directament vinculades amb les línies estratègiques, palanques de suport i objectius de ciutat de la Estratègia ESS 2030 BCN

Per a més informació i consultes sobre les subvencions per a l’enfortiment i reactivació de l’economia social i solidària 2021, accediu al web d’Economia Social i Solidària

Atenent al nombre de projectes presentats, la seva qualitat i la seva contribució al desenvolupament dels objectius anteriorment, i per tal de poder subvencionar algunes de les sol·licituds que podrien quedar denegades per manca de pressupost, per acord de la Comissió de Govern d’1 de juliol de 2021 s’ha ampliat la dotació pressupostària en 75.000 euros, quedant el pressupost final global de la convocatòria fixat en 1.275.000 d’euros

El termini de presentació de sol·licituds serà del 6 d’abril al 5 de maig de 2021 (ambdós inclosos).

Convocatòria de subvencions per a l’impuls socioeconòmic del territori 2021

El Programa de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’impuls socioeconòmic del territori, Impulsem el que fas, té com a finalitat aportar els recursos necessaris als barris i/o districtes de la ciutat fomentant projectes amb vocació o retorn social que millorin la qualitat de vida de les persones i redueixin les desigualtats socioeconòmiques.

Les modalitats de la present convocatòria són:

·       Modalitat 1: Dinamització de locals buits en planta baixa

·       Modalitat 2: Innovació socioeconòmica i Economia Social i Solidària en sectors estratègics i en clau territorial 

·       Modalitat 3: Foment de l’ocupació de qualitat al territori

·       Modalitat 4: Turisme responsable i sostenible al territori

·       Modalitat 5: Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible

·       Modalitat 6: Centres de distribució urbana de mercaderies d’última milla

·       Modalitat 7: Industries creatives al territori

El termini de presentació de sol·licituds serà del 6 d’abril al 5 de maig de 2021 (ambdós inclosos).

Atenent a l’increment del nombre de projectes presentats i la seva qualitat, i per tal de poder subvencionar algunes de les sol·licituds que podrien quedar denegades per manca de pressupost, per acord de la Comissió de Govern d’1 de juliol de 2021 s’ha ampliat la dotació pressupostària en 225.000 euros, quedant el pressupost final global de la convocatòria fixat en 3.425.00 d’euros

Per a més informació i consultes sobre les subvencions del Programa per a l'impuls socioeconòmic del territori, Impulsem el que fas, accediu al web de Barcelona Activa.

 

 

Convocatòria de subvencions del Departament de protecció dels animals a entitats i associacions sense ànim de lucre, per al control i cura de la població de les colònies de gats de la ciutat de Barcelona 2021

La finalitat d’aquesta subvenció, és el desenvolupament de les tasques de control i cura de la població de gats ferals de la ciutat de Barcelona i al mateix temps:

 • Fomentar el control de les colònies de gats per evitar el creixement exponencial d’aquesta població.
 • Promoure el cens i identificació de les colònies per estimar la densitat de població i establir els punts on és urgent, prioritari i necessari actuar per controlar noves colònies i incorporacions a les ja establertes.
 • Promoure i fomentar la salubritat en les àrees públiques.
 • Difondre les bones pràctiques i els principis de tinença responsable.

Els projectes que seran objecte de la subvenció hauran de controlar i tenir cura de la població de gats ferals mitjançant l’esterilització seguint el mètode CER (Captura, Esterilització, Retorn).

El termini de presentació d’instàncies serà de 20 dies hàbils, això és del 26 de març al 26 d’abril de 2021, ambdós inclosos”

Convocatòria per sol·licitar i atorgar subvencions a les entitats dedicades a la justícia global i la cooperació internacional 2021

Convocatòria de subvencions en el marc del Programa de cooperació per a la justícia global, Programa de cooperació per a la justícia global a ciutats específiques i Programa d’educació per a la justícia global, per a projectes que s’iniciïn l’any 2021.

El procediment per atorgar les subvencions és el de concurrència pública competitiva, mitjançant concurs públic, d'acord amb allò que disposa l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

La finalitat d'aquestes subvencions és aportar els recursos necessaris per al compliment dels objectius estratègics fixats al Pla Director de Cooperació per a la Justícia Global 2018-2021 que es desenvoluparan mitjançant els objectius específics detallats en aquesta convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, del  18 de febrer al 10 de març de 2021. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.

Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona. Cal accedir a aquest tràmit telemàtic per  descarregar  la instància, els formularis i els annexos econòmics per emplenar.

Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2021

L’Ajuntament de Barcelona publica la convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat.

El període de presentació de sol·licituds per a la convocatòria del 2021 estarà comprès entre els dies 7 i el 27 de gener de 2021, ambdós inclosos.

A continuació podeu trobar el document de la convocatòria amb les àrees temàtiques i els programes.

La sol·licitud i la resta de documentació estaran disponibles al començament de la convocatòria en aquest mateix web.

Convocatòria de subvencions destinades a afavorir la liquiditat de les entitats esportives arran de la crisi ocasionada per la COVID-19 (Institut Barcelona Esports)

La finalitat d’aquesta subvenció és afavorir la liquiditat de les entitats sense ànim de lucre que fomenten l’activitat esportiva a la ciutat de Barcelona de forma directa i continuada per tal de garantir les seves obligacions econòmiques de la temporada 2020/2021.

Queden excloses d’aquesta convocatòria les organitzacions que no siguin entitats sense ànim de lucre, que no incloguin al seu objecte social la pràctica i el foment de l’activitat física i l’esport i que no s’adrecin a menors d’edat així com les Federacions Esportives (excepte les d’esports per a persones amb diversitat funcional que sí que són beneficiàries).

Per a concretar els imports a atorgar en subvenció es prenen com a barem tres aspectes bàsics:

 • El lloguer d’instal·lacions situades a la ciutat de Barcelona per al foment de la seva activitat exclusiva i únicament esportiva o de foment de l’activitat física. No es tindrà en compte per al càlcul de la subvenció les obligacions que les entitats puguin tenir amb altres llogaters per garantir altres finalitats no esportives o complementàries (instal·lacions socials, administratives, comercials, d’emmagatzematge, etc...), i/o
 • L’inici de les competicions esportives i, més concretament, la despesa ocasionada per la inscripció (llicències) dels i de les esportistes a les respectives federacions esportives o al CEEB (Consell Esportiu de l’Esport de Barcelona), quedant excloses per al càlcul del barem de la subvenció les llicències de persones majors d’edat, de tècnics/ques, de delegats/des i de qualsevol altre persona que no es consideri esportista menor d’edat i/o
 • La contractació del personal professional que realitza tasques de promoció, formació i de suport al servei esportiu.

El període de presentació de sol·licituds és del 3 al 16 de novembre (ambdós inclosos)

Per a més informació dirigiu-vos al Portal de tràmits de l’Ajuntament:   

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001418

Convocatòria

Subvencions per a empreses que ampliin les seves plantilles amb incorporació de persones en situació d’atur: crea feina Barcelona

El Programa 'Crea Feina – Barcelona' constitueix una nova iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona per impulsar la creació d’ocupació a la ciutat, amb l’objectiu general de fomentar la contractació de 300 persones en situació d’atur, amb diversos objectius específics com són la dinamització del mercat de treball mitjançant el suport a les empreses amb capacitat de creació d’ocupació, la promoció del creixement de les empreses beneficiàries i facilitar l’entrada al mercat laboral de persones afectades per situacions d’atur.

En aquest sentit, es tindrà especialment en compte la promoció de la mesura entre les empreses que desenvolupen la seva activitat en algun dels sectors estratègics que consideri l’Ajuntament de Barcelona així com la distribució paritària, en clau de gènere, de les persones contractades associades als ajuts, sense que això suposi una priorització d’aquestes empreses en l’accés a la subvenció.

Cal tenir en compte que:

 • Les sol·licituds s’hauran de registrar dins el termini màxim d’un mes posterior a la data de celebració del contracte acollit a la subvenció, i sempre dins el termini de sol·licitud establert.
 • Es podrà presentar un únic exemplar que servirà per a totes les sol·licituds de persona/es contractada/des. No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s’acompanyi de la corresponent sol·licitud, si no és per adjuntar-la a un procediment ja iniciat.
 • Les subvencions a les quals fan referència aquest Programa tenen caràcter voluntari i eventual, són lliurement revocables i reductibles en els supòsits previstos per la normativa general de subvencions i les seves Bases Reguladores no generen cap dret a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
 • L’atorgament de les subvencions es condiciona pel compliment de la finalitat d’interès general i tenen caràcter no devolutiu, sens perjudici del seu reintegrament en els supòsits previstos en la Normativa Reguladora de les Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Les subvencions seran compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats, incloent-hi les subvencions municipals atorgades per a altres projectes.
 • També seran compatibles amb bonificacions i exempcions fiscals.
 • L’atorgament de la subvenció no podrà ser d’una quantia que, en concurrència amb d’altres subvencions, bonificacions o ajuts rebuts superi el cost de la contractació a efectuar per la beneficiària.

El període de presentació de sol·licituds i documentació, inicialment previst del 15 d'octubre al 20 de novembre de 2020, ha estat ampliat fins el 30 de juny de 2021. Així el nou termini de presentació de sol·licituds queda establert del 15 d’octubre de 2020 al 30 de juny de 2021, ambdós inclosos.

Per a més informació dirigiu-vos al Portal de tràmits de l’Ajuntament: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001424 o accediu al web de barcelonactiva.cat/creafeina

Convocatòria

Subvencions pluriennals en el marc de l’estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (2016-2024) a la ciutat de Barcelona 2020-2021

Les subvencions tindran per objecte projectes que tinguin com a marc l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat 2016-2024 (endavant EFPP), tenint en compte les especificitats que li són pròpies i hauran de fomentar activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la reducció de la pobresa i la precarietat femenina —a curt, mitjà i llarg termini— a la ciutat de Barcelona, d’acord amb els objectius definits per la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de la Gerència Municipal que contempla l’EFPP i els continguts concretats a la convocatòria.

Poden ser beneficiaris/àries de les subvencions les persones físiques o jurídiques que compleixin els objectius i requisits de la convocatòria i que estiguin emmarcats en aquestes bases reguladores, en alguna de les formes següents:

.- Entitats sense ànim de lucre.
.- Agrupacions de persones físiques de projectes de reducció de la pobresa i precarietat de les dones que no estiguin formalitzats.

El 23 de juliol es van publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les bases generals que, al no haver-se presentat en el període d'informació pública ni suggeriments ni al·legacions, van ser aprovades definitivament.

El 28 d'agost es va publicar al mateix butlletí la convocatòria de subvencions pluriennals en el marc de l'estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat 2016-2024 a la ciutat de Barcelona amb un termini inicial de presentació de sol·licituds del 31 d’agost al 21 de setembre.

En data 15 de setembre de 2020 s’ha publicat al BOPB una esmena a aquesta convocatòria i s’estableix un nou termini de presentació de 15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de publicació de l’esmena, això és fins el proper 7 d’octubre de 2020

 

Subvencions per al desenvolupament de projectes en el marc de l'emergència climàtica de la ciutat de Barcelona

Amb data 18 de juny de 2020 la Comissió de Govern aprova la convocatòria de subvencions per al desenvolupament de projectes en el marc de l'emergència climàtica de la ciutat de Barcelona amb l'objectiu d'oferir suport i recursos econòmics als projectes que es promoguin des d’entitats ciutadanes i es tradueixin en accions que sumin a les estratègies contra el canvi climàtic i hauran de contribuir, mitjançant accions concretes, a fer front de manera efectiva a l’emergència climàtica, és a dir, hauran de tenir un impacte significatiu tant en la reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle com en l’assoliment d’avanços en l’adaptació als efectes ja existents, posant sempre al centre d’aquestes accions a les persones més vulnerables.​

Els projectes han de proposar solucions innovadores als problemes socioambientals de la ciutat que permetin millorar les pràctiques i models vigents, augmentant, alhora, la capacitat d’actuació de la societat a través de la creació de noves relacions de col·laboració. Han de ser, doncs, projectes rellevants en termes d’innovació social.​

El termini de presentació de sol·licitud és del 26 de juny al 27 de juliol (ambdós inclosos)

Subvencions per a la transformació digital del comerç de la ciutat per a l’any 2020

Barcelona adopta un model de transformació digital que implanta noves tecnologies en l’àmbit del comerç com a font d’oportunitats i avantatges competitius per al comerç local. Els principals objectius municipals són els següents:

Facilitar la transformació digital del comerç de Barcelona.

Millorar el nivell de maduresa dels comerços.

Crear avantatges competitius per al comerç gràcies a l'activitat del comerç a internet.​

Donar resposta a les noves necessitats del consumidor o de la consumidora digital de la ciutat de Barcelona

Atès l’interès municipal de donar suport a aquest àmbit, es posa en marxa una convocatòria de concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la transformació digital del comerç de la ciutat per a l’any 2020.

És per això que el 17 de juny s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les bases particulars i la convocatòria i s'ha obert un perìode d'informació pública de 20 dies hàbils. El termini de presentació de sol·licituds és previst del 22 de juliol al 2 d'octubre de 2020 i qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit. Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.​

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions per dur a terme projectes pluriennals (2020-2021) per millorar l'accés als drets socials i laborals de les treballadores sexuals de la ciutat de Barcelona

Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, de suport a projectes pluriennals que tinguin com a objectiu l’apoderament i la millora de l’accés de les persones que exerceixen el treball sexual als seus drets socials i laborals, i que s’iniciïn l’any 2020 i acabin, com a màxim, el 31 de desembre de 2021.

Aquesta convocatòria se centra en els àmbits de millora de l’accés a la formació i a l’ocupació en altres sectors econòmics diferents del treball sexual; l’accés a la informació, atenció social, laboral, jurídica i sanitària de les persones que exerceixen a espais tancats i l’accés als drets socials i econòmics bàsics per a persones que exerceixen el treball sexual, davant situacions d’urgència i alta vulnerabilitat.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 12 novembre al 18 de desembre de 2019 ambdós inclosos.

Convocatòria de les subvencions de l'lnstitut de Cultura de Barcelona a projectes de recerca i innovació del pla "Barcelona Ciència 2019"

L’Ajuntament de Barcelona, a través del seu Institut de Cultura i amb la participació de “la Caixa”, es compromet amb la recerca de qualitat que abordi temes que preocupen la societat barcelonina, mitjançant la convocatòria de les subvencions a projectes de recerca i innovació del pla "Barcelona Ciència 2019".

Un dels objectius d’aquesta nova línia de subvencions és proporcionar evidències científiques per inspirar decisions polítiques futures a la ciutat entorn de dos grans àmbits:

1. L’envelliment i la qualitat de vida

2. La mobilitat i el respecte i la protecció del medi

Els destinataris són agrupacions d’un mínim de tres institucions, entitats del tercer sector o empreses, dues de les quals han de ser entitats dedicades a la recerca, i almenys una ha de tenir la seu al municipi de Barcelona.

El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 de juliol al 9 d’agost. Tota la informació i els models que heu de presentar els trobareu en aquesta mateixa pàgina.

Es pot concórrer a la convocatòria per via telemàtica a través del tràmit telemàtic que estarà disponible a partir del 3 de juliol.

Per resolució de la gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona de 22 d’octubre de 2020, publicada al BOPB de 29 d’octubre de 2020, s’ha aprovat la modificació de la convocatòria de subvencions de l’Institut de Cultura de Barcelona a projectes de recerca i innovació del Pla Barcelona Ciència.

Bases particulars i convocatòria per a l’atorgament de subvencions pel manteniment de l’activitat que atorga l’ajuntament de barcelona a empreses dels sectors de turisme i oci

La Comissió de Govern, en sessió de 17 de juny de 2021, va aprovar inicialment les Bases de les subvencions i la convocatòria del 2021 de l’Ajuntament de Barcelona per a l’atorgament de subvencions a empreses dels sectors del turisme i oci. Aquestes bases, publicades inicialment al BOPB de 22 de juny han estat esmenades i tornades a publicar al BOPB de 25 de juny.

La finalitat d’aquesta convocatòria és contribuir a pal·liar les despeses pel manteniment de l’activitat empresarial en el sector turístic i d’oci a la ciutat de Barcelona que per aplicació de les normatives sanitàries o per manca d’ocupació turística amb motiu de la conjuntura provocada per la COVID-19  han vist molt afectada la seva activitat

Aquestes bases estaran sotmeses a un període d’informació pública de 20 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, això és del 28 de juny al 23 de juliol de 2021 (ambdós inclosos), i restaran aprovades definitivament sempre i quan en aquest període no s’hagin formulat al·legacions que facin necessària la seva modificació.

Termini previst per a la presentació de sol·licituds i documentació: del 29 de juliol fins el 28 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

Podeu trobar aquestes bases reguladores al següent enllaç:  https://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/exposicio-publica

Convocatòria

Convocatòria de subvencions a les empreses de la Unitat Alimentària de Barcelona que s’han vist greument afectades per les mesures adoptades per a l’estat d’alarma com a conseqüència de la Covid-19

El programa “Ajuts UA Barcelona” té com a objectiu donar suport a les empreses que desenvolupen la seva activitat dins el recinte de la Unitat Alimentària de Barcelona, subministrant aliments a la ciutadania, a fi d’alleugerir la caiguda de l’activitat econòmica i de les vendes que estant afrontant com a conseqüència de les mesures adoptades, tant per la Generalitat de Catalunya com pel Govern espanyol, per combatre l’expansió de la Covid-19.

Aquesta prestació extraordinària serà reconeguda a les empreses que fan la seva activitat econòmica dins els recinte de la Unitat Alimentària de Barcelona, subministrant aliments a la ciutadania i que hagin sofert una caiguda en les vendes en comparació amb el mateix període de l’any anterior (març, abril, maig i juny 2019), però que hagin seguit mantenint els establiments oberts i amb activitat, per assegurar així els llocs de treball dels empleats i garantir l’abastiment de productes alimentaris a la ciutadania.

Per a més informació, dirigiu-vos al web Programa Ajut UA Barcelona

Subvencions a infants i joves per a la pràctica esportiva fora d'horari escolar, curs 2020-21 (Institut Barcelona Esports)

Atorgament d’un ajut públic per tal d’afavorir la pràctica de l’activitat esportiva a infants i adolescents amb una edat compresa entre els 6 i els 17 anys inclosos (excepte en el cas dels adolescents amb discapacitat intel·lectual que s'amplia fins als 19 anys) integrants d’unitats familiars amb rendes baixes, fora de l’horari escolar en entitats organitzadores homologades per l’Institut Barcelona Esports, per tal de garantir que cap menor pugui resultar exclòs de la pràctica esportiva per raons econòmiques.

La subvenció s'adreça a les unitats familiars que tinguin uns ingressos iguals o inferiors a 9.000 euros per a cada membre de la unitat familiar.

La renda personal disponible es calcularà dividint els ingressos anuals declarats de tota la unitat familiar entre el nombre total de membres, tenint en compte que se suma un membre més en els casos següents:

 • Quan un membre de la unitat familiar tingui una discapacitat, reconeguda oficialment per la Generalitat de Catalunya, amb un mínim del 33%.
 • Quan es tingui reconeguda la condició de família monoparental, oficialment, per la Generalitat de Catalunya.

En tot cas, tindran prioritat els sol·licitants que acreditin les rendes més baixes en cada tram.

El període de presentació de sol·licituds és del 23 de setembre al 14 d’octubre (ambdós inclosos)

Per a més informació dirigiu-vos al Portal de tràmits de l’Ajuntament: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit...

Convocatòria de subvencions del Programa ''La Meva Llar'' (IMPD)

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat ha obert la convocatòria d’ajuts per la realització d’actuacions d’adaptació dels habitatges situats en el municipi de Barcelona on resideixen persones amb discapacitat o amb mobilitat reduïda, per impulsar la millora de la seva autonomia personal facilitant la mobilitat interior, l’eliminació de barreres arquitectòniques, i l’augment de la seguretat en l’entorn domèstic.

Les actuacions subvencionables són les següents:

 1. Les adaptacions funcionals de l’habitatge on resideixi amb caràcter permanent la persona amb discapacitat i que en millorin l’accessibilitat.
 2. Les intervencions amb la incorporació d’elements domòtics en l’habitatge que facilitin la vida independent de les persones amb discapacitat.
 3. La incorporació de dispositius relacionats amb l’accessibilitat comunicativa a l’interior de l’habitatge.

Totes les despeses subvencionables inclouran el concepte de manteniment o substitució per deteriorament associat a l’ús.

No es consideraran subvencionables les actuacions estètiques o que no millorin l’accessibilitat de l’habitatge, les actuacions en els espais comuns de l’edifici, les obres exteriors a l’habitatge i els productes de suport que no formin part de l’adaptació funcional de l’habitatge i que no siguin fixos i permanents en l’habitatge, a excepció d’equipament per a la millora de l’accessibilitat de la llar dels col·lectius amb discapacitat sensorial.

El termini de presentació de sol·licituds s'inicia el 28 de setembre i acaba el dia 9 de novembre, ambdòs inclosos.

Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats per facilitar la inclusió d’infants a les activitats de lleure educatiu de base voluntària 2020

La finalitat d'aquesta convocatòria de subvencions és facilitar la inclusió dels infants a les activitats de lleure educatiu que duen a terme les entitats de base voluntària, que garanteixen un associacionisme educatiu accessible, participatiu i inclusiu per a tots els infants de la ciutat . Per això els projectes a subvencionar hauran de tenir com a finalitat:

a. Potenciar l’accés a les activitats de lleure per als infants, especialment els que pertanyen a famílies en situació de vulnerabilitat.

b. Promoure l’associacionisme infantil i juvenil de base voluntària.

c. Potenciar el treball en xarxa donant suport a les associacions juvenils inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut.​

d. Millorar l’eficàcia i eficiència en la gestió i ús dels recursos destinats a les entitats de base voluntària especialitzades en el lleure.

e. Afavorir la cohesió i inclusió social a partir de l’accés universal al lleure.

f. Fomentar valors socials i culturals.

El termini de presentació d’instàncies serà de l’1 al 15 de setembre de 2020 (ambdòs inclosos)

Convocatòria extraordinària per a inversions i despesa corrent per a obres d'adequació d'espais o adquisició de béns i serveis necessaris per adaptar espais culturals a les mesures covid-19

L’objecte de la present convocatòria és la regulació de la concessió de subvencions que atorgui l’Institut de Cultura de Barcelona destinades a finançar projectes d’inversions i despesa corrent originats a causa de les obres d’adequació d’espais i/o l’adquisició de béns i serveis necessaris per tal d’adaptar els espais culturals a les noves mesures sanitàries per fer front a la COVID-19, que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona

Els destinataris d’aquesta convocatòria són persones físiques i jurídiques titulars dels espais culturals amb les seves respectives llicències d’activitats. Només s’acceptarà una sol·licitud per cada una de les modalitats i dels espais

El termini de presentació de sol·licituds és del 4 d'agost al 14 de setembre de 2020, ambdós inclosos.

Excepte les persones físiques, que poden concòrrer de manera presencial a les oficines de registre general, la resta tenen obligació de presentar la sol·licitud telemàticament a través del Portal de tràmits de l'Ajuntament de Barcelona​

Convocatòria d'ajuts sobre l’import equivalent a la quota líquida de l'impost sobre béns immobles per a establiments culturals dedicats a l'exhibició o comerç cultural de caràcter privat 2020

L’Institut de Cultura ha aprovat les bases reguladores per a la concessió d’ajuts sobre l’import equivalent a la quota líquida de l'impost sobre béns immobles de l’any 2019 corresponent a establiments culturals dedicats a l’exhibició o el comerç cultural de caràcter privat. Amb aquesta convocatòria, l’ICUB vol donar suport als espais culturals oberts al públic per sufragar una part de les despeses de l’impost sobre béns immobles.

El termini de presentació de sol·licituds és del 9 de juliol al 29 de juliol de 2020 (ambdós inclosos).

Per concórrer a aquesta convocatòria, s’ha de fer obligatòriament per via telemàtica en el cas de les persones jurídiques, a través del portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona, o bé de manera presencial, només en el cas de les persones físiques. La presentació presencial es pot fer al registre de les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC), demanant cita al web ajuntament.barcelona.cat/cita, trucant al 010 o a través del mòbil barcelona.cat/tramitsalmobil.

Subvencions per incentivar la rebaixa de lloguers dels locals comercials a les activitats afectades per la crisi del COVID-19

L’Ajuntament de Barcelona posa en marxa un ajut econòmic dirigit a persones físiques o jurídiques que siguin arrendadores de béns inmobles destinats a locals comercials a la ciutat de Barcelona que rebaixin de manera significativa la quantia de la renda del lloguer a arrendataris titulars de les activitats que hagin estat suspeses per la declaració de l'estat d'alarma derivat de la covid-19 i la normativa que se'n deriva durant un període mínim de sis mesos des de la seva declaració .

La mesura està destinada a protegir, donar suport i facilitar el manteniment del comerç de proximitat de la nostra ciutat en les condicions actuals, fomentant la rebaixa de lloguers als establiments i, a la vegada, actuant com a incentiu i reconeixement perquè els propietaris contribueixin a la continuïtat de l’activitat comercial als carrers de la ciutat.

El termini de presentació de sol·licituds serà del 3 de juliol al 2 de novembre de 2020

Convocatòria de subvencions del Departament de protecció dels animals a entitats i associacions sense ànim de lucre, per al control i cura de la població de les colònies de gats de la ciutat de Barcelona 2020

La finalitat d’aquesta subvenció, és el desenvolupament de les tasques de control i cura de la població de gats ferals de la ciutat de Barcelona i al mateix temps:

Fomentar el control de les colònies de gats per evitar el creixement exponencial d’aquesta població.

Promoure el cens i identificació de les colònies per estimar la densitat de població i establir els punts on és urgent, prioritari i necessari actuar per controlar noves colònies i incorporacions a les ja establertes.

Promoure i fomentar la salubritat en les àrees públiques.

Difondre les bones pràctiques i els principis de tinença responsable.

Els projectes que seran objecte de la subvenció hauran de controlar i tenir cura de la població de gats ferals mitjançant l’esterilització seguint el mètode CER (Captura, Esterilització, Retorn) i la identificació de colònies (coordenades per la ubicació, nombre d’individus, sex-rati…).

 

El termini de presentació d’instàncies serà de l’2 al 29 de juliol de 2020

Subvencions per a l’arranjament i l’adequació de locals destinats a centre de culte d’entitats religioses durant l’any 2019-2021

Convocatòria de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a l’arranjament i l’adequació de locals de la ciutat de Barcelona destinats a centres de culte d’entitats religioses per a l’any 2019-2021.

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria hauran de destinar-se a inversions iniciades a partir de l’1 d’abril de 2019, i finalitzades abans del 31 de març de 2021 ambdós inclosos, per a la realització d’obres menors recollides a la base 1.1 de les bases generals, en locals de la ciutat de Barcelona que no siguin de propietat municipal ni d’altres administracions, i destinats a centres de culte, conforme a les disposicions del Decret 94/2010, de 20 de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte.

El termini de presentació serà del 29 de juny al 24 de juliol de 2020.

Convocatòria Barcelona Escoles + Sostenibles 2020-2023

L’objecte de la convocatòria és oferir als centres educatius de la ciutat de Barcelona, de totes les etapes i nivells, recursos per desenvolupar un pla d’acció d’educació per la sostenibilitat, d’una durada d’un o tres cursos escolars, en el marc del programa Barcelona Escoles + Sostenibles.

Les persones sol·licitants han de presentar, durant el termini de presentació de les sol·licituds, els documents següents degudament emplenats i signats:

• Document bàsic 1: instància de sol·licitud de subvenció. Conté una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud.

• Document bàsic 2: formulari descriptiu de projecte. És l'arxiu PDF, que es genera a través de l'editor de projectes, disponible al web del programa Escoles + Sostenibles. Cal presentar-lo conjuntament amb el document bàsic 1

El termini de presentació de les sol·licituds serà del 26 de juny al 10 d'agost, ambdós inclosos

Subvencions per a la campanya d'enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l’any 2020

Les associacions de comerciants representatives del sector i l’Ajuntament de Barcelona col·laboren estretament per promoure el comerç urbà i de proximitat a través d’un conjunt d’iniciatives al voltant de les festes de Nadal, amb la finalitat de produir l’ambient i les condicions adequades en aquesta època i amb l’objectiu d’estimular la demanda en un dels moments més importants de l’activitat econòmica de l’any.

Per donar continuïtat a aquesta col·laboració, s’ha posat en marxa la convocatòria de subvencions per a l’enllumenat nadalenc a les vies públiques de la ciutat per a l'any 2020.

És per això que el 17 de juny s'han publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona les bases particulars i la convocatòria i s'ha obert un perìode d'informació pública de 20 dies hàbils. El termini de presentació de sol·licituds és previst del 12 d'agost al 14 de setembre de 2020 i qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit. Per concórrer a aquesta convocatòria cal fer-ho per via telemàtica, des del Portal de Tràmits de l’Ajuntament de Barcelona.

Recordeu que és molt important que adjunteu el pressupost de l’empresa instal·ladora homologada pel Departament d’Enllumenat de l’Ajuntament de Barcelona. Trobareu la relació​ a l'apartat Convocatòria d'aquesta pàgina.

Convocatòria de subvencions 2020 per a pal·liar els efectes de la crisi sanitària COVID-19 als projectes del sector cultural de ​la ciutat de Barcelona

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions mitjançant concurrència competitiva per subvencionar els projectes culturals de la ciutat de l’any 2020 afectats per la situació de la crisi sanitària generada pel Covid-19, així com els projectes nous derivats d’aquestes afectacions, a partir de l’entrada en vigor de les primeres mesures de seguretat adoptades per les autoritats públiques i fins a 31 de desembre de 2020. S’entendrà per a projectes culturals afectats tots aquells projectes que hagin hagut decancel·lar totalment o parcial la seva activitat o que aquesta hagi estat reprogramada o reformulada o aquells nous projectes que neixin derivats d’aquestes afectacions.​

El termini de presentació de sol·licituds serà del 15 de juny al 6 de juliol de 2020, ambdòs inclosos