Acords del Plenari del Consell Municipal

El Plenari del Consell Municipal, el Ple, representa la ciutadania de Barcelona a través dels 41 regidors i regidores escollits cada quatre anys a les eleccions municipals. El Ple és l’espai, doncs, on es prenen les decisions clau que afectan als veïns i veïnes de la ciutat. Els plens ordinaris se celebren mensualment, com a norma general l’últim divendres de cada mes.

En aquest espai pots consultar les votacions i el posicionament dels grups polítics als plenaris municipals. Trobaràs diferents maneres de fer la cerca i també la possibilitat de descarregar la informació en format de dades obertes. A continuació, pots consultar unes infografies que són exemples de la informació que es pot obtenir.

Funcionament i estructura del Ple municipal

També es poden convocar plens de caràcter extraordinari per raons d’urgència o necessitat. Funcionament i estructura del Ple municipal Per conèixer la composició del Ple, els grups municipals que el conformen, els regidors i regidores de cada grup  i  accedir a l’històric de retransmissions, actes i acords del Ple,  consulta el Consell Municipal.

Les sessions del plenari tenen aquesta estructura:

Part informativa. El Govern municipal presenta als grups  mesures i informes de govern, és a dir els programes, línies i previsions que guiaran la funció executiva sobre un tema en concret, així com els balanços sobre un deterinat tema. Aquesta part, com el seu nom indica, és només informativa i no implica cap votació per aprovar o rebutjar la qüestió que es presenta.

Part decisòria o executiva. Els grups municipals voten i aproven o rebutgen les iniciatives i els acords concrets que requereixen, segons la Carta Municipal de Barcelona, l’acord majoritari del Ple, tals com inversions pressupostàries, ordenances i normatives, modificacions del pla general metropolità, la concessió de medalles i distincions, entre d’altres. Els acords aprovats per majoria en aquesta part tenen caràcter vinculant i la iniciativa correspon al Govern municipal, després que s’hagin tramitat a la Comissió de Govern i dictamen de les comissions de plenari que se celebren la setmana anterior al ple.

Part d’impuls i control. Els grups municipals presenten les seves proposicions, declaracions de grup o proposicions amb contingut de declaració institucional i fan els seus precs per influir en la direcció del Govern municipal, així com les preguntes per obtenir més informació o conèixer la posició del Govern sobre un tema determinat. Les proposicions, a diferència dels precs i les preguntes, són propostes d’acord obertes al debat entre tots els grups i que se sotmeten a votación. Quan s’aproven tenen transcendència política i no són vinculants. Pel que fa als precs, s’obre un debat només entre el grup que el formula i el Govern, que té llibertat per aceptar-lo o rebutjar-lo.

Declaracions institucionals. les declaracions institucionals són posicionaments de l’Ajuntament sostinguts per una majoria qualificada de dos terços dels 41 regidors i regidores. La temàtica d’aquests posicionaments fan referència a assumptes i matèries de no competència estrictament local i mostren consensos amplis sobre un tema d’especial transcendència social i ciutadana. Tot i que la iniciativa de presentar una proposta de declaració institucional correspon als grups municipals, com que tenen un caràcter de consens, pertanyen a la institució en tot el seu conjunt i no al grup proposant.

S'han trobat 1028 coincidències per a la cerca

Informació - Cerca per part acta
Últim plenari disponible: 23/02/2024 Últim plenari disponible:
Últim plenari disponible:
23/02/2024
Part del Ple

Part executiva: 

Acords vinculants a iniciativa del Govern municipal i proposicions dels grups municipals.

Part d’impuls i control: 

Proposicions/declaracions de grup i proposicions amb contingut de declaració institucional dels grups municipals per influir en el Govern. S’hi inclouen les declaracions institucionals.

Declaracions institucionals

Les declaracions institucionals són posicionaments de l’Ajuntament sostinguts per una majoria qualificada de dos terços dels 41 regidors i regidores. La temàtica d’aquests posicionaments fan referència a assumptes i matèries de no competència estrictament local i mostren consensos amplis sobre un tema d’especial transcendència social i ciutadana. Tot i que la iniciativa de presentar una proposta de declaració institucional correspon als grups municipals, com que tenen un caràcter de consens, pertanyen a la institució en tot el seu conjunt i no al grup proposant.

 • Aprovada
  • Barcelona en Comú For a
  • Partit dels Socialistes de Catalunya For a
  • Esquerra Republicana For a
  • Junts per Catalunya Abstention
  • Ciutadans Abstention
  • Partit Popular For a
  • Valents For a
  • Regidora no adscrita For a
  Llegenda:
  • asterisc Equip de Govern
  • tic verd A favor
  • aspa vermella En contra
  • símbol de conjunt buit Absència
  • línia horitzontal Abstenció

  Els grups municipals estan ordenats en primer lloc per l'equip de govern i a continuació pel nombre de regidores i regidors.

 • Aprovada
  • Barcelona en Comú For a
  • Partit dels Socialistes de Catalunya For a
  • Esquerra Republicana For a
  • Junts per Catalunya For a
  • Ciutadans For a
  • Partit Popular For a
  • Valents For a
  • Regidora no adscrita For a
  Llegenda:
  • asterisc Equip de Govern
  • tic verd A favor
  • aspa vermella En contra
  • símbol de conjunt buit Absència
  • línia horitzontal Abstenció

  Els grups municipals estan ordenats en primer lloc per l'equip de govern i a continuació pel nombre de regidores i regidors.

 • Aprovada
  • Barcelona en Comú For a
  • Partit dels Socialistes de Catalunya For a
  • Esquerra Republicana For a
  • Junts per Catalunya For a
  • Ciutadans Against
  • Partit Popular Against
  • Valents Against
  • Regidora no adscrita Against
  Llegenda:
  • asterisc Equip de Govern
  • tic verd A favor
  • aspa vermella En contra
  • símbol de conjunt buit Absència
  • línia horitzontal Abstenció

  Els grups municipals estan ordenats en primer lloc per l'equip de govern i a continuació pel nombre de regidores i regidors.

 • Aprovada
  • Barcelona en Comú For a
  • Partit dels Socialistes de Catalunya For a
  • Esquerra Republicana For a
  • Junts per Catalunya For a
  • Ciutadans Abstention
  • Partit Popular Abstention
  • Valents Abstention
  • Regidora no adscrita Abstention
  Llegenda:
  • asterisc Equip de Govern
  • tic verd A favor
  • aspa vermella En contra
  • símbol de conjunt buit Absència
  • línia horitzontal Abstenció

  Els grups municipals estan ordenats en primer lloc per l'equip de govern i a continuació pel nombre de regidores i regidors.

 • Aprovada
  • Barcelona en Comú For a
  • Partit dels Socialistes de Catalunya For a
  • Esquerra Republicana For a
  • Junts per Catalunya For a
  • Ciutadans For a
  • Partit Popular For a
  • Valents For a
  • Regidora no adscrita For a
  Llegenda:
  • asterisc Equip de Govern
  • tic verd A favor
  • aspa vermella En contra
  • símbol de conjunt buit Absència
  • línia horitzontal Abstenció

  Els grups municipals estan ordenats en primer lloc per l'equip de govern i a continuació pel nombre de regidores i regidors.

 • Aprovada
  • Barcelona en Comú For a
  • Partit dels Socialistes de Catalunya For a
  • Esquerra Republicana Abstention
  • Junts per Catalunya Abstention
  • Ciutadans Abstention
  • Partit Popular Abstention
  • Valents Abstention
  • Regidora no adscrita Abstention
  Llegenda:
  • asterisc Equip de Govern
  • tic verd A favor
  • aspa vermella En contra
  • símbol de conjunt buit Absència
  • línia horitzontal Abstenció

  Els grups municipals estan ordenats en primer lloc per l'equip de govern i a continuació pel nombre de regidores i regidors.

 • Aprovada
  • Barcelona en Comú For a
  • Partit dels Socialistes de Catalunya For a
  • Esquerra Republicana For a
  • Junts per Catalunya For a
  • Ciutadans For a
  • Partit Popular For a
  • Valents For a
  • Regidora no adscrita For a
  Llegenda:
  • asterisc Equip de Govern
  • tic verd A favor
  • aspa vermella En contra
  • símbol de conjunt buit Absència
  • línia horitzontal Abstenció

  Els grups municipals estan ordenats en primer lloc per l'equip de govern i a continuació pel nombre de regidores i regidors.

 • Aprovada
  • Barcelona en Comú For a
  • Partit dels Socialistes de Catalunya For a
  • Esquerra Republicana For a
  • Junts per Catalunya For a
  • Ciutadans For a
  • Partit Popular For a
  • Valents For a
  • Regidora no adscrita For a
  Llegenda:
  • asterisc Equip de Govern
  • tic verd A favor
  • aspa vermella En contra
  • símbol de conjunt buit Absència
  • línia horitzontal Abstenció

  Els grups municipals estan ordenats en primer lloc per l'equip de govern i a continuació pel nombre de regidores i regidors.

 • Aprovada
  • Barcelona en Comú For a
  • Partit dels Socialistes de Catalunya For a
  • Esquerra Republicana For a
  • Junts per Catalunya For a
  • Ciutadans For a
  • Partit Popular For a
  • Valents For a
  • Regidora no adscrita For a
  Llegenda:
  • asterisc Equip de Govern
  • tic verd A favor
  • aspa vermella En contra
  • símbol de conjunt buit Absència
  • línia horitzontal Abstenció

  Els grups municipals estan ordenats en primer lloc per l'equip de govern i a continuació pel nombre de regidores i regidors.

 • Aprovada
  • Barcelona en Comú For a
  • Partit dels Socialistes de Catalunya For a
  • Esquerra Republicana For a
  • Junts per Catalunya For a
  • Ciutadans For a
  • Partit Popular For a
  • Valents For a
  • Regidora no adscrita For a
  Llegenda:
  • asterisc Equip de Govern
  • tic verd A favor
  • aspa vermella En contra
  • símbol de conjunt buit Absència
  • línia horitzontal Abstenció

  Els grups municipals estan ordenats en primer lloc per l'equip de govern i a continuació pel nombre de regidores i regidors.

Primera pàgina Pàgina anterior
Pàgina següent Última pàgina