Direcció de Recaptació i Sancions

Nova cerca | Arbre jeràrquic

Responsable

Sra. MERCE ARMENGOU MARTI

Director/a de Recaptació i Sancions

Finalitat

Dur a terme la recaptació dels ingressos de dret públic en via executiva, i instruir tramitar i resoldre els expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial.

Comparteix aquest contingut