Projectes

Promoció del voluntariat

Es vertebra i facilita la participació activa d'aquelles persones que vulguin col·laborar de manera voluntària en activitats, programes i projectes que es duen a terme en el Casal de Barri, en altres equipaments o en iniciatives que es desenvolupen en entitats i associacions.

Calendari festiu

Inclou el calendari festiu i la participació en la programació de la Festa Major del barri i la celebració de dies singulars.

Espectacles, actuacions i cicles sòcio-culturals

Es poden dissenyar produccions socioculturals, d'acord amb les característiques de l'espai i relacionades amb la realitat sociocultural del territori. Poden tenir un format de cicle, mostra o actuacions puntuals, i en especial a l'estiu es pot desenvolupar una programació especial.

Projectes que fomentin l'intercanvi

de recursos, de coneixements i/o de temps. Es centren en les necessitats del veïnat, grups i entitats. Aquests recursos es fonamenten en valors com: la solidaritat, el consens, el diàleg i la col·laboració.

Foment dels col·lectius

COL·LECTIU HORTS:
Es tracta de petites parcel·les, en les quals es conreen hortalisses i verdures, i també plantes aromàtiques i de flor de temporada. Els horts compleixen una funció d'educació social i ambiental.
COL·LECTIU TEATRE CARETA:
Veïns i veïnes del barri que realitzen l'activitat de teatre com a centre d'interès.

Ciberaula

És un espai d’informàtica per a infants de 5 a 14 anys, subvencionat per La Caixa.
Afavoreix el desenvolupament integral dels infants en un entorn educatiu no formal a través de les noves tecnologies.

Cicle Clàssica

Apropa la música clàssica a tots els sectors de població, tant de territori, com de districte i ciutat.
Hi participen tots els equipaments culturals del districte.

Projecte de sensibilització

Facilitar a la població a través d’un treball preventiu i educatiu diferents temes: salut, bons hàbits, ecologia, cohesió social, violència de gènere, etc.

Suport a la creació

Fomentar i donar suport, ajut i servei a nivel logístic, infraestructural i de disseny per a la promoció dels creadors i els artistes.

Cicles del Casal

- Els divendres al Casal: el tercer divendres de cada mes es realitza un concert a l'equipament.
- De Marsé a Mercè (ruta literària): cicle portat a terme conjuntament amb altres equipaments per a conmemorar el Sant Jordi.
- Jornades Gent Gran Can Baró.
- Activitats d'estiu: cicle que es realitza el mes de juliol en diferents tipologies d'activitats.
- Cicle de la Dona: diferents actes i activitats relacionades amb la temàtica de la dona.

Projecte Radars

Quin és l'objectiu del Projecte Radars?
Ajudar i facilitar que les persones grans puguin continuar vivint a la seva llar, i garantir-ne el seu benestar amb la complicitat del seu entorn. La prioritat és reduir el risc d'aïllament i d'exclusió social i pal·liar la solitud no volguda.

Com funciona el Projecte Radars?
Des del projecte es demana als radars que estiguin atents a la dinàmica diària de les persones grans que coneixen i que, si detecten algun canvi en la seva rutina diària, en el seu comportament o en el seu aspecte, i no es té l'opció d'apropar-se a aquesta persona, es posin en contacte amb el projecte.
Als radars se'ls facilita un número de telèfon del centre de serveis socials i una adreça de correu electrònic perquè puguin comunicar-ho.
Les persones grans detectades són valorades pels professionals dels Serveis Socials, que intervenen conjuntament amb la xarxa del barri en cas de necessitat.
El procés es completa amb el suport d'una Plataforma de Seguiment Telefònic, en la que participen voluntaris i voluntàries del barri que fan un seguiment de manera continuada de la persona gran detectada amb l'objectiu de vincular-ho a la xarxa social del barri.