NORMATIVA D'INSCRIPCIONS

Per evitar aglomeracions, recomanem fer les inscripcions en línia a través de la pàgina web del Centre Cívic, trucant al 934 248 506 o per correu electrònic admin@fontdelaguatlla.org. Les inscripcions presencials han de ser preferiblement amb targeta bancària en horari d’atenció al públic.

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 20.30 h 

En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament)  aquesta activitat s’adaptarà per a que pugui realitzar-se de forma virtual i des de qualsevol dispositiu amb accés a la xarxa internet. El nombre d’hores, sessions i horaris seran els mateixos. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès i, per tant, no donarà dret a la devolució de l’import de la inscripció proporcional a les sessions realitzades virtualment. Aquests possibles canvis seran informats amb antelació així com el suport o plataforma telemàtica des de la que es continuarà oferint l’activitat.

Per últim, si l’alumnat ho requereix, també es donarà la possibilitat de realitzar el taller en línia, sigui per una sessió puntual o tot el trimestre. Sempre s’haurà de notificar amb 24 h d’antelació.

 

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS

 1. Les inscripcions es faran seguint les instruccions de les inscripcions no presencials especificades al web o de manera presencial al centre cívic.
 2. Import trimestral: el preu inclou totes les sessions.
 3. La inscripció es farà efectiva un cop s’hagi abonat l’import del taller. El pagament es podrà fer mitjançant targeta en el centre o en línia amb el programa d'inscripcions. També mitjançant ingrés/transferència bancària. En aquest últim cas, caldrà retornar al centre cívic el rebut amb el segell de l’entitat bancària en el termini màxim de 48 h.
 4. Només es farà la devolució de l’import del taller en el cas que se suspengui l’activitat. L’import de la inscripció es retornarà durant un període de 15 dies des de l’inici dels tallers.
 5. La Direcció del centre es reserva el dret de suspendre els tallers que no tinguin un nombre mínim de participants i de canviar el professorat en cas que sigui necessari.
 6. En el cas dels tallers gratuïts, a les tres faltes d’assistència no justificades la Direcció del centre podrà expulsar la persona usuària del taller.

 

REDUCCIÓ DE PREU 

INSCRIPCIONS PER A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR

Tens dret a un 50% de descompte, només d’UN taller.

DOCUMENTACIÓ:

 • Certificat d’empadronament (Barcelona Capital) amb una antiguitat màxima de TRES mesos.
 1. El podeu demanar a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC)
 2. Sol·licitar al telèfon 010
 3. Sol·licitar per internet a www.bcn.cat/tramits
 • Informe de vida laboral o full SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) Amb una antiguitat màxima d’ UN mes al moment de fer la inscripció.
 1. El podeu demanar a la tresoreria de la Seguretat Social, al Servei de Gestió i Atenció.
 2. Per telèfon d’informació 901 502 050
 3. Per internet www.seg.social.es

 INSCRIPCIONS PER PERSONES AMB RECONEIXEMENT DE DISCAPACITAT

Amb un grau de discapacitat igual o superior al 75% es farà un descompte d'un 75% en la tarifa d'un taller.

Amb un grau de discapacitat entre el 65 i el 74% ,el descompte serà del 50% en la tarifa d'un taller.

Entre el 33% i el 64% tenen una reducció del 30% en la tarifa d'un taller.

 INSCRIPCIONS PER PERSONES AMB FAMILIA NOMBROSA AMB CARNET DE DISCAPACITAT

Els descomptes amb familia nombrosa o 2 fills a càrrec AMB CARNET DE DISCAPACITAT  tindràn un 75% de descompte.

Amb necessitat de tercera persona  75% de descompte.

Targeta de discapacitat i targeta rosa obtindrà un descompte del 75%

DOCUMENTACIÓ:

 • Certificat d’empadronament (Barcelona Capital) amb una antiguitat màxima de TRES mesos.
 1. El podeu demanar a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC)
 2. Sol·licitar al telèfon 010
 3. Sol·licitar per internet a www.bcn.cat/tramits
 • Fotocòpia de la targeta de reconeixement d’un grau de discapacitat igual o superior al 33% i l’original (per comprovació)

Molt important!

Per poder gaudir dels descomptes, cal portar la documentació, en el moment de fer la inscripció del taller.

Per a més informació consulteu el document adjunt. 

 

NORMATIVA DELS TALLERS

 1. El material fungible necessari per a la realització del taller anirà a càrrec de l’usuari/a.
 2. Suplements: els tallers amb suplement aniran a càrrec de la persona usuària. L’import del material s’abona el primer dia de classe.
 3. En cas de perdre una classe per causes alienes a l’usuari/a aquesta es recuperarà.
 4. En cas que l’usuari perdi alguna classe per motius personals, aquesta no es recuperà.
 5. En el cas dels tallers gratuïts, a les tres faltes d’assistència no justificades la Direcció del centre podrà expulsar la persona usuària del taller.
 6. El Centre declina tota responsabilitat sobre el material personal i les produccions dels usuaris/es. Per aquest motiu es prega no deixar al Centre cap material de valor, ni econòmic ni emocional.

 

Compartir