Ajuts i subvencions

L'Ajuntament de Barcelona, dins els límits establerts en els pressupostos municipals, aprova la concessió de subvencions a les entitats o particulars que duen a terme activitats o projectes al terme municipal de Barcelona.

Aquests ajuts econòmics tenen per objectiu subvencionar activitats d'interès públic o social que tenen com a finalitat millorar la cohesió social de la ciutat; promoure l'associacionisme que potencia serveis d'interès general per a la col·lectivitat; fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació; afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat; possibilitar el creixement cultural de la ciutat; promoure un desenvolupament més sostenible de la ciutat, i millorar la convivència i el civisme de la ciutadania.

Mentre el consumidor ha incorporat la digitalització de forma natural en el seu dia a dia modificant els hàbits socials i de consum, el comerç de Barcelona presenta un nivell baix de maduresa digital. El 59,6 % dels comerços no tenen presència o presenten una presència molt bàsica a internet i pràcticament no implementen cap element de comunicació online, ja sigui mitjançant un web o xarxes socials.

Per això Barcelona adopta un model de transformació digital per implantar noves tecnologies en l’àmbit del comerç local per fer-o més competitiu. Part del petit comerç de la ciutat es beneficiarà de la seva transformació digital mitjançant ajuts i altres mesures engegades des de l’Ajuntament de Barcelona per aconseguir un posicionament en aquest àmbit.

Els objectius municipals són:

  • Facilitar la transformació digital del comerç i les associacions de comerciants territorials.
  • Millorar el nivell de maduresa tant dels comerços com de les associacions.
  • Crear avantatges competitius per al comerç gràcies a la activitat del comerç i les associacions a internet.

Donar resposta a les noves necessitats del consumidor digital a la ciutat de Barcelona.

Subvencions per a la transformació ditital del comerç

De l’11 d’abril fins al 2 de juliol, s’obre el període de sol·licitud de subvencions per a la transformació digital dels comerços de la ciutat destinats a comerços i associacions de comerciants que vulguin impulsar la seva digitalització.

L’objecte de les presents bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en els pressupostos municipals, per a projectes de transformació digital del comerç de Barcelona, iniciats i finalitzats durant l’any 2018.

S’estableixen dos àmbits d’actuació:

A.    Establiments comercials

Modalitats:

1.     Obtenció de presència bàsica o àmplia a internet

2.     Desenvolupament d’una presència activa a internet

 

B.     Associacions de comerciants territorials:

Modalitats:

1.     Obtenció de presència bàsica o àmplia a Internet

2.     Desenvolupament d’una presència activa a internet 

3.     Ampliació de cartera de serveis de les associacions

 

Documentació que cal presentar:

Doc. 1 Instància de sol·licitud de subvenció. Conté una declaració responsable, la qual substitueix la presentació de documentació administrativa en el moment de la sol·licitud.

Doc. 2 Formulari descriptiu del projecte on es defineixen les accions que es duran a terme.

Doc. 3 Qüestionari de presència a internet. (Obligatori per als sol·licitants de l’àmbit A i àmbit B)

Doc. 4 Autodiagnosi TIC per a empreses del comerç i serveis del Consorci de Comerç, Artesania i moda de Catalunya (Només per als sol·licitants de l’àmbit A: Establiments comercials).

Les sol·licituds per concórrer a les subvencions regulades en aquestes bases s’han de formular mitjançant els documents normalitzats, que també es podran descarregar de la pàgina web:

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

 

Vegeu el vídeo amb la participació del comerciant Ramon Puigoriol sobre la transformació digital del comerç.

 

Subvencions de comerç 2018

Fins el 25 de gener de 2018, és obert el termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions per al comerç. Aquesta convocatòria s’emmarca en la general que l’Ajuntament de Barcelona publica per a tots els àmbits d’actuacions municipals.

La documentació de la convocatòria de subvencions es troba al web de l’Ajuntament en aquest enllaç: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions . L’Àmbit de comerç rep el nom de “Comerç de proximitat i promoció econòmica” (lletra N) i els programes per als quals es pot sol·licitar una subvenció econòmica són els següents:

Accions de dinamització, comunicació i promoció comercial

Accions formatives dirigides als i les comerciants i/o  empleats/des

Reforç de les estructures associatives comercials

Projectes de millora de la sostenibilitat en el comerç

Tots els programes són d’àmbit exclusivament de ciutat i els atorga la Direcció de Comerç.

 

Les quantitats màximes que es poden atorgar no excediran el 50% del pressupost i els topalls són aquests:  

30.000€, Accions de dinamització, comunicació i promoció

10.000€  Accions formatives dirigides als i les comerciants i/o  empleats/des

15.000€  Reforç de les estructures associatives comercials

10.000€ Projectes de millora de la sostenibilitat en el comerç

Cal assenyalar que en la convocatòria d’aquest any hi ha hagut canvis pel que fa a la de l’any anterior. Els projectes de comerç tenen la lletra N que els identifica (enlloc de ‘O’). Les puntuacions dels criteris a l’hora de valorar les sol·licituds varien i tindran més pes els valors específics (s’atorgaran 6 punts) que els generals (4 punts).

 

Justificació de subvencions atorgades per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2017:

Les persones jurídiques que hagin resultat beneficiàries d'una subvenció atorgada en la convocatòria de subvencions 2017 en l’àmbit de comerç, hauran de presentar la justificació d'acord amb els documents normalitzats que l’Ajuntament de Barcelona estableix a la convocatòria.

Recordar que la documentació justificativa s'haurà de presentar a través del Registre General de l'Ajuntament, abans del 28 de febrer de 2018, juntament amb les factures originals que justifiquin, com a mínim, l'import subvencionat.

Per a més informació consulteu la guia explicativa  a través del següent enllaç:

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

 

Anunci al web de la resolució definitiva de subvencions per a l'enllumenat 2017

La resolució d'atorgament i denegació definitiva, sobre la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a la Campanya d’Enllumenat Nadalenc a les vies públiques de la ciutat de Barcelona 2017, s’ha fet pública al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), amb data 14 de desembre de 2017.

Les justificacions d’aquestes subvencions s’hauran de presentar abans del 31 de març de 2018 en la forma que estableix el punt 10 de les bases de la convocatòria. La documentació justificativa es lliurarà al Registre de les Oficines d’Atenció Ciutadana, adreçant-la a la Direcció de Serveis de Comerç.

En el següent enllaç podeu consultar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades,  les bases de la convocatòria i els models de documentació a omplir per a la presentació de la corresponent justificació de subvenció:

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

Per altres consultes, us podeu dirigir per correu electrònic a la Direcció de Comerç (direcciocomerc@bcn.cat)