Ajuts i subvencions

A partir del pròxim 27 de desembre i fins el 24 de gener, es podran presentar les sol·licituds de subvencions per part de les entitats de comerç de Barcelona per a l’any 2019. De nou, la convocatòria de subvencions de comerç forma part de la general que publica l’Ajuntament de Barcelona.

L’àmbit de Comerç rep el nom de “Comerç de proximitat i promoció econòmica” i es distingeix per la lletra ‘N’. Els programes per als quals es poden sol·licitar subvencions són els següents:

  • Accions de dinamització, comunicació, formació i sostenibilitat (N.a.11)
  • Reforç de les estructures associatives comercials (N.b.11)
  • Projectes de millora en la digitalització del comerç (N.c.11)
  • Projectes de col·laboració́ entre associacions en l’àmbit digital (N.d.11)

Cal destacar que per a l’any 2019, s’afegeix com a finalitat de les sol·licituds el foment del consum responsable. Així, s’inclou un nou criteri d’avaluació general de l’impacte (districte i ciutat): beneficis ambientals, com ara ambientalització d’esdeveniments o economia circular, i beneficis socials del projecte, per exemple, la contractació sostenible.

Tots els programes són d’àmbit de ciutat i són els que subvenciona la Direcció de Comerç. La lletra ‘N.e’ correspon únicament a l’àmbit de districte (promoció econòmica).

L’import màxim de les subvencions no excediran el 50% del total de la despesa i els topalls per programa són els següents:

a) 45.000 euros per accions de dinamització, comunicació, formació i sostenibilitat.
 
b) 20.000 euros per reforç de les estructures associatives comercials.
 
c) 9.000 euros per projectes de millora en la digitalització del comerç.
 
d) 11.000 euros per projectes de col·laboració entre associacions en l’àmbit digital.

 

Poden presentar sol·licituds les associacions de comerciants territorials i sectorials i les entitats de comerç sense afany de lucre. En queden exclosos els mercats municipals, les associacions de mercats i els col·legis professionals.

Els programes

A) Les accions de dinamització, comunicació, formació i sostenibilitathauran de tenir com a finalitat fomentar activitats d’interès públic o social que dinamitzin el comerç de proximitat, promoguin l’associacionisme comercial territorial o sectorial, potenciïn fórmules de col·laboració públic-privades, d’autogestió o altres, i millorin la competitivitat del comerç de la ciutat així com generin sinèrgies amb altres sectors econòmics o socials. En el capítol de formació, se subvencionaran aquelles accions que no siguin impartides per l’Ajuntament de Barcelona o ens municipals com ara Barcelona Activa. Cal subratllar també els projectes que promoguin bones pràctiques ambientals i de responsabilitat social dels comerços (per exemple les accions per tal d’eliminar les bosses de plàstic, la promoció de la professionalització en la gestió de l’entitat a través de la formació continuada, el lloguer del local de la seu de l’entitat -subvencionable amb un màxim del 15%).

B) El reforç de les estructures associatives comercialses considera com el suport professional a la gestió del projecte de l’entitat amb funcions de dinamitzador comercial, reforç administratiu i de comunicació. A més, les associacions de comerciants territorials poden també presentar projectes conjunts (amb un mínim de dues associacions).

C) Les accions en l’àmbit de la digitalització del comerçhan de tenir com a finalitat la millora del nivell de maduresa digital de les entitats comercials. Per exemple: accions que promoguin la presència bàsica o àmplia a Internet, una presència activa o l’ampliació de la cartera de serveis de l’associació. És requisit necessari realitzar el “Qüestionari de presència a Internet”. L’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) en pot fer assessorament per aquest tràmit.

D) Finalment, els projectes de col·laboració entre associacions en l’àmbit digitalcomprenen accions de millora en l’àmbit de la digitalització del comerç per fomentar l’intercanvi i la col·laboració entre l’ecosistema comercial i digital de Barcelona amb iniciatives que tinguin com a objectiu la promoció del comerç local. Per exemple: projectes de col·laboració entre un mínim de dues entitats de comerç amb l’objectiu de fomentar la transició del comerç cap a l’omnicanalitat dels seus associats (venda i/o catàleg en línia, o lliurament a domicili, entre d’altres). L’adhesió al projecte de la targeta de fidelització del comerç -Viba- és subvencionable amb un màxim de 1.000€. Com en l’anterior punt, cal realitzar el “Qüestionari de presència a Internet”, i l’OAE en pot fer l’assessorament.

Podeu consultar la documentació de la convocatòria per a 2019 al web de l’Ajuntament de Barcelona: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

El dia 27 de desembre, i al mateix web, estaran disponibles també els documents: instància, projecte i annexos a presentar.

 

Subvencions de comerç 2018

Fins el 25 de gener de 2018, és obert el termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions per al comerç. Aquesta convocatòria s’emmarca en la general que l’Ajuntament de Barcelona publica per a tots els àmbits d’actuacions municipals.

La documentació de la convocatòria de subvencions es troba al web de l’Ajuntament en aquest enllaç: http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions . L’Àmbit de comerç rep el nom de “Comerç de proximitat i promoció econòmica” (lletra N) i els programes per als quals es pot sol·licitar una subvenció econòmica són els següents:

Accions de dinamització, comunicació i promoció comercial

Accions formatives dirigides als i les comerciants i/o  empleats/des

Reforç de les estructures associatives comercials

Projectes de millora de la sostenibilitat en el comerç

Tots els programes són d’àmbit exclusivament de ciutat i els atorga la Direcció de Comerç.

 

Les quantitats màximes que es poden atorgar no excediran el 50% del pressupost i els topalls són aquests:  

30.000€, Accions de dinamització, comunicació i promoció

10.000€  Accions formatives dirigides als i les comerciants i/o  empleats/des

15.000€  Reforç de les estructures associatives comercials

10.000€ Projectes de millora de la sostenibilitat en el comerç

Cal assenyalar que en la convocatòria d’aquest any hi ha hagut canvis pel que fa a la de l’any anterior. Els projectes de comerç tenen la lletra N que els identifica (enlloc de ‘O’). Les puntuacions dels criteris a l’hora de valorar les sol·licituds varien i tindran més pes els valors específics (s’atorgaran 6 punts) que els generals (4 punts).

 

Justificació de subvencions atorgades per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2017:

Les persones jurídiques que hagin resultat beneficiàries d'una subvenció atorgada en la convocatòria de subvencions 2017 en l’àmbit de comerç, hauran de presentar la justificació d'acord amb els documents normalitzats que l’Ajuntament de Barcelona estableix a la convocatòria.

Recordar que la documentació justificativa s'haurà de presentar a través del Registre General de l'Ajuntament, abans del 28 de febrer de 2018, juntament amb les factures originals que justifiquin, com a mínim, l'import subvencionat.

Per a més informació consulteu la guia explicativa  a través del següent enllaç:

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

 

Anunci al web de la resolució definitiva de subvencions per a l'enllumenat 2017

La resolució d'atorgament i denegació definitiva, sobre la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a la Campanya d’Enllumenat Nadalenc a les vies públiques de la ciutat de Barcelona 2017, s’ha fet pública al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), amb data 14 de desembre de 2017.

Les justificacions d’aquestes subvencions s’hauran de presentar abans del 31 de març de 2018 en la forma que estableix el punt 10 de les bases de la convocatòria. La documentació justificativa es lliurarà al Registre de les Oficines d’Atenció Ciutadana, adreçant-la a la Direcció de Serveis de Comerç.

En el següent enllaç podeu consultar la resolució definitiva de les sol·licituds presentades,  les bases de la convocatòria i els models de documentació a omplir per a la presentació de la corresponent justificació de subvenció:

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/informacio-administrativa/subvencions

Per altres consultes, us podeu dirigir per correu electrònic a la Direcció de Comerç (direcciocomerc@bcn.cat)