Les economies que transformen

Enfortim l’Economia Social i Solidària!

Imatge de la campanya: barreta energètica i fruits secs

Publicació de la convocatòria el 17 de març

Termini de presentació de sol·licituds del 2 de juny al 2 de juliol de 2020

#subvencionsESS

Iniciar la sol·licitud

Preguntes freqüents

Convocatòria de subvencions per promoure i reforçar l’economia social i solidària 2020

Enfortim el vostre projecte amb subvencions de fins al 80%. Prioritzem la creació, consolidació i la intercooperació

Convocatòria de subvencions

Enguany es destinen un total d'1 milió d'euros a subvencionar projectes que fomentin activitats d’interès públic o social amb la finalitat de crear noves cooperatives, o bé transformar empreses existents en cooperatives i consolidar el creixement empresarial de les iniciatives d’economia social i solidària, promovent els projectes d’intercooperació i acompanyant-ne l’escalabilitat.

Entre els objectius de la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària es troben l’impuls i l’acompanyament de projectes que permetin promocionar i reforçar l’economia cooperativa, social i solidària de la ciutat de Barcelona, que concretament són els següents:

Promoció:

 • Impulsar mesures de sensibilització i difusió, impuls i visibilització com a model econòmic alternatiu.
 • Impulsar mesures per a la generació de noves iniciatives d’economia social i solidària a la ciutat.
 • Impulsar mesures de transformació de societats mercantils, econòmiques i associatives en entitats d’economia social i solidària que siguin generadores d’ocupació estable i sostenible.

Reforç:

 • Impulsar mesures per enfortir i millorar les iniciatives de l’economia social i solidària ja existents.
 • Impulsar mesures per millorar-ne l’articulació i la intercooperació.

Contribució al desplegament de l’Estratègia BCN 2030 ESS.

Si voleu llegir la convocatòria oficial i les bases del programa de subvencions, feu clic aquí.

Destinataris/àries

Entitats i empreses del tercer sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat que compleixin els requisits de les bases i de convocatòria, entitats representatives i referents de l’ESS o de les finances ètiques, entitats de segon i tercer nivell que contribueixin a l’assoliment del Pla d’impuls de l’economia social i solidària. També agrupacions de persones pel que fa a projectes d’economia social i solidària, concretament d’economia comunitària o col·laborativa de procomú que no estan formalitzats amb forma jurídica, i qualsevol persona jurídica amb un projecte de transformació en cooperativa.

Àmbits i modalitats

Àmbits temàtics

MODALITAT

IMPORT MÀXIM SUBVENCIÓ

A Creació i consolidació

A.a

Creació i transformació: Creació de noves cooperatives i transformació d’altres formes jurídiques preexistents en cooperatives.

7.200 €

A.b

Consolidació: Consolidació empresarial i escalabilitat de les iniciatives d’economia social i solidària per enfortir-ne la viabilitat econòmica.

10.000 €

A.c

Formació: Innovació i formació per millorar la gestió i l’obertura de noves línies de negoci.

c1. Formació grupal per a persones sòcies, treballadores i voluntàries de l’entitat.

c2. Despeses de matriculació de les persones de l’entitat en accions formatives externes.

c3. Pràctiques de les persones estudiants universitàries i de formació dual d’FP en entitats i empreses de l’economia social i solidària.

4.500 €

 

B Intercooperació

B.a

Intercooperació de segon nivell i superior: projectes promoguts per entitats de l’economia social i solidària o de les finances ètiques de segon nivell i superior, que contribueixin al desplegament de l’Estratègia BCN 2030 ESS de Barcelona, i tinguin per destinatàries les seves entitats sòcies.

35.000 €

B.b

Intercooperació de primer nivell: projectes d’intercooperació promoguts per entitats i empreses de l’economia social i solidària que contribueixin al desplegament de l’Estratègia BCN 2030 ESS.

18.000 €

Àmbit temàtic

A Creació i consolidació

MODALITAT

A.a

Creació i transformació: Creació de noves cooperatives i transformació d’altres formes jurídiques preexistents en cooperatives.

Import màxim subvenció: 7.200 €

A.b

Consolidació: Consolidació empresarial i escalabilitat de les iniciatives d’economia social i solidària per enfortir-ne la viabilitat econòmica.

Import màxim subvenció:10.000 €

A.c

Formació: Innovació i formació per millorar la gestió i l’obertura de noves línies de negoci.

c1. Formació grupal per a persones sòcies, treballadores i voluntàries de l’entitat.

c2. Despeses de matriculació de les persones de l’entitat en accions formatives externes.

c3. Pràctiques de les persones estudiants universitàries i de formació dual d’FP en entitats i empreses de l’economia social i solidària.

Import màxim subvenció: 4.500 €

Àmbit temàtic

B Intercooperació

MODALITAT

B.a

Intercooperació de segon nivell i superior: projectes promoguts per entitats de l’economia social i solidària o de les finances ètiques de segon nivell i superior, que contribueixin al desplegament de l’Estratègia BCN 2030 ESS de Barcelona, i tinguin per destinatàries les seves entitats sòcies.

Import màxim subvenció: 35.000 €

B.b

Intercooperació de primer nivell: projectes d’intercooperació promoguts per entitats i empreses de l’economia social i solidària que contribueixin al desplegament de l’Estratègia BCN 2030 ESS.

Import màxim subvenció: 18.000 €

Documentació que cal aportar

 • Document bàsic 1. Instància de sol·licitud de subvenció amb declaració responsable.
 • Document bàsic 2. Formulari descriptiu de projecte i pressupost segons la modalitat presentada.
 • Document bàsic 3. Formulari del pressupost segons la modalitat.
 • Declaració de transparència, si escau.
 • Document de titularitat del compte per a transferència bancària.
 • Acord signat entre les entitats agrupades, si escau (obligatori per a la modalitat B.b).

Els models d'aquests documents estaran disponibles en aquest enllaç, a l'apartat de "tramitació".

On tramitar la subvenció

En línia

Es pot tramitar en línia al Portal de tràmits

Preguntes freqüents

Durada dels projectes

Els projectes han de començar l’any 2020 i poden tenir una durada màxima de 12 mesos.

Termini i forma de presentació de sol·licituds

Publicació de la convocatòria el 17 de març.

Termini de presentació de sol·licituds del 2 de juny al 2 de juliol de 2020.

Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no s’admetrà a tràmit.

Per a totes les persones jurídiques és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, utilitzant els formularis específics de la convocatòria i seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

Només podran presentar la sol·licitud de manera presencial les persones físiques.

Tots els documents s’han de presentar mitjançant els impresos establerts i han d’estar degudament emplenats i signats per la persona representant legal física o jurídica o per la persona acreditada a aquest efecte en la sol·licitud.

Les sol·licituds que no es presentin emplenades per mitjans informàtics quedaran directament excloses i no seran admeses a tràmit

Seguiment de la sol·licitud

La publicació de les subvencions aprovades es farà al BOPB i al web seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat.

Per poder comprovar la vostra sol·licitud us caldrà el número de registre i de tràmit.

Import màxim de finançament

La quantia de la subvenció atorgada no superarà el 80% de la despesa total, especificada al document bàsic 2 de la descripció del projecte, ni els topalls màxims per cada una de les modalitats.

En el cas que la sol·licitud presentada sobrepassi l’import màxim, es considerarà com a import sol·licitat el màxim de l’establert a la convocatòria.

Limitacions

Només es permet presentar una única sol·licitud per tota la convocatòria per persona física o jurídica.

Excepcionalment es permetrà que una entitat que hagi presentat una sol·licitud (com a persona física o jurídica individual o com a líder d’una agrupació) pugui participar en una altra sol·licitud com a membre d’una agrupació, però en cap cas ho pot fer com a líder de l’agrupació.

En el cas que un/a mateix/a sol·licitant presenti més sol·licituds de les permeses a la convocatòria, quedarà acceptada la primera sol·licitud per rigorós ordre de registre.

No es pot presentar el mateix projecte a diferents àmbits de la convocatòria.

L’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals en cap cas subvencionaran el mateix projecte, executat durant el mateix període.

Com es puntuen les sol·licituds?

El projecte subvencionable pot tenir una puntuació màxima de 10 punts, repartida en dues parts; 6 punts de criteris generals i 4 punts de criteris específics per a cada modalitat.

Els projectes subvencionables, en tot cas, hauran d’assolir una puntuació mínima de 6 punts globals i, per tant, els projectes que hagin obtingut una puntuació inferior no podran rebre cap subvenció.

Quan s’han de justificar les subvencions?

Caldrà justificar l’activitat realitzada en un informe final justificatiu, segons els models normatius disponibles, com a màxim 2 mesos després d’acabar el projecte subvencionat.

En el cas de subvencions superiors a 20.000 €, serà exigible un informe d’auditoria.

Podeu fer consultes sobre les subvencions en aquest enllaç.

Projectes subvencionats d'anys anteriors

Almena: unes guies per incorporar la perspectiva de gènere a l'ESS

Nusos: per una ciència oberta i comunitària

Observatori IQ: d'associació a cooperativa