Enfortim l’Economia Social
i Solidària!

Convocatòria
de subvencions
2021

Del 6 d'abril
al 5 de maig

Iniciar la sol·licitud

L’Ajuntament de Barcelona obre la cinquena convocatòria específica per enfortir i reactivar l’ESS amb la Convocatòria de subvencions 2021 per a l’enfortiment i reactivació de l’economia social i solidària (ESS) i el desenvolupament de projectes que executen l’estratègia ESS 2030 BCN amb un pressupost total d’1,2 milions d’euros.

Enfortim el vostre projecte amb subvencions de fins al 80%. Prioritzem l’enfortiment i la reactivació de l’ESS, mitjançant la creació, la consolidació, la formació, i enguany especialment la digitalització i la intercooperació per a la creació, el desenvolupament i l’enfortiment d’ecosistemes cooperatius i clústers d’ESS.

Enguany es destinen un total d’1,2 milions d’euros a subvencionar projectes que fomentin activitats d’interès públic o social per a la ciutat de Barcelona i que tinguin per finalitat reactivar i enfortir les empreses i organitzacions de l’ESS i contribuir a l’assoliment dels objectius de l’Estratègia de l’economia social i solidària a Barcelona 2030 —Reactivació i enfortiment d’una economia per a la vida a la ciutat—, així com del Pla municipal d’impuls de l’economia social i solidària a la ciutat per al període 2021-2023.

A Enfortiment:
Creació i Consolidació

 • A.A. Creació i transformació:

  Creació de noves cooperatives i transformació, d’altres formes jurídiques pre-existents, en cooperatives.

  8.000€

 • A.B. Consolidació

  empresarial i escalabilitat de les iniciatives d’Economia Social i Solidària per enfortir la seva viabilitat econòmica

  10.000€

 • A.C. Formació:

  Innovació i formació per a la millora de la gestió i l’obertura de noves línies de negoci:

  4.500€

  • A.C1. Formació grupal per a persones sòcies, treballadores i voluntàries de l’empresa/organització.
  • A.C2. Despeses de matriculació del personal de l’empresa/organització en accions formatives externes o bé despeses salarials del personal de l’empresa/organització en la participació en accions formatives públiques o comunitàries sense cost de matriculació.
  • A.C3. Pràctiques de les persones estudiants universitàries i de formació dual de FP en organitzacions i empreses de l’ESS
 • A.D. Digitalització:

  Facilitar la transformació digital de les empreses ESS

  NOU!

  10.000€

B Reactivació:
Intercooperació

 • B.A. Intercooperació de 2n i major nivell:

   

  Projectes promoguts per organitzacions de l’Economia Social i Solidària o de les finances ètiques de segon nivell i superior, que contribueixin al desplegament de l’Estratègia BCN 2030 d’ESS de Barcelona, i tinguin per destinatàries a les seves organitzacions sòcies

  40.000€

 • B.B. Creació, desenvolupament i enfortiment d’ecosistemes cooperatius i clústers d’ESS

  • B.B1. Disseny i preparació

   NOU!

   18.000€

  • B.B2. Desenvolupament i enfortiment

   NOU!

   50.000€

La quantia de la subvenció atorgada no superarà el 80% de la despesa total, especificada en el document bàsic 2 de la descripció del projecte, ni els topalls màxims per cada una de les modalitats.

En el cas que la sol·licitud presentada sobrepassi l’import màxim, es considerarà com a import sol·licitat el màxim de l’establert a la convocatòria.

S’abonarà el 100% dels imports adjudicats per a cada projecte anual, després de la resolució definitiva de la convocatòria.

Fins al
80%

Durada dels projectes

Els projectes han de començar l’any 2021 i poden tenir una durada màxima de 12 mesos.

Quan, on i com

El període de sol·licitud de les subvencions previst és del 6 d’abril al 5 de maig de 2021.

El tràmit s’ha de fer de manera telemàtica. .

Documentació

 • Document bàsic 1: instància de sol·licitud de subvenció. Cal presentar-lo conjuntament amb el document bàsic 2 i 3.
 • Document bàsic 2: formulari descriptiu del projecte. Cal presentar-lo conjuntament amb el document bàsic 1 i 3.
 • Document bàsic 3: Formulari de pressupost. Cal presentar-lo conjuntament amb el document bàsic 1 i 2.
 • Declaració de transparència: quan escaigui.
 • Document de titularitat del compte per a transferència bancària: en el cas d’aquelles organitzacions que disposin de compte en organitzacions de les finances ètiques o cooperatives. Si no es presenta o el que es presenta no està segellat o signat, no serà valorable.
 • Document d’acord en cas d’agrupacions: en el cas de persones físiques i organitzacions agrupades hauran d’aportar obligatòriament, per sollicitar la subvenció, l’acord signat segons el formulari que es facilita: obligatori per a la modalitat Bb i quan escaigui en les altres modalitats.

Tots els documents s’han de presentar mitjançant els impresos establerts i han d’estar degudament emplenats i signats per la persona representant legal física o jurídica o per la persona acreditada a aquest efecte en la sol·licitud.

Les sol·licituds que no es presentin emplenades per mitjans informàtics quedaran directament excloses i no seran admeses a tràmit.

Preguntes freqüents

Podeu fer consultes sobre les subvencions en aquest enllaç, però preferiblement per correu electrònic: subvencions_ec_solidaria@bcn.cat