Camí Escolar, Espai Amic

Col left

El camí escolar, espai amic pretén que els nois i les noies de la ciutat guanyin autonomia personal i qualitat de vida mentre van i vénen sols a l'escola, passegen pel parc, van al casal o a fer esport..., promovent alhora un compromís de participació de la comunitat.

Per aconseguir aquesta finalitat és necessari incidir tant en la població infantil com en els adults, per això cal generar actuacions que contribueixin al replantejament d'actituds per ambdues parts: els nois i les noies han de poder experimentar i aprendre a valorar els riscos mentre la comunitat, entesa com a ciutadania organitzada o no, ha de contribuir a posar les condicions de viabilitat.

Els objectius del programa

Facilitar la mobilitat autònoma, segura i sostenible dels escolars a partir dels 8 anys. Això vol dir que la noia o el noi van a peu i sense l’acompanyament d’un adult, amb companys de diferents edats,  per l'itinerari que té les condicions de més seguretat.

D'aquest objectiu en deriven altres individualitzats, com ara:

- Millorar el coneixement del barri.
- Identificar les situacions de perill.
- Triar els recorreguts més segurs i agradables.
- Formular propostes de millora i participar-ne en l'execució, si s'escau.
- Incrementar la capacitat d'adaptació a situacions noves.
- Aprendre comportaments nous adequats a les circumstàncies reals.
- Assolir hàbits més saludables per a ell o ella i més sostenibles per a la ciutat.

Corresponsabilitzar la comunitat com a agent educatiu, començant pels agents més significatius o amb més responsabilitat educativa en la consecució d'aquest fi; es concreta a grans trets en els punts següents:

- Articular mecanismes de coordinació amb el professorat perquè els objectius del camí escolar es puguin incorporar en les àrees curriculars i compartir les actuacions amb les famílies, perquè puguin mantenir i complementar els mateixos objectius també en el temps educatiu "fora de l'escola".
- Donar eines i suport a les mares i els pares més implicats en el projecte per facilitar la seva tasca de representació dins de l'AMPA i per mantenir la coordinació, la informació i la sensibilització a totes les famílies de l'escola respecte d'aquest tema.
- Afavorir la participació d'altres agents socials interessats en aquesta finalitat. La col·laboració es concreta de manera diferent a cada projecte, depenent de les característiques del barri i del seu teixit social.

Agents que participen

Els nois i les noies escolars són els actors i actrius que esdevenen veritables protagonistes del projecte. Es dóna prioritat als alumnes de tercer, quart, cinquè i sisè d'educació primària, tot i que les possibilitats educatives del programa fan que es pugui treballar els seus continguts des de les Escoles Bressol fins l’ESO.

El professorat de l'escola i en particular els tutors i les tutores sempre amb el suport de professionals externs, si s'escau. És important i desitjable la col·laboració de tota la comunitat educativa, incloent-hi el personal no docent i els monitors de migdia, entre d'altres.

Les AMPA i les famílies encara que no participin a les AMPA (pares, avis, cangurs, etc.) són una peça clau per a la consecució dels objectius.

Les associacions del barri (de veïns, comerciants, gent gran activa, associacions o entitats) com a expressió organitzada de la comunitat, poden esdevenir col·laboradors fonamentals.

L'Administració municipal, concretament els districtes, l'Àrea d’Ecologia Urbana, la Guardia i Urbana  i l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) treballen coordinadament per acompanyar i fer efectives cadascuna de les fases.
 

Com es fa el camí escolar

L'impuls i la iniciativa d'un camí escolar nou parteixen del territori i és fonamental  que el centre educatiu i  l'AMPA estiguin d’acord en iniciar-lo. Cal també  tenir en compte la capacitat de compromís i de participació dels agents principals, tant en el disseny com en la implementació del projecte.

El procés estàndard d'un projecte de camí escolar respon a les fases següents:

Definició del projecte: Moment és que es cerca que tota la comunitat  educativa conegui que s’inicia el projecte. S’informa al claustre i a les famílies i s’aprova pel Consell escolar. Es crea la Comissió del Camí escolar de Centre, on participen representats de l’equip docent, representants de l’AMPA, representants de l’alumnat, un representant del Districte i l’IMEB i on poden participar també col·laboradors d’entitats del barri, districte, etc.

L’objectiu d’aquesta fase és donar a conèixer el projecte a tota la comunitat educativa i generar debat tan pel que fa a la necessitat d’una nova cultura de la mobilitat, de l’autonomia dels infants, la vinculació de l’escola al barri generant xarxa, etc. És el moment de  definir els objectius del projecte a cada centre i acordar una metodologia de treball.

Diagnòstic. En aquest moment és tracta de conèixer d’una banda els hàbits de mobilitat de l’alumnat: el grau d’autonomia, qui acompanya als nois I noies i perquè, el mitjà de transport que s’utilitza, el temps que s’inverteix, etc.

D’altra banda es vol conèixer l'itinerari actual que cada nen o nena segueix per anar a l'escola i trobar “l’aranya de mobilitat” es a dir l’itinerari compartit majoritàriament. En tercer lloc es vol conèixer la percepció de seguretat dels nois i noies, les dificultats que s'hi troben, la dimensió dels problemes o disfuncions, la identificació de perill o zones de risc a l’entorn escolar.

L’IMEB facilita a professorat i famílies diversos materials didàctics i enquestes per realitzar la diagnosi i conèixer la situació concreta de cada entorn escolar.

Amb aquestes informació la comissió del camí escolar identifica les pautes a millorar en quan a hàbits de mobilitat i elabora un informe que recull les propostes per realitzar les millores de l’entorn que poden generar més  seguretat als camins escolars. Des de Serveis Tècnics de districte juntament amb la Guardia Urbana es valora la idoneïtat de cadascuna de les propostes i  es configura el pla d'acció en coherència amb allò que s'ha identificat, prioritzant les accions en funció dels criteris tècnics i el pressupost disponible. Els Serveis Tècnics  fan el retorn a la Comissió del Camí escolar de quines mesures es poden implementar i en quins terminis.

En aquesta fase la Guàrdia Urbana ofereix a les escoles treballar amb l’alumnat la mobilitat segura  des del programa “La Guàrdia Urbana a l’escola” i dins del bloc temàtic de “Vinculació i cura de l’entorn proper” amb  els tallers de

 -Camí escolar, camí segur.
-Les normes viàries.
-GUBcaching (mobilitat segura).

L’enfocament metodològic dels tallers es basa en els principis educatius d’activitat, experiència i d’integració.

Acció comunitària, en la qual es dóna a conèixer el projecte en el barri i  es reforça la xarxa de proximitat escolar- entorn amb la vinculació de comerços i  entitats que esdevenen botigues o entitats amigues. Les botigues i  entitats amigues es converteixen en referents del projecte per  construir una xarxa d’interrelacions entre els diferents agents implicats.

Entre tots els agents implicats es prepara la Celebració o Festa d’Inauguració del Camí escolar, concebuda com moment inicial del camí escolar a partir del qual cal continuar treballant en aquelles qüestions relacionades amb la mobilitat i l’autonomia de l’infant. Per aquest motiu es concep com una festa on hi ha d’haver la representació de tots els agents socials del barri: centres educatius, famílies, botiguers, associacions, administració pública.

Avaluació i seguiment de cada projecte es va realitzant de manera continuada amb la periodicitat que s'acorda amb cada centre escolar. Tot i això cada Comissió de Camí escolar es planteja quines son les actuacions pedagògiques més adients per mantenir vius els objectius del programa. Això inclou definir com s’incorpora el projecte al PEC, amb quines activitats permanents o puntuals, en quins cursos començar a treballar l’autonomia dels infants i com realitzar el seguiment de les millores d’entorn pactades o altres que es poden implementar.

El procés de formació del Camí escolar sol precisar generalment dos cursos escolars. Des de l’IMEB es faciliten eines pedagògiques per tal que el treball de formació del camí escolar pugui esdevenir part del currículum escolar. Igualment s’ofereix formació i acompanyament tan a docents com a famílies per poder desenvolupar el programa en coherència a les necessitats i possibilitats de cada centre.

Col right
Actualitat: 

Nou Camí Escolar, Espai Amic a l’escola Sant Gregori

26/09/2019 - 20:58

Divendres 27 de setembre de 2019, de 15.30 h a 17.00 h.


 

Full Informatiu Camí Escolar, espai amic

Full Informatiu 01         > Full Informatiu 02         > Full Informatiu 17
Full Informatiu 03         > Full Informatiu 04         > Full Informatiu 18
Full Informatiu 05         > Full Informatiu 06         > Full Informatiu 19
Full Informatiu 07         > Full Informatiu 08         > Full Informatiu 20
Full Informatiu 09         > Full Informatiu 10
Full Informatiu 11         > Full Informatiu 12
Full Informatiu 13         > Full Informatiu 14
> Full Informatiu 15         > Full Informatiu 16

JORNADES Camí Escolar, espai amic

Jornades 2014: Construint vincles escola i entorn | Veure vídeo
 

Avaluació del programa

L'IMEB aposta per la innovació i la millora continua del programa Camí escolar, espai amic i ha encarregat l'avaluació del mateix  a l'Institut Infància i Adolescència.

Presentació informe d’avaluació del programa “Camí Escolar, Espai Amic”

Resum executiu

> Article d'opinió amb el recull de les principals conclusions publicat a Educa.barcelona.

Publicacions
Altres experiències

Definició del projecte: Moment és que es cerca que tota la comunitat  educativa conegui que s’inicia el projecte. S’informa al claustre i a les famílies i s’aprova pel Consell escolar. Es crea la Comissió del Camí escolar de Centre, on participen representats de l’equip docent, representants de l’AMPA, representants de l’alumnat, un representant del Districte i l’IMEB i on poden participar també col·laboradors d’entitats del barri, districte, etc.

L’objectiu d’aquesta fase és donar a conèixer el projecte a tota la comunitat educativa i generar debat tan pel que fa a la necessitat d’una nova cultura de la mobilitat, de l’autonomia dels infants, la vinculació de l’escola al barri generant xarxa, etc. És el moment de  definir els objectius del projecte a cada centre i acordar una metodologia de treball.

Diagnòstic. En aquest moment és tracta de conèixer d’una banda els hàbits de mobilitat de l’alumnat: el grau d’autonomia, qui acompanya als nois I noies i perquè, el mitjà de transport que s’utilitza, el temps que s’inverteix, etc.

D’altra banda es vol conèixer l'itinerari actual que cada nen o nena segueix per anar a l'escola i trobar “l’aranya de mobilitat” es a dir l’itinerari compartit majoritàriament. En tercer lloc es vol conèixer la percepció de seguretat dels nois i noies, les dificultats que s'hi troben, la dimensió dels problemes o disfuncions, la identificació de perill o zones de risc a l’entorn escolar.

L’IMEB facilita a professorat i famílies diversos materials didàctics i enquestes per realitzar la diagnosi i conèixer la situació concreta de cada entorn escolar.

Amb aquestes informació la comissió del camí escolar identifica les pautes a millorar en quan a hàbits de mobilitat i elabora un informe que recull les propostes per realitzar les millores de l’entorn que poden generar més  seguretat als camins escolars. Des de Serveis Tècnics de districte juntament amb la Guardia Urbana es valora la idoneïtat de cadascuna de les propostes i  es configura el pla d'acció en coherència amb allò que s'ha identificat, prioritzant les accions en funció dels criteris tècnics i el pressupost disponible. Els Serveis Tècnics  fan el retorn a la Comissió del Camí escolar de quines mesures es poden implementar i en quins terminis.

En aquesta fase la Guàrdia Urbana ofereix a les escoles treballar amb l’alumnat la mobilitat segura  des del programa “La Guàrdia Urbana a l’escola” i dins del bloc temàtic de “Vinculació i cura de l’entorn proper” amb  els tallers de

 -Camí escolar, camí segur.
-Les normes viàries.
-GUBcaching (mobilitat segura).

L’enfocament metodològic dels tallers es basa en els principis educatius d’activitat, experiència i d’integració.

Acció comunitària, en la qual es dóna a conèixer el projecte en el barri i  es reforça la xarxa de proximitat escolar- entorn amb la vinculació de comerços i  entitats que esdevenen botigues o entitats amigues. Les botigues i  entitats amigues es converteixen en referents del projecte per  construir una xarxa d’interrelacions entre els diferents agents implicats.

Entre tots els agents implicats es prepara la Celebració o Festa d’Inauguració del Camí escolar, concebuda com moment inicial del camí escolar a partir del qual cal continuar treballant en aquelles qüestions relacionades amb la mobilitat i l’autonomia de l’infant. Per aquest motiu es concep com una festa on hi ha d’haver la representació de tots els agents socials del barri: centres educatius, famílies, botiguers, associacions, administració pública.

Avaluació i seguiment de cada projecte es va realitzant de manera continuada amb la periodicitat que s'acorda amb cada centre escolar. Tot i això cada Comissió de Camí escolar es planteja quines son les actuacions pedagògiques més adients per mantenir vius els objectius del programa. Això inclou definir com s’incorpora el projecte al PEC, amb quines activitats permanents o puntuals, en quins cursos començar a treballar l’autonomia dels infants i com realitzar el seguiment de les millores d’entorn pactades o altres que es poden implementar.

El procés de formació del Camí escolar sol precisar generalment dos cursos escolars. Des de l’IMEB es faciliten eines pedagògiques per tal que el treball de formació del camí escolar pugui esdevenir part del currículum escolar. Igualment s’ofereix formació i acompanyament tan a docents com a famílies per poder desenvolupar el programa en coherència a les necessitats i possibilitats de cada centre.

Compartiu aquest contingut