Detall del pressupost (Qui ho gasta?)

Quantitats nominals
Quantitats reals (ajustades a inflació)
Percentatge sobre total
Per càpita (real)

Gràfic d'àrees acumulades

Gràfic animat de barres

Taula de dades

2023 PRESSUPOSTAT GASTAT
ENTITAT PRESSUPOSTAT GASTAT

COMPARTIR-LO

Notes

  • Els ingressos i les despeses que es mostren inclouen únicament a l'Ajuntament de Barcelona.
  • Els imports que es mostren com a pressupostats es refereixen a les previsions i crèdits definitius del pressupost.
  • Les dades de despeses per polítiques, programes i subprogrames han estat homogeneïtzades dacord amb lestructura pressupostària per programes vigent.