Inici > Visión global

Dels ingressos a les despeses

La recaptació local

Es realitza a través d'impostos directes, com ara l'impost de béns immobles (IBI) o el de vehicles de tracció mecànica (IVTM), i de taxes, com la de recollida d'escombraries.

Altres fonts d'ingressos

Els diners recaptats localment es complementen amb les transferències de l'Administració General de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, que són els encarregats de recaptar altres ingressos com l'IVA i l'IRPF.

En què es fa servir?

L'Ajuntament utilitza els diners recaptats, juntament amb altres fonts de finançament com el deute, per mantenir els serveis públics i la infraestructura de la ciutat.

Ingressos i despeses a l'Ajuntament de Barcelona

Quantitats nominals
Quantitats reals (ajustades a inflació)

Ingressos

Ingressos executats

Ingressos pressupostats
Ingressos Pressupost Executat

Despeses

Despeses executades, total:

Despeses pressupostades, total:
Despeses Pressupost Executat

Dels ingressos a les despeses

Ingressos Despeses

El càlcul dels subtotals utilitza les xifres d'execució per als anys la liquidació dels quals està tancada, o el pressupost aprovat en cas contrari.

Indicadors pressupostaris Quantitat

COMPARTIR-LO

Notes

  • Els ingressos i les despeses que es mostren inclouen únicament a l'Ajuntament de Barcelona.
  • Els imports que es mostren com a pressupostats es refereixen a les previsions i crèdits definitius del pressupost.
  • Les dades de despeses per polítiques, programes i subprogrames han estat homogeneïtzades dacord amb lestructura pressupostària per programes vigent.