Programa Respir Plus

Missatge d'error

Notice: Undefined index: environment in include_once() (line 618 of /var/www/apps/app0170/www/personesgrans/sites/default/settings.php).

CONVOCATÒRIA 2022

El Respir Plus és un programa de prestacions econòmiques que busca millorar la qualitat de vida, tant de les persones grans que resideixen en domicilis privats i necessiten una cura continuada, com de les persones que en tenen cura. La prestació consisteix en una quantia econòmica única i puntual amb la finalitat que puguin fer front al pagament d’un servei de suport.

MODALITATS I IMPORTS

Es poden sol·licitar dues modalitats de la prestació:

Estades temporals limitades en centres residencials privats per a persones grans

 • L’ajuda econòmica s’atorga en funció de les rendes disponibles de la persona sol·licitant (màxim 60 euros/dia i 45 dies l’any).
 • Les estades es poden distribuir al llarg de l’any, en tants períodes com es vulgui, en funció de les necessitats de les persones cuidadores.
 • Cadascun d’aquests períodes diferents de gaudiment poden ser en un mateix centre o en tants centres com la persona decideixi.
 • La persona sol·licitant ha de buscar el centre o els centres privats on gaudir de l’estada i acordar amb aquests les condicions i la forma de pagament.
 • El centre escollit pot estar a qualsevol indret de Catalunya i ha de figurar al registre de centres residencials per a gent gran de la Generalitat de Catalunya.
 • Si la persona decideix gaudir d’una estada durant més dies del màxim previst o amb un cost superior a l’ajut atorgat, la diferència de cost va a càrrec seu.

Prestació de serveis privats d’atenció domiciliària per a persones grans

 • L’ajut econòmic s’atorga en funció de les rendes disponibles de la persona sol·licitant (màxim 15,75 euros / hora de servei, amb un topall de 186 hores).
 • La persona sol·licitant ha de buscar l’empresa prestadora del servei i acordar-hi totes les condicions: preu/hora, servei prestat, dies de servei, etcètera.
 • L’empresa prestadora del servei ha d’estar donada d’alta en el registre d’establiments i serveis socials de la Generalitat de Catalunya (RESES) com a empresa de Servei d’Ajuda a Domicili (SAD).
 • La totalitat de dies atorgats es pot gaudir en tants períodes diferents com la persona o família cuidadora vulguin.
 • El servei s’ha de prestar al domicili habitual de la persona sol·licitant.

Només es pot escollir una de les dues modalitats d’ajuts de Respir Plus, i són incompatibles amb el gaudiment d’una estada al recinte de Llars Mundet del programa Respir de la Diputació de Barcelona.

REQUISITS D’ACCÉS A LA PRESTACIÓ

La persona sol·licitant ha de complir els requisits següents:

 • Tenir 65 anys o més (excepcionalment, entre els 60 i els 65 anys).
 • Estar empadronada a la ciutat de Barcelona de manera continuada durant els cinc anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. El padró ha de ser continuat, però no necessàriament al mateix domicili.
 • Viure en un domicili particular. (En queden excloses les persones que es troben en residències en el moment de la presentació de la sol·licitud i de gaudiment del servei.)
 • Necessitar un suport continuat per dur a terme les necessitats bàsiques de la vida diària.
  • Aquesta condició queda acreditada directament en el cas de les persones que tinguin atorgat un grau II o grau III de dependència.
  • Poden constituir una excepció les persones que tenen atorgat un grau I o no disposen de la certificació de grau, però necessiten suport continuat.
 • Conviure amb la persona cuidadora.

Aquest criteri es tindrà en compte de manera diferent en funció de la modalitat de prestació sol·licitada:

1 - Respir Plus Plus per a estades temporals limitades en centres residencials privats per a gent granno és imprescindible la convivència, però sí que determina el nombre màxim possible de dies per gaudir:

 • 45 dies si queda acreditada la convivència.
 • 30 dies si no queda acreditada la convivència.

2 - Respir Plus per hores de serveis privats d’atenció domiciliària per a persones grans que és un requisit imprescindible la convivència entre la persona sol·licitant de la prestació i la persona cuidadora.

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Com i on es pot fer el tràmit?

Opció 1: presentació telemàtica, mitjançant el portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona o mitjançant qualsevol dels sistemes telemàtics de registre oficial de les administracions públiques.

Opció 2: mitjançant registre oficial en format paper, segons els mecanismes oficials actuals establerts respecte d'això. A qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona o bé mitjançant qualsevol dels registres previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Ajuda i assessorament per fer el tràmit

 • Presencialment o per telèfon a l’Oficina de Prestacions Socials i Econòmiques de l’IMSS, situada al carrer d’Aragó, 344. Sempre amb cita prèvia (telèfon 932 565 648). Aquesta oficina porta a terme una tasca de suport en la gestió i de registre oficial, i pot, per tant, fer l’entrega de la sol·licitud.
 • Presencialment, de dilluns a divendres, de 10.00 a 13.30 hores, i de 15.00 a 18.30 hores, o per telèfon, de dilluns a divendres, de 8.15 a 14.00 hores, i de 15.00 a 19.00 hores, a l’espai d’informació i orientació per a persones cuidadores Barcelona Cuida, situat al carrer de Viladomat, 127 (telèfon 934 132 121).
TERMINIS DE PRESENTACIÓ, GAUDIMENT I JUSTIFICACIÓ

Els terminis de presentació de les sol·licituds, gaudiment de les estades en residències o hores d’atenció domiciliària i de justificació són els següents:

 • Es pot presentar la sol·licitud a partir del 11 de juliol de 2022
 • El termini màxim per presentar les sol·licituds és el 15 de novembre de 2022.
 • El termini màxim per gaudir de les estades a residència i les hores d’atenció domiciliària acaba el 15 de desembre.
 • El termini màxim per justificar les estades a residència i les hores d’atenció domiciliària portades a terme al llarg de l’any 2022, acaba el 20 de desembre de 2022.
ATORGAMENT I JUSTIFICACIÓ
 • Les persones sol·licitants han de rebre una notificació que confirmi l’atorgament o la denegació de l’ajut, com a màxim 90 dies després de l’entrada per registre de la sol·licitud.
 • En el cas de les comunicacions favorables, s’informa de l’import diari atorgat i del nombre de dies de residència o nombre d’hores de servei d’atenció domiciliària, en funció de la modalitat sol·licitada.
 • En cas de comunicació desfavorable, es notifica el motiu de la denegació. La persona sol·licitant té 10 dies hàbils des de la data de rebuda de la notificació per fer possibles al·legacions, que s’han de presentar sempre per registre oficial.
 • S’ha d’utilitzar el model facilitat amb la notificació d’atorgament per justificar l’ajut.
 • En cas que el cost del servei o estada resulti inferior a la quantitat atorgada, la persona beneficiària només cobra l’import justificat.
 • El termini màxim per presentar les justificacions és el 20 de desembre de 2022.

* Les sol·licituds no es donen per vàlides si no estan emplenades correctament. Si falten dades o alguna signatura, es requereixen a la persona sol·licitant.

La quantitat final que s’atorga a cada sol·licitant es calcula en funció del nivell de renda disponible declarat per la persona gran, mitjançant el mateix document de sol·licitud. L’Ajuntament de Barcelona, en cas que ho consideri necessari, farà una consulta autoritzada de les dades corresponents a la declaració de renda de la persona sol·licitant.

Per calcular-ho, cal tenir en compte el llindar mínim de rendes disponibles no computables i el topall màxim d’ingressos establert.