Programa Respir Plus

Missatge d'error

Notice: Undefined index: environment in include_once() (line 618 of /var/www/apps/app0170/www/personesgrans/sites/default/settings.php).

CONVOCATÒRIA 2023

La finalitat d’aquest fons és millorar la qualitat de vida de les persones grans en situació de dependència que requereixen d’un suport continuat per al desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària, i la de les seves persones cuidadores.

MODALITATS I IMPORTS

Es poden sol·licitar dues modalitats de la prestació:

Estades temporals limitades en centres residencials privats per a persones grans

 • L’ajuda econòmica s’atorga en funció de les rendes disponibles de la persona sol·licitant (màxim 60 euros/dia i 45 dies l’any).
 • Les estades es poden distribuir al llarg de l’any, en tants períodes com es vulgui, en funció de les necessitats de les persones cuidadores.
 • Cadascun d’aquests períodes diferents de gaudiment poden ser en un mateix centre o en tants centres com la persona decideixi.
 • La persona sol·licitant ha de buscar el centre o els centres privats on gaudir de l’estada i acordar amb aquests les condicions i la forma de pagament.
 • El centre escollit pot estar a qualsevol indret de Catalunya i ha de figurar al registre de centres residencials per a gent gran de la Generalitat de Catalunya.

Prestació de serveis privats d’atenció domiciliària per a persones grans

 • L’ajut econòmic s’atorga en funció de les rendes disponibles de la persona sol·licitant (màxim 15,75 euros / hora de servei, amb un topall de 186 hores).
 • La persona sol·licitant ha de buscar l’empresa prestadora del servei i acordar-hi totes les condicions: preu/hora, servei prestat, dies de servei, etcètera.
 • L’empresa prestadora del servei ha d’estar donada d’alta en el registre d’establiments i serveis socials de la Generalitat de Catalunya (RESES) com a empresa de Servei d’Ajuda a Domicili (SAD).
 • La totalitat de dies atorgats es pot gaudir en tants períodes diferents com la persona o família cuidadora vulguin.
 • El servei s’ha de prestar al domicili habitual de la persona sol·licitant.

 

REQUISITS D’ACCÉS A LA PRESTACIÓ

La persona sol·licitant ha de complir els requisits següents:

 • Tenir 65 anys o més (excepcionalment, entre els 60 i els 65 anys).
 • Estar empadronada a la ciutat de Barcelona de manera continuada durant els cinc anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. El padró ha de ser continuat, però no necessàriament al mateix domicili.
 • Necessitar un suport continuat per dur a terme les necessitats bàsiques de la vida diària.
  • Aquesta condició queda acreditada directament en el cas de les persones que tinguin atorgat un grau II o grau III de dependència.
  • Poden constituir una excepció les persones que tenen atorgat un grau I o no disposen de la certificació de grau, però necessiten suport continuat.
 • Conviure amb la persona cuidadora. Aquest requisit només és imprescindible en el cas de què el suport privat sol·licitat sigui el servei d’atenció a domicili. En el cas de suport d’estada en centre residencial; la convivència entre persona cuidadora i sol·licitant determina els dies d’estada al centre (45 dies si s’acredita la convivència i 30 dies si no s’acredita).

 • No superar els llindars econòmics que s’indiquen a les bases.

 

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD

Com i on es pot fer el tràmit?

Opció 1: presentació telemàtica, mitjançant el portal de tràmits de l’Ajuntament de Barcelona o mitjançant qualsevol dels sistemes telemàtics de registre oficial de les administracions públiques.

Opció 2: mitjançant registre oficial en format paper, segons els mecanismes oficials actuals establerts respecte d'això. A qualsevol de les oficines d’atenció al ciutadà de l’Ajuntament de Barcelona o bé mitjançant qualsevol dels registres previstos a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Ajuda i assessorament per fer el tràmit

TERMINIS DE PRESENTACIÓ, GAUDIMENT I JUSTIFICACIÓ

Els terminis de presentació de les sol·licituds, gaudiment de les estades en residències o hores d’atenció domiciliària i de justificació són els següents:

 • Es pot presentar la sol·licitud a partir del 9 de març de 2023
 • El termini màxim per presentar les sol·licituds és el 15 de novembre de 2023.
 • El termini màxim per gaudir de les estades a residència i les hores d’atenció domiciliària acaba el 10 de desembre.
 • El termini màxim per justificar les estades a residència i les hores d’atenció domiciliària acaba el 15 de desembre de 2023.
ATORGAMENT I JUSTIFICACIÓ
 • Les persones sol·licitants rebran un correu electrònic que confirmi l’atorgament o la denegació de l’ajut.
 • En el cas de les resolucions favorables, s’informa de l’import diari atorgat i del nombre de dies de residència o nombre d’hores de servei d’atenció domiciliària, en funció de la modalitat sol·licitada.
 • En cas de comunicació desfavorable, s’informarà del motiu de la denegació.
 • En el cas que la prestació hagi estat atorgada, l’IMSS adjuntarà per correu electrònic la documentació justificativa.
 • Mitjançant el document justificatiu, la persona beneficiària acreditarà l’efectiu gaudiment del tipus de servei de suport escollit (estada residencial o atenció domiciliària), així com el preu/dia o preu/hora satisfets en cada cas.
 • Un cop acreditats aquests documents l’IMSS procedirà al seu abonament mitjançant transferència bancària.
Programa Respir
Fitxers relacionats: