[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] L’Ajuntament destinarà 13,5 milions a diferents projectes d’innovació social durant els propers tres anys : Servei de Premsa

[INCLOU MATERIAL AUDIOVISUAL] L’Ajuntament destinarà 13,5 milions a diferents projectes d’innovació social durant els propers tres anys

22/02/2021Temps estimat de lectura: 6 minuts

El consistori aprova una nova Mesura de Govern per construir uns serveis socials municipals més propers, més eficients i amb la màxima qualitat

L’objectiu del conjunt d’accions dissenyades és aprofundir en la garantia de drets socials, especialment del dret a la cura i d’un repartiment més equitatiu de les tasques que hi van associades

Una plataforma de suport a les famílies monoparentals, el simulador web d’ajudes o el robot social ARI formen part d’aquest nou paquet que inclou gairebé 40 projectes concrets, dotats pressupostàriament i que es desenvoluparan durant l’actual mandat

L’Ajuntament de Barcelona ha dissenyat una nova Mesura de govern d’innovació social que es presentarà al proper ple municipal.

 

 

El document inclou gairebé 40 projectes concrets que formen part d’una nova generació de polítiques públiques adreçades a la ciutadania, dotades amb un mínim de 13,5 milions d’euros, sense comptar les actuacions innovadores en habitatge, i que es desenvoluparan durant els propers tres anys. El conjunt de les mesures es pot consultar al web barcelona.cat/innovaciosocial. La voluntat municipal és fer servir la tecnologia i la innovació per donar una resposta el més àmplia possible a la ciutadania, en un context en què la irrupció de la Covid-19 ha originat una triple crisi sanitària, econòmica i social amb impactes negatius sobre un major nombre de persones i famílies, que a més a més tenen perfils cada vegada més diversos.

 

 

Els projectes estan dissenyats des d’una vessant col·laboradora públic-social, amb els i les professionals implicades, posant al centre els actuals reptes socials i sense que sigui la tecnologia que dirigeix el procés, sinó a partir d’una acció pública al servei de la ciutadania. Per exemple, pel que fa a l’acompanyament i la cura de les persones, l’objectiu últim és trobar noves solucions tecnològiques per garantir el dret a la cura de tota la ciutadania i que aquesta cura es faci amb un repartiment de tasques el més igualitari possible, reduint l’actual biaix de gènere.

La Mesura de govern d’innovació social està estructurada en tres grans blocs. Un primer bloc que aglutina els projectes que garanteixen els drets bàsics i l’apoderament dels ciutadans, un segon bloc centrat en el desenvolupament de projectes comunitaris que avancen cap a un nou model social de ciutat i, per últim, un tercer bloc que engloba mesures per implementar una transformació digital dins de les àrees socials de l’Ajuntament enfocada a millorar l’atenció a la ciutadania. En qualsevol cas, la innovació social a l’Ajuntament de Barcelona no comença des de zero, atès que ja des del 2015 s’han engegat diversos projectes amb aquesta mirada, com són les superilles socials desplegades en el marc del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), el Banc del Moviment, l’espai Barcelona Cuida, els Allotjaments de Proximitat Provisionals (APROP), la cooperativa de quioscos impulsada per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), l’escola de segones oportunitats i els Punts d’Assessorament Energètic (PAE), entre d’altres iniciatives.

A tall d’exemple, entre les gairebé 40 mesures que inclou la nova Mesura de govern d’innovació social per a desplegar durant l’actual mandat s’hi troben:

 

1.- Plataforma de suport a les famílies monoparentals.

Aquest projecte suposarà la creació d’una plataforma digital pensada per a dones amb famílies monoparentals, amb l’objectiu de facilitar un accés unificat a la informació sobre el ventall de serveis municipals, entitats socials i agents privats que té la ciutat per a les famílies monoparentals, accessible mitjançant dispositius intel·ligents. La voluntat és que aquesta mesura derivi en una millora de la conciliació familiar. El pressupost destinat al projecte és de 72.000 euros.

 

2.- Prova pilot d’una Oficina Virtual d’Atenció Social (OVAC).

L’objectiu és posar en marxa una prova pilot per comprovar l’eficàcia de fer atenció social a partir d’espais de comunicació virtual, amb telepresència de les professionals, a partir dels quals la ciutadania pugui ser atesa de manera virtual des d’equipaments de referència. La prova pilot, amb un pressupost de 360.000 euros, es posarà en marxa al nou centre de Trinitat Vella que estarà en contacte directe amb el Centre de Serveis Socials de la Franja Besòs, i s’estendrà progressivament a les oficines corresponents de l’Institut Municipal d’Habitatge (IMHAB), els Punts d’Assessorament Energètic (PAE), l’Oficina de Prestacions Socials i el Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), entre d’altres.

 

3.- El simulador web Les meves ajudes.

Actualment, l’Ajuntament de Barcelona ja disposa d’un simulador web d’ajudes i prestacions, una eina molt útil perquè qualsevol persona pugui conèixer d’una manera àgil i entenedora quines són les prestacions a les quals té dret en funció de la seva situació. El web https://ajuntament.barcelona.cat/lesmevesajudes/ funciona de manera molt intuïtiva, en base a un senzill qüestionari previ que cada persona interessada ha de respondre, preservant en tot moment la privacitat i el dret a la intimitat. Des que es va posar en marxa en fase pilot, l’any 2018, el web ja ha rebut més de 47.000 visites.

En el marc de la nova Mesura de govern d’innovació social, i amb un pressupost aproximat d’uns 100.000 euros, la Direcció d’Innovació Social i l’Oficina de Prestacions Socials municipal, juntament amb proveïdors externs tecnològics, té previst ampliar les prestacions del simulador telemàtic. Aquesta ampliació inclourà noves ajudes a nivell estatal, autonòmic i municipal, així com prestacions en espècie que recull la Llei de dependència, entre d’altres. Les persones usuàries del web poden ser tant professionals com la ciutadania general que, de forma anònima o identificada, no només podran conèixer a quines prestacions tenen dret en cada cas, sinó també conèixer com han de fer per tramitar-les.

 

4.- El robot social ARI (Assistent Robòtic Intel·ligent).

El projecte va sorgir ara fa dos anys en el marc de l’aliança 5G Barcelona i la convocatòria del repte ‘Com millorar la qualitat de vida de les persones grans mitjançant la tecnologia’, llançada per la fundació Mobile World Capital Barcelona (MWCapital). És en aquest context que l’empresa lleidatana Grup Saltó va rebre 100.000 euros per part de la MWCapital per comprovar l’eficàcia d’un robot per estudiar fins a quin punt un dispositiu tecnològic d’aquest tipus pot ajudar a millorar l’atenció que reben les persones grans que viuen soles a casa seva. En la prova pilot també han participat l’Institut de la Robòtica per la Dependència i la Fundació i2CAT.

Malgrat la irrupció de la Covid-19, que va provocar el retard en el desplegament de la prova pilot, actualment el robot ja ha estat funcionant dos mesos en tres habitatges diferents i durant les properes setmanes s’instal·larà en una desena de llars més. L’objectiu és comprovar en un entorn real fins a quin punt el robot facilita la cura de les persones grans i serveix per millorar la seva situació particular i també de les seves persones cuidadores. Lluny de substituir cap dels serveis socials actuals, la hipòtesi és que el robot pot ajudar a detectar amb rapidesa situacions d’urgència sobrevinguda a dins de l’habitatge, així com ajudar a les persones grans a mantenir la pauta adequada de medicació o a recordar-li dates d’interès com pot ser una visita mèdica, per exemple. Igualment, pot ajudar a resoldre dubtes concrets d’aquestes persones.

La previsió de l’Ajuntament de Barcelona és que, un cop finalitzada aquesta primera prova pilot i en el marc de la nova Mesura de govern d’innovació social, el projecte s’estengui a 50 habitatges més i, de la mà de l’empresa gestora, anar comprovant la possibilitat d’integrar més dispositius digitals perquè, d’una banda, actuï com un assistent personal universal i, de l’altra, incorpori funcionalitats terapèutiques adaptades a cada situació personal particular. El càlcul inicial és que l’escalabilitat del projecte requeriria d’un pressupost aproximat addicional d’uns 180.000 euros.

Cal recordar que a la ciutat de Barcelona viuen aproximadament unes 350.000 persones de més de 65 anys i que 90.000 d’aquestes persones viuen soles, tot i que la previsió és que aquestes xifres segueixin augmentant progressivament durant els propers anys. Els diferents estudis fets fins ara constaten que el 90% d’aquestes persones grans volen quedar-se a casa seva el màxim de temps possible i no anar a una residència o a casa dels seus familiars i, per tant, ginys com el robot social ARI poden facilitar aquesta tasca, coordinant-se amb serveis específics que ja existeixen com el SAD o el Servei de Teleassistència Municipal, entre d’altres.

 

En aquest enllaç podeu descarregar la Mesura de govern d’innovació social

 

Podeu descarregar imatges de recurs del robot social ARI:

Enllaç 1

Enllaç 2

 

Paraules clau

Innovació Social/