El nou Pla Local de Seguretat desenvoluparà gairebé 300 accions per millorar els nivells de seguretat, convivència i prevenció de la ciutat : Servei de Premsa

El nou Pla Local de Seguretat desenvoluparà gairebé 300 accions per millorar els nivells de seguretat, convivència i prevenció de la ciutat

17/05/2024Temps estimat de lectura: 7 minuts

Aquest matí s’ha celebrat la sessió extraordinària de la Junta Local de Seguretat de Barcelona,  presidida per l’alcalde Jaume Collboni acompanyat pel tinent d’alcalde Albert Batlle. Durant la Junta s’ha ha explicat el Pla Local de Seguretat 2024-2027 que es presentarà com a mesura de govern en el Plenari del Consell Municipal.

 

 

 

 

 

El Pla Local de Seguretat esdevé l’instrument de planificació de les polítiques municipals de seguretat pública, prevenció i convivència, on s’integren les estratègies de seguretat pública, preventives, de protecció civil i de promoció de la convivència, i que ha de donar resposta als múltiples reptes de la ciutat en aquests àmbits a desenvolupar durant aquest mandat,  preveient els mètodes de seguiment i avaluació.

També constitueix el mitjà per ordenar i concretar periòdicament les polítiques i programes municipals en l’àmbit de la seguretat i la prevenció, amb la finalitat d’actualitzar i reajustar les respostes a les noves situacions, per tal d’adequar-les a la realitat social i a les seves necessitats emergents.

El seu objectiu general és que la ciutat sigui un espai segur i amb un nivell de convivència agradable per a la seva ciutadania. Això implica disminuir l’índex de victimització, anticipar-se al conflicte, millorar la percepció que la ciutadania té sobre la seguretat i la convivència a la ciutat, abordant els elements tant objectius com subjectius que participen en la seva construcció, i crear un espai de vida a la ciutat segur, amb una estratègia de prevenció i resposta ràpida davant les situacions d’emergència. Aquest espai que ofereix la vida en comunitat a la ciutat, ha de ser un espai en què els drets, interessos i deures envers la ciutat de totes les persones, es desenvolupi de manera respectuosa i pacífica.

El Pla Local de Prevenció i Seguretat 2024-2027 neix d’un procés de millora contínua, mitjançant la revisió dels plans anteriors, incorporant noves accions i modificant-ne d’altres, donant així resposta a les necessitats que van apareixent en el marc dinàmic que caracteritza la realitat de la ciutat.

El Pla local de Seguretat de Barcelona s’estructura a partir de tres nivells d’intervenció:

Els àmbits, objectius i accions que es proposen al Pla per abordar les situacions que generen inseguretat segueixen els següents principis orientadors:

Un dels principals reptes de l´administració és millorar la protecció dels drets i el suport a les persones LGTBI víctimes de discriminació i violència promovent polítiques de seguretat que incorporin la perspectiva LGTBI. Aquestes polítiques de seguretat han de fomentar un tracte digne i igualitari a les persones dels col·lectius LGTBI, així com la prevenció i l´eradicació de tots els actes LGTBI-fòbics.

 

Objectius estratègics del Pla

Des de la visió de protecció, prevenció i cohesió que suposa la seguretat pública, el Pla fixa 28 objectius estratègics per a les polítiques públiques de seguretat, prevenció i convivència per a la ciutat de Barcelona que s’hauran d’assolir amb el desenvolupament de 280 accions concretes

 1. Garantir el nivell de seguretat objectiva de la ciutadania.
 2. Disminuir la problemàtica de la multireincidència delictiva en delictes de furt i robatori.
 3. Reduir les activitats delinqüencials i els conflictes socials derivats del mercat de la droga.
 4. Reduir les ocupacions i minimitzar els conflictes de seguretat i convivència derivats.
 5. Reduir la sinistralitat viària més greu i el seu impacte en les víctimes.
 6. Posar a la víctima de violència masclista i domèstica al centre de l’atenció policial.
 7. Prevenir i detectar situacions de violència masclista des de la proximitat territorial, amb especial èmfasi en els incidents sense denúncia.
 8. Millorar l’atenció a les víctimes i resposta davant de delictes i infraccions administratives causades per raó d’odi i discriminació i d’altres incidents vinculats.
 9. Reforçar la seguretat de les persones grans.
 10. Millorar la convivència als espais públics de la ciutat per tal d’assolir el nivell de civisme que la ciutadania demana.
 11. Desenvolupar el model de convivència a la ciutat de nit.
 12. Fomentar les mesures alternatives a la sanció administrativa.
 13. Potenciar les intervencions educatives comunitàries a les comunitats de veïns i veïnes amb problemàtiques greus a fi de reduir el conflicte.
 14. Promoure la mediació i d’altres estratègies de resolució alternativa de reducció del conflicte com a resposta a determinades problemàtiques de convivència.
 15. Reduir les pintades no permeses a l’espai públic i desenvolupar sistemes de prevenció més eficaços.
 16. Consolidar la mirada i l’atenció envers la diferència i les situacions de vulnerabilitat.
 17. Preparar la ciutat davant els reptes que l’amenaça terrorista i la radicalització violenta plantegen.
 18. Planificar la resposta de la ciutat davant de grans esdeveniments.
 19. Planificar la gestió de la seguretat de la Copa Amèrica, dins l’àmbit de competència municipal, i protegir el litoral de Barcelona davant l’alta mobilització de persones que implicarà.
 20. Reforçar la seguretat i protecció per mitjà d’un pla de prevenció i protecció dels barris de la ciutat de Barcelona ubicats en la muntanya de Collserola.
 21. Potenciar la coordinació i cooperació amb el cos de bombers del Departament d’Interior de la Generalitat
 22. Fomentar la cultura de la prevenció en matèria d’emergències
 23. Consolidar la Imatge de Barcelona com a una ciutat segura a escala nacional i internacional, i com a model de referent en temes de seguretat i emergències.
 24. Desenvolupar la innovació tecnològica de l’Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència de l’Ajuntament de Barcelona
 25. Millorar la sensació de seguretat de la ciutadania
 26. Promoure les polítiques de paritat i les mesures adients per tal d’integrar la perspectiva de gènere i LGTBI a les polítiques de seguretat.
 27. Integrar la perspectiva intercultural en les polítiques de seguretat i emergències.
 28. Reforçar la confiança institucional fomentant la transparència i garantint l’accés a la informació pública

 

Per tal d’aconseguir aquests objectius, cal desenvolupar estratègies d’intervenció diverses, en funció de com calgui portar a terme aquesta implementació. Així, de manera combinada o per separat, caldrà portar a terme:

Paraules clau

Pla Local de Seguretat/ prevenció/ seguretat/