Equitest - Diu molt de la teva empresa. Diu molt de tu

INTRODUCCIÓ

Equitest, Qüestionari d’Autoavaluació per a la Igualtat a l’Empresa, és una eina de suport online dirigida a aquelles empreses que voleu millorar la vostra gestió incorporant mesures de foment de la igualtat entre dones i homes.

A través d’un qüestionari d’autodiagnosi coneixereu els conceptes clau que sustenten la igualtat de gènere, identificareu les vostres potencialitats i oportunitats de millora, i rebreu recomanacions expertes sobre el tipus de mesures que millor s’adapten a la vostra situació.

Incorporar la igualtat entre dones i homes diu molt de la teva empresa. Diu molt de tu.

EN CLAU DE EQUITEST - Claus per comprendre la igualtat de gènere a l’empresa

Les empreses són un actor cabdal en la construcció d’una societat més justa i igualitària. Incorporar la igualtat de gènere en la cultura i en el funcionament empresarial demostra el compromís amb aquests valors, i a la vegada el reconeixement del potencial que representen totes les persones, amb independència del seu sexe, dins de l’organització.

L’empresa com a creadora de valors d’identitat propis

DIU MOLT DE L’EMPRESA que mostri i actuï d’acord amb uns principis, una cultura organitzativa i uns valors igualitaris.

Una empresa compromesa amb la igualtat de gènere demostra ser coherent quan fa d’aquest principi un pilar organitzatiu. És una aposta que enforteix les empreses. No es tracta únicament de recolzar un valor social just, sinó també d’establir mecanismes interns que garanteixin la no-discriminació, que reconeguin les capacitats de totes les persones i que construeixin espais de treball lliures de desigualtats.

L’empresa com a espai d’integració i cohesió social

DIU MOLT DE L’EMPRESA que disposi de mecanismes preventius que assegurin una bona gestió de la qualitat i la salut de les relacions humanes.

L’empresa que combat activament la discriminació i que penalitza qualsevol relació no fonamentada en el respecte i el reconeixement mutu, millora el clima i la salut laboral, el benestar i la qualitat de les relacions en el treball. A més, dóna compliment a les obligacions legals en matèria de prevenció i tractament de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe.

L’empresa com a vehicle d’informació i comunicació

DIU MOLT DE L’EMPRESA que comuniqui amb transparència la seva activitat. L’empresa que explica. L’empresa que té en compte les opinions i els suggeriments de clients/es i proveïdors/es per millorar la seva gestió.

La manera de comunicar és un bon indicador de la identitat de l'organització. Si emprem un llenguatge inclusiu, que evita l’ús del masculí com a genèric i té cura de transmetre un missatge amb el que tothom pugui identificar-se, ens assegurem d’arribar a un públic molt més ampli i divers, tant entre la plantilla com en el conjunt d’agents clau

L’empresa com a plataforma d’aprenentatge

DIU MOLT DE L’EMPRESA que tingui cura del desenvolupament personal i professional de la seva plantilla, inverteixi en la gestió del coneixement i disposi de mecanismes de retenció i promoció del talent intern.

El camí per augmentar l’eficiència i l’eficàcia de la teva empresa passa per una bona selecció de personal basada en la riquesa de la diversitat i les competències professionals de les persones candidates. Així mateix, conèixer les necessitats i potenciar la formació de la plantilla contribuirà a retenir el talent i multiplicar el potencial del teu personal.

L’empresa com a gestora del temps de treball

DIU MOLT DE L’EMPRESA que prengui consciència que el temps de treball és un recurs clau, i que gestionar-lo de forma adequada millora el benestar de la plantilla i incrementa l’eficàcia de l’empresa.

L’empresa que té en compte els interessos i les necessitats de treballadors i treballadores, facilita la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, es corresponsabilitza dels treballs de cures de la societat i promou el treball per objectius en lloc de premiar la cultura del presencialisme, afavoreix el benestar de la plantilla i genera un bon clima laboral que repercuteix de forma positiva sobre la productivitat.

L’empresa com a gestora del talent

DIU MOLT DE L’EMPRESA que valori les capacitats i el talent de les persones, amb independència de si són homes o dones, i desenvolupi les seves competències per a què tothom vegi reconegut el valor que aporta a l’organització.

L’empresa que posa els mitjans per evitar la sobre representació d’un o l’altre sexe en les diferents categories i llocs de treball, incrementa els incentius de la plantilla, fomenta la seva creativitat i es beneficia de la riquesa que aporten els equips mixtos i diversos.

L’empresa com a generadora de valor econòmic

DIU MOLT DE L’EMPRESA que estableixi uns barems objectius i transparents per a tothom, que remuneren el treball i la responsabilitat que comporta la tasca assumida en lloc de centrar-se en les característiques de la persona.

L’empresa que valora la productivitat i té en compte les càrregues de responsabilitat a l’hora d’establir criteris de remuneració salarial, afavoreix la transparència, augmenta el compromís de la plantilla i millora substancialment el clima laboral

I TU, QUÈ HI DIUS?

Vols saber què diu i com viu la teva empresa la igualtat de gènere?

Aquest test d’autoavaluació et permetrà identificar en quins paràmetres es desenvolupa la teva organització entorn a la igualtat entre dones i homes.

Un cop hagis respost totes les preguntes, veuràs un Informe de recomanacions i consells personalitzats que podràs imprimir i que et servirà com a guia per comprendre i millorar la situació de la teva empresa en aquesta matèria .

Recorda:

  • Comença pel principi i arriba fins al final.
  • No et deixis cap pregunta en blanc.
  • Coherència, transparència i sinceritat són la clau per obtenir les recomanacions adequades.

Bon aprenentatge!

Home en ordinador
Preguntes26
Intents permesosIl·limitat
DisponibleSempre
Proporció per aprovar75 %
Backwards navigationEs permet
Iniciar el qüestionari