Normativa municipal

L’Ajuntament aprova diferents tipus de normes en l’àmbit de la seva competència, com ara les ordenances generals, les ordenances fiscals o els reglaments, i altres disposicions de rellevància jurídica, com ara les instruccions o les circulars.

L'article 6.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix l'obligació de les administracions públiques de publicar, de manera activa, la normativa que els sigui d'aplicació. Així mateix, l’article 10 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula que s'han de fer públiques les versions de les normes en format original i, en el cas d’aquelles que hagin estat modificades, s’han de donar a conèixer les versions consolidades.

És en aquest sentit que el SEDAC, amb la supervisió de la Direcció de Serveis Jurídics Centrals de l’Ajuntament de Barcelona, s’encarrega de publicar, al web municipal, els textos oficials vigents de les ordenances i altres normatives complementàries que hagin sortit al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o a la Gaseta Municipal, així com les versions consolidades d’aquestes disposicions legals.

Els textos oficials, en estar en la versió del BOPB o la GM, garanteixen la fiabilitat del contingut aprovat. Les versions consolidades presenten, en un únic redactat, la norma amb les seves modificacions i correccions posteriors, amb l’objectiu de facilitar la lectura i comprensió a la ciutadania.

Per contribuir a la transparència, impulsar el coneixement de la normativa vigent municipal, facilitar que la ciutadania estigui informada de la legislació que se li aplica, així com promoure la difusió i reutilització de la informació municipal, es pot accedir a aquests materials des de diferents plataformes i repositoris, en funció dels diversos objectius que es vulguin assolir.

- Cercador d'ordenances municipals (excloses les fiscals). Hi trobareu les ordenances vigents i altres normes de l’Ajuntament (plans d’usos dels districtes, plans de patrimoni, etcètera), en versió oficial i versió consolidada, organitzades per ordre alfabètic de títol. Es facilita un cercador on podeu fer cerques per les paraules clau que identifiquen els aspectes o temes que regulen cada una d’aquestes disposicions. En cada fitxa de la norma consten totes les modificacions, correccions d’errades i afectacions, si s’escau.  S’inclouen els textos oficials en format PDF dels butlletins oficials i els textos consolidats, per facilitar-ne la lectura.

- BCNROC: Repositori institucional. Podeu cercar tota la normativa municipal, vigent i històrica, digital o digitalitzada, organitzada per tipologia documental. Les metadades descriuen, exhaustivament, les disposicions i les relacions entre elles. Inclouen un enllaç unívoc i permanent de cada ítem descrit, que l’identifica de manera continuada. Cada ítem descriptiu conté el text oficial en format PDF del BOPB o la GM i en format TXT per facilitar la reutilització del document i la preservació digital.

- Portal de Transparència. Trobareu un recull d’informació, de decisions i de documents d’àmbit jurídic generats per l’Ajuntament de Barcelona, o generats per tercers, que afecten l’Ajuntament i  que s’organitzen per tipus de document. També s’enllaça a les ordenances vigents que es troben al web municipal.

- Open Data BCN. Pel que fa a la normativa municipal hi trobareu:

  • Ordenances municipals de la ciutat de Barcelona: es tracta d’un conjunt de dades, o dataset, amb les ordenances municipals i altres normatives relacionades, vigents. A més dels textos oficials s’inclouen les versions consolidades i les paraules clau (en català, castellà i anglès) amb les que s’han indexat per al cercador d’ordenances. L’actualització d’aquest arxiu és diària i es pot desacarregar en XML.
  • Catàleg d’ordenances municipals al Repositori Obert de Coneixement. Aquest dataset conté els textos oficials de totes les ordenances, independentment de la seva data d’aprovació i vigència. S’ofereix el text, en pdf i txt, les metadades descriptives i l’enllaç al handle. L’actualització és mensual i es pot descarregar en CSV o XML.
  • A més de les ordenances municipals, a l’Open Data Barcelona trobareu altres conjunts de dades amb normativa, com ara reglaments, estatuts, entre d’altres. L’actualització és mensual i es poden descarregar en CSV o XML

  Tots aquests datasets es recuperan cercant sota el tema “Legislació i Justícia” a Open Data BCN.