Normativa municipal

L’Ajuntament aprova diferents tipus de normes en l’àmbit de la seva competència, com ara les ordenances generals, les ordenances fiscals o els reglaments, i altres disposicions de rellevància jurídica, com ara les instruccions o les circulars.

L'article 6.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix l'obligació de les administracions públiques de publicar, de manera activa, la normativa que els sigui d'aplicació. Així mateix, l’article 10 de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern regula que s'han de fer públiques les versions de les normes en format original i, en el cas d’aquelles que hagin estat modificades, s’han de donar a conèixer les versions consolidades.

Els textos oficials, en estar en la versió del BOPB o la GM, garanteixen la fiabilitat del contingut aprovat. Les versions consolidades presenten, en un únic redactat, la norma amb les seves modificacions i correccions posteriors, amb l’objectiu de facilitar la lectura i comprensió a la ciutadania.

Per contribuir a la transparència, impulsar el coneixement de la normativa vigent municipal, facilitar que la ciutadania estigui informada de la legislació que se li aplica, així com promoure la difusió i reutilització de la informació municipal, es pot accedir a aquests materials des de diferents plataformes i repositoris, en funció dels diversos objectius que es vulguin assolir:

Norma. Portal Jurídic de Barcelona.És el web de l'Ajuntament de Barcelona que garanteix la consulta i la reutilització de la normativa i altres disposicions municipals de rellevància jurídica vigent, i facilita el coneixement de la jurisprudència de la qual és part l'Ajuntament.

Conté tres tipus de continguts:

  • Normativa: inclou tota la normativa vigent produïda per l'Ajuntament de Barcelona, tant la que afecta a la ciutadania com la que és d'us intern municipal.
  • Jurisprudència: inclou les sentències dictades pels jutjats i tribunals en els procediments en què l’Ajuntament de Barcelona n’és part (ja sigui com demandat, demandant, acusació, etc.). La base de dades està en constant actualització, si bé pot produir-se cert retard entre la data de la sentència i la seva publicació al Portal.
  • Dictàmens: inclou els dictàmens del Consell Tributari de l'Ajuntament de Barcelona.

Les disposicions s'actualitzen diàriament amb la normativa publicada als butlletins oficials. Les modificacions/afectacions s'apliquen, en la versió en català, en menys de 24 hores de la seva publicació, i en la versió en castellà en menys de 72 hores. Les normes es consoliden en un màxim de 72 hores des de la seva publicació.

- BCNROC: Repositori institucional. Podeu cercar tota la normativa municipal, vigent i històrica, digital o digitalitzada, organitzada per tipologia documental. Les metadades descriuen, exhaustivament, les disposicions i les relacions entre elles. Inclouen un enllaç unívoc i permanent de cada ítem descrit, que l’identifica de manera continuada. Cada ítem descriptiu conté el text oficial en format PDF del BOPB o la GM i en format TXT per facilitar la reutilització del document i la preservació digital.

- Portal de Transparència. Trobareu un recull d’informació, de decisions i de documents d’àmbit jurídic generats per l’Ajuntament de Barcelona, o generats per tercers, que afecten l’Ajuntament i  que s’organitzen per tipus de document, d’acord als requeriments de les Lleis de Transparència.

- Open Data BCN. Pel que fa a la normativa municipal hi trobareu:

  • Ordenances municipals de la ciutat de Barcelona: es tracta d’un conjunt de dades, o dataset, amb les ordenances municipals i altres normatives relacionades, vigents. A més dels textos oficials s’inclouen les versions consolidades i les paraules clau (en català, castellà i anglès) amb les que s’han indexat per al cercador d’ordenances. L’actualització d’aquest arxiu és diària i es pot desacarregar en XML.
  • Catàleg d’ordenances municipals al Repositori Obert de Coneixement. Aquest dataset conté els textos oficials de totes les ordenances, independentment de la seva data d’aprovació i vigència. S’ofereix el text, en pdf i txt, les metadades descriptives i l’enllaç al handle. L’actualització és mensual i es pot descarregar en CSV o XML.
  • A més de les ordenances municipals, a l’Open Data Barcelona trobareu altres conjunts de dades amb normativa, com ara reglaments, estatuts, entre d’altres. L’actualització és mensual i es poden descarregar en CSV o XML

  Tots aquests datasets es recuperan cercant sota el tema “Legislació i Justícia” a Open Data BCN.